تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت - دانلود رایگان



دانلود رایگان با توجه به تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری به وجود آمده و به دلیل رقابت زیاد بین آنها و اینکه در این تحقیق رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدم

دانلود رایگان
تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدماترشته مدیریت
عنوان مقاله : تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات
قالب بندی : Word
قیمت : 2300 تومان
شرح مختصر : با توجه به تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری به وجود آمده و به دلیل رقابت زیاد بین آنها و اینکه در این تحقیق رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات می باشد که با توجه به ابعاد آن از ۹ فرضیه جهت دقت در کار که مبین این است که آیا بین رفتار شهروندی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد و اهداف این تحقیق بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات بانک پاسارگاد و بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و ارائه راه کارهایی به بانک پاسارگاد جهت افزایش رفتارهای شهروندی در جهت بهبود کیفیت خدمات می باشد و روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده و برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی که با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام می شود و برای پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرومباخ و میزان تبیین پذیری هر متغیر توسط سوالات تحقیق از مدل تحریری و بررسی فرضیات از معادلات ساختاری استفاده شده و این مقاله نشان می دهد که رضایت مندی شغلی کارکنان و اعتماد مدیر به نحو قابل ملاحظه ای با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط بوده و فعالیت بیشتر OCB رابطه مستقیم و مثبتی بر کیفیت خدمات دارد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




آلفای کرومباخ


اصول مدیریت کیفیت


بهبود کیفیت خدمات


تأثیر رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی


تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی


رضایت مند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ - Sid

ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ . ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﻫـﺎ.
ﻱ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧـﺸﺎﻥ. ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺎﺭﻛﻨـﺎﻥ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ.

SID.ir | تاثير رفتار شهروندي سازماني بر کيفيت خدمات (مطالعه موردي ...

به دليل تاثير مثبت و مستقيم رفتار شهروندي سازماني بر کيفيت خدمات ارايه شده و
... ميان رفتار شهروندي سازماني (OCBs) و رضايت شغلي و اعتماد کارکنان نسبت به ...

تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات - پایگاه ...

26 ژانويه 2013 ... عنوان مقاله: تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات (مطالعه
موردی: شعبات بانک پاسارگاد استان اردبیل) مولف: دکتر حمیدرضا ...

تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

عنوان مقاله: تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات (مطالعه
موردی: شعبات بانک پاسارگاد استان اردبیل) مولف: دکتر حمیدرضا علیپور شیرسوار
و ...

تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: شعبات
بانک پاسارگاد استان اردبیل). چکیده: با توجه به تغییرات تدریجی که در صنعت ...

رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در بانک ملی ایران

5 ا کتبر 2011 ... اما امروزه تأثير رفتارهای فرانقشی کارکنان )مانند رفتار. شـهروندی سازمانی( بر
اثربخشی سازمانی و کيفيت خدمات. ارائه شده به مشتريان بيشتر مورد ...

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ... - راهبردهای بازرگانی

در واقع کارکنان سازمان از طریق ابعاد مختلف رفتار همچون نوع ‌دوستی، رفتار مدنی و
جوانمردی می توانند درک مشتری از کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار دهند.

مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات, در سومین
کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی (3rd Conference on Applied ...

بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر ميزان وفاداري مشتريان

در واقع كاركنان سازمان از طريق ابعاد مختلف رفتار همچون نوع دوستي، رفتار مدني و
جوانمردي مي توانند درك مشتري از كيفيت خدمات را تحت تاثير قرار دهند. در اين تحقيق
...

دانلود مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت

29 آوريل 2016 ... دانلود مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات در این مطلب
از یک پروژه با یک مقاله از رشته مدیریت با عنوان مقاله تاثیر ...

بررسی رابطه‌ رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در ...

در ارتقاء کیفیت خدمات بهتر است رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی دوره‌ای قرار ...
شهروندی سازمانی به‌صورت قضاوتی بین 15 نفر از کارکنان و پرسشنامه کیفیت ...

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺄ - مطالعات مدیریت بهبود و تحول

ﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ. در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ. ﻧﻘـﺶ. ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﺪﯾﺮان،. ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺷﻬﺮ ...

سنجش رفتار شهروندي سازماني كاركنان ناجا و رابطة آن با متغيرهای ...

16 نوامبر 2014 ... در ایــن پژوهش رفتار شــهروندی ســازمانی کارکنان پلیس راه اســتان کردســتان و ....
نحوه تأثير ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر كيفيت خدمات.

اویرایش شده تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر وفاداری مشتریان

در پژوهش حاضر تاثیر رفتار شهروندی سازمانی (به عنوان متغیر مستقل) بر وفاداری
مشتریان، رضایت مشتری، خواسته های رفتاری مشتری و بینش مشتری از کیفیت ...

اثر کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ...

چکیده. هدف این پژوهش بررسی اثر کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی بر رفتار
شهروندی. سازمانی کارکنان ادارة کل و ادارات ورزش و. جوانان استان ایالم. بود. بدین منظور
...

ارتقا سطح کیفیت خدمات: بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی

نتایج این بررسی ها نشان م یدهد که هیچ یک از ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی
کارکنان هتل پارس بر سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان این هتل، تأثیر
مستقیم ...

تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات :: لینک ...

6 فوریه 2017 ... پروژه. تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات. (مطالعه موردی:
شعبات بانک پاسارگاد استان اردبیل). چکیده: با توجه به تغییرات ...

مقاله : تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات ...

16 سپتامبر 2015 ... شرح مختصر : با توجه به تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری به وجود آمده و به
دلیل رقابت زیاد بین آنها و اینکه در این تحقیق رفتارهای شهروندی ...

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با ...

عدالت توزیعی و رویه‌ای به واسطه کیفیت زندگی کاری تأثیر معناداری بر رفتار ... «
بررسی رابطة عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان».

دانلود مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر.. - تک پی دی

صنعت بانکداری، رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان، رفتار شهروندی و کیفیت
خدمات ، تأثیر رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی ،بهبود کیفیت خدمات ،
روش ...

تحقیق تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

24 نوامبر 2016 ... تحقیق تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات. رفتار شهروندی
سازمانی,کیفیت خدمات,بانک پاسارگاد در این تحقیق رفتارهای ...

نقش رهبری تحولی مدیران در توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان

یکی از عواملی که می‌تواند بر کیفیت خدمات در این بخش تأثیرات عمیقی بگذارد،
رفتار شهروندی سازمانی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری ...

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان - بانک سپه

تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را ..... بررسی اثرات معنویت محیط
کاری بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت. خدمات در ...

Chavoshi

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی در ... می‌رود
توسعه شایستگی‌های کارکنان تأثیر به‌سزایی در کیفیت خدماتی که ارایه می‌کنند ...

رابطه‌ی رفتار شهروندي سازماني و كيفيت زندگي كاري كاركنان ...

این مطالعه با هدف تعیین رابطه‌ی رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری ...
همچنین تقویت هر بعد از رفتار شهروندی سازمانی سایر ابعاد را تحت تأثیر قرار داده و
...

رفتار شهروندی سازمانی Ppt - بانک مقالات فارسی

رفتار شهروندی سازمانی ppt - تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی ...
سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات تعریف رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهای ضد
...

بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر تصویر برند در ...
با بهبود جنبه‌هایی خاص از رفتار کارکنان، جهت ارتقا ی کیفیت خدمات هتل‌ها و به ...
نتایج آزمون‌ها تأثیر ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی را از طریق افزایش کیفیت در ...

ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻘﺶ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺧﺘﻴﺎري و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ .... ﻛﺎرﻛﻨﺎن.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑ. ﻪ. وﻳﮋه در ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ. روي. ﻛﻴﻔﻴﺖ درك ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.

تحقیق تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

رفتار شهروندی سازمانی,کیفیت خدمات,بانک پاسارگاد در این تحقیق رفتارهای
شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات می باشد که با توجه به ابعاد آن از 9
فرضیه ...

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮرﺳ

اي ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاوﻇﻴﻔﻪ. اي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ .....
ﻋﺪاﻟﺖ. ﻣﺮاوده. اي. ﺑﺮ. ادراﻛﺎت. اﻓﺮاد. از. ﻛﻴﻔﻴﺖ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﺑﻴﻦ. ﺷﺨﺼﻲ،. در. ﻃﻮل. اﺟﺮاي. روﻳﻪ. ﻫﺎ.

ﺑـﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤـﺎد ﺳﺎزﻣـﺎﻧﻲ در رﻓﺘﺎر ﺷﮭﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣـﺎﻧ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. (. OCB. ) اﺳـﺖ . ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﺧﯿـﺮ ﻧﺸـﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺗﺤـﺖ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺧﺎﺻـﯽ از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻧـﺎم رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺷـﻬﺮوﻧﺪي.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع
فولاد ... 33, 33, بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک
..... 268, 268, تاثير خود پنداره، هويت و ارزشهاي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در
...

دانشگاه الزهرا مدیریت برند 32222345 2 4 2015 12 22 customer ...

21 دسامبر 2016 ... لذا این مطالعه تاثیر کیفیت رابطه با مشتری را بر ایجاد ارزش ویژه برند و ....
شهروندی سازمانی به‌عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه‌ی کارکنان، تاثیر ...

پایان نامه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای ...

چکیده هدف این تحقیق «تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای ... و
مفاهیم جدیدی چون کارکنان دانشی,کار دانشی,مدیریت دانش, و سازمانهای دانشی, خبر از ...

رابطه معنويت محيط كار با رضايت مشتريان و نقش تعديل‌‌‌گري رفتار

واژگان كليدي: معنويت محيط كاري، رفتار شهروندي سازماني، رضايت مشتري ... لذا با
توجه به تأثير معنويت و پيامد هاي آن در نگرش ها و رفتار كاركنان، مطالعه ... خدمات به
مشتريان است، تأثير قابل توجهي بر ادراك مشتريان از كيفيت خدمات و رضايت.

عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی | وب سایت روانشناسی ...

دسته دیگر عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی که شامل رفتارهای رهبری است
... کیفیت خدمات و نیز وفاداری مشتریان، موجب تعالی کیفیت عملکرد کارکنان می ...

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان ... - سایت مدیر

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان ... کلید
واژه: رفتار شهروندی سازمانی کارکنان, وفاداری مشتری, رضایت مشتری, کیفیت درک
...

تحلیل آماری پروژه های مدیریتی مطالب آماده رفتار شهروندي سازماني ...

مبني بر اينكه که نگرش ها و رفتارهای (رفتارهاي شهروندي سازماني) کارکنان مي تواند
تأثيري مثبت و يا منفي بر ادراک مشتري از کيفيت خدمات داشته باشد.

اصل مقاله (350 K)

رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﻓﺰاﻳﺶ. ﻣﻲ. دﻫﺪ. (. دوﻧﺎوان،. 2004. ). ﻣﺤﻘﻘﻲ. ﺑﻪ ﻧﺎم اوﻛﭙﺮا. ﻣﺪﻟﻲ را اراﺋﻪ
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ از رﺿﺎﻳﺖ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ.

سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت

نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی مورد مطالعه کارکنان ادارات کل
.... تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با توجه به نقش ...

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ...

عدالت سازمانی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه و بهبود رفتار شهروندی سازمانی
داشته باشد. مقاله حاضر تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
دانشگاه ... "Oganizational Citizenship Behavior and Service quality",Journal of
Service ...

بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر وجهه شرکت و وفاداری مشتری

بررسي نقش رفتار شهروندي سازماني بر وجهه شركت و وفاداري مشتري ( مطالعه ... پردازد
و تأثير رفتار کارکنان شرکتهاي خدماتي را بر ادراک مشتري از کيفيت ... رفتار
شهروندي سازماني ، وفاداري مشتري، رضايت مشتري، كيفيت درك شده خدمات، وجهه شركت
...

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شعب ...

11 آوريل 2012 ... این پژوهش به بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین ... سازمان
تعیین‌کننده‌ترین عامل تأثیر گذار بر کیفیت ارائه خدمات در جامعه ...

مقاله « بررسی اثرات معنویت محیط كاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ...

27 سپتامبر 2016 ... ارتباط آن با وفاداری مشتری و كیفیت خدمات در سازمان تأمین اجتماعی». مقدمه: آن دسته
از رفتارهای شغلی كاركنان كه تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات ...

رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺗﻌﻬﺪ

دﻫﺪ ﻛﻪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ. رﻓﺘﺎر. ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻪﺑ. ﻧﺎم رﻓﺘﺎر. ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. (. OCB. ) ﻗﺮار. دارد . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺗﻌﻬﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ.

پایان نامه ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی ...

6 نوامبر 2016 ... پایان نامه ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی
سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس ...

تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات | هزار و ...

به طور خاص، کیفیت عملکردی به رفتار کارکنان ارائه کنندگان خدمت و چگونگی ...
مستقل و از رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته و از کیفیت خدمات به ...

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ - Home

ﺗﺄﺛﯿﺮ. زﯾﺎدي. ﺑﺮ. ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي. و. اﺑﻌﺎد. رﻓﺘﺎر. ﻫﺎي. ﺷـﻬﺮوﻧﺪي. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺎرﮐﻨـﺎن. داﺷــﺘﻪ. ﺑﺎﺷــﺪ .... اﺛـﺮ.
ﺑﺨﺸـ. ،ﯽ. ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫﻤﮑـﺎري. و. ﮐﺎرآ. ﯾﯽ. ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﻓـﺮاد. و. ﺑﻬـﺮه. وري و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑـﺎﻻ. ﺗـﺮي در. ﮔﺮوه.

نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و کیفیت زندگی کاری در تأثیر ...

چکیده پژوهش حاضر به‌منظور تبیین نقش توانمندسازی روانشناختی کارکنان و
کیفیت زندگی کاری آنان در تأثیر سرمایه اجتماعی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی
در ...

شکلات تلخ شیراز - بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهرونی در ...

"رفتار شهروندی سازمانی" اگرچه جزء نقش کارمندان در سازمان نمی باشد ولی این رفتارها
به ... آيا عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني از ديدگاه كاركنان بانك تاثير دارد؟
.... علاوه بر عدالت توزيعي و رويه اي، سومين شكل عدالت بيان مي كند كيفيت رفتار ...

بررسی تأثیر نگرش‌ شغلی بر تسهیم دانش و ارتباط آن با رفتار ...

تسهیم دانش رفتار شهروندی سازمانی نگرش‌های شغلی 2015 06 10 1 10 ... تحول 1394
1394 20 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان
شرکت ... تعهد مدیریت به کیفیت خدمات مشارکت موثر کارکنان رضایت شغلی
کارکنان ...

مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتارهای فرانقش: واکاوی نقش ...

جامعه آماری پژوهش کارکنان واحدهای اطلاع‌رسانی مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران است.
... بازاریابی درونی گامی در جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: ...

رابطه کیفیت زندگی کاری عملکرد فشار روانی و رضایت شغلی با ...

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری، عملکرد شغلی،
استرس شغلی، رضایت شغلی با رفتار شهروندی کارکنان بیمارستان اشنویه می‌باشد.
روش: این پژوهش به ... بحث: به دلیل اینکه رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهایی کاملاً
داوطلبانه هستند، بیشتر تحت تأثیر تعاملات و رویه‌های سازمانی قرار دارند. بر این
اساس، ...

سیاستهای انگیزشی رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی که یک موضوع جدید در رفتار سازمانی می باشد در واقع ...
سرمایه های هر سازمانی است که کیفیت ان می تواند در رشد وتعالی سازمان نقش بسزایی
داشته ... کارکنان است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای انان،
اثربخشی ...

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

بررسی تأثیر سب رهبری از دیدگاه رنیس لیکرت برعملکرد کارکنان شعب بانک ...
بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمین ...

ﭼﮑﯿﺪه - مطالعات رفتار سازمانی

ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﺑﻌﺎد. ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ. ي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ) و. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن
(ﺗﻌﻬﺪ ... ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺮك ﺳﺎزﻣﺎن. ﺷﺎن ﻧﺪارد. ﮐﻠﯿﺪ واژه. :ﻫﺎ ..... اﻧﺠﺎم
ﺗﺼﻤﯿﻢ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﻼش. 1. Giddens.

رفتار شهروندی سازمانی OCB - آفتاب

13 آگوست 2011 ... همچنین تمایل کارکنان به انجام رفتارهایی که فراتر از الزامات رسمی نقش و جایگاهشان
... عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی : ... مطالعه نشان می دهد بهبود کیفیت
مبادله رهبر- عضو، احساس تعهد و رفتار شهروندی را ارتقا می بخشد.

رفتار شهروندی سازمانی - منتشر شده در شماره 65 نشریه صبح اندیشه ...

13 دسامبر 2015 ... رفتار شهروندی سازمانی به مجموعه ای از رفتارهای کارکنان اطلاق می گردد که ورای ... بر
رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر معنی داری دارد، تحقیقات انجام شده ... بر رفتارهای
شهروندی سازمانی، رضایت از برخی ابعاد کیفیت زندگی کاری و ...

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار

بررسي رابطه بین رضایت شغلی دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان در ... با توجه
به اینکه ترغیب رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان امکان پذیر نیست. .... به
رضايت شغلي معلمان و تأثير آن بر كيفيت آموزش باشد(كلدي و عسگري،1382، 104).

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﺮدي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪ . ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ. : رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ، رﻫﺒﺮي
ﻣﺒﺎدﻟﻪ اي، رﻫﺒﺮي ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ .... ﻫﻢ ﻛﺎري ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم. ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ ﺗﺎ.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی ...

... شهروندی سازمانی. )مطالعه موردی: کارکنان اداره تربیت بدنی استان تهران( ... نشان داد
که فرهنگ سازمانی و تمامی ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی موثر می باشد. رفتار
..... total quality management practice and operational performance.International”.

رفتار شهروندی سازمانی بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر - ebsco

ای به واسط. ة. کیفیت زندگی کاری. بر رفتار ارروندی سازمانی. تأثیر معنادار. دارد .
کلیدواژگان. رفتار سازمانی. ،. عدالت سازمانی. ،. کارکنان. ،. کیفیت زندگی کاری.

پیشینه رضایت مشتری و ارباب رجوع - پایان نامه ارشد مدیریت

در این پایان نامه به بررسی اثر رفتار شهروندی بر رضایت ارباب رجوع در آموزش و ...
است که بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران و
رضایتمندی ... سالمی (1391) در تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل موثر بر کیفیت
خدمات دولت ...

رفتار سازمانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رفتار سازمانی (به انگلیسی: Organizational Behavior) مطالعهٔ تأثیر افراد، ....
کارکنان فرهنگ را به مثابه کیفیت عمر کاری که به میزان انگیزه آنها جهت می‌دهد، نگاه ...

دانلود این فایل پی دی اف

از این رو اولین گام، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی است؛ یکی از ... به
محیط کاری خود، وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان برای افزایش کیفیت
خدمات ... بررسی رابطه سالمت اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی)مورد مطالعه کارکنان
❑.

بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد ...

تعهد سازمانی ابعاد تعهدسازمانی رفتار شهروندی رفتار شهروند سازمانی. ... وهر قدر میزان
تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بر رفتار ..... رفتار شهروندی
سازمانی نوعی رفتار است که ضمن ایجاد منافعی همچون بهره وری بیشتر ، کیفیت ...

مقالات ISI تعهد سازمانی : 77 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

درواقع، نتیجه تحقیقات نشان می دهد که برای پیش بینی و توجیه رفتار فرد (به
مراتب، بیش از رضایت شغلی) ... کیفیت خدمات و آموزش کارکنان: نقش واسطه ای تعهد
سازمانی ... تعهد سازمانی در زمان جنگ : ارزیابی تاثیر و تضعیف حساسیت کارمند به
تعارض قومی سیاسی ... تنوع، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی : چارچوب
سازمانی.

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ... - 2017-02-22

22 نوامبر 2016 ... ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی q. داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد،. در ﻗﺎﻟﺐ word و در 47 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ: ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ.

کنفرانس ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - حمیدرضا رضایی کلیدبری

حمیدرضا رضایی کلیدبری, تهران، بهمن ماه 1392, تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد
... مرداد 1393, تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان, ...
ارزیابی تاثیر کیفیت درک شده بر وفاداری مشتریان با تاکید بر نقش تعدیل ...

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ( مطالعه موردی ...

رفتار شهروندی سازمانی شامل هفت طبقه کلی: جوانمردی، رفتارهای کمکی (ایثار، صلح،
... رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش، دوماهنامه دانشور رفتار، ...
و میرزاده،اکبر(1388)، تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، نشریه ...

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ...

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد
مداوم ... این کارکنان بی تردید، وجه تمایز سازمان های اثربخش از سازمان های غیر
اثربخش ... سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد وجود دارد از جمله، افزایش بهره وری
مدیریتی، ..... و میرزاده،اکبر(1388)، تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت
خدمات، نشریه ...

ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻨﻮا - سازمان تامین اجتماعی

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﯾﻤﯿﻞ و ﭘﯿﺎم .... ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ...

تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغير هاي ميانجي ...

ﭘــﺲ از ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ و ﻃﺮاﺣــﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻬﻤﺘـــﺮﻳﻦ اﺑﻌـــﺎد
ﻣﻔﻬـــﻮم ... رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و
...

دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت

14 آگوست 2016 ... بررسي تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی ...
بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني كاركنان ... بررسي رابطه بین عواطف
منفی، فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان.

لیست پروپوزال های آماده رشته مدیریت (کلیه گرایش ها)

PRM20- بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر ...
PRM49- بررسی رابطه بین توانمند سازي و رفتار شهروندي سازمانی (OCB) در
بانکهاي ... PRM81- پروپوزال بررسی عوامل موثر برتمایل ترک شغل کارکنان سازمان.

درخت سفید - عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی‌های فراتحلیلی درخصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل ... این
مطالعه نشان می دهد بهبود کیفیت مبادله رهبر- عضو، احساس تعهد و رفتار شهروندی را
ارتقا ... عوامل درون سازمانی است که می تواند اخلاق کاری کارکنان را تحت تأثیر قرار
دهد.

بررسي موانع و ارائه راهكارهاي مناسب جهت برقراري نظام مديريت كيفيت جام

دهد که رسمیت سازمانی همبستگی معنادار و منفی با رضایت شغلی کارکنان داشته و.
پیچیدگی سازمانی ه ... تاثیر ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمان ..... متغیر
عملکردی)عملکرد شغلی یا رفتار شهروندی سازمانی یا رضایت شغلی و یا انگیزش
شغلی( با.

موضوع پایان‌نامه مدیریت رفتار سازمانی | نگارش

23 نوامبر 2016 ... موضوع پایان‌نامه مدیریت رفتار سازمانی on نگارش | در اینجا موضوع‌ها و عنوان‌های پایان
... ارزیابی رفتار سازمانی پرسنل بانک رفاه کارگران از نظر رضایت مشتریان; اثر ...
شهروندی سازمانی (OCB) با کیفیت زندگی کاری (QWL) کارکنان ...

عوامل موثر بر نگرش و تاثیر آن بر رفتار سازمانی - ویستا

ما در این مقاله در مورد عوامل و مسائل سازمانی که بر نگرش سازمانی فرد تاثیر گزار
هستند را ... در بعضی مواقع تغییر و تحول آنچنان فراگیر و زیاد است که کارکنان چاره
ای جز ..... ۳) هر مصرف کننده حق دارد انتظارات و توقعاتش را در باره کیفیت، مرغوبیت،
...... تو پیکس , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , pana.ir پانا , asrarnews.ir
...

اراﺋﻪ ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎري زﯾﺎدي دارﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد. OCB. ﻓﻘﻂ راﺑﻄﻪ ... دﺳﺘﻪ از
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدي ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن دارد، ﺗﻮﺟﻪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺪﯾﺮان .....
Citizenship Behavior and Service Quality", Journal Of Services Marketing, 17,. (4/
5), 357- ...

انتشار مقاله های اولين كنفرانس ملي مديريت رفتار شهروندي سازماني ...

22 سپتامبر 2011 ... تبيين رفتار شهروندي سازماني براساس ابعاد شخصيت در ميان كاركنان دانشگاه تهران
بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر اجراي موفقيت اميز مديريت كيفيت جامع ...
Employee-Organization relationship,OCB and Service quality

رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار با

24 آوريل 2012 ... راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ در. ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ...
اي، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﻘﺸﯽ و ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ... ﺑﺮ
رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﭘﺴﺎﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﺘﺞ از اﯾﻦ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﺪ واژه. ﻫﺎ: رﻓﺘﺎر
ﻏﯿﺮ .... ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ رﻓﺘـﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪي. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. 5.

آبان 1392 - تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد فیروزکوه - blogfa.com

13- پروپزال دانشجو منصور توماج با عنوان « وضعيت رضايتموندي كاركنان گمرك
بوشهر و رابطه ... هاي پياده سازي نظام مديريت كيفيت جامع در دانشگاه علوم پزشگي
سمنان» تایید شد. ... 28- پروپزال دانشجو زينب آكو با عنوان « بررسي تاثير رفتار
اخلاقي ارائه ... تاثير رفتار شهروندي سازماني بر وفاداري مشتري در صنعت بيمه»
تایید شد.

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و ادراک ...

به مبحث ارتباط بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ..... دانلود
کتاب های مدیریت تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

رابطه جوسازماني و رفتار شهروندي

رفتارهاي شهروندي سازماني (OCB) از جمله مفاهيم عملياتي در ارتباط با رفتارهاي فرا
نقشي بوده كه در ... به دليل تأثير اين گونه رفتارهاي کارکنان بر عملکرد سازمان،
اثربخشي سازمان، موفقيت سازمان، رضايت مشتري، وفاداري مشتري و کيفيت خدمات و

بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و ... - مجله پیاورد سلامت

ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﺳﺖ . ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر. ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ. ﺑﻬﺮه. وري.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ... ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه. وري. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي. : در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ،. ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻮﻟﻔﻪ. رادﻣﺮدي. و .... ﻛﻴﻔﻴﺖ. زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري. : ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن. ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن، از راه
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳ.

18PDF

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانیعنوان: ... تاثیر فناوری
اطالعات بر مدیریت کیفیت جامععنوان: ..... شهروندی سازمانی کارکنان تأثیرگذارند.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي : ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ درو

ﻣﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاراﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ..... و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران

ترويج رفتار شهروندي سازماني راهكاري جهت جلوگيري از فرسودگي شغلي در سازمان ها
... از عوامل اثر گذار بر آن مي توان ويژگي هاي فردي كاركنان، ويژگيهاي شغلي، ... خود را
با كيفيت و كميتي فراتر وظايف تعريف شده ايفا نموده و به عنوان شهروند سازماني ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست ...

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بانک رفاه شعب مناطق آزاد
تجاری ... بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان ...

ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمان

20 سپتامبر 2016 ... حمایت اجتماعی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، سالمت روان، سرمایه اجتماعی،
کارکنان نیروی کلمات‌کليدی: انتظامی. .... بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و به
سزایی می گذارد )1۷(. رفتار ... پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت زندگی
کاری و سالمت. روانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به این نتیجه رسیدند.

نقش سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش‌بینی ...

سرمایه روان شناختی، رفتار شهروند ی سازمانی، رضایت شغلی، معلمان مد ارس
استثنایی واژه های کلید ی: ... امر با شکست مواجه می شوند ، همچنین کیفیت و
پیشرفت. آموزش و پرورش به طور جد ایی ... کارکنان خود قائل می شود ، چراکه رضایت
شغلی د ر. 1.

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، هوش سازمانی، کارمندان وزارت نفت . ... شده
است که کارکنان سازمان های خدماتی نقش حیاتی در ارائه خدمات با کیفیت بالا داشته
.... ﺳﻌﻴﺪ، ﻧﻮري ﻋﻠﻲ (1388) ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت: ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:
ﻫﺘﻞ ...

مقاله بررسی تاثیر رضایت شغلی و وجدان کاری بر رفتارهای شهروندی ...

مقاله بررسی تاثیر رضایت شغلی و وجدان کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی
کارکنان با نقش میانجی گری امنیت شغلی در کارکنان شرکت توزیع نیروی برق همدان
. جستجو در مقالات و پایان ... مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی 3. رهبری و
رفتار ...

ارتباط بین انگیزش شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی و ...

رﻓﺘﺎر. ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺳﺘﺎدي و ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﻫﺎي. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج. ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺧﻠﻘﯽ ﻓﺮد. *1
.... ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮ ﺑﺨﺸ. ﯽ. ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﯽ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﻮدﻧﺪ. 2(. ). رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
..... Quality. Journal Of Services Marketing 2003; 17(4-5): 357-78. 3.Muhamad A.

ارتباط هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوا

کارکنان،. " رفتار شهروندی سازمانی. "9. گفته می. شود ). 3. (. محققان تأثیر مهم ....
کیفیت و روابط مطلوب .... بین تأثیر معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان.

ترویج OCB ( رفتار شهروندی سازمانی ) راهکاری جهت جلوگیری از ...

اورگان" رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای
بهبود .... عامل دیگر در فهم شهروندی سازمانی ،تأثیر حالت روحی مثبت فرد می باشد . ....
رفتار شهروندی سازمانی زمانی به کیفیت مطلوب خواهد رسید که مجموع عوامل و شرایط
مورد ...

بررسی رابطه بين رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و بهبود عملکرد ...

18 مارس 2016 ... بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و بهبود عملکرد شعب بانک ...
درآمد، تشویقی و ارتقاء کیفیت خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است. ... را که رفتار
شهروندی سازمانی ممکن است بر اثر بخشی سازمانی تاثیر گذار باشد، ...

بررسی رابطه رفتاری شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شرکت ...

ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﻮﺩ ... ﻣﻴـﺎﻥ
ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ OCBs ﻭ ﺭﺿــﺎﻳﺖ ﺷــﻐﻠﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ...

پرسشنامه رایگان رفتار شهروندي سازماني كاركنان - پرسشنامه رایگان

4 ژانويه 2016 ... پرسشنامه رایگان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. تاریخ انتشار ... کارکنان
دانشگاهی، می توانند نقش مهمی در ارتقا و کیفیت دانشگاه خود ایفا کنند.