مقاله40 تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله40-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان 100صفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم : ادبیات تحقیق


فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ای برای جهانی شدن
بطور کلی در خصوص جهانی شدن و آثار آن بر رویجوامع مختلف ، بویژه جوامع جهان سومی دو دیدگاه متضاد و یک دیدگاه میانه وجود دارد . دیدگاه نخست که به دیدگاه " همگرایی " موسوم است ، معتقد است به طور قطع جهانیشدن یک رفاه و توسعه نسبی را برای همه جهانیان به ارمغان خواهد آورد . طرفداران ایندیدگاه که به توانایی عوامل اقتصادی در ایجاد رشد و پیشرفت در جوامع در حال توسعهبسیار خوشبینانه می نگرند ، بر این باور هستند که جهانی شدن اقتصادهای ملی ـ از راهگسترش فن آوری و انتقال آن به کشورهای در حال توسعه ، انتقال سریع منابع مالی وتلاش شرکتهای فراملیتی برای توسعه سهم بازارهای خود ـ این دولتها را با چنان قدرتیروبرو خواهد ساخت که به راحتی می توانند در برابر تمامی فشارهای سوق داده شده بهسوی واگرایی مقاومت کنند و آنها را از میان بردارند.
جهانی شدن و لباس
*** آیا روند جهانی شدن بر نوع لباس پوشیدن و انتخاب های مردم اثر گذار هست یا نه ، به طور خاص در ایران و فرهنگ ایرانی چه تاثیری داشته است ؟
  1. فرهنگ
  1. لباس
شخصیت و هویت افراد هم می باشد و به نوعی می توان گفت طبقه اجتماعی ، قدرت و نفوذ افراد را با زبان فصیح و شیوا پوشاک می توان فهمید .
  1. مد و مد گرایی
دیالكتیكی را سبب می شود. در این بین جایگاه کشورهای مختلف متفاوت است (گل محمدی ، 2005)، برخی فرهنگ ها به آسانی در برابر فرهنگ جهانی با فرهنگ های دیگر مستحیل می شوند. برخی دیگر موضعی سرسختانه و ستیزآمیز نسبت به فرهنگ مهاجم اتخاذ می كنند. شماری از فرهنگ ها به همزیستی مسالمت آمیز تن می دهند و تعدادی هم گفت وگو و تبادل فرهنگ را گریزناپذیر می دانند.
شناخت و خود آگاهی نباشد اهمیتی ندارد ." ارتباط اجتماعی منشاء فرهنگ است "( ساروخانی ،29:1382) در نتیجه ، رشد ارتباط اجتماعی برای تعالی و شکوفایی فرهنگ لازم است.
تبلیغ و همه گیر کردن آن است که رسانه های غربی در این زمینه خیلی موفق بوده اند و دوباره بحث بازمی گردد به ارتباطات ، سرعت و تکنولوژی هایی که استفاده می شود . هر قدر صاحبان صنایع ریز بینانه تر و غیر مستقیم به این موضوع نگاه کنند اثر بخشی آن بالا تر می رود .به نظر من رمز توجه جوانان به مد ها و طرح لباس های غربی به چند عامل اصلی باز می گردد:
  1. مهمترین و اولین موضوع همان نحوه ارائه آن می باشد .وقتی لباسی تحت عنوان لباس ملی و اجباری مطرح می شود ، هر اندازه هم که منطبق با فرهنگ اصیل ایرانی باشد نوعی موضع گیری در پی دارد .
  2. تبلیغ درون گروهی : علاوه بر رسانه ، دیدن و رواج یافتن دو عنصر متاثر از همدیگر هستند مد و طرح های لباس به طور مستقیم تبلیغ نمی شوند بلکه با دیدن بر تن دیگران است که رواج می یابند و این اثر گذاری زمانی که لباس بر تن یک شخص مهم ، ستاره و قهرمان باشد چندین برابر می شود .
  3. بر چسب زنی : برای تمیز خود از دیگری ، در راستای خواست خود بیان گری و کمتر در راستای خود آگاه گری و نیز در پاسخ به تعلق داشتن به یک خرده فرهنگ و یا مجموعه ای از خرده فرهنگ ها به کار می رود .(کلارک ،2005) در اینجاست که دیگر لباسی که علامت NIKE دارد تنها به خاطر پوشش و کفیت خریداری نمی شود ، بلکه لباس می شود بیان و برچسب سبک زندگی نوع تفکر و اندیشه .
  4. میزان دسترسی و قیمت : وقتی در جهان امروز که اقتصاد جهانی شکل گرفته ، افراد خیلی راحت به مدل های غربی دسترسی دارند که از کیفیت بالایی هم بر خوردار می باشند دلیلی ندارد که به مدل های ایرانی که قیمت های هنگفت و میزان دسترسی پایین هم دارند روی بیاورند .
کا رآمد باشد به طوری که با مرور زمان و نا کارآمدی آن سنت ها شکسته می شوند و نوعی دیگر بروز می کنند . البته با همه کارآمدی این نکته به خصوص در مورد لباس نباید فراموش کرد که انسان موجودی تنوع طلب است و همیشه در جستجوی تازه ها می باشد .
تعامل فرهنگی جایگزین سلطه فرهنگی خواهد شد .
مقایسه باشد . یعنی افراد ابتدا به سنت ها و روش های خود آگاه باشند و بعد در مقام مقایسه ، فرهنگ و لباسی را برتر بدانند . به عبارتی هویت و فرهنگ و آداب و رسوم خود( ایرانی ) نیز در این بریکولاژ[4][4][4] فرهنگی جایگاهی داشته باشد .یک بریکولاژ دائمی فرهنگی در اثر زیاد شدن ارتباطات فیزیکی و الکترونیکی به وجود آمده است (کوثری 143:1383)
سهل انگاری و آسودگی در حال حرکت است و چیزی باقی می ماند که آسان تر و راحت تر باشد . به معنا دیگر یعنی بشر یه سویی سوق می یابد که از لحاظ عقلی ، راحتی را در آن ببیند .
رقابت عقب نماند.
منابع :
- استوتزل ، ژان (1354.)روان شناسی اجتماعی، ترجمه دکتر علی محمد کاردان ، تهران : دانشگاه تهران
- ساروخانی ، باقر ( 1382) جامعه شناسی ارتباطات ، تهران : انتشارات اطلاعات
- شاه محمدی ،عبدالرضا، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال11،اقتباس از: سایت باشگاهاندیشه
- شریعت پناهی ف سید حسام الدین (1372) اروپائیان و لباس ایرانیان ، تهران : نشر قومس
- عاملی ، سعید رضا (1383) دو جهانی شدن ها و آینده هویت های هم زمان ، هویت ملی و جهانی شدن، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
- کاکس، ویل . ترنر ، روت ( 1888) تاریخ لباس ، ترجمه شیرین بزرگمهر ، چاپ سوم ، تهران : نشر توس
- کلارک،لین اسکافیلد(2005) ظهور برچسب ِ شیوه زندگی دینی ؛مجلات مد ،مهمانی های بهانگرا ،موسیقی مردم پسند مسلمانان ، همایش دین و رسانه
- کوثری ، مسعود (1383) جهانی شدن ، هویت و بریکولاژ فرهنگی ، هویت ملی و جهانی شدن ، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
- گل محمدی ، احمد ( 1383)گفتمان های هویت ساز در عصر جهانی شدن ، هویت ملی و جهانی شدن ، تهران : موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
- گل محمدی ، احمد (2005) فرهنگی شدن جهان ، http://ayandehnegar.org
- گیدنز، آنتونی (1989) جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری ، چاپ سیزدهم ،تهران :نشر نی
- متین ، پیمان (1383)پوشاک هویت قومی و ملی ،مطالعات ملی،شماره3
- متین ، پیمان ( 1383) پوشاک ایرانیان – از ایران چه می دانم ؟ ، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی تهران
- مشیر پور ، میر محمد (1345) تاریخ تحول لباس در ایران از آغاز تا اسلام ، انتشارات زوار و پسران، مشهد
- هری .س . تری یاندیس (1383) فرهنگ و رفتار اجتماعی ، ترجمه نصرت فتی ،تهران : نشر رسانش
بیان مسئله


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله40-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان 100ص - دانلود فایل

... و مُدگرایی جوانان 100ص. download سپتامبر 11, 2017 علوم اجتماعی دیدگاه‌ها برای
مقاله40-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان 100ص بسته هستند 1 Views ...

مقاله40-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان 100ص | فروشگاه ...

مقاله۴۰-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان ۱۰۰ص. Sunday, October 22,
2017 دسته بندی : علوم ... مقاله۷۶-بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و
دانش.

مقاله۴۰-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان ۱۰۰ص - مقاله دانشگاهی

مقاله۴۰-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان ۱۰۰ص. توسط: علی. مقاله40-
تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان 100ص ...

مقاله40-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان 100ص

مقاله40-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان 100ص ..... بطور کلی در خصوص
جهانی شدن و آثار آن بر رویجوامع مختلف ، بویژه جوامع جهان سومی دو دیدگاه متضاد و یک
...

مقاله40-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان 100ص – فروش ...

27 آوريل 2017 ... مقاله۴۰-تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان ۱۰۰ص بلاغت قران بررسي رابطه
هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي ...

اصفهان خرید | پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان با ...

28 ژوئن 2014 ... پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان با پرسشنامه. مقدمه ای برای
جهانی شدن. بطور کلی در خصوص جهانی شدن و آثار آن بر روی جوامع ...

SID.ir | تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی ایران

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی ایران. ...
های سنتی و بویژه روی جوانان (گرایش جوانان به مد و البسه خارجی، موسیقی خارجی و .

دانلود جزوه دانلود پروژه دانلود کتاب دانلود مقاله - 40

دانلود جزوه دانلود پروژه دانلود کتاب دانلود مقاله - 40, <-BlogAbout->, دانلود جزوه دانلود
پروژه ... به طور کلی متغیرها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و
انگیزشی , سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و سپس تمامی متغیرهای مورد نظر در قالب
یک مدل ... ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن مرزها بیش از بیش در حال فرو ریختن ودر
...

جستجوی عبارت تحقیق و مقاله کامل درباره حجاب در قرآن 22 ص - لیدوما

ترجمه مقاله مدل رطوبت مقداری بتن داخلی در سازه در معرض هوای طبیعی – مجله ا ویر ......
ترجمه مقاله تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در ......
یکی از دانشجویان محجبه درباره ی رواج فرهنگ مدگرایی در خاطرات خود گفته است: ...... و
مقاله بهداشت www.karenpaper.ir/ -تحقیق-مقاله/40/بهداشت برای تحقیق در مورد ...

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

160 مؤلفه در ارزیابی تطبیقی کاربردپذیری وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی ...... مشاهده
مقاله; | اصل مقاله (40 K) ...... ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه جهت برون سپاری
فرآیندهای کسب و کار با ...... تأثیر مدگرایی بر رفتار خرید تفننی در میان
دانشجویان ... تأثیر مؤلفه‌های پدیده‌ی جهانی‌شدن بر برنامه‌های درسی تعلیمات اجتماعی
دوره ...

تاردانلود 14 - صفحه: 7834 - معرفی مهندسی عمران

این صفحه 7834 از سایت تاردانلود 14 است: مقاله «خواب در قرآن و روایات اسلامی | مقاله
... مقاله 3 مدل پنهان کردن اطلاعات | مقاله 30 قانون جهانی موفقیت | مقاله 33تاریخ اسلام |
مقاله 35 صفحه ترجمه شده نیروگاه هسته ای 1392 | مقاله 40 حدیث سایت های تاردانلود با
... اولین اجتماعی که بین بشر پدید آمده اجتماع خانوادگی بوده که بر اثر ازدواج پیدا ...

PDF: مقاله بحران هویت در جوانی (روش تحقیق) | شبکه فایل

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ در ﺟﻮاﻧﯽ (روش ﺗﺤﻘﯿﻖ) اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ PDF درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ.
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻨﺠﺎ .... ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮑﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﺮوری ﻗﯿﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ در
ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻮان از .... از ﻣﺠﻤﻮع آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ درﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ (ﺳﻬﻢ اﯾﺮان %8 = ﮐﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ) دراﯾﺮان ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ 80% ..... روز ﮔﺮم , در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر، ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻃﺒﻠﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺗﺎول زدن ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
.

پاورپوینت - 4 - فروشگاه فایل مدرن - رزبلاگ

با آموزش روش تحقیق در بهداشت جهانی، دانشجویان میتوانند جهت رویارویی با چالش های
منحصر ... ها و تصميم گيري هاي شخصي است كه بر سلامت فرد يا اعضائ خانواده اش
تاثير مي گذارد. ...... پاورپوینت طرح تعاونیهای مسكن مهر برای خانه دار شدن اقشار كم
درآمد .... تاثیر جهانی شدن بر روی مد و مدگرایی جوانان ,پایان نامه مد و مدگرایی,علوم
اجتماعی .

رس روز جهانی بهداشت بالا بردن آگاهی مردم درخصوص بهداشت است جستجو

تحقیق و مقاله بهداشت www.karenpaper.ir/ -تحقیق-مقاله/40/بهداشت برای تحقیق در
مورد رشته ...... آیا جهانی شدن ارتباطات بر روی مد و مدگرایی افراد تأثیرگذار است؟