مقاله64 بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله64-بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ص77فصل اول : مقدمه و معرفي .. . 1
فصل دوم : مروري بر مقالات ... .... 34
فصل سوم : روش تحقيق... . 48
فصل چهارم : نتايج ... .. 58
فصل پنجم : بحث .. ..... 72
فهرست منابع ..... .... 77
چكيده :
زمينه : طي چند دهة اخير به اهميت بيماري هاي پريودنتال به عنوان عفونتي مزمن با تاثيرات سيستميك بسيار پرداخته شده است. يكي از مكانيسم هاي مطرح در زمينة چگونگي بروز عوارض سيستميك بيماريهاي پريودنتال، ايجاد تغييرات سرولوژيك در عوامل التهابي و انعقادي مرتبط با آترواسكلروز عروق قلبي و مغزي است. براي تأييد قطعي نقش پريودونتيت در بروز چنين تغييرات سرمي، ارزيابي نوسانات سطح مدياتورهاي التهابي به دنبال درمان پريودنتال منطقي خواهد بود. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي CRP، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته انجام گرفت.
مواد و روشها : اين مطالعه cross – sectional يكسو كور، بر روي 32 بيمار مبتلا به پريودنتيت پيشرفته انجام گرديد. اين بيماران همگي از سلامت كامل برخوردار بوده و سابقة مصرف آنتي بيوتيكها و هر گونه درمان پريودنتال را ظرف 3 ماه گذشته نداشتند، BMI بيماران بين 27-20 همسو گرديده و وجود حداقل 15% نواحي با عمق پروب بيش از 5 ميلي متر در همة بيماران الزامي بود. كلية پارامترهاي پريودنتال قبل و 4 ماه بعد از درمان اندازه گيري شد و براي كلية بيماران درمان فاز I طي سه جلسه همراه با lavage محلول 1/0 درصد كلرهگزيدين انجام گرديد. بيماران طي دو مرحله قبل و 4 ماه پس از مداخله درماني تحت آزمايشهاي Hs- CRP ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش لكوسيتي قرار گرفتند.
نتايج : در اين بررسي كاهش معني داري در سطح سرمي CRP با ميانگين كاهشي معادل mg/l 609/0 و شمارش لوكوسيتي و نوتروفيل ها به ترتيب با ميانگين كاهشي معادل و مشاهده شد. سطح سرمي فيبرينوژن عليرغم كاهش مختصر معني دار نبود. كليه پارامترهاي پريودنتال بهبودي معني داري نسبت به قبل از درمان نشان دادند. از درصد پاكت هاي 6-4 ميلي متر بيش از 50% و پاكتهاي ميلي متر 74% كاسته شد. تغييرات مشابهي در سطح چسبندگي كلينيكي حاصل آمد.
نتيجه گيري : اين مطالعه نشان داد كه درمان فاز يك پريودنتال در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته علاوه بر بهبود پارامترهاي كلينيكي با كاهش سطح سرمي CRP، شمارش لوكوسيتي و نوتروفيل ها همراه است. تغييرات مشابهي در سطح سرمي فيبرينوژن ولي بدون اختلاف معني دار آماري، حاصل گرديد. بدين ترتيب مي توان عنوان نمود كه درمان پريودنتال سبب كاهش بار التهابي سيستميك در بيماران مي گردد.
كليد واژه ها : بيماريهاي اطراف دندان، پروتئين هاي فاز حاد، صاف كردن سطح ريشه، لوكوسيت.
مقدمه :
1[1] وIL6 [2] در مبتلايان به پريودنتيت شديد در مقايسه با افراد سالم گروه كنترل گواهي داده اند .(17)
α در مبتلايان به بيماري پريودنتال بداخل گردش خون مي باشد .
α و IL6 به عنوان ساير پروتئين هاي فاز حاد طي روند بيماري پريودنتال سطح افزايش يافته سرمي را نشان مي دهند ، براي تائيد قطعي نقش پريودنتيت در بروز چنين تغييرات سرمي ارزيابي نوسانات سطح مديا تورهاي التهابي به دنبال درمان پريودنتال منطقي خواهد بود .بدين ترتيب نقش درمانهاي پريودنتال نه تنها از نقطه نظر بهبود شرايط سيستم دنداني و پريودنشيوم ، بهبود كيفيت زندگي و افزايش اعتماد به نفس بيماران در برقراري ارتباطات اجتماعي ، بلكه از ديدگاه كاهش ريسك بيماريهاي تهديد كننده حيات ، همچون آترواسكلروزيس ، حوادث قلبي – عروقي و سكته هاي مغزي مي تواند مطرح گردد.
سلامت دهان و دندان:
بيماري هاي پريودنتال:
5mm) را نشان دادند. مطالعات Maintenance طولاني مدت مشخص نمود كه در مجموع اگر عمق پروب بيشتر از 3mm نباشد، بيماران مي توانند سلامت لثه اي خود را حفظ كنند، اين بدان معنا نيست كه تمام پاكت هاي بيش از 3mm فعال محسوب مي شوند و با پيشرفت در Attachment Loss همراهند، بلكه بر اساس شواهد موجود تنها در درصد كمي از نواحي مشاهده شده با عمق پروب عميق در درازمدت پيشرفت بيماري اتفاق مي افتد.(15،4)
ماركرهاي التهابي- CRP- :
پروتئين فيبرينوژن پلاسما: (11،9)
* [11]در تعيين ريسك بيماري هاي مرتبط با افزايش سطح فيبرينوژن نداشته اند.
مكانيسم افزايش ماركرهاي التهابي:
ماركرهاي التهابي و بيماري هاي سيستميك:
,1-3mg/Lmedium risk و بالاتر از 3 mg/L براي بروز بيماريها و حوادث قلبي عروقي high risk هستند. (2)

IL1:Interleukin1
IL6:Interleukin6
TNFα:Tumor Necrosing Factorα
-1
* سيستمي است كه جهت مشخص نمودن ريسك بيماريهاي عروق كرونر با استناد به مطالعه معروف Framingham heart study و بر اساس فاكتور هاي خطر شناخته شده امروزه توسط كلنيسين ها بكار مي رود . براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به :
DESC text book of cardiovascular medicine .Cann A.J ,luscher T.F ,Black well publishing ,2006 ,p: 272-273


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی …

... ,دانلود بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن پلاسما و ...

مرجع دانشجویان ايران » بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح ...

... تأثير درمان پريودنتال بر ... پريودنتال بر سطح سرمي ... درمان پریودنتال بر سطح ...

مرجع تخصصی پروژه و پایان نامه دانشجویی - پایان …

989 - بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي c ... 1231 - حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي ...

دانلود متن کامل پایان نامه بررسي تأثير درمان پريودنتال بر ...

... بررسي تأثير درمان پريودنتال بر ... بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي crp ...

لینک دانلود سینما و مردم

مقاله64-بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein 77 ص مقاله64-بررسي تأثير درمان;

دندانپزشکی | مرجع دانلود متن کامل پایان نامه

پایان نامه بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي ... بررسی اثر یک udma جدید بر خواص ...

مروری بر مراقبت از دهان و دندان ( بهداشت دهان و دندان ...

... پريودنتال بر سطح سرمي c ... بررسي تأثير درمان ... درمان پريودنتال بر سطح ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) …

... بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي c ... حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي ...

SID.ir | بررسي تاثير ايزوترتينوئين خوراکي بر سطح سرمي ...

... بررسي تاثير ايزوترتينوئين خوراکي بر سطح سرمي ... جهت درمان آن مي ...

پایان نامه های آماده - کافه دانشجو | پایان نامه تحقیق ...

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن ... مرتب سازی بر ...