مقاله24 بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله24-بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر حوزه نفوذ200صفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
فصل سوم : بررسی وضع موجود شهر آمل
فصل چهارم : بررسی روند توسعۀ فیزیکی و شناخت حوزه نفوذ آن
فصل پنجم : اثرات توسعه فیزیکی بر حوزه نفوذ
فصل ششم : برداشت نهایی از مطالعات
مقدمه
فصل اول

1-1- طرح مسئله
morphologicalو بافت توزيعي (Spatial) شهر از يك سو و تغيير ساختار اقتصادي و اجتماعي شهر از سوي ديگر گرديده از مهمترين مسائلي است كه در شناخت و مطالعه اين شهر از ديدگاه علم جغرافيا مورد بررسي قرار مي گيرد هدف اين مطالعه آن است كه چگونگي و علل توسعه فيزيكي شهر را در مراحل مختلف زمان مورد مطالعه با توجه خاص به گسترش شهر در مقر و موقعيت فعلي مشخص نموده و به چگونگي عملكرد پارامترهاي مختلف طبيعي، اقتصادي و اجتماعي در تحويل ساختار شهري به نتايج قانع كننده دست يابد.
1-2- اهداف تحقيق
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
1-4- پيشينه تحقيق
1-5- فرضيه های تحقيق
1-6- روش و مراحل تحقيق
AutoCAD نيز استفاده شده است.
1-7- كاربرد نتايج تحقيق
1-8- تنگناها و محدوديت های تحقيق
1-9- واژه هاي كليدي
الف) حريم شهر. خط كمربندي يا منطقه اي كه تحت نفوذ مستقيم شهر قرار دارد به عبارتي ديگر اراضي و املاك متصل به حد خارجي محدوده قانوني شهر كه حدود آن تشريفات مقرر در قانون شهرداري ها تعيين مي شود و شهرداري ها موظف به اعمال نظارت در اين محدوده مي باشند. (شيعه، 1381، ص 167)
ب) توسعه فيزيكي. منظور از توسعه فيزيكي گسترش افقي و عمودي شهر و دگرگوني در بافت كالبدي آن مي باشد. (شيعه، همان، ص 165)
ج) كاربري زمين. برنامه ريزي كاربري اراضي شهري، ساماندهي مكاني و فضايي فعاليت ها و عملكردهاي شهري براساس خواست ها و نيازهاي جامعه شهري است. (پورمحمدي، 1385، ص 3)
د) حوزه نفوذ. حوزه نفوذ محدوده اي اطراف شهر است كه بيشتر ارتباط عملكردي را با شهر اصلي داراست. يا ساكنين آبادي هاي واقع در آن براي برخورداري از خدمات شهري (مدرسه، درمانگاه، خريد و فروش و غيره) به طور روزمره ناچار به مراجعه به شهر اصلي مي باشد. (زياري، 1378، ص 70)
2-1- تعريف و مفهوم شهر در ايران
منطقه بزرگي كه به منظور حيات اجتماعي انسان ها آمايش يافته اند و تعداد زيادي از جمعيت آن از راه فعاليت غيره كشاورزي زندگي مي كنند . (فريد، 1382، ص 6)
2-2- مفهوم فضا
فضاي شهري
2-3- تعاريف توسعه
2-4- نظريه هاي رشد و شناخت بهتر
-4-1- نظريه انقلاب شهري
2-4-2- نظريه ساخت شهر به صورت دواير متحدالمركز
(CBD)يا بخش مركزي شهر كه مركز تمركز امور اداري، بازرگاني شهر است.
شكل شماره 2-1- الگوي اكولوژي شهري از ارنست برگس
منبع: فريد، 1382، ص 138
2-4-3- نظريه توسعه شعاعي (ساخت قطاعي)
شكل شماره 2-2- الگوي ساخت شعاعي شهر از هومر هويت
منبع: فريد، 1382، ص 145
2-4-4- نظريه شهرهاي نامتمركز
2-4-5- نظريه مكان مركزي
K آن است كه هر مكان مركزي علاوه بر جمعيت خود قادر به تأمين كاركرد و خدمات چند مركز رده پايين هم هست. بدين ترتيب در نظام 3 =k مكان مركزي علاوه بر جمعيت خود قادر به سرويس دهي به دو مركز سلسله مراتب پايين تر از خود نيز هست. تومان و كوربين رابطه زير را تعيين تعداد مراكز تحت پوشش توصيه مي كنند:
D= تعداد مراكز تحت پوشش
K= نوع شبكه
X= سلسله مراتب سكونتگاهي
k تعداد مراكز تحت پوشش 27 مركز خواهد بود. وقتي سلسله مراتب شهري بر مبناي 7=K تنظيم شود، طبق نظريه مكان مركزي تعداد مراكز تابع و وابسته آن كه در سطح چهارم سلسله مراتب شهري مي تواند باشد برابر با خواهد بود.
1. Gordon Chayld
1. Ernest W. Burgess
1. Home Hoyt (1939)
2. Scar Gi
3. Carter
4. northman
1. Kevin Lynch


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر ... بررسی توسعه فیزیکی شهر ...

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر حوزه …

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر حوزه نفوذ ... بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و ...

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل ... فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن بر حوزه نفوذ ...

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر حوزه …

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گردشگری ;

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر

... بلکه بررسی توسعه فیزیکی و ... و تأثیر گسترش را بر ... شهر آمل وتاثیر آن بر ...

دانلود پروپوزال ارشد رشته جغرافیا بررسی توسعۀ فیزیکی شهر آمل

... فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن ... بررسی توسعه فیزیکی شهر ... بر توسعه فیزیکی شهر آمل و ...

دانلود پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر ...

... بررسی توسعه فیزیکی شهر ... شهر آمل وتاثیر آن بر ... آن بر حوزه نفوذ و بررسی ...

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر حوزه …

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل ... شهر آمل وتاثیر آن بر ... توسعه فیزیکی شهر و ...

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر حوزه …

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل ... شهر آمل وتاثیر آن بر ... بررسی توسعه فیزیکی شهر ...

پروژه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر

... فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر حوزه نفوذ,پروژ] های عمرانی شهر آمل,بررسی توسعه ... شهر ...

دانلود پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر ...

... بررسی توسعه فیزیکی شهر ... شهر آمل وتاثیر آن بر ... آن بر حوزه نفوذ و بررسی ...

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر

... بلکه بررسی توسعه فیزیکی و ... و تأثیر گسترش را بر ... شهر آمل وتاثیر آن بر ...

پروژه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر

... فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر حوزه نفوذ,پروژ] های عمرانی شهر آمل,بررسی توسعه ... شهر ...

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر ... شهر آمل وتاثیر آن بر ... تاثیر شهر آمل بر ...

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر حوزه …

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل ... شهر آمل وتاثیر آن بر ... بررسی توسعه فیزیکی شهر ...

توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار جمعیت بافت قدیم شهر

... فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن ... بررسی توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار و ...

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر

... بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل ... شهر آمل و تأثير آن بر ... تاثیر شهر آمل بر ...

دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد(M.A) - بررسی توسعه فیزیکی ...

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل ... توسعه فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن بر حوزه نفوذ می ...

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل ... شهر آمل وتاثیر آن بر ... و توسعه اي مناطق ...

دانلود پروپوزال ارشد رشته جغرافیا بررسی توسعۀ فیزیکی شهر ...

... فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن ... شهر آمل و تأثیر آن بر حوزه نفوذ بافرمت ورد وقابل ویرایش ...

مقالات توسعه شهری (بخش دوم)

بررسی تاثیر طرح ... تاثیر آن بر توسعه فیزیکی شهر ... و تاثیر آن بر توسعه ...

خرید و دانلود مقالات جغرافیا - دانلود مقاله بررسی

... توسعه فیزیکی شهر آمل. هستۀ اولیه شهر و نحوه گسترش و توسعه آن. ... بررسی وضع موجود شهر ...

اقلیم شناسی - snbp.rozblog.com

... فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن ... بررسی توسعه فیزیکی شهر ... شهر آمل و تاثیر آن بر ...

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل وتاثیر آن بر

پایان نامه بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل ... شهر آمل وتاثیر آن بر ... و توسعه اي مناطق ...

پروپوزال رشته جغرافیابررسی توسعۀ فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن ...

... فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن ... شهر آمل و تأثیر آن بر ... که بررسی توسعه فیزیکی شهر ...

نقش صاحبان قدرت در مثلث توسعه شهری

... به بررسی ... آن بر توسعه فیزیکی شهر ... و تاثیر آن بر توسعه ...

توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار جمعیت بافت قدیم شهر

... فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن ... بررسی توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار و ...

آثار توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار …

آثار توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار جمعیت بافت قدیم شهر

مقاله بررسی روند رشد فیزیکی شهر نمونه موردی شهر

... رویه شهرها و رشد ناموزون ... بررسی روند رشد فیزیکی شهر نمونه موردی شهر دهدشت ...

تحلیل جغرافیایی تأثیر اکولوژی اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر ...

... قرار داده و تأثیر آن را بر کالبد فیزیکی شهر بررسی ... بر توسعه کالبدی شهر ...