پروژه آتاماتون سلولي، آتاماتون يادگير و کاربرد - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه آتاماتون سلولي، آتاماتون يادگير و کاربرد آنها پژوهش کامل در حوزه مهندسی کامپیوتر می باشد و در 6 فصل بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) تنظیم شده است.

دانلود رایگان
پروژه آتاماتون سلولي، آتاماتون يادگير و کاربرد آنهاپروژه آتاماتون سلولي، آتاماتون يادگير و کاربرد آنها پژوهش کامل در حوزه مهندسی کامپیوتر می باشد و در 6 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 115 صفحه برای رشته مهندسی کامپیوتر در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
چکیده
در این پایان نامه سعی بر این است که آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر و نیز چند نمونه از کاربرد آنها مورد بررسی قرار گیرد. هر آتاماتون سلولی عبارت است از یک سیستم گسسته که بصورت شبکه ای منظم از سلولها بوده و هر سلول آن در بازه های زمانی گسسته برطبق رفتار همسایگانش، تغییر حالت می دهد. آتاماتون یادگیر نیز آتاماتونی است که طبق یک الگورتیم یادگیری و نیز تعامل با محیط، می تواند برداشتهای خود را از محیط بروز کند. در این پروژه سعی شده با معرفی مدل مخفی مارکوف، نوعی از الگوریتمهای تناظر بین دو گراف و نیز ارائه کد منبع تعدادی از برنامه های شبیه سازی، نمونه هایی از کاربردهای گوناگون این دو مفهوم (آتاماتون سلولی و آتاماتون یادگیر) معرفی شود.
کلمات کلیدی:
آتاماتون سلولی،آتاماتون یادگیر،تناظر گراف، مدل مخفی مارکوف، آتاماتون قطعی، آتاماتون تصادفی
فهرست مطالب فصل اول ، مقدمه 1-1- مقدمه. 2 فصل دوم ، آتاماتون سلولی 2-1- مقدمه. 4 2-2- تاریخچه آتاماتون سلولی.. 5 2-3- ساده ترین آتاماتون سلولی.. 5 2-4- آتاماتون سلولی معکوس پذیر. 6 2-5- آتاماتون سلولی Totalistic. 7 2-6- استفاده از آتاماتون سلولی در علوم پنهان شناسی.. 7 2-7- آتاماتونهای وابسته. 7 2-8- آتاماتون سلولی در طبیعت.. 8 2-9- خلاصه. 9 فصل سوم ، آتاماتون یادگیر 3-1- مقدمه. 11 3-2- محیط.. 11 3-2-1-تعریف محیط از دیدگاه منطقی.. 11 3-2-1-1- موجودیتهای محیط منطقی.. 12 3-2-2- رده بندی محیط از دیدگاه خروجی آن. 12 3-3- آتاماتون. 13 3-3-1- چگونگی عملکرد آتاماتون. 13 3-3-2- رده بندی آتاماتون بر اساس تابع گذار و تابع خروجی.. 13 3-3-2-1- آتاماتون قطعی.. 14 3-3-2-2- آتاماتون تصادفی.. 14 3-3-2-3- مثالی از آتاماتون قطعی.. 14 3-3-2-4- مثالی از آتاماتون تصادفی.. 16 3-4- اتصال بازخوردی بین محیط و آتاماتون. 18 3-5- آتاماتون با ساختار ثابت و آتاماتون باساختار متغیر. 19 3-5-1- آتاماتون یادگیر با ساختار ثابت.. 19 3-5-1-1- آتاماتون یادگیر دو حالته (L2,2)19 3-5-1-2- آتاماتون حافظه دار – با دو عمل Testline))20 3-5-1-3- آتاماتون حافظه دار-با بیش از دو عمل Testline))22 3-6- خلاصه. 22 فصل چهارم ، مدل مخفی مارکوف 4-1- مقدمه. 24 4-2- تعريف مدل مخفي ماركوف.. 24 4-3- فرضيات در تئوري HMM.. 26 4-4- سه مسأله مبنايي در HMM... 26 4-4-1 مساله تخمين و الگوريتم مورد استفاده27 4-4-2- مسأله رمزگشايي و الگوريتم Viterbi28 4-4-3- مسأله يادگيري.. 29 4-5- معيار Maximum Likelihood (ML):29 4-5-1- روش Baum-Welch. 30 4-5-2- روش Gradient base. 31 4-5-2-1- گذارهاي احتمالاتي در Gradient32 4-6-1- معيار Maximum Mutual Information (MMI)33 4-7- خلاصه. 34 فصل پنجم ، حل مسأله تناظر گراف ها و آتاماتون هاي يادگير 5-1- مقدمه. 37 5-2- استفاده از آتاماتون يادگير براي تناظر بين دو گراف.. 37 5-2-1- ساختن گراف هاي تصادفي.. 37 5-2-2- آتاماتون يادگير و تناظر دو گراف.. 38 5-2-2-1- استفاده از اتصال هاي مشابه Tsetline به عنوان آتاماتون مهاجرت اشياء39 5-3- نتايج شبيه سازي هاي مختلف براي آتاماتون Tsetline. 42 5-4- خلاصه. 45 فصل ششم ، نمونه برنامه های کاربردیشبیه ساز آتاماتون های سلولی 6-1- مقدمه. 38 6-2- برنامه pattern matching. 38 6-2-1- ارائه source code براي برنامه pattern matching. 38 6-3- برنامه پياده سازي game of lifeتوسط conway. 44 6-3-1- ارائه source code براي برنامه conway. 44 6-4- برنامه شبيه سازي آتاماتون سلولي.. 49 6-4-1- ارائه source code براي برنامه midi sampler. 49 6-5- پياده سازي conway بصورت trap door. 57 6-5-1- ارائه source code براي trap door. 57 6-6- پياده سازيconway بصورت population. 64 6-6-1- ارائه source code برنامه population. 64 6-7- پياده سازي يك نمونه آتاماتون سلولي خاص يك بعدي و دو حالته. 71 6-7-1- ارائه source code براي آتاماتوني يك بعدي و دو حالته. 71 6-8- برنامه تجسم و creatur sampler. 74 6-8-1- ارائه source code براي برنامه creatur sampler. 74 6-9- پياده سازي دو بعدي conway. 78 6-9-1- ارائه source code. 78 6-10- پياده سازي يك آتاماتون سلولي دو حالته و دو بعدي عمومي.. 83 6-10-1 ارائه source code. 83 6-11- برنامه شكار رنگهاي Dave. 90 6-11-1 ارائه source code برنامه dave. 90 6-12 خلاصه. 95 فهرست شکل ها شکل 2-1: نمونه ای از آتاماتون سلولی شبکه ای حلقوی.. 4 شکل 2-2: قانون 30 برای آتاماتون سلولی.. 6 شکل 2-3: قانون 110 برای آتاماتون سلولی.. 6 شکل 2-4: صدف حلزونی دریایی و تشابه با آتاماتون سلولی.. 8 شکل 3-1 محیط از دیدگاه منطقی.. 11 شکل 3-2- دیاگرام منطقی یک آتاماتون. 13 شکل 3-3 گراف گذار حالت برای مثال بالا. 14 شکل 3-4- گراف خروجی برای مثال بالا. 15 شکل 3-5 گرافهای یک آتاماتون تصادفی.. 16 شکل 3-6- گراف خروجی برای آتاماتون تصادفی شکل 3-5. 17 شکل 3-7- اتصال بازخوردی بین محیط و آتاماتون. 18 شکل 3-8- نمودار بلوکی آتاماتون یادگیر دوحالته. 19 شکل 3-9 دیاگرام تغییر حالت و خروجی آتاماتون. 20 شکل 3-10 – نمودار انتقال حالت برای آتاماتون ....... 21 شكل 5-1- نحوه پاداش دادن به يك گره40 شكل 5-2- جريمه كردن يك گره خاص... 40 شكل 5-3- جريمه كردن يك گره خاص... 41 شكل 5-4- تناظر دو گراف براي ده اجراي مختلف توسطTsetline-GI(K,N,n)42 شكل 5-5- تناظر دو گراف با تصحيح خطا براي اغتشاش 5% توسط Tsetline-GI(K,N,n)43 شكل 5-6- تناظر دو گراف با تصحيح خطا براي اغتشاش 10% توسط Tsetline-GI(K,N,n)44 شكل 5-7- تناظر دو گراف با تصحيح خطا براي اغتشاش 15% توسط Tsetline-GI(K,N,n)45 شكل 6-1- يك frame خاص در برنامه pattern matching. 38 شكل 6-2- يك frame خاص از برنامه Conway. 44 شكل 6-3- يك frame خاص از برنامه Conway. 49 شكل 6-4- يك frame خاص از پياده سازي conway بصورت trap door. 57 شكل 6-5 يك frame خاص از برنامه population. 64 شكل 6-6- يك نمونه خاص از يك آتاماتون سلولي يك بعدي و دو حالته. 71 شكل 6-7- frame خاص از برنامه creatur sampler. 74 شكل 6-8- frame خاص از پياده سازي دو بعدي Conway. 78 شكل 6-9 يك frame خاص از آتاماتون دو بعدي عمومي.. 83 شكل 6-10 يك frame خاص از برنامه dave. 90

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آتاماتون سلولي


آتاماتون يادگير


تناظر گراف


مدل مخفی مارکوف


آتاماتون قطعی


آتاماتون تصادفی


آتاماتونهای وابسته


محیط منطقی


مسأله مبنايي در HMM


مسأله يادگيري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه