مقاله56 مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله56-مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای دارای معلم مرد و زن 80ص عنوان صفحه
فصل اول:کلیات طرح
فصل دوم:مطالعات نظری
فصل سوم:روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
فهرست منابع ومأخذ........................................................................................................ 74
عنوان صفحه


رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند ببين تا چه حد است مقام آدميـــــت الف : فرضيه اصلي :
ب : فرضيه هاي فرعي :
1ـ بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دوم ابتدايي داراي معلم مرد در درس املا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دوم ابتدايي داراي معلم زن در همان درس درجامعه آماری تفاوت معني داري وجود دارد .
2ـ بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دوم ابتدايي داراي معلم مرد در درس رياضي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دوم ابتدايي داراي معلم زن در همان درس درجامعه آماری تفاوت معني داري وجود دارد.
3ـ بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دوم ابتدايي داراي معلم مرد در درس جمله نويسي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دوم ابتدايي داراي معلم زن در همان درس درجامعه آماری تفاوت معني داري وجود دارد.
الف : متغير مستقل : جنسيت معلمان ب : متغير وابسته :
پ : متغير كنترل :
1ـ پيشرفت تحصيلي :
2ـ مقطع ابتدايي :
3ـ دانش آموز:
4- معلم :


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه