تحولات ساختار نظام بین الملل پس از فروپاشی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
تحولات ساختار نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی2-1991 و ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطینچکیده
کلید واژگان: شوروی،آمریکا،خاورمیانه،فلسطین،اسراییل،لیبرالیسم،ساختار نظام بین الملل
فهرست مطالب
عنوانصفحه
کلیات: طرح پژوهش .........................................................................................................1
بخش نخست:چارچوب نظری پژوهش و نگاهی به تاریخ فلسطین و شکل گیری دولت مستقل فلسطین ..................................................................................................16
....................................................................18
فصل دوم: نگاهی به تاریخ فلسطین و شکل گیری دولت مستقل فلسطین ...................................28
بخش دوم: بررسي فرضيه های رقيب ...................................................................... 33
فصل اول: اجماع سياستمداران اسراييل به ناتواني شان در رد هويت ملت فلسطين ................. 35
...................................................................................................................... 36
................................................................................................................................. 37
فصل دوم: اجماع رهبران فلسطيني بر اين كه مذاكره مسير مفيدتري براي تحقق دولت مستقل فلسطين است ........................................................................................................................................... 42
فصل سوم: نياز كشورهاي عربي براي بدست آوردن مشروعيت داخلي .................................. 51
نتيجه گيري................................................................................................................................................ 58
بخش سوم: بررسی فرضیه اصلی پژوهش: تحولات ساختار نظام بين الملل پس از فروپاشي شوروي 2-1991 و ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین ........................ 61
فصل اول: فروپاشي شوروي و شكل گيري ساختار نظام تك قطبي ............................................62
فصل دوم: آمريكا و حاكميت نظم ليبرال .................................................................................... 69
فصل سوم: ليبراليسم و جهاني شدن بر بستر نظم آمريكايي ................................................ 77
فصل چهارم: سياست آمريكا در خاورميانه: مبارزه با تروريسم و اشاعه دموكراسي در خاورميانه .... 83
فصل پنجم: آمريكا و مسئله فلسطين: راه حل در دولت ...................................................... 87
فصل ششم: ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين ..................................................... 89
جمع بندي ونتيجه گيري نهايي ................................................................................................ 100
منابع ...........................................................................................................................................105
ضمایم ...................................................................................................................................... 112
کلیات: طرح پژوهش
طرح مسئله
يكي از پيچيده ترين بحران هاي شكل گرفته بعد از جنگ جهاني اول را بايد مسئله فلسطين قلمداد كرد. تلاش براي ايجاد سرزمين مستقل فلسطين براي دهه هاي متمادي به جهت عدم توجه به ماهيت سياسي آن در سطح نظام بين الملل موجب حيات بخشيدن به چشم اندازهاي اخلاقي-آرمانی در سطح خرد (فلسطين – اسرائيل) و در سطح ميانه (كشورهاي عربي در منطقه خاورميانه) شده است. سعي فراوان شد كه مسئله فلسطين در قالب هاي اخلاقي-آرمانی مطرح شود، بدون اين كه به ابعاد بين المللي و ساختارهاي آن توجهي شود. به دليل همين كم توجهي و تلاش به منظور رفع آن، ضرورت توجه به مولفه هاي بين المللي را در فهم وسيع تر و عميق تر در مسئله فلسطين را داراي اهميت فراوان كرد. بدين روي براي فهم تأثير مولفه هاي بين المللي در تحليل مسئله فلسطين از نظرات يكي از معروف ترين تئوريسين هاي روابط بين الملل يعني كنت والتز [1] استفاده می كنيم.
مسئله اصلي كه براي والتز اهميت دارد و بنيان نظريه او محسوب مي شود اين است كه چرا دولت ها در نظام بين الملل به رغم تفاوت هايي كه از نظر سياسي، ايدئولوژيك و ... دارند، رفتار مشابهي را در سياست خارجي به نمايش مي گذارند. والتز در كتاب انسان، دولت، جنگ [2] كه تلاشی بود براي توضيح جنگ در روابط بين الملل به سه سطح تبيين يا به بيان خود او‍‍، به سه تصوير [3] اشاره مي كند كه عبارت است از: سرشت انسان يا تصوير اول كه ريشه جنگ را در سرشت جنگ طلب انسان يا انسان هاي خاص جستجو مي كند. دولت يا تصوير دوم كه جنگ را براساس جنگ طلبي دولت هاي خاص با ايدئولوژي ها و رژيم هاي خاص سیاسي تبيين مي كند. ساختار نظام بين الملل يا تصوير سوم كه وقوع جنگ را بر مبناي خصوصيت آنارشيك نظام بين المللي تبيين مي كند. او در اين كتاب هر سه تصوير را براي توضيح جنگ لازم مي داند و بر آن است كه علت فاعلي و علت زمينه ساز هر دو تأثير دارند و تصوير سوم، چارچوب سياست جهاني را توصيف مي كند. اما بدون تصاوير اول و دوم نمي توان هيچ شناختي از نيرو هاي تعيين كننده سياست داشت؛ تصاوير اول و دوم نيروها را در سياست جهاني توصيف مي كنند، او بدون تصوير سوم ممكن نيست بتوانيم اهميت آنها را ارزيابي كنيم يا نتايج آنها را پيش بيني نماييم. (مشيرزاده، 1388: 109-108)
اما والتز در كتاب نظريه سياست بين الملل [4] دو تصوير نخست را تقليل گرايانه [5] مي داند، زيرا خصوصيات واحدهای نظام را به خصوصيات واحدهاي تشكيل دهنده آن يعني افراد يا دولت ها فرو مي كاهند. اين نظريه ها با شناخت ويژگي ها و تعاملات اجزا در پي فهم كل اند، اما نمي توانند پيامدهاي سياسي بين المللي را تبيين كنند. در مقابل توضيح قابل قبول را تبييني ساختاري و سيستميك معرفي مي كنند.(مشرزاده،1388: 109) همين امر دانش روابط بين الملل را به سطحي مي برد كه وقتي اين عوامل ساختاری نظام بين الملل به وجود مي آيند، آدم هاي خير و شر و يا دولت هاي خير و شر، همه به يك طرف هدايت مي شوند و وادار مي شوند تا به گونه اي رفتار كنند كه شايد حتي خواسته واقعي شان نباشد. حال بايد ببينيم تحول نظام بين الملل، تغيير بازيگران و تحول در الگوي روابط منطقه اي و ... را به دنبال دارد، چگونه و يا به چه شكل جايگاه مسئله فلسطين را در نظام بين الملل تغيير مي دهد.
نظام بين الملل بعد از جنگ جهاني اول
در زمان شكل گيري نظام بين الملل بعد از جنگ جهاني اول، مسئله فلسطين يك مسئله كاملاً در حال سيلان و دگرگوني بود. به همين دليل معلوم نبود كه چه بلايي قرار است سر فلسطين بيايد وقتي فلسطين از امپراتوري عثماني جدا مي شود سرنوشت آن معلوم نيست. نظام بين الملل در اين دوران، نظامي متغير است و طرح هاي مربوط به فلسطين دائماً عوض مي شوند. بعد از جنگ جهاني اول 1919-1912 پديد ه اي به نام موازنه قدرت ناپايدار [6] در نظام بين الملل به وجود مي آيد كه بازيگر اصلي آن انگلستان و فرانسه اند. اما قدرت هاي در حال رشد كه بخشي از تحولات بين الملل كه بعدها تحت تأثير آنها قرار مي گيرد، هيچ تأثيري در نظام بين المللي از جمله منطقه خاورميانه، در آن سال ها ندارند به همين دليل طرح هايي كه در اين دوران درباره فلسطين و اصولاً كل منطقه خاورميانه مطرح مي شوند مثل خود نظام بين المللي در حال سيلان، بالا و پايين شدن و نامعين هستند.
در حين جنگ جهاني اول و در قرارداد سايكس- پيكو [7] منطقه اردن امروزي و عراق تحت كنترل انگليسي ها قرار می گیرد و سوريه و لبنان هم تحت كنترل فرانسه قرار مي گيرد و فلسطين منطقه بين المللي اعلام مي شود و بقيه سرزمين ها، تحت كنترل دولت عثماني باقي مي ماند. (نقيب زاده، 1383: 182)
اما از آنجايي كه نظام بين المل در حال تغيير است اين طرح هم تغيير مي كند. زماني كه انگليسي ها داشتند ساختار نظام بين الملل را در دوران بين دو جنگ شكل مي دادند، نظريه غالب نظريه ايجاد دو دولت بوده است و نظريه شكل گيري يك دولت به نام اسرایيل متصور نبوده است. به همين دليل هم انگلیسي ها به شكل گرفتن دولت اسراييل رأي مثبت نداند چون از اول مي دانستند كه اين ماجرا باعث مناقشه مي شود. اين روال تا پايان جنگ جهاني دوم 1945-1939 ادامه داشت تا اين كه جنگ جهاني دوم تمام مي شود و نظام دو قطبي [8] شكل مي گيرد.

شكل گيري نظام دو قطبي در نظام بين الملل بعد از پايان جنگ جهاني دوم
جنگ جهاني دوم تمام مي شود و نظام دو قطبي شكل مي گيرد. در نظام بين الملل جديد، انگلستان كه طراح اصلي نقشه سياسي خاورميانه است، به عنوان بازيگر اصلي كنار مي رود و آمريكا و شوروي به عنوان دو قطب نظام بين المللي جديد وارد عرصه بين المللي مي شوند. از اينجاست كه اهميت اسرایيل در روابط بين الملل شروع مي شود. آمريكايي ها كه در حال طراحي جايگاه خود در ساختار جديد نظام بين الملل هستند، استوانه استراتژيك خود را در منطقه خاورميانه در اسرائيل مي گذارند، استوانه اي نه فقط در مقابل شوروي كه در مقابل انگلستان به عنوان قدرتي كه در حال رفتن به حاشيه است. به همين دليل است كه به تدريج پديده شكل گرفتن اسرایيل بدون فلسطين نزد آمريكايي ها پذيرفته مي شود و همين به نوعي باعث مي شود تا كشو رهاي عربي به سمت شوروي گرايش پيدا كنند، بر همين اساس مقابله اعراب و اسراييل به نمادي از رقابت دو قطب تبديل مي شود و اسرایيل متحد استراتژيك آمريكا مي شود.
اتحاد شوروي هم روي كشور هاي عربي و جنبش هاي عربي سرمايه گذاري مي كند و مسئله حادتر مي شود، زيرا بحران فلسطين با ساختار قدرت دو قطبي در نظام بين الملل هماهنگ مي شود. بنابراين تغيير نظام بين الملل به دو قطب، مسئله اتحاد استراتژيك اسراييل با آمريكا را حاد مي كند و مانع از تشكيل دولت مستقل فلسطيني مي شود.

بر اين مبنا، پرسش اصلي كه در اين پژوهش مطرح مي شود اين است كه، چه تحولاتی در محیط بین الملل پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت و این تحولات چه تاثیری در مسئله فلسطین بر جای گذاشت؟

بررسي ادبيات و مرور آثار موجود
1- كتب: كتب نوشته شده در اين زمينه زياد مي باشد، اما نكته مهم در اين است كه نوع نگاه و يا زاويه ديد آنها در بررسي موضوع (مسئله فلسطين) متفاوت است كه آن هم در جاي خود بسيار مفيد است. اما آن چه كه در اين كتب كمتر ديده مي شود تحليل مسئله فلسطين با توجه به ابعاد و مولفه هاي بين المللي تاثيرگذار در آن مي باشد.
مجيد صفاتاج در كتاب ماجراي فلسطين و اسراييل با يك نگاه تاريخي به توصيف مسئله فلسطين و دادن يكسري اطلاعات مفيد در اين زميه و بدنبال آن تحليل اين مسئله در سطح خرد (فلسطين – اسرائيل) و در يك فصل كوتاه به سطح ميانه (منطقه خاورميانه) مي پردازد.(صفاتاج،1380) و يا جميله كديور در كتاب پشت پرده صلح با نگاهي تاريخي به توصيف و تحليل مسئله فلسطين و آن هم با توجه به تأثيرگذاري عامل منطقه اي (كشورهاي عربي) و گروه های مبارز فلسطینی و اسراییل مي پردازد.(کدیور،1374) و يا راشد الغنوشی در كتاب انقلاب اسلامي و امام خميني، مسئله فلسطين و طرح صهيونيسم، حاكميت علما يا روشنفكران به تاثيرات انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني و تاثيرات آن در منطقه خاورميانه و به خصوص مسئله فلسطين مي پردازد.(الغنوشی،1380) و در آخر، منوچهر محمدي و پيروز غفراني در كتاب بحران فلسطين و آينده آن از روش كمي براي تحليل بحران فلسطين استفاده كرده اند. و در فصول مختلف، ابعاد جغرافيايي و منطقه اي، ابعاد سياسي بين المللي، ابعاد جمعيتي، ابعاد اقتصادي، ابعاد اجتماعي، ابعاد نظامي و امنيتي بحران فلسطين را در سطح خرد (فلسطين – اسرایيل) و در سطح ميانه (منطقه خاورميانه) مورد بررسي قرار داده اند اما در بررسي ابعاد سياسي – بين المللي به نقش بازيگران اصلي نظام بين الملل در طول سال هاي شكل گيري بحران فلسطين نپرداخته اند و نقش سياست هاي آنها در شكل گيري و حل بحران فلسطين به خصوص بعد از فروپاشي شوروي مورد بررسي قرار نگرفته است.(محمدی و غفرانی،1388)

2- مقالات: مقالات نوشته شده در اين زمينه هم زياد مي باشد كه مسئله فلسطين را از زاويه ديد هاي متفاوت و يا نوع نگاه متفاوت مورد بررسي قرار داده است. اما آنچه كه كمتر در اين مقالات ديده مي شود. تحليل مسئله فلسطين با توجه به ابعاد و مولفه هاي بين المللي و تاثيرگذار در آن مي باشد.
حسن غفاري در مقاله سلسله صلح هاي تحميلي براي حذف تدريجي سويت فلسطيني 2007-1978 مي گويد: تلاش فراوان سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي در طول بيش از يك قرن براي محو يك هويت مسلم و قطعي تاريخي به نام هويت مردم مسلمان فلسطين به عنوان قبله اول مسلمين صورت گرفت و در كنار سه فعاليت اول، تلاش هاي خستگي ناپذير ديپلماسی نيز براي مشروعيت بخشی حكومت جعلي اسراييل انجام گرفت. از جمله اين تلاش ها، در قالب قرارداد ها و صلح هاي تحميلي بين اين دولت جعلي و كشورهاي اطراف و مردمان اصلي سرزمين فلسطين، خود را نمايان كرد كه نتيجه تدريجي آن، قبول محو هويت فلسطين و اكتفا به دولت خود گردان به عنوان دولت غزه و كرانه باختري در تحت حكومت اسراييل، توسط اندك رهبران سازشكار منطقه اي بوده است. (غفاری،1387: 183) مهران كامروا در مقاله نقش هويت هاي ملي رقابت جو در مناقشه فلسطيني اسراييلي مي گويد: ماهيت و علت اصلي كشمكش اسراييل و فلسطين به انكار هويت ملي هر طرف توسط طرف مقابل مربوط مي شود. براي اكثريت اسراييلي ها، هويت فلسطيني وجود ندارد و در مورد فلسطيني ها نيز وضع به همين منوال است. اين موضوع، موجب عدم اعتماد طرفين نسبت به ديگري و عدم تمايل آنها به صلح بوده است. (کامروا،1381: 28-27)احمد دوست محمدي در مقاله ريشه هاي ايدئولوژيكي و تاريخي شكست طرح هاي صلح خاورميانه مي گويد: كشمكش ها و جنگ هاي خاورميانه ريشه در خلق و خوي نژادپرستانه، توسعه طلبانه و سلطه جويانه رژيم صهيونيستي اسراييل دارد كه خود برگرفته از تعاليم و دستورات تورات تحريف شده، تلمود و پروتكل هاي زعماي صهيونيسم مي باشد. و صلحي كه اسراييل از آن دم مي زند، يك صلح واقعي نيست، بلكه صرفاً ترفندي است براي ادامه حيات تحميلي خود در منطقه در جهت اجراي سياست اشغال و انقراض نسل اعراب مسلمان مي باشد. (دوست محمدی،1386: 22) و در آخر علی اکبر علیخانی در مقاله فلسطین،اسراییل و انتفاضه:نزاع بر سر هویت به بررسی این مناقشه در سطح خرد(فلسطین­­ و اسراییل) پرداخته و تاثیر سطح کلان(ساختار نظام بین الملل و بازیگران اصلی آن) در این مناقشه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.(علیخانی،1378)

3- پايان نامه ها: پايان نامه هاي نوشته شده در اين زمينه نسبت به كتب و مقالات نوشته شده در اين زمينه، بسيار كم و محدود مي باشد. اين پايان نامه ها هم يا از موضع اسراييل(سطح تحلیل خرد) به مسئله فلسطين نگاه كرده اند و يا آن را از يك منظر اخلاقي-آرمانی مورد بررسي قرار داده اند. آنچه كه در اين پايان نامه ها كمتر مورد بررسي قرار گرفته؛ تاثير مولفه ها و ابعاد بين المللي تاثيرگذار(ساختار نظام بین الملل و بازیگران اصلی آن) بر مسئله فلسطين مي باشد.
احمد رشيدي در پايان نامه روند صلح اسلو و موانع شكل گيري دولت مستقل فلسطين عدم شكل گيري كشور مستقل فلسطيني را، مخالفت اسراييل با چهار مسئله مهم در اين زمينه يعني 1- برچيده شدن شهرك ها 2- بازگشت پناهندگان 3- تسلط بر منابع آب زيرزميني و مناطق اشغالي 4- حاكميت بر بيت المقدس شرقي از سوي اقتدار فلسطين مي داند.(رشیدی،1378) و محمد هادي هم در پايان نامه طرح هاي صلح خاورميانه در دهه گذشته 2003-1993 رسيدن به صلح و امنيت را بدون رعايت عدالت، تامين كننده حق مليت ها نمي داند. به طوري كه عدم رعايت عدالت از سوي اسراييل، ملت فلسطين را از حقوق اوليه خود كه همسال حق تعيين سرنوشت، حق اعمال حاكميت بر سرزمين، حق بازگشت آوارگان و ... محروم مي باشد.(هادی،1384)

هدف پژوهش
از ديدگاه پژوهش حاضر، مهم ترين عيب موجود در اين ادبيات، مورد توجه عميق قرار ندادن تاثير ابعاد و مولف هاي بين المللي يعني ساختارهاي نظام بين الملل و تحولات آن در بررسي مسئله فلسطين مي باشد. بر همين اساس مهم ترين هدف پژوهش حاضر رفع اين عيب اساسي و بدين واسطه افزودن بر غناي ادبيات موجود در اين زمينه است.

نظرات موجود در اين زمينه
1- بين آگاهي سياستمداران اسراييل بر ناتواني شان در رد حقوق حقه مردم فلسطين با ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين ارتباط وجود دارد.
2- بين آگاهي رهبران فلسطين بر اینکه روش های مسالمت آمیز مسیر مفیدتری برای تحقق دولت مستقل فلسطین است با ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين ارتباط وجود دارد.
3- بين نياز كشورهاي عربي براي بدست آوردن اقتدار داخلي با ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين ارتباط وجود دارد.
4- بين تغييرات صورت گرفته در محيط بين المللي پس از فروپاشي شوروي با ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين ارتباط وجود دارد.

تبديل نظر به نظريه
1- آگاهي سياستمداران اسراييل بر ناتواني شان در رد حقوق حقه مردم فلسطين عامل ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين بوده است.
2- آگاهي رهبران فلسطيني بر اين كه روش هاي مسالمت آميز مسير مفيدتري براي تحقق دولت مستقل فلسطين است عامل ضرورت شكل گیری دولت مستقل فلسطين بوده است.
3- نياز كشورهاي عربي براي بدست آوردن اقتدار داخلي عامل ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين بوده است.
4- تغييرات صورت گرفته در محيط بين المللي پس از فروپاشي شوروي عامل ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين بوده است.

تبديل نظريه به فرضيه
1- اجماع سياستمداران اسراييل به ناتواني شان در رد هويت ملت فلسطين باعث ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين گشته است.
2- اجماع رهبران فلسطيني بر اين كه مذاكره مسير مفيدتري براي تحقق دولت مستقل فلسطين است باعث ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين گشته است.
3- نياز كشورهاي عربي براي بدست آوردن مشروعيت داخلي باعث ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين گشته است.
4- تحولات ساختار نظام بين الملل پس از فروپاشي شوروي باعث ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين گشته است.

نظرات
نظریه ها


فرضیه ها
فرضيه اصلي
در اين پژوهش، تحولات ساختار نظام بين الملل پس از فروپاشي شوروي به عنوان متغير اصلي در ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين است. بنابراين آنچه كه در پژهش حاضر مهم به نظر مي رسد تحولات ساختار نظام بين الملل پس از فروپاشي شوروي و تأثير آن در ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين مي باشد. پس فرضيه اصلي ما در اين پژوهش اين خواهد بود:
تحولات ساختار نظام بين الملل پس از فروپاشي شوروي
عامل اصلي ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين مي باشد

روش آزمون فرضيه
روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش كيفي از نوع توصيفي – تحليلي است. داده هاي مورد نياز در اين پژوهش از كتاب ها، مجلات تخصصي، سايت هاي اينترنتي تخصصی، پايان نامه ها و... جمع آوري شده اند و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. در مورد بررسي و آزمون فرضيه اصلي تحولات ساختار نظامي بين الملل پس از فروپاشي شوروي متغير مستقل و ضرورت شكل گيري دولت مستقل فليسطيني متغير وابسته ما خواهد بود. رابطه ي بين دو متغير، رابطه مستقيم است كه به شكل زير می باشد:

متغير مستقل (X) متغیر وابسته (y)

شاخص ها
شاخص هاي متغير (X) شاخص هاي متغير (y)


تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل و وابسته
الف) تحولات ساختار نظام آيين پس از فروپاشي شوروي: منظور نگارنده در اين پژوهش از تحولات ساختار نظام بين الملل پس از فروپاشي شوروي اين است كه تغييرات و تحولات صورت گرفته در ساختار نظام بين الملل منجر به تغييرات در:
1- بازیگران اصلي 2- شيوه توزيع قدرت 3- الگوهاي رفتاري 4- هنجارهاي مسلط در آن شد و در نتيجه نگاه به مسئله فلسطين نيز دستخوش تغيير و تحولاتي نسبت به قبل از آن مي شود. بدين روي تحولات ساختار نظام بين الملل پس از فروپاشي شوروي به عنوان متغير مستقل ما در اين پژوهش مي باشد كه داراي شاخص هاي زير مي باشد:
1- فروپاشي شوروي و شكل گيري ساختار نظام تك قطبي: فروپاشي شوروي به عنوان يك قطب از صحنه معادلات جهاني و منطقه اي منجر به شكل گيري يك نظام تك قطبي به رهبري امريكا در صحنه معادلات جهاني شده است.
2- آمريكا حاكميت نظم ليبرال: آمريكا به لحاظ عدم رقابت ايدئولوژيك در سطح جهاني و نبود قدرت متوازن كننده در سطح جهاني به دنبال حاكم كردن و اشاعه ارزش هاي ليبرال در سطح جهاني است.
3- ليبراليسم و جهاني شدن بر بستر نظم آمريكايي: جهاني شدن به عنوان يك پديده بازتاب يك فرآيند تاريخي از جهان شمول شدن ارزش هاي ليبرال در سطح جهانی است و زمينه را براي حاكم شدن نظم ليبرال آمريكايي در سطح جهان فراهم مي كند.
4- سياست آمريكا در خاورميانه مبارزه: با تروريسم و اشاعه دموكراسي: آمريكا بدنبال اشاعه ارزش هاي ليبرال در صحنه خاورميانه است. بدين منظور سياست خود در منطقه را مبارزه با تروريسم و اشاعه دموكراسي در قالب يك پروژه يا فرآيند قرار داده است.
5- آمريكا و مسئله فلسطين: راه حل دو دولت: آمريكا به منظور كاهش هزينه رواني و مادي اشاعه ارزش هاي ليبرال در منطقه خاورميانه، و نبود خطر امنيتي براي اسراييل، ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين را در اين راه موثر مي داند.

ب) ضرورت شكل گيري كشور مستقل فلسطين: ما در اين پژوهش شواهدي دال بر ضرورت شكل گيري دولت مستقل فلسطين را به عنوان متغير وابسته ي مان در اين پژوهش بيان مي كنيم، که شاخص هايش بدين شرح مي باشد:
1- توافقنامه اسلو در سال 1993: شكل گيري توافقنامه اسلو در سال 1993 بين فلسطين و اسراييل با هدف شكل گيري دو دولت در كنار هم
2- تاسيس حكومت خودگردان در سال 1994: تاسيس حكومت خودگردان فلسطيني به عنوان نهادي براي مذاكره با اسراييل با هدف شكل گيري دو دولت در كنار هم
3- اجلاس كمپ ديويد 2000: اين اجلاس كه براي حفظ فرآيند صلح و جلوگيري از تضعيف بيش از اندازه عرفات در رابطه با نيرو هاي اسلامي داخل جنبش مقاومت و با حضور ايهود باراك از اسراييل و عرفات از فلسطين و آمريكا به عنوان ميانجي با هدف بر طرف كردن موانع شكل گيري دو دولت در كنار هم برگزار شد.
4- انتفاضه در 2002: بدنبال عدم توافق بين رهبران فلسطين و اسراييل (عرفات – ايهود باراك) و بازديد آريل شارون از مكان هاي مقدس اسلامي در بخش قديمي بيت المقدس منجر به شكل گيري انتفاضه دوم با هدف رسيدن به تشكيل دولت مستقل فلسطيني شد.
5- طرح صلح عربي ملك عبدا... 2002: طرح صلحي كه ملك عبدا... پادشاه عربستان به منظور حل و فصل مناقشات ميان اعراب اسراييل و فلسطين – اسراييل به منظور شكل گيري دولت مستقل فلسطين پيشنهاد كرد.
6- نقشه راه 2002: طرحي كه براي رفع مناقشات اسراييل و فلسطين در سال 2002 از سوي گروه چهار جانبه آمريكا، اتحاديه اروپا، روسيه و سازمان ملل متحد پيشنهاد و در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد كه آن هم با هدف شكل دادن به طرح دو دولت در كنار هم بود.
7- كنفرانس آناپوليس 2007: كنفرانس صلحي كه در سال 2007 در آمريكا و با حضور رهبران مناطق خودگردان فلسطيني و اسراييل و نمایندگان كشورهاي عربي، اروپايي، روسيه، چين و... با هدف شكل گيري صلح و نيز شكل گيري دو دولت در كنار هم و رفع مناقشات ميان فلسطين – اسراييل، اسراييل – اعراب و... به ميزباني آمريكا برگزار شد.

نقطه تمركز
مقطع زماني مورد بررسي در اين پژوهش از سال 2-1991 تا سال 2008 يعني زمان فروپاشي شوروي تا پايان رياست جمهوري جرج دبيليو بوش در آمريكا مي باشد. البته براي بررسي نقش فرضيه اصلي و فرضيه هاي رقيب و ... نگاهي به گذشته ضروري به نظر مي رسد.

سازماندهي پژوهش بر پايه فرضیه هاي رقيب و شاخص هاي فرضيه اصلي
در روند سازماندهی پژوهش سعی شده است تا به صورتی دقیق و علمی به سوال اصلی پژوهش در قالب یک فرضیه اصلی و سه فرضیه رقیب، پاسخ داده شود و علل ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این ارتباط موارد مذکور در بخش های ذیل ارائه می شود:
ابتدا در قسمت کلیات پژوهش، طرح پژوهش را که حاوی طرح مسئله، هدف پژوهش و...است، ارائه خواهد شد. سپس در بخش نخست، چارچوب نظری پژوهش و نگاهی به تاریخ فلسطین و شکل گیری دولت اسراییل را خواهیم داشت که مشتمل بر دو فصل است. فصل اول در مورد ساختار نظام بین الملل از نظر کنت والتز خواهد بود. در فصل دوم نیز نگاهی به تاریخ فلسطین و شکل گیری دولت اسراییل مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش دوم پژوهش، به بررسی فرضیه های رقیب پرداخته می شود. بر همین اساس در فصل اول این بخش اجماع سیاستمداران اسراییل به ناتوانی شان در رد هویت ملت فلسطین و تاثیر آن بر ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین به عنوان فرضیه رقیب اول مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل دوم این بخش اجماع رهبران فلسطینی بر این که مذاکره مسیر مفیدتری برای تحقق دولت مستقل فلسطین است و تاثیر آن بر ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین به عنوان فرضیه رقیب دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل سوم این بخش نیاز کشورهای عربی برای بدست آوردن مشروعیت داخلی و تاثیر آن بر ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین به عنوان فرضیه رقیب سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در بخش سوم این پژوهش در شش فصل به تحولات ساختار نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی 2-1991 و تاثیر آن بر ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین به عنوان فرضیه اصلی خواهیم پرداخت. لذا در فصل اول فروپاشی شوروی و شکل گیری ساختار نظام تک قطبی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل دوم آمریکا و حاکمیت نظم لیبرال مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل سوم لیبرالیسم و جهانی شدن بر بستر نظم آمریکایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل چارم سیاست آمریکا در خاورمیانه: مبارزه با تروریسم و اشاعه دموکراسی در خاورمیانه مورد برسی قرار خواهد گرفت. در فصل پنجم آمریکا و مسئله فلسطین: راه حل دو دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در فصل ششم ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نهایتا طی یک نتیجه گیری، مجددا استدلال خود را تکرار می کنیم و دستاوردهای پژوهش را تکرار کرده و به جمع بندی بحث می پردازیم.


فهرست تفصيلي مطالب
کلیات: طرح پژوهش
بخش اول: چارچوب نظری پژوهش و نگاهی به تارخ فلسطین و شکل گیری دولت اسراییل
فصل اول: ساختار نظام بین الملل از نظر کنت والتز
فصل دوم: نگاهی به تاریخ فلسطین و شکل گیری دولت اسراییل
بخش دوم: بررسي فرضيه های رقيب پژوهش
فصل اول: اجماع سياستمداران اسراييل به ناتواني شان در رد هويت ملت فلسطين
فصل دوم: اجماع رهبران فلسطيني بر اين كه مذاكره مسير مفيدتري براي تحقق دولت مستقل فلسطين است.
فصل سوم: نياز كشورهاي عربي براي بدست آوردن مشروعيت داخلي
بخش سوم: برسی فرضیه اصلی پژوهش : تحولات ساختار نظام بين الملل پس از فروپاشي شوروي 2-1991 و ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین
فصل اول: فروپاشي شوروي و شكل گيري ساختار نظام تك قطبي
فصل دوم: آمريكا و حاكميت نظم ليبرال
فصل سوم: ليبراليسم و جهاني شدن بر بستر نظم آمريكايي
فصل چهارم: سياست آمريكا در خاورميانه: مبارزه با تروريسم و اشاعه دموكراسي در خاورميانه
فصل پنجم: آمريكا و مسئله فلسطين: راه حل دو دولت
فصل ششم: ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین
جمع بندي و نتيجه گيري نهايي

[1]- Kenneth waltz
[2]- man, The state, And war
[3]- Image
[4]- Theory of International politics
[5]- Reductionist
[6]- unstable balance Power
[7]- Sykes - Picot
[8]- Dipolar


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بینالملل - بخش اول …

چکیده. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیراتی بر نظام بین ...

رویکرد اسلامی به روابط بین الملل در مقایسه با …

رویکرد اسلامی به روابط بین الملل در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی

جریان شناسی تحولات سیاسی ـ فکری در جمهوری …

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد

نگاهی به تاریخچه و ساختار سازمان جهانی تجارت (WTO) …

به نام خدا. مقدمه نگاهی به تاریخچه و ساختار سازمانی جهانی تجارت (wto) یکی از مهمترین ...

بیداری اسلامی؛ تقابل اسلام و غرب برمبنای اندیشه …

چکیده منظور از بیداری اسلامی مجموعه‌ای از باورهای دینی است که در دوره کنونی در میان ...

سابقه استعمار انگلیس در خلیج فارس

سابقه استعمار انگلیس در خلیج فارس. دانلود پژوهش. میثم طاهری بن چناری . سابقه حضور ...

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | آخرین اخبار ایران و جهان | …

در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران آخرین اخبار انتخابات,حوادث,سیاسی,فرهنگی,اقتصادی ...

همایش های انجمن علوم سیاسی ایران

انجمن علوم سیاسی ایران هشتمین همایش سالیانۀ خود را با موضوع «دیپلماسی هسته ای» در 20 ...

خلاصه کتاب: جهانی شدن فرهنگ، هویت - وب نما: پنجره …

خلاصه کتاب: جهانی شدن فرهنگ، هویت. خلاصه کننده: حسن گودرزی. دانشکده صدا و سیما- 2- 1387

اخبار ايران و جهان |خبرگزاري فارس| Fars News Agency

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با استقبال از گزارش وزیر نیرو به شورا، خواستار انتقال ...

اخبار ايران و جهان |خبرگزاري فارس| Fars News Agency

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با استقبال از گزارش وزیر نیرو به شورا، خواستار انتقال ...

جنگ قره‌باغ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جنگ قره‌باغ; بخشی از مناقشه قره‌باغ ‏ (en) ‏ طبق گردش عقربه‌های ساعت از بالا و چپ ...

داکتر موسی شفیق: «ما نمیخواهیم افغانستان را …

داکتر موسی شفیق: «ما نمیخواهیم افغانستان را قربانی پشتونستان کنیم» ١٤ عقرب (آبان) ١٣٩١

مطالعات خلیج فارس - تاریخ (مقالات)

نام خلیج فارس و تاریخ علی اکبر محمودیان (پژوهشگر متون جغرافیا) از مقالات همایش ...

دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم

دانلود فصل ۵ پنجم سریال فرار از زندان. دانلود فصل ۵ فرار از زندان دانلود فصل پنجم فرار ...

خبرگزاری دانشجو - akairan.com

خبرگزاری دانشجو ,خبرگزاری دانشجویان ,دانشجو,خبرگزاری,خبرگزاري دانشجويان ايسنا ...

آیا روسیه توان رقابت با غرب در افغانستان را دارد؟ - …

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود همرسانی در فیسبوک ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انقلاب ۱۳۵۷ ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت طبقات ...

کاروند پارسی

پادسبک درست در تقابل با سبک است. پس از نخ نما شدن یک سبک، و تکرار ملال‌آور رفتارها ...

مرجع دانلود کتاب - کتاب:دانلود کتاب: کتاب …

همچنین جهت اطلاع از آخرین کتاب های اضافه شده به سایت از طریق پیامک می توانید نام و ...