مقاله76 مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله76-مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق مدارس متوسطه60ص
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
عنوان تحقیق:
چکیدة تحقیق:
فصل اول
مقدمه:
بیان مسئله:
اهمیت وضرورت مساله:
اهداف تحقیق:
هدف کلی:
 1. تطبیق ویژگی های مدیران با خصوصیات رسمی و شغلی (اداری)؛
 2. تعیین اختلاف نظر میان مدیران و دبیران درباره ویژگی های آنان؛
 3. نشان دادن قوت و ضعف مدیران و دبیران؛
 4. ارائه پیشنهادهای لازم بر اساس یافته های تحقیق به مسئولین دست اندرکاران نظام آموزشی؛
 5. بررسی مقایسه ویژگی های مدیران از نظر علمی، اعتقادی، رفتاری، اخلاقی، فردی و شخصی.
فرضیه های تحقیق:
 1. دیدگاه متفاوتی بین مدیران و دبیران درباره ویژگی های علمی مدیران وجود دارد.
 2. میان نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های رفتاری تفاوت وجود دارد.
 3. درباره ویژگی های اعتقادی مدیران بین مدیران و دبیران تفاوت نظر است.
 4. میان نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های اداری و رسمی تفاوت وجود دارد.
 5. میان نظرات مدیران و دبیران ویژگی های اخلاقی مدیران تفاوت وجود دارد و مدیران پایبند به اصول اخلاق از موفقیت بالاتری برخوردارند.
 6. میان نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های فردی و شخصی مدیران مدارس تفاوت وجود دارد و معتقدند که مدیران خوشرو، واقع بین، خونگرم و ... از موقعیت های کاری بهتری برخوردارند.
تعریف اصطلاحات:
مفهوم لغوی مدیریت:
چند تعریف از مدیریت:
 1. مدیریت یعنی کار کردن با افراد گروه ها و بوسیله افراد و گروه ها برای تحقق اهداف سازمانی.
 2. مدیریت یعنی هنر انجام دادن کارها بوسیله دیگران.
 3. مدیریت فرآیند تصمیم گیری و کنترل اقدامات افراد انسانی به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است که مهمترین و اصلی ترین نقش مدیریت است.
تعریف عملیاتی متغیرها:
ویژگی علمی:داشتن لیسانس در یکی از رشته های مدیریت، روان شناسی، علوم تربیتی، یک مدیر آموزشی باید از علوم تربیتی اصول آموزش و پرورشی، روان شناسی تربیتی و یادگیری آشنایی داشته باشد تا بتواند بر پایه آنها آموزشی مطلوب را پیاده کند و نگرش علمی و آگاهانه داشته باشد و در یادگیری بیشتری بکوشد و ویژگی دیگر مدیر دانش و تخصص و پیدا کردن راه حل های علمی برای مشکلات منبع دیگر قدرت مدیر است.
ویژگی رفتاری:حسن خلق و سلوک از گرانبهاترین سرمایه های هر انسانی است که اغلب شکست ها و موفقیت های ما در زندگی حاصل خوبی یا بدی اخلاق ماست چه بسا مادران دلسوز با اخلاق تند خود مورد اعتماد فرزندان خود نیستند و چه افراد بدخواه نادرست که با چرب زبانی و نرم گفتاری توجه افراد مورد طمع خود را جلب کرده و به اهداف خود رسیده اند. اخلاق و رفتار مناسب هسته مرکزی مدیریت آموزشی است. هر اندازه که مدیر و مربی دانشمند و متخصص باشند بدون داشتن خلقی خوش آیند در نوجوانان و جوانان نفوذ کرده و مؤثر واقع می شوند.
ویژگی های فردی و شخصی:از جمله صفات شخصی می توان بهره هوشی بالا، قبول شکست، پیروزی، وجود انگیزه های نهادی، توانایی برقراری ارتباط با دیگران را نام برد و می توان گفت از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشد و ایمان به خدا داشته باشد. دارای استعداد و توانایی مدیریت و رهبری باشد. خوشرو و علاقه مند به دیگران، خونگرم و مصمم و جسور باشد.
ویژگی اداری و رسمی:مدیر باید اهداف آموزش و پرورش را بداند و مورد بررسی و مطالعه قرار دهد از قوانین و مقررات نظام آموزشی آگاه و بتواند اجرا کنند. در حل مشکلات آموزشی و پرورشی مهارت داشته باشد و از وظایف ارشادی، فرهنگی، اجتماعیف مهارتن و تخصص داشته باشد.
ویژگی اعتقادی:از ویژگی های اعتقادی یکی ایمان مدیر است. ایمان برای مدیریت آموزشی به دو صورت مطرح می شود الف) ایمان توحیدی و ب) ایمان تشکیلاتی. دیگر ویژگی اعتقادی مدیر تقوی و تعهد است.
ویژگی اخلاقی:حسن اخلاق از مهمترین سرمایه های معنوی انسان است باید انسان ها در اخلاق خویش تلاش کنند تا افراد از آن سازمان راضی و خوش بین باشند. هر اندازه مدیر از اخلاق و کردار خوبی برخوردار باشند موفقیت بیشتری در کاهش خواهد دید و اخلاق پسندیده بر کارکنان نفوذ و تأثیر خواهد گذاشت که بهره وری زیادی داشته باشند.
فصل دوم
سیر تطور تاریخی مدیریت:
مبانی تئوریک مدیریت:
 1. کاربرد تئوری های مدیریت در سازمان های امروزی کاری بس مشکل و پیچیده و به طور کامل نمی توانیم آنطور که باید و شاید زمان، مکان، موقعیت سازمانی را بر طبق خواص تئوری های مربوطه بوجود آوریم در نتیجه بکار بستن تئوری های مدیریت کاری است بی فایده، بی ثمر و نتایجی که بدست می آید متضاد و مخالف تئوری عرضه شده می باشد.
 2. بکار بستن تئوری های مدیریت در قلمرو سازمان و عملیات اجرائی مدیران باعث انحصار آزادی و قضاوت فردی مدیران می گردد.
 3. از آنجا که تئوری های مختلفی در رشته مدیریت وجود دارد و هر کدام دارای تواتر محدودی می باشند و برای مدت معین و مشخص بوجود آمده اند بنابراین بکار بستن آنها در سازمان های امروزی مشکلاتی را ببار خواهد آورد و نه اینکه مشکلات ما را حل نمی نماید بلکه مشکلات جدیدی به مشکلات سازمانی اضافه خواهد کرد.
 4. به کار بستن اصول و مفاهیم مختلف تئوری های مختلف ممکن است مدیران را از ابداع فرضیات جدید دور ساخته و پدیده های مدیریت را در حال سکون نگهدارد. و هیچ گونه فرضیه یا تئوری دیگری بوجود نیاورد.
 5. بکار بستن اصول و مبانی یک تئوری به تنهایی کاری است ناپسند و غیر منطقی.
نظریه های مدیریت:
الف) تئوری کلاسیک:اگر چه تاریخ تئوری مدیریت مدرن از ابتدای قرن بیستم با کار تیلور شروع شده ولیکن مطالعات جدی و تئوریک در زمینه مدیریت از چند دهة قبل آغاز شده است. در حقیقت توسعه علم مدیریت به روزهای که افراد با هم به صورت گروهی اولین تلاششان را برای رسیدن به اهداف به کار می بردند باز می گردد. تیلور به عنوان پدر مدیریت علمی شناخته شده است و احتمالاً تنها فردی است که نقش زیادی در توسعه مدیریت داشته است. توجه عمده وی در طول زندگی اش افزایش کارایی تولید بود که این کار را تنها از طریق پایین آوردن هزینه بلکه با پرداخت پاداش افزایش تولید را برای کارگران ممکن ساخت. چهارچوب مسائل عمده مدیریت علمی تیلور به صورت زیر خلاصه می شود:
 1. جایگزین کردن قوانین نفوذی با علم؛
 2. دستیابی به هماهنگی در عملکرد گروهی؛
 3. تحقق همکاری بیشتر؛
 4. کار کردن برای حداکثر بازدهی؛
 5. سوق دادن تمام کارگران تا حد امکان برای سعادت خود و سازمان.
 1. قدرت و مسئولیت: فایول اعتقاد دارد که قدرت و مسئولیت با هم در ارتباط اند و از پذیرش مسئولیت، قدرت حاصل می گردد. ولی قدرت را به عنوان یک ترکیب اداری می داند که از وضع و موقعیت مدیران و نیز عوامل مشخصی استنتاج می گردد.
 2. وجدت بین فرمان ها: بدین معنی است که کارکنان باید دستورات را فقط از یک نفر مافوق دریافت کنند.
 3. سلسله سنجش: فایول به این مسئله به عنوان یک سلسله مافوق از بالاترین به پایین ترین درجه فکر می کنند.
 4. هوش و ذکاوت گروه: بدین معنی است که در اتحاد قدرت وجود دارد ضمناً یک تعمیم مسئله فوق وحدت فرمان هاست و بالاخره فایول عناصر مدیریت را کارهای ویژه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل به حساب می آورد.
 1. هر دو معتقدند که پایه و اساس هر سازمانی داشتن بنیه قوی مادی و اقتصادی می باشد.
 2. پایه و اساس هر سازمان متکی به همکاری گروهی با داشتن سیستم کنترل در کار اعضاء سازمان می باشد. به هر حال هر دو معتقدند کهرمز موفقیت و کامیابی مدیران یک گروه انسانی داشتن رهبری صحیح می باشد.
ب) تئوری نئوکلاسیک:اصول و مکتب تئوری کلاسیک که مبتنی بر حداکثر بهره وری از ماشین و انسان بود بتدریج عده ای از علما و دانشمندان مدیریت را بر آن داشت که انتقاداتی به نحوة اداره امور سازمان های صنعتی وارد سازند و مکتبی جدید را در دانش مدیریت ابداع نمایند. پیش قدم مکتب جدید را یک نفر استرالیایی بنام التون مایوکه پدر مدیریت نئوکلاسیک می باشد بوجود آورد. جان دیوئی فیلسوف معروف تعلیم و تربیت و همچنین کرت لوین به این تئوری عقاید و ایده های جدیدی را اضافه نمودند. تئوری روابط انسانی از تضادهایی که فلسفة تئوری کلاسیک با روح و روان انسان داشته سرچشمه گرفته و بیشتر بر روی وجود انسانی با مطالعه فرد شروع می شود. از خلاصه نتایجی که از تحقیقات التون مایو به عنوان بنیان گذار تئوری نئوکلاسیک حاصل گردیده است می توان چنین نتیجه گرفت که در علم مدیریت برای مدیران لایق و کاردان امروز، لازمه موفقیت کار آنها داشتن انعطاف و دریافت احساس های روانی و عاطفی افراد سازمانی بوده و منحصراً با اصول خشک تئوری های کلاسیک نمی توان کلیه عوامل مادی و معنوی اعضای سازمانی را برطرف ساخت بلکه در نظر گرفتن احساسات درون و همچنین شرایط زیست محیط اجتماعی می توان سطح تولید و رضایت خاطر کارکنان را چندین برابر کرد. فالت اولین فردی بود که در رشته مدیریت ارزش و اهمیت مسائل روان شناسی و روان کاوی را جلوه داد. و معتقد بود که مدیران می توانند بر اساس تجربیات علمی روان شناسی مشکلات سازمانی را به خوبی درک نمایند. مشکلاتی را که فالت مورد بررسی قرار داده است آن دسته از انعکاسات درونی بود که افراد به تنهایی با محیط اجتماعی خویش داشته و برای افراد سازمانی در نزد یکدیگر و یا حتی برای خود افراد روشن و واضح نبود. فالت معتقد است که لازمه حیات و ادامه یک سازمان رعایت اصولی است که از همبستگی آنها کارایی سازمان حاصل می گردد. و وی معتقد است که در اجتماعات دموکراسی وظیفه مدیریت عبارت است از بوجود آمدن انگیزه همکاری و هماهنگی در بین افراد اجتماع با طیب خاطر و رضایت کامل آنها.
ج) تئوری سیستم ها:از ابتدای آفرینش، انسان ها برای نگرش به جهان هستی، سعی در نظم بخشیدن به نظام فکری خود نموده و طی قرون و اعصار عمدتاً در دو مسیر عمومی گام برداشته اند. مسیر اول تفکر کل گرایی و مسیر دوم خرد گرایی خوانده می شود. اصل مسلم رویکرد خردگرایانه به جهان این بوده است که موجود راکه هر قدر پیچیده باشد می توان به اجزایی تقسیم نمود و از این راه تحقیق و در وجود و رفتار آن اجزاء به شناخت موجودیت آن نائل آمد. خردگرایی که در علوم مادی نتایج رضایت بخشی را برای دانشمندان ببار آورده است. در شعب دیگر معرفت نیز پیروانی یافت پیروان این مکتب هر پدیده ای را متشکل از اجزایی می دانند و اعتقادشان بر این است که این پدیده از لحاظ تشکیلاتی و از لحاظ رفتاری مجموع آن اجزاء می باشد. هیچ خاصیتی را در مجموعه نمی توان یافت که به گونه ای در عناصر متشکل آن وجود نداشته باشد. شیوة دیگر تفکر در باره جهان بر بینش کل گرایانه از جهان استوار است بنابراین جهان مجموعه ای در هم و تصادفی از اتم ها و حوادث به شمار نمی آید بلکه بر عکس، و جهان و هر آنچه در آن است از نظر کل گرایان از وحدت و ارتباطات ذاتی برخوردار می باشد. کلیه موجودات و پدیده ها در جهان به هم مرتبط اند و میان آنها پیوند هایی برقرار است. پیدایش و زوال موجودات و وقوع حوادث در این جهان موضعی و تصادفی نیست. بلکه از روندی کلی و عمومی پیروی می کند. نظریه سیستم ها پیچیده و دارای مواد استعمال بسیاری است و در علوم و فنون مختلف بکار گرفته می شود. دانشمندان مدیریت از نظریة سیستم ها در سطح سازمان استفاده های وسیعی نموده اند و شیوه هایی مانند ارزشیابی و بررسی برنامه و بودجه برنامه ریزی را بوجود آورده اند. مغزهای الکترونیکی کلیة سیستم های خودکار بدون استفاده از نظریه سیستم ها قابل طراحی و ساخت نبوده اند. نظریه سیستم ها طریقی از تفکر است و مدیریت باید با استفاده از روش تفکر با سیستم منظم و پویا همه فعالیت های سازمان را از طریق ساده کردن و جهت یابی مداوم انواع روش ها هدایت نماید. مدیریت باید با مشخص کردن همه برنامه ها و ارزیابی مجدد آنها در مقاطع مختلف و تدوین خط مشی کلی سازمان را به طرف اهداف از پیش تعیین شده هدایت نمایند. با توجه به نظریه سیستم ها سازمان مجموعه ای از عناصر وابسته به هم تشکیل می گردد. این اجزاء عبارتند از: افراد سازمان رسمی، سازمان غیررسمی و محیط کار که شامل وسایل و ساختمان و غیره می باشد.
 1. ویژگی های مدیریت: بعضی از دانشمندان معتقدند که آرتیست ها و هنرمندان بالفطره دارای استعداد ذاتی، نبوغ، جذابیت فطری می باشد و همگی قادر به ابداع و عرضه آثار هنری خویش می باشد. فن مدیریت هم به سهم خویش دارای ویژگی ها و نشانه ذاتی و فطری می باشد با در نظر گرفتن عقاید این دسته از دانشمندان، مدیر شخصی است بایستی ذاتی، هوش و فراست فطری قارد به درک فهم، تجزیه و تحلیل و سلوک و رفتارهای گروه انسانی می باشد.
 1. تکنیک های مدیریت: عامل دیگری که در موفقیت مدیران و رهبران سازمانی تأثیر بسزایی دارد عبارت است از نحوة صحیح برداشت از تکنیک های مدیریت در عملیات اجرائی سازمان.
 1. تئوری های مدیریت:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)