پایان نامه و تحقیق در مورد غائب مفقود الاثر وضع - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه و تحقیق در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن -فرمت wordورد باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 183

دانلود رایگان
پایان نامه و تحقیق در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن -فرمت wordورد باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 183فرمت فایل :Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت
تعداد صفحات :183
مقدمه
الحمد الله الكافي حسب الخلايق وحده و الحمد الله علي نعمه و استزيد من كرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوي السموات بقدمه.
بسم ا.. الرحمن الرحيم - نام خداوندي است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گيسوي شمشاد نجنباند ، بي حكم او زمرد غنچه پيچانده نشود ، بي صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر ديده اي كه نه در جمال آن نام نگرديد ، دوخته باد ، هرقدمي كه نه در راه موافقت حق پويد به تيغ قطعيت پي كرده باد ، شكر و سپاس بي قياس معبودي را جنت قدرته كه آفريننده مخلوقات عالمست و روزي دهنده نبات و آدم ، كريمي كه خوان نعمتش بر مطيع و بر عامي و اداني و اقامي كشيده و گسترده ، رحيمي كه از ديوان رحمتش در گوش جان هرگنهكار چند بار اين ندا مي رسد كه : هل من تايب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ....................................................................................................................... 1
تقسيم مطالب ............................................................................................................ 6
باب نخستكليات
تقسيم موضوع ......................................................................................................... 8
فصل يكم – تعاريف ................................................................................................ 10
1) علل غيبت و حكم غايب ....................................................................................... 10
2) امور مالي غايب .................................................................................................. 15
3) غايب و بقاي زوجيت........................................................................................... 17
4) غيبت و حكم دادگاه ............................................................................................ 18
5) تعريف غايب مفقود الاثر
و تفكيك آن از مفاهيم مشابه ( غايب مجهول المكان ومفقود) ................................ 18
6) عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت ...................................................................... 21
فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر.................................... 22
گفتار يكم – قانون مدني و امور حسبي................................................................... 22
گفتار دوم – قوانين متفرقه ..................................................................................... 25
باب دوموضع حقوق مالي غايب
تقسيم موضوع ........................................................................................................ 28
دو
فصل يكم– وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين ................................................ 31
گفتار يكم – وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين .................. 31
بنديكم – اداره فضولي اموال غايب ........................................................................ 31
بنددوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي ........................................ 32
الف – دخالت وكيل ................................................................................................. 32
ب- اقدام وصي ....................................................................................................... 34
بند سوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني ........................................... 35
گفتار دوم - وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين ............. 36
1-حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان ....................................................... 36
2-مسئول جبران خسارت وارده به اموال غايب .................................................... 39
3-وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند ................................................. 39
فصل دوم – مرحله تعيين امين ............................................................................... 41
تقسيم فصل ............................................................................................................. 41
گفتار يكم – هدف ،شرايط كلي و مفهوم امانت ....................................................... 44
1-هدف از نصب امين ............................................................................................ 44
2-موارد تعيين امين ............................................................................................... 44
3-معناي امانت ....................................................................................................... 47
4-شرط ضمان ....................................................................................................... 51
گفتار دوم – تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح .................................................... 53
1-متقاضي تعيين امين ............................................................................................ 53

3-وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين .................................................................... 57طريق درخواست تعيين امين .............................................................................. 54
4-نصب امين درخارج از ا يران ............................................................................. 64
5-ضم امين و موارد آن ........................................................................................ 65
6-تعيين امين موقت ................................................................................................ 67
7-تعيين ناظر .......................................................................................................... 67
8-تعدد امنا و نظار ................................................................................................. 68
9-قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه .................................................................... 70
گفتار سوم – شرايط امين ، اولويت ها .................................................................... 70
الف – شرايط امين .................................................................................................. 70
ب- اولويت هاي نصب امين ..................................................................................... 73
گفتار چهارم – اختيارات ، وظايف و مسئوليتهاي امين .......................................... 74
1- شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب ............................................... 74
2- تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله......................................... 75
3- نگهداري و اداره اموال ............................................................................... 77
4- فروش اموال ضايع شدني .......................................................................... 78
5- فروش اموال منقوله غير لازم ..................................................................... 81
6- منع فروش و رهن اموال غير منقول ........................................................... 84
7- ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب ................................................ 86
8- نمايندگي امين از طرف غایب در دعاوی .................................................... 89

10- دخالت در مهر و موم تركه مورث غائب و رفع آن .................................... 93تقسيم سهم الارث غائب .............................................................................. 90
11- درخواست تحرير تركه مورث غايب ........................................................... 94
12- پرداخت هزينه ها ......................................................................................... 95
13- صلح دعاوي ................................................................................................ 97
14- تحويل دادن اموال پس از زوال سمت ........................................................ 97
گفتار پنجم – حقوق و مسئوليت هاي امين .............................................................. 98
بند يكم – حقوق امين .............................................................................................. 98
الف – حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه ................................ 98
بند دوم – مسئوليت هاي امين ................................................................................. 99
الف- مسئوليت مدني ............................................................................................... 99
ب- مسئوليت كيفري .............................................................................................. 101
گفتار ششم – عزل امين ........................................................................................ 102
1- موارد عزل امين ......................................................................................... 103
2- نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيتدار در عزل امين ..................................... 104
3- پايان دوره امانت و نظارت ........................................................................ 105
فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غايب ................................................. 106
تقسيم فصل ............................................................................................................ 106
گفتار يكم – اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب ................................... 107
1- مفهوم ورثه ................................................................................................ 107

گفتار دوم – شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب ...................................... 110مفهوم تصرف موقت .................................................................................. 109
1- موارد اجراي اين مرحله ............................................................................ 110
2- شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه ............................ 113
3- دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال ...................................... 113
4- نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال .................................... 115
5- اختيارات و وظايف ورثه ............................................................................ 118
باب سومحكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه
تقسيم موضوع ....................................................................................................... 121
فصل يكم – اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايب ................................... 122
گفتار يكم – اقسام موت و حقيقت ماهوی آن ........................................................ 122
1- اقسام موت ................................................................................................. 122
2- موت حقيقي ................................................................................................ 122
3- موت حكمي ................................................................................................ 123
4- موت فرضي ............................................................................................... 125
گفتار دوم – ترديد در مرگ انسان و حكم آن ...................................................... 127
بند يكم – قاعده فقهي ............................................................................................. 127
بند دوم – حقوق موضوعه .................................................................................... 128
الف – قانون مدني .................................................................................................. 128
ب- امارات قانوني .................................................................................................. 129

فصل دوم – صدور حكم و آثار آن ...................................................................... 131ج– بررسي امارات قانوني و قضايي .................................................................... 130
تقسيم فصل ............................................................................................................ 131
گفتار يكم – مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي ...................................... 133
1- متقاضيان حكم ........................................................................................... 133
2- دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي ............................................ 133
3- شرايط شكلي درخواست ............................................................................ 134
گفتار دوم – نحوه رسيدگي دادگاه ........................................................................ 135
1- تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم ............................................................ 135
2- حكم دادگاه و مندرجات آن ....................................................................... 138
3- ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن ................................................................... 139
گفتار سوم – سوابق فقهي ..................................................................................... 140
1- لمعه - شهيد اول ....................................................................................... 140
2- قواعد – علامه حلي .................................................................................... 141
3- مختصر المنافع - محقق حلي ..................................................................... 141
گفتار چهارم – آثار حكم موت فرضي .................................................................. 142
1- آثار حكم در امور مالي و غير مالي ........................................................... 142
فصل سوم - الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب ........................................ 144
گفتار يكم – آثار كشف زنده بودن غايب ............................................................... 144
- ابطال حكم موت فرضي ...................................................................................... 144

الف - وضع منافع و نمائات ................................................................................... 144بند اول - تاثير بازگشت غايب در اموال ................................................................ 144
ب- وضع اموال مصرفي و تلف شده .................................................................... 145
بند دوم - تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح ......................................................... 146
الف – بازگشت زوج غايب ..................................................................................... 146
ب- بازگشت زوجه غايب ....................................................................................... 146
باب چهارموضعيت خانواده غايب
تقسيم موضوع ....................................................................................................... 148
فصل يكم – تكليف زوجه غايب .............................................................................. 149
گفتار يكم - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبت ....... 149
گفتار دوم - درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح 151
1- متقاضي صدور حكم ..................................................................................... 151
2- عده زوجه غايب ............................................................................................ 153
3- بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي ........................................... 153
گفتار سوم - درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن ..................................... 154
1- شرايط درخواست طلاق ................................................................................ 154
2- عده زوجه غايب ............................................................................................ 155
3- نفقه زوجه در ايام عده................................................................................... 156
4- وضعيت توارث .................................................................................................

1- آيين يهود ...................................................................................................... 158
گفتار چهارم– مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران ................................................................................... 158
2- ارتدوكس ....................................................................................................... 159
3- دين زرتشت .................................................................................................. 161
4- ارامنه گريگوريان .......................................................................................... 163
نتيجه ...................................................................................................................... 165
كليد واژه ................................................................................................................ 170
پيوست ها ................................................................................................................ 171
پيوست يكم – نمونه هايي از رويه عملي محاكم ..................................................... 172
پيوست دوم – اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر ............................................ 179
فهرست منابع و مآخذ............................................................................................. 183


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه