پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

دانلود رایگان
پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر
پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی
با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی
رشته پژوهشگری علوم اجتماعی
موضوع پایان نامه:
تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حسین بهروان
فهرست مطالب
عنوان فصل اول : کلیات صفحه
 • مقدمه———————————————- 2
2-1 بیان مسئله ——————————————— 4
3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق ———————————- 5
4-1 اهداف تحقیق —————————————— 6
5-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات ——————————– 6
1-5-1 اوقات فراغت —————————————- 6
1-5-2 اوقات فراغت در لغت ———————————- 7
1-5-3 اوقات در لغت —————————————- 7
1-5-4 فراغت در لغت ————————————— 9
1-5-5 موفقیت در لغت ————————————— 9
1-5-6 موفقیت تحصیلی ————————————– 9
فصل دوم : پیشینه تحقیق
 • پژوهش های انجام شده در داخل کشور ——————— 10
1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی 11
2-1-2 نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشورباتاکید بر فعالیتهای ورزشی—-12
3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران 13
4-1-2اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران — 14
5-1-2بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی14
6-1-2بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی 16
7-1-2بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد ——————– 16
جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری —————– 17
2-2پژوهش های انجام در خارج از کشور ————————- 17
 • 2-2فراغت در شهر ———————————— 18
 • 2-2اوقات فراغت جوانان ——————————- 19
 • 2-2تئوری فراغت ————————————- 19
فصل سوم : چهار چوب نظری
1-3بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران——————— 21
نظریات رایزرمن
نظریات رایت میلز
نظریات فلوئید هاوس
نظریات اسپنسر
2-3تئوری رفتار واتسن ———————————— 28
3-3تئوری انگیزه جورج هومز——————————- 29
4-3تئوری طبقات گرازیا ———————————– 30
5-3تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ———————— 31
6-3فرضیات تحقیق ————————————— 32
7-3مدل تحلیلی تحقیق ———————————– 33
فصل چهارم : مبانی روش تحقیق
1-4روش تحقیق —————————————– 35
2-4جامعه آماری —————————————- 35
3-4واحد تحلیل —————————————– 35
4-4شیوه ی نمونه گیری ———————————– 35
5-4حجم نمونه —————————————— 36
6-4تعریف عملیاتی تحقیق ———————————- 37
7-4 اعتبار و پایایی—————————————- 38
فصل پنجم : یافته های تحقیق
1-5تحلیل های تک متغیره———————————- 39
2-5تحلیل های دومتغیره———————————– 64
فصل ششم : نتیجه گیری
1-6 نتیجه گیری —————————————– 74
2-6 فهرست منابع و ماخذ ———————————- 76
فهرست جداول صفحه
1-5تحلیل های تک متغیره
1-1-5 دوره تحصیلی ————————————– 40
2-1-5 معدل کل—————————————– 41
3-1-5 وضعیت تاهل ————————————– 42
4-1-5 رشته تحصیلی ————————————– 43
5-1-5 شغل پدر —————————————– 44
6-1-5 میزان تحصیلات پدر ——————————— 45
7-1-5 درآمد ماهیانه خانوار——————————– 46
8-1-5 آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟——- 47
9-1-5 نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ————————- 48
10-1-5 انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ————— 49
11-1-5 میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ———- 50
12-1-5 آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟——— 51
13-1-5 در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟ ——- 52
14-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟ —————— 53
15-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ———— 54
16-1-5 آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ ——————- 55
17-1-5 نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ ———————– 56
18-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ —————— 57
19-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟ ————- 58
20-1-5 آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟ —— 59
21-1-5 نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟ ———– 60
22-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ —————— 61
23-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ———— 62
24-1-5 در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟ ———— 63
2-5 تحلیل های دو متغیره
 • 2-5 رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه 64
 • 2-5 رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه – 65
 • 2-5 رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی —– 67
 • 2-5 رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه — 69
 • 2-5 رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در
این فعالیتها ——————————————— 70
 • 2-5 رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها 71
 • 2-5 رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت
تحصیلی ————————————————– 72


1-1مقدمه
یکی از عرصه هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان ها به نمایش می گذارد عرصه ی فراغت است.
فراغت عرصه ای است که اختیار و آزادی انسان ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته اند فراغت می تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده ای می دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: 1ـ تحت تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می شود. (براون ،1996 صفحه92)
2ـ از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،1372،صفحه56)
چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند.(فکوهی، ناصر 1382). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه ی رشد صنعت و هم نتیجه ی جامعه ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ،شریفیان، مسعود، صفحه 5)
2-1 بیان مسأله
اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره ی انسانهاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی به آن می پردازند. همچنین به زمانهایی اطلاق می شود که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولا در این مواقع جهت تفریح و سرگرمی و رفع خستگی تمایل به انجام فعالیت های فرحبخش و نشاط آور دارند. در تحقیق حاضر اوقات فراغت در محدوده ی جوانان مطرح می شود. چرا که نزدیک به 2 میلیون نفر از جوانان آینده ساز کشور را قشر دانشجو تشکیل می دهند. و این دانشجویان در فردایی نه چندان دور به عنوان مدیر، پزشک ، معلم و … به کار و فعالیت می پردازند. پس طبیعیست که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کار کرد اوقات فراغت در وجوه رفع خستگی و تفریح و سرگرمی اموری غیر قابل انکار هستند، عنایت به کارکرد دیگر آن که باعث پیشرفت تحصیلی نیز شود حائز اهمیت ویژه ای است. البته باید در نظر داشت که این کارکرد مورد انتظار اوقات فراغت است و چه بسا که گذران اوقات فراغت به گونه ای باشد که خلاف چنین انتظاری رخ نماید.
سوال های اساسی که در این پژوهش مطرح می شود بدین قرارند:
 • انواع فعالیت های فوق برنامه ی دانشجویان در طول سال تحصیلی چیست؟
 • نوع فعالیت ها چه تأثیری بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد؟
 • انگیزه ی دانشجو ازانجام فعالیت های فوق برنامه چیست؟
 • میزان رضایت دانشجویان از این فعالیت ها به چه میزان است؟
 • پایگاه اجتماعی دانشجویان چه تأثیری بر میزان و نوع این فعالیت ها دارد؟
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود استدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فعالیت


فوق برنامه


موفقیت


تحصیلی


دختران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

دانلودفقط مشاوره انجام پایان نامه ا مقاله isi علمی پژوهشی انتخاب موضوع پایان نامه تهیه ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه ...

مجموعه ای كامل از رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی

این پایگاه شامل اطلاعات كتابشناختی و چكیده بیش از دو میلیون پایان نامه های دانشجویان ...

دانلود پروژه ها و پایان نامه های آماده دانشجویی

دانلود انواع پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی، استخدامی، فرهنگی، هنری، مذهبی و ...

چاپ کتاب - تبدیل پایان نامه به کتاب

چاپ کتاب , تبدیل پایان نامه به کتاب , انتشارات چاپ کتاب , استخراج کتاب از پایان نامه ...

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت …

(نقل از2006:31 Philips) شاخص های زیادی برای سنجش کیفیت زندگی در حوزه های مختلف ارایه شده اند.

پایان نامه و پروژه دانشجویی | پایان نامه و پروژه ...

هیجان ها علاوه بر کنار آمدن، وظایف اجتماعی هم دارند.(انراد ۱۹۸۹)، کلتنروهایت ...

نمونه پاورپوینت پایان نامه

تم پاورپوینت پایان نامه خرید پک تم آماده نمونه پاورپوینت پایان نامه ( پرداخت با ...

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال - ارائه …

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال - ارائه مدلی برای اندازه گیری و تحلیل ...

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی - پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی - پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و به فضایی ...

مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه - مقالات و موضوعات ...

مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه - مقالات و موضوعات مرتبط با ورزش - دریافت مقاله ...

5. iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی …

چکیده پایان نامه های دانشجویی ... برای دسترسی به پایان نامه های دانشجویی به سایت مرکز ...

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک …

در سراسر دنیا شاهد هستیم که سرشناسان ورزشی، علاوه بر رشته و تخصص خود، به کار دیگری نیز ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

فان وسرگرمی

تعداد بازديد : 5 ا نظرات() ا موضوع: آهنگ,آهنگ جدید سایت, برچسب ها : Download New Music,Download New Music ...

الف - ناگفته‌های سعیدی‌کیا درباره فعالیت بنیاد …

یکی از موافقان حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و می‌گوید تا زمانی که مردم به ما یعنی دولت ...

جزئیات همه برنامههای تلویزیون در نوروز ۹۵

رسانه ملی در ویژه‌برنامههای نوروزی امسال علاوه بر جدیدترین فیلم‌های سینمایی که ...

انتخاب سیاسی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ارائه برنامه های ...

انتخاب سیاسی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ارائه برنامه های کپی برداری شده از نجفی

آشنایی با کره جنوبی - hamshahrionline.ir

نام رسمی : جمهوری کره (Republic of Korea) جمعیت : 66/219/50 میلیون نفر (تا مارس سال 2013) که از این میان ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی …

خانه‌ای که خانواده‌ی سید جواد در آن زندگی میکردند در یکی از محله‌های فقیرنشین مشهد ...

شاخص قند در مواد غذایی مختلف

شاخص مواد قندی روشی است برای طبقه بندی غذاها براساس تأثیر آنها از نظر مواد قندی، یا به ...

راز های موفقیت در زندگی - 4

راز زندگی,راز های موفقیت در زندگی - 4,راز های موفقیت در زندگی

تحقیق و بررسی در خصوص تولید بازی های رایانه ای مبتنی بر

تحقیق و بررسی در خصوص تولید بازی های رایانه ای مبتنی بر وب

فناوری آموزشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فناوری (تکنولوژی) آموزشی به‌کارگیری وسایل و ابزار و استفاده از یافته‌های پژوهشی ...

مراحل برنامه‌ریزی درسی - کنکور

زمانی که مقاله حاضر را میخوانید، بخشی از برنامه مطالعاتی تابستان و دومین آزمون گام ...

انگیزش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نظریه‌های نوین انگیزش نظریه مبتنی بر نیازهای سه‌گانه. دیوید مک کللند و تعداد دیگری ...

بیانات در حرم مطهر رضوی - KHAMENEI.IR

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام به پایان رسید; سخنان ...