پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

دانلود رایگان
پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دخترانپایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره
گرایش توانبخشی
عنوان
بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد
نگارش
رقیه رستمی
استاد راهنما
دکتر سید جلال یونسی
استاد مشاور
عباس داورمنش
استاد مشاور آمار
دکتر مسعود صالحی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
مقدمه 2
بیان مساله 3
اهمیت و ضرورت پژوهش 7
تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش 9
متغیر مستقل 9
متغیر وابسته 10
اهداف پژوهش 10
هدف کلی 10
اهداف اختصاصی 10
اهداف کاربردی 10
فرضیه های پژوهش 11
فرضیه اصلی 11
فرضیه های فرعی 11
فصل دوم 12
مقدمه 13
تاریخچه کم توانی ذهنی 14
تعاریف کم توانی ذهنی 15
طبقه بندی کم توانی ذهنی 21
کم توانان ذهنی آموزش پذیر 21
کم توانان ذهنی تربیت پذیر 21
کم توانان ذهنی حمایت پذیر 22
طبقه بندی بر اساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا 22
طبقه بندی بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی 23
علل کم توانی ذهنی 23
خصوصیات کم توانی ذهنی خفیف 25
مهارت های اجتماعی 26
عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی 29
آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی 29
نقش و اهمیت هنر 31
تعریف نمایش 32
خاستگاه نمایش 34
نمایش به عنوان درمان 36
نمایش عروسکی و انواع آن 42
عروسک های سایه ای 42
عروسک های دستکشی 43
عروسک های میله ای 43


عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی های پارچه ای 44
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 47
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 53
فصل سوم 58
طرح پژوهش 59
جامعه آماری 60
روش نمونه گیری 61
ابزار پژوهش 61
قلمروها و زیر قلمرهای واینلند 63
قلمرو ارتباطی 63
قلمرو مهارت های زندگی روزمره 63
قلمرو اجتماعی شدن 64
قلمرو مهارت های حرکتی 64
قلمرو رفتارهای ناسازگار 64
روش تجزیه و تحلیل داده ها 65
روش اجرا 65
ملاحظات اخلاقی 70
فصل چهارم 71
مقدمه 71
آمار توصیفی 71
آمار استنباطی 73
فصل پنجم 76
مقدمه 77
فرضیه اول 77
فرضیه دوم 78
فرضیه سوم 79
فرضیه چهارم 80
محدودیت های پژوهش 81
پیشنهادات پژوهش 82
پیوست ها 83
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: دامنه سنی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 71
جدول 4-2: توزیع سطح تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 72
جدول4-3: بررسی نرمالیتی(K-S) متغیرهای پژوهش 72
جدول 4-4: مقایسه میانگین نمرات خرده آزمون های واینلند 73
چکیده پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران آموزش پذیر 12- 8 سال انجام شد. یکی از بارزترین مشخصات این افراد، ناتوانی برقراری ارتباط موثر با جامعه است .
مطالعه از نوع تجربی حقیقی بدون پیش تست بود.گروه نمونه این پژوهش متشکل از 30 دختر آموزش پذیر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که از میان آن ها 15 نفر به گونه تصادفی به گروه آزمایش و بقیه به گروه کنترل تخصیص یافتند.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت نظر محقق تحت آموزش مهارت های اجتماعی با استفاده از نمایش عروسکی قرار گرفت و گروه کنترل روند عادی کلاس را طی کرد.بعد از پایان مداخله آزمون رشد اجتماعی واینلند از مادران هر دو گروه گرفته شد و داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد که نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت های اجتماعی ، مهارت ها ی ارتباطی و مهارت های روزمره زندگی شده ا ست(p<0/001). این نتیجه با یافته های پژوهش های دیگر تطابق دارد و قابلیت نمایش عروسکی را در افزایش مهارت های اجتماعی نشان می دهد.
کلید واژه ها : نمایش عروسکی ، مهارت های اجتماعی ، کم توانان ذهنی ، دختران کم توان آموزش پذیر.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران 90 ص


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نمایش عروسکی


مهارت


اجتماعی


دختران


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی ... در این پژوهش نقش اجرای نمایش عروسکی بر افزایش ...

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش

... نامه بررسی اثربخشی نمایش ... پایان نامه بررسی اثربخشی ... نمایش عروسکی بر افزایش ...

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش

... نامه بررسی اثربخشی نمایش ... نمایش عروسکی بر افزایش ... پایان نامه بررسی اثربخشی ...

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش

بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی,پایان نامه بررسی اثربخشی ...

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش ...

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی,دانلود ...

بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت …

پایان نامه افزایش مهارتهای اجتماعی اثربخشی نمایش عروسکی بر ... بررسی اثربخشی نمایش ...

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش ...

پایان نامه (7) ... تحقیق در مورد آزمایش بر ... دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش ...

دانلود بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران,دانلود ...

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش

بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش ...

مقالات مرتبط: خرید و دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای ...