دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص)

دانلود رایگان
دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص)فهرست مطالب
عنوان
صفحه
بخش اول :
مديريت و وظايف آن
1
بخش دوم :
طرح حسابداري مالي
11
طرح دريافت و پرداخت
47
آيين نامه تنخواه گردان
57
بخش سوم :
طرح سيستم حقوق و دستمزد
69
طرح مجوزهاي مالي
86
بخش اول
مديريت و وظايف آن
مقدمه: - مديريت دانش و چگونگي اداره و هدايت يك سازمان براي رسيدن به اهداف آن است. بنابراين، هدف مديريت دستيابي به نتايج مطلوب در جهت تحقق بخشيدن به هدف هاي سازمان است.
- براي دست يابي به اين هدف، مديريت ميبايست وظايف كلي زير را انجام دهد:
o برنامه ريزي
o سازمان دهي
o تصميم گيري
o ايجاد هماهنگي
o كنترل
انجام وظايف بالا را تنها مسئوليتي كه با سمت “ مدير “ در سازمان فعاليت ميكنند، بر عهده ندارند. در واقع اين وظايف در سطوح مختلف سازمان به درجات وجود دارد و تقسيم مي گردد.
نظام
نظام يا سيستم، مجموعه به هم پيوسته اي از اجزايي است كه براي دستيابي به هدف يا هدف هاي مشترك و از پيش تعيين شده اي، با يكديگر در ارتباط متقابل قرار دارند. اين ارتباط به گونه اي است كه كاركرد هر جزء بر كاركرد ديگر اجزا نظام تأثير
گذاشته و در عين حال از آنها تأثير مي پذيرد.
بنابر اين هر گونه انحرافي كه در چگونگي كاركرد جزئي از يك نظام پيش آيد، باعث ميگردد كه كل آن نظام در رسيدن به هدف پيش بيني شده، با دشواري روبرو شود.

هدف هاي هر نظام مالي هر نظام مالي، به عنوان يك نظام اطلاعاتي، مجموعه اي است متشكل از نظام هاي فرعي ديگر كه به منظور تحقق هدف هاي معيني، با يكديگر متقابلاّ در ارتباط هستند و بدنه نطام مالي را تشكيل ميدهند.
مهمترين اين هدف ها عبارتند از:
oبرنامه ريزي عمليات مالي
oاعمال كنترل هاي لازم
oبرقراري نظام گزارش دهي در مورد عمليات مالي
oتسهيل آموزش كاركنان مالي ساز مان و ارتقا سطح دانش حرفه اي آن ها
هدف ها و ويژگي هاي نظام هاي مالي طراحي شده هدف هاي نظلم هاي مالي طراحي شده به طور كلي همان هدفهاي نظام مالي ياد شده در بند “3“ اين نوشته مي باشد كه به منظور دستيابي به آن ويژگي هاي زير در
تهيه و طراحي نظام هاي مالي ملحوظ نظر بوده است:
oانطباق با وضعيت عيني و شرايط ويژه ژ مشخص شركت، براي اين منظور كوشش شده تا با شناخت دقيق واقعيت هاي موجود و محدوديت هاي آن، نظام هاي مالي به گونه اي تهيه شوندكه پاسخگوي نياز هاي شركت و رافع
نارسايي هاي آن باشد.
oقابليت انعطاف در برابر تغييرات احتمالي، در صورتي كه اعمال تعديلات و يا تغييرات جزيي در جايي از نظام ها ضرورت يابد، ساخت كلي آن انسجام خود را حفظ خواهد نمود.
oجامعيت از اين نظر كه كليه فعاليت هاي مالي شركت را در بر ميگيرد. لازم به ياد آوري است كه نظام هاي مالي در كليات خود وظيفه جمع آوري و انعكاس كل عمليات مالي شركت را بر عهده دارند. بنابر اين نظام هاي مالي مي بايست در بر گيرنده همه نظام هاي فرعي اي كه به نوعي با عمليات مالي شركت مرتبط، و بخشي از آمار و اطلاعات مالي هر شركت در انها ايجاد و منعكس ميگردد، باشند.
oسهولت فهم و سادگي اجرا، در تهيه و تدوين نظام هاي مالي توجه لازم نسبت به موارد زير شده است:
اولا فهميدن سيستم براي كاركنان آسان باشد، ثانيا اجراي سيستم به سادگي ميسر گردد. به اين سبب، از پيچيدگي هاي غير ضروري در طرح مصرا پرهيز شده است.
مراحل انجام كار - تهيه و طراحي نظام هاي مالي هر سازماني مستلزم گذر از مراحل مختلفي است كه در زير براي آشنايي با اساسي ترين آنها به اختصار اين مراحل توضيح داده ميشود:
1( اولين مرحله از فعاليت هاي شناخت، بررسي اوليه است. در اين مرحله شناخت كلي وضعيت شركت مورد نظر ميباشد. در بررسي اوليه، اطلاعاتي در خصوص نوع شركت و فعاليت هاي آن، ميزان گستردگي فعاليت ها و حجم عمليات لازم. چگونگي نيروي انساني، مشكلات و نارسايي هاي موجود و هدف هاي مديريت گرد آوري ميشود.
2( شناخت :
- تهيه و طراحي نظام هاي مالي بدون شناخت كامل و دقيق وضعيت شركت مقدور نيست. شناخت خود از دو مرحله جداگانه تشكيل مي شود:
الف) شناخت اوليه: بررسي كلي فعاليت ها و عمليات شركت را منظور نظر دارد،
ب) شناخت تفصيلي: كه طي آن مشاور جزئيات تمامي فعاليت ها، روش هاي انجام كار، نحوه تقسيم وظايف و مسئوليت ها، چگونگي تخصيص نيروي انساني و
نحوه ارتباط فعاليت ها با يكديگر را مورد بررسي دقيق و مطالعه قرار مي دهد.
- پس از تكميل شناخت هر يك از موضوعات، نتايج بدست آمده با مسئولين مربوط در شركت در ميان گذاشته ميشود.تا بدين وسيله از درستي اطلاعات گرد آوري شده اطمينان حاصل گردد، افزون بر اين مشاوران مشكلاتي را كه طي انجام عمليات شناخت با آنها روبرو شده اند با مسئولين شركت مطرح ميكنند تا بدين ترتيب، از بروز مشكلات مشابه احتمالي در مراحل بعدي عمليات پيشگيري شود.
3( تهيه و طراحي نظام هاي مالي:
- پس از انجام عمليات شناخت، اطلاعات گرد آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند، مشاوران در ضمن تجزيه و تحليل اين اطلاعات، مشكلات و تنگناها، نارسايي ها و كمبود هاي نظام مالي موجود را مشخص نموده و درباره آن ها به بحث و تبادل نظر مي پر دازند.
- كار طراحي نظام هاي مالي پس از مطالعات و بررسي هاي ياد شده و دستيابي به ره يافت هاي علمي، صورت ميگيرد.
- مشاوران، مسئولين شركت و مديريت مالي شركت را در جريان طرح هاي پيشنهادي قرار داده و از نظريات آن ها در خصوص طرح هاي مزبور مطلع مي شوند. روشن است كه مشاوران ضمن حفظ استقلال خود در تهيه و طراحي نظام ها، بايد به ميزان توان شركت براي پذيرش و جذب طرح هاي ارائه شده و نيز بهره گيري از نظريات مثبت مسئولين شركت توجه نمايند. به طور كلي در رودن كار طراحي نظام هاي مالي، مشاوران مي بايست همواره هدف ها و ويژگي هاي آن را مد نظر داشته باشند.
- نظام هاي مالي پس از تهيه و طراحي و پس از مكتوب و نهايي شدن مجموعه اي را تشكيل مي دهند كه در اختيار شركت قرار مي گيرد.
4) اجراي نظام هاي مالي:
- پس از ارائه نظام هاي مالي به مسئولين شركت، حساس ترين مرحله كار يعني اجراي نظام ها آغاز مي شود. هدف نهايي از طراحي نظام ها، اجراي آن ها است.
انجام موفقيت آميز اين مرحله، مؤيد انطباق نظام هاي مالي ارائه شده با وضعيت عيني هر شركت و كارآيي آن در پهنه عمل خواهد بود.
- براي اجراي نظام ها، لازم است تمهيداتي در نظر گرفته شود. در واقع ابتدا ضروري است امكانات مورد نياز تهيه شود. همچنين نسبت به آماده سازي محيط اقدام گردد. براي نمونه موارد زير را ميتوان نام برد:
oايجاد سازمان مناسب انجام كار
oتأمين و يا تكميل نيروي انساني
oتهيه و چاپ فرم ها، اعم از فرم ها و كارت ها
oپيشنهاد فراهم نمودن فضاي لازم براي كاركنان
- از ديگر اموري كه جزو تداركات اجرا محسوب مي شود، حصول اطمينان از
بخش نامه مديريت مبني بر تغيير نظام هاي مالي و لازم الاجرا بودن نظام هاي جديد است.
- پس از انجام تداركات بالا، بايستس مسئولين و كاركنان با طرح هاي مربوط به كار خود آشنا شده و از مزاياي آن ها و ماهيت تغييرات بوجود آمده آگاهي يابند.
- با توجه به ارائه روش هاي نوين در نظام هاي مالي در واقع، پياده كردن نظام هاي مالي جديد، در گرو آموزش كاركنان و ارتقاء سطح دانش فني آن ها است ( كه آموزش عمومي آن ها در ابتداي طراحي نظام هاي مالي انجام شد ) توجه بيشتر به امر آموزش هنگامي ضرورت مي يابد كه شركت در استخدام پرسنل مجرب لازم دچار محدوديت باشد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود استدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شركت خاك صحرا (سهامي خاص)


پروژه مالی گزارش طراحي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت

... نظام های مالی شركت ... ,دانلود پروژه مالی گزارش ... پروژه مالي گزارش طراحي ...

دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت

دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص) ارسال شده در ...

پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك …

دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص) فهرست مطالب :

گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص)

گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك ... گزارش طراحی نظام های مالی ... ,دانلود پروژه و ...

مرجع دانشجویان ايران » پروژه مالی گزارش طراحی نظام های ...

پروژه مالي گزارش طراحي نظام هاي مالي (حسابداري شركت خاك صحرا) , , پروژه مالي, دانلود ...

گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص)

... نظام های مالی شركت ... طراحي نظام هاي مالي شركت ... دانلود _پروژه مالی گزارش ...

گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص)

دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت ... دانلود پروژه مالی گزارش طراحی ...

پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك …

دانلود پروژه مالی گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت ... دانلود پروژه مالی گزارش طراحی ...

پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك …

پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص) دسته: حسابداری بازدید: 5 ...

گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص)

گزارش طراحي نظام هاي مالي شركت خاك صحرا (سهامي خاص) 91 . دانلود پروژه مالی گزارش طراحي ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

ساعت کار شعب بانک اقتصادنوين از 14 فروردين ماه 1396 تغيير كرد. به گزارش روابط عمومي بانك ...

مجموعه مقالات و تستهای حسابداری - مقاله در مورد حسابداري مالي

اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه كليه مهندسين ناظر ساختمان : هنگام ساخت و ساز ساختمان هاي تحت نظارت ، در ...

پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

گسترش­هاي نظري رابرت لوكاس برنده جايزه نوبل اقتصاد در 1995، بهار 1384، سالن اجتماعات ...

میگنا - بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی …

پيشينه پژوهش هاي انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق ضمن بررسي هاي به عمل آمده پيرامون ...

بودجه از تهیه تا کنترل

بودجه از تهیه تا کنترل . وبلاگی برای آموزش درس اصول تهیه و تنظیم بودجه دولتی (دانشگاه ...

20. ماهواره - مقاله - پروژه

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 90 همه رشته ها - کنکور

برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر ...

بانکی Banki

همگام با پیشرفت های صنعت بانکداری در جهان و استقرار نظام بانکداری الکترونیکی و با هدف ...

ايران پژوهان - پايگاه پژوهشگران ايران | ايران پژوهش

ايران,پژوهان,تحقيق,پرسشنامه,تالار گفتگو,فروم,پروپوزال,فرم,بيان مساله پژوهشي, ايران ...

کافه معماری | پورتال تخصصی معماری

باسلام به کافه معماری خوش آمدید توجه: سایت و فروشگاه کافه معماری تاسیس شد. کافه معماری ...

آرشیو اخبار بانکی - banki.ir

شنبه ، 19 فروردين 1396 ، 10:06 بانکی دات آی آر: بانک تجارت نیروی انسانی مورد نیاز شعب خود را ...

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت - ifco.ir

خانه; ساختمان و لوازم خانگی. پروژه ها. تاسیسات و تجهیزات; انرژي هاي جايگزين; يارانه سود ...

شبکه اجتماعی نتیجه دات کام www.Natije.Com

شبکه اجتماعی نتیجه دات کام یک شبکه اجتماعی ِ قدرتمند ِ مبتنی بر وب است که کاربران آن ...

09123153060 کارشناس رسمی دادگستری - ثبت نام و …

آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 1396 و تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1396

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96 - دکتري …

نمونه سوالات آزمون ارشد و دکتری و منابع دکترا, دکتری دانشگاه سراسری و آزاد اسلامی 96

وضعيت صنعت پلاستيك در استان خراسان رضوي

وضعيت صنعت پلاستيك در استان خراسان رضوي تهيه و تنظيم : گروه كارشناسان صنايع كوچك

اخبـار مربـوط بـه تلـفن ثابـت و مخابـرات [آرشيو ...

هزینه تماس از تلفن های ثابت شرکت مخابرات ایران با تغییر تعرفه پایه از پالس به دقیقه ...

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 96

www.PhdAzmoon.Net. طرح ارسال رایگان منابع مخصوص مدیران سایت ها و وبلاگ ها "حتما ببینید" شرکت در ...