دانلود تحقیق حسابداری مسئوليت های اجتماعی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق ، با موضوع حسابداری مسئوليت های اجتماعی بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 19 برگه می باشد.

دانلود رایگان
دانلود تحقیق حسابداری مسئوليت های اجتماعیاین تحقیق ، با موضوع حسابداری مسئوليت های اجتماعی بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 19 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1. مقدمه
در اين روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سياسی قرار گرفته و جستجو برای يافتن راه حل اين مشکلات اهميت ويژه ای پيدا کرده است. حسابداری مسووليتهای اجتماعی پاسخی به اين مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتايج اجتماعی تصميمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معيارهای جديدی را برای تعريف اهداف اجتماعی و ارزيابی ميزان پيشرفت در نيل به اين اهداف را می طلبد.از ديدگاه کلان توجه زيادی به تعريف شاخصهای مفيد و مربوط اجتماعی شده و از ديدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهميت فزاينده ای به استراتژيهای سازمانی داده شده است و نياز به معيارهایي که در فرآيند تصميم گيری بتواند مفيد باشد مورد شناسايي قرار گرفته است.
در حال حاضر مديريت نه تنها در خصوص کارآيي عمليات موسسه تحتت تصدی خود مسوول مي باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بيشمار اجتماعی انجام مي دهد نيز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزير از قبول مسووليتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسووليتهای اقتصادی آنان نيز چنين است. در مجموع روحيه بی اعتمادی فزاينده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمايش آنچه که بسياری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بيش از اندازه ضعيف و ناتوان است. با اين همه هنوز مفهوم جامعه از مسووليتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.
تقريباً همگان قبول دارند که شرکتها بايد از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اينکه امکان دارد عنوان شود که چنين نظری صرفاً شکل تعميم يافته اين مرام پذيرفته شده جهانی است که افراد و گروه ها بايد تاثير اعمال خود بر سايرين را در نظر داشته باشند.
به طور کلی سه رويکرد در مورد مفهوم مسووليت های اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زير قابل تبيين مي باشند:
نظريه اول از تئوري های کلاسيک اقتصادی منشاء مي گيرد . طبق اين مفهوم شرکت فقط و فقط يک هدف دارد و آن به حداکثر رسانيدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته اين موضوع تا جايي پذيرفته شده و قابل حمايت است که در جهت تلاش برای رسيدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . اين شکل از مفهوم مسووليتهای اجتماعی شرکتها بوسيله ميلتون فريدمن در سال 1962 ميلادی در قالب عبارات زير ارائه شده است:"... تنها يک مسووليت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگيری آنها در فعاليتهای برنامه ريزی شده جهت افزايش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعيين شده فعاليت نمايد يعنی رقابت آزاد بدون فريب و حيله..."
نظريه دوم در دهه 1970 ميلادی ارائه گرديده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانيدن سود مورد توجه قرار مي گيرد. طبق اين نظريه مديران شرکتها بايد تصميماتی اتخاذ نمايند که بين حقوق سهامداران, کارکنان , مشتريان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ايجاد کند. در نتيجه بايد يک ائتلاف و پيوستگی بين منافع و ملاحظات متعدد ايجاد شود و اين ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.
بر اساس نظريه سوم سود نقطه پايانی اهداف موسسه نيست و مديران اجرايي شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزايش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قيمتهای پايين تر از جانب مشتريان و افزايش کيفيت محصولات, سود سهام بيشتر برای سهامداران و ... روبرو میشوند. در اين حالت تصميم گيريهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمين گردد.تغيير از نظريه دوم به نظريه سوم مسوليت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به يک مفهوم گشترده تر مي باشد. يعنی در نظره دوم ملاک ايجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق ديگر گروههای علاقمند از قبيل مشتريان,کارکنان و... مرتبط می شد در صورتی که نظريه سوم بر اين تأکيد دارد که مسئوليت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نيز سود و زيان تنها به عنوان يکی از نتايج فعاليتهای آنها محسوب می شود و بايد تصميمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهايي که در اجتماع مسووليت بيشنری را بوجود مي آورد اتخاذ گردد. بديهي است اکثر موسسات قادر به گسترش نظريات روشن از برتريهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ريزي در اموری که اکثريت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسايي و آگاهی دقيق از برتريهای اجتماعی اغلب نظرات در اين زمينه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر اين اساس رسيدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنيت استوار گرديده ممکن است منتج به تصميمات مفيدی برای اجتماع نگردد.
در اين ميان نقش دولت نيز به عنوان يک قدرت تعيين کننده قابل ملاحظه است. اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذيرد:
1- تعيين فعاليت های اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله اين موارد مي توان به فعاليت های تجاری نامطلوب و تصويب و تدوين قانون در جهت ممنوعيت فعاليت های مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان.
2- تصويب مقررات و قوانين در جهت محدود نمودن توسعه فعاليتهايي که فی نفسه به حال اجتماع مفيد بوده اما اجرای بدون محدوديت آن برای سلامت جامعه زيان آور است. اين محدوديت به صورت کيفي و کمی اعمال مي گردد.
3- برخورد مناسب با يکسری فعاليت ها که دارای هزينه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعيي ماليات برای شرکتها به منظور تأمين هزينه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعيين اينگونه ماليات ها تشويق شرکتها به کاهش اثرات فعاليتهای مزبور و کنترل آنهاست. براين اساس برخی از مقررات مالياتی با هزينه های اجتماعی سروکار پيدا کرده و شرکتها درانتخاب بين کاهش خسارتهای اجتماعی و اجتناب از ماليات يا استمرار آن فعاليتها و پرداخت ماليات مربوطه آزاد ميباشند. طبق اين نظريه بايد تعرفه های مالياتی به گونه ای تعيين شوند که شرکتها حداقل خسارت را به محيط اجتماعی وارد آورند.
از بحث های فوث در مورد ماهيت مقررات دولتی در حل مسائل اجتماعی مشخص می شود که تعريف مسئوليت اجتماعی شرکتها بسيار مشکل است. چگونه مي توان مسئوليت شرکتها را برای ترک همه مسائل حل نشده اجتماعی با کمک دولت گسترش داد؟ آيا شرکتها بايد در قالب مقررات سخت و محکم عمل کنند و در اين صورت در غياب تعريفی روشن از مشووليت های اجتماعی شرکتها, موسسات بايد همواره ماهيت مسووليت های اجتماعی را به صورت يک مفهوم مديريتی و اجباری بپذيرند. در هر حال تنها راهنمای شرکتها تصويب مقررات مناسب و متکی بر نظرات عمومی و فشارهای اجتماعی است. مسووليت اجتماعی يک شرکت مفهومی است که مستلزم و سعت بخشيدن به دامنه اهداف شرکت همچون وسعت دادن به واحد اجتماعی است که توسط آن اين اهداف پي ريزی می شود . به دليل اينکه هر جامعه متشکل از گروه های اجتماعی وسيعتری را شامل شود. برومت برای تسهيل تجزيه و تحليل مسووليت شرکتها پنج سطح از مقاصد اجتماعی را برای شرکتها تعريف نموده است که به شرح آن میپردازيم:
1- منافع سود خالص
2- منافع منابع انسانی
3- منافع عمومی
4- منافع محيطی
5- منافع ناشی از توليد يا انجام خدمات
واژه "منافع" در برگيرنده درآمد و هزينه هايي است که وابسته به يک فعاليت سازمانی باشد.در اين تعريف منظور از مسووليتهای اجتماعی شرکتها, رويارويي با استفاده کنندگان متعددی مي باشد که هر يک مقاصد متفاوتی در استفاده از اطلاعات حسابداری دارند.
فهرست مطالب 1. مقدمه. 1 2. منافع سود خالص.... 5 3. منافع منابع انسانی.. 6 4. منافع عمومی.. 6 5. منافع محيطی.. 7 6. منافع ناشی از توليد و انجام خدمات.. 7 7. هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی.. 7 8. برنامه ريزي اهداف اجتماعی.. 9 9. مشخص کردن فعاليت های اجتماعی.. 9 10. تجزيه و تحليل فعاليت های اجتماعی.. 10 11. ارزيابی و انتخاب برنامه های اجتماعی.. 10 12. يکپارچگی برنامه های تجاری و اجتماعی.. 10 13. سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی.. 14 منابع.. 16

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود تحقیق


حسابداری مسئوليت های اجتماعی


حسابداری سنتی


منابع انسانی


حسابداری اجتماعی


ماليات


سود خالص


حسابداری مالی


حسابداری صنعتی


اقتصاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

مشاور همراه .ایمیل sms :تمامی فعالیت های خودمان را لحاظ حفظ حقوق مؤلفین و قانون کپی رایت ...

صفحه اصلی - daneshnameh.roshd.ir

توجه: از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها. برچسب های HTML در داخل ...

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی - پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

کافی نت دانشجویان

نرم افزار مشاهده فایل های pdf ; نرم افزار مشاهده فایلهای pdf ; نرم افزار مشاهده جزوات ...

پایان نامه روانشناسی - prozhe.com

عنوان پایان نامه : بررسي میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

آمار بايد براي کمتر دانش آموز دبيرستان سوال باشد که موضوع رشته آمار چيست؟ نام گذاري ...

معاونت فرهنگی و اجتماعی - shahroodut.ac.ir

1. توسعه و حمايت از فعاليت های مرتبط با قرآن 2. حمايت از برنامه های فرهنگی در جهت ...

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - حسابداری بانکی

بررسی رویه های متداول حسابداری در سیستم بانکی و اخبار و مقالات بانکی مقایسه سن بانکها ...

تحقیق در مورد حمل و نقل - مگ ایران

حمل و نقل. مقدمه : جابجايي و انتقال دادن انسانها و يا اموال و كالا ها از جايي به جاي ...

دانلود رایگان جزوات و کتاب های دانشگاه پیام نور | …

دانلود رایگان جزوات و کتاب های دانشگاه پیام نور کتاب ها و جزواتی که کمیاب هستند را ...

دانلود رایگان جزوات و کتاب های دانشگاه پیام نور | …

دانلود رایگان جزوات و کتاب های دانشگاه پیام نور کتاب ها و جزواتی که کمیاب هستند را ...

نرگس آباده

بنام پروردگار یکتا. بسم الله الرحمن الرحیم. بيماريهاي منتقله ا زآب وغذا. ابراهیم ...

شهرداری منطقه 16 تهران > صفحه اصلی

جزوات آموزشی; اخبار مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه; ماهنامه های مرکز آموزش و مشاوره گل و ...

حقوق ,انجمن حقوق , وبلاگ حقوق , وبلاگ حقوقی , مقاله …

افراد آنلاین [لیست کامل] 107 کاربر فعال در 15 دقیقه گذشته (2 عضو، 0 نفر از آن ها پنهان، و 103 ...

چاپ کتاب - تبدیل پایان نامه به کتاب

چاپ کتاب چاپ کتاب ارزانتر از همه جا. سلام و عرض ادب خدمت شما فرهیخته گرامی ( لطفا این ...

نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با …

رهبری آموزشی ، مدیریت آموزشی،برقراری ارتباط موثر،چگونه دیگران را مدیریت کنیم ...

بودجه از تهیه تا کنترل

بنام خدا با توجه به اعلام یکی از مراجعین به سایت لینک های دانلود کتب مدیریت خراب شده ...

مسئولیت پذیری - دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز …

مسئولیت پذیری مسئولیت پذیری در وقت اضافه یکی از ویژگی های مهم شخصیتی که در موفقیت ما ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

نرگس آباده

نرگس آباده - - نرگس آباده ... بيانات در ديدار نمايندگان هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي ...

نرگس آباده

نرگس آباده - - نرگس آباده ... بيانات در ديدار نمايندگان هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي ...

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها - …

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) مسئوليت تهيه منابع درسي و ...

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت مهدي تقوائي ﭼﻜﻴﺪه: پیشبرد اهداف ...

الف - تبعیض میان حقوق مهندس و پزشک

پرده اول: سال ۱۳۸۰ شمسی: دانش آموزان مدرسه ای نمونه در یکی از شهرستان های ایران زمین به ...

قانون تجارت - codal.ir

قانون تجارت. باب اول تجار و معاملات تجارتي ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های