سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران از سال 1368 تا 1388چکيده:
پوشش يكي از شئون انساني و زيرمجموعه هاي فرهنگ است که به خصوصيات متفاوت فردي و اجتماعي انسان مربوط مي شود. لباس به عنوان يک پديده فرهنگي قدمتي به اندازه زندگي بشر داشته و در سراسر زندگي انسان و تا هنگام مرگ همراه اوست. پوشاک به مثابه همراه هميشگي انسان داراي تأثيرات و کارکردهاي فراواني است که اين کارکردها به نوبه خود سبب ظهور و بروز پديده هايي در سطح اجتماع است. بر اين اساس پوشش يکي از نمادهاي فرهنگي و از ارزش هاي خاص هر جامعه و فرهنگ و به خصوص فرهنگ اسلامي-ايراني ما به شمار مي رود که در طي چند دهه عمر جمهوري اسلامي ايران همواره با مسائل فرهنگي و اجتماعي ديگري گره خورده و مورد سؤال واقع شده است.
علاوه بر آن يکي از مبادي ورود و مداخله دولت ها از گذشته در زمينه نحوه پوشش افراد جامعه بوده است و نقش برنامه ها و سياست هاي حاکميت در اين زمينه غيرقابل انکار است. در سده ي اخير موضوع پوشش همواره مورد توجه جوامع اسلامي، انديشمندان و رهبران فرهنگي و دولت ها بوده است. از آغاز نظام جمهوري اسلامي ايران، پوشش همواره يکي از مسائل مهم فرهنگي و اجتماعي جامعه بوده و مورد توجه صاحبنظران، کارشناسان و مسئولان دستگاه هاي فرهنگي جامعه قرار گرفته است. در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي طرح ها و برنامه هاي مختلفي از سوي نهادها و سازمان هاي مختلف در جهت فرهنگ سازي در اين زمينه، تدوين و تصويب شده است. بر اين اساس، بررسي سير تحول مداخلات حاکميت در اين زمينه نقش بسزايي در تصميم گيري ها و اقدامات فرا روي سياستگذاران در اين حوزه خواهد داشت.
بر اين اساس تحقيق پيش رو سعي کرده است تا سياستگذاري فرهنگي پوشش در جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار دهد. براي رسيدن به اين مقصود با بررسي رابطه پوشش و فرهنگ، مباني مداخله حکومت در حوزه فرهنگ مورد بحث قرار گرفته و در ادامه مباني دخالت حکومت در پوشش و نيز نحوه و چگونگي مداخله حکومت در زمينه پوشش بررسي شده است. در انتها نيز سير تحول سياست ها و مداخلات نظام جمهوري اسلامي ايران در طول سه دهه و نتيجه گيري از مباحث مطرح شده است.
کلمات کليدي: پوشش، حجاب، سياستگذاري فرهنگي، سياستگذاري در جمهوري اسلامي ايران.

فصل اول: کليات 1-1- مسئله تحقيق لباس و پوشش يكي از شئون انساني و زيرمجموعه هاي فرهنگ است که به خصوصيات متفاوت فردي و اجتماعي انسان مربوط مي شود. لباس پرچم وجود آدمي است كه از اعتقادات و فرهنگ و آداب و رسوم وي سخن مي گويد. پيدايش لباس منشأهاي گوناگوني دارد، منشأ رواني، امنيتي، اجتماعي، اخلاقي و ديني. مفسرين در تفسير آيه 26 سوره اعراف (7) لباس را از جمله نعمات الهي به بشر دانسته اند. (حسيني شاه عبدالعظيمي، 1363: ج 4، 29 و قرائتي، 1383: ج 4، 44 و مکارم شيرازي، 1374: ج 6، 133)
لباس به عنوان يک پديده فرهنگي قدمتي به اندازه زندگي بشر داشته و در سراسر زندگي انسان و تا هنگام مرگ همراه اوست. پوشاک به مثابه همراه هميشگي انسان داراي اهميت فراواني است که تأثيرات و کارکردهاي مختلفي چون فرهنگي، مذهبي-آييني، سياسي، اقتصادي، نشانه شناسي و ارتباطي، زيبايي شناسي، مردم شناسي، رواني، اقليمي و.... دارد و مي توان آن را از ديدگاه هاي مختلفي از قبيل روان شناسي، اخلاق، اقتصاد، جامعه شناسي، مذهب، قانون، تاريخ و جغرافيا بررسي کرد.
کارکردهاي گوناگون لباس سبب ظهور مسائل مختلف در حوزه اجتماع مانند مسائل اخلاقي-اجتماعي(عفاف و حجاب، فساد اخلاقي و ناهنجاري هاي اجتماعي و طرح مسئله امنيت اخلاقي-اجتماعي)، فرهنگي(مد و مدگرايي، تهاجم فرهنگي و غرب گرايي و غرب زدگي در پوشش، هويت ملي و طرح مسئله لباس ملي) و اقتصادي(سلطه اقتصادي و تبديل شدن کشورها و جوامع به بازار مصرف توليدات کشورهاي بيگانه و آسيب به توليدات داخلي) شده است. بر اين اساس پوشش يکي از نمادهاي فرهنگي و از ارزش هاي خاص هر جامعه و فرهنگ و به خصوص فرهنگ اسلامي-ايراني ما به شمار مي رود که در طي چند دهه عمر انقلاب همواره با مسائل فرهنگي و اجتماعي ديگري گره خورده و مورد سؤال واقع شده است.
از سوي ديگر توجه به نقش حکومت در زمينه فرهنگ سازي در اين زمينه انکارناپذير بوده و در نگاهي عميق تر، ضروري و اساسي است. در سده ي اخير موضوع پوشش همواره مورد توجه جوامع اسلامي، انديشمندان و رهبران فرهنگي و دولت ها بوده است. در جمهوري اسلامي ايران نيز حجاب و عفاف در طول چند دهه ي اخير همواره يکي از معضل هاي مهم فرهنگي و اجتماعي جامعه بوده و مورد توجه صاحبنظران، کارشناسان و مسئولان دستگاه هاي فرهنگي جامعه قرار گرفته است. در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي طرح ها و برنامه هاي مختلفي از سوي نهادها و سازمان هاي مختلف در جهت گسترش و نهادينه سازي فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، تدوين و تصويب شده است.
حال با توجه به اهميت و ضرورت پوشش به عنوان يکي از مهم ترين مسائل فرهنگي جوامع و به خصوص جامعه ايران از يک سو و نقش بي بديل و غيرقابل انکار حکومت ها در اين زمينه، بجاست که سياست هاي دولت در اين زمينه را مورد سؤال قرار دهيم و بپرسيم حکومت در قبال اين مسئله مهم فرهنگي چه اقداماتي انجام داده و سير تحول سياستگذاري و مداخله دولت در حوزه پوشش افراد جامعه پس از انقلاب اسلامي ايران تا کنون به چه صورت بوده است.

1-2- ضرورت واهميت تحقيق پديده لباس و پوشش از مقوله هاي پر فراز و نشيب در دوره هاي معاصر بوده است که به رغم گذشت حدود سه دهه از عمر انقلاب اسلامي ايران و تأکيد بر اين هنجار از ابتداي انقلاب اسلامي هنوز شاهد ثبات کامل در اين زمينه نيستيم. اين تحقيق به منظور فراهم ساختن پاسخي نظري به اين سؤال است که در اين مدت چه اقدامات و تدابيري در جهت رسيدن به نقطه اي که مسئله حجاب و لباس افراد در جامعه مطابق با موازين فرهنگي- ديني يک جامعه اسلامي باشد صورت پذيرفته است. پاسخ به اين سؤال و اطلاع از اقدامات گذشته مي تواند در جهت تصميم گيري ها و اقدامات فرا روي سياستگذاران در اين حوزه مؤثر باشد.

1-3- سابقه تحقيق حوزه تحقيقات حول مسئله پوشش گسترده و متنوع است. تعداد قابل توجهي از منابع اطلاعاتي در حوزه پوشش مربوط به بررسي فقهي پوشش يا مقايسه پوشش اسلامي با پوشش در ديگر اديان است. تعدادي نيز به بررسي هاي جامعه شناختي، تاريخي، زمينه هاي اثرپذيري و مانند آن پرداخته اند. يکي از مسائل و حوزه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مرتبط با بحث رابطه حکومت و پوشش است. در اين حوزه نيز منابع اطلاعاتي از منظرهاي گوناگون به مسئله پوشش نگريسته اند.
برخي از منابع در اين حوزه از منظر حقوقي و کيفري به بررسي رابطه حکومت و پوشش پرداخته اند که از جمله آنها مي توان به پايان نامه اي با عنوان مداخله کيفري جمهوري اسلامي در زمينه پوشش نامناسب اشاره کرد. مقالات متعددي نيز از منظر حقوقي و کيفري اين بحث را دنبال کرده اند که از جمله آنها بررسي قوانين کيفري ايران در زمينه پوشش مردم ، نقد سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در برخورد با بدحجابي ، نگرش جرم شناختي به پديده بي حجابي و .... را مي توان نام برد.
از سوي ديگر برخي مقالات در اين حوزه به رشته تحرير درآمده اند. اين مقالات نيز به مسائلي مانند مباني مسئوليت و اختيارات و يا وظايف حکومت اسلامي در زمينه پوشش از منظر فقهي پرداخته اند. منابع ديگري نيز از منظر فرهنگي- اجتماعي به رابطه حکومت و پوشش پرداخته اند. در اين دسته از منابع نيز مطالعاتي در زمينه جامعه شناسي پوشش، رابطه پوشش با هويت و تکامل اجتماعي، آسيب شناسي نهادها، سياست ها و نظام اجرايي، تحليل زمينه ها و عوامل فرهنگي- اجتماعي مؤثر، راهکارهاي و مؤلفه ها مداخله در زمينه پوشش و مانند آن مورد بحث قرار گرفته است.آقاي شفيعي سروستاني در کتابي با عنوان حجاب: مسئوليت ها و اختيارات دولت اسلامي به رويکرد ياد شده تعداد قابل توجهي از مقالات اين حوزه را که عناوين برخي از آنها در سطور پيشين ذکر شد، جمع آوري کرده اند.
تحقيق پيش رو سعي کرده است تا سياستگذاري فرهنگي پوشش در جمهوری اسلامی ايران را مورد بررسي قرار دهد. از اين منظر با بررسي رابطه پوشش و فرهنگ، مباني مداخله حکومت در حوزه فرهنگ را مورد بحث قرار داده و بر اين اساس مباني دخالت حکومت در پوشش و نيز مهم ترين بحث در اين زمينه يعني نحوه و چگونگي مداخله حکومت در زمينه پوشش را بررسي کرده است تا در خاتمه و بر اساس مباحث پيشين سير تحول سياست ها و مداخلات نظام جمهوري اسلامي ايران را در طول سه دهه انقلاب اسلامي از نظر بگذراند.

1-4- سؤالاتتحقيق بر اساس آنچه گفته شد سؤال اصلي اين تحقيق اينگونه خواهد بود که:
-سياستگذاري ها و اقدامات فرهنگي حاکميت در زمينه ي فرهنگ پوشش در طول سال هاي 1368 تا 1388 چه سير تحولي را طي نموده است؟
اين تحقيق سعي خواهد کرد به عنوان مقدمه پاسخ به سؤال اصلي به چند سؤال فرعي نيز پاسخ دهد:
- کدام سازمان ها عهده دار سياستگذاري و اجرا در زمينه فرهنگ پوشش هستند؟
- وظايف و کارکردهاي اين سازمان ها چيست؟
- تا کنون چه سياست ها و عملکردهايي در اين حوزه اتخاذ و اجرا شده است؟

1-5- روشتحقيق اين تحقيق سعي مي کند تا با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و از طريق مطالعات کتابخانه اي به سؤالات مورد نظر پاسخ گويد. در اين راستا از منابع و متون با ادبيات فقهي، فرهنگي و سياستگذاري استفاده شده و اسناد سياستي و قانوني نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

1-6- اهدافتحقيق - تبيين مباني مداخله حاکميت در حوزه فرهنگ
- تبيين مباني مداخله حاکميت در حوزه پوشش
- تبيين نحوه مداخله حکومت در حوزه پوشش افراد جامعه
- بررسي سير تحول مداخلات حاکميت در زمينه پوشش و حجاب

1-7- سازمانتحقيق اين تحقيق سعي کرده است بر اساس سؤالات طرح شده مباحث مورد نظر را در پنج فصل ارائه دهد:
فصل اول: کليات تحقيق
فصل دوم: در اين فصل در پي تبيين و پاسخگويي به رابطه ميان فرهنگ و پوشش هستيم و در ادامه و بخش دوم اين فصل به تعريف و تبيين پوشش از منظر فرهنگ اسلامي خواهيم پرداخت.
فصل سوم: فصل سوم اين تحقيق نيز در دو بخش پيگيري خواهد شد. در بخش اول درباره مباني دخالت حکومت در فرهنگ به بحث و بررسي خواهيم پرداخت. بخش دوم اين فصل نيز مباني دخالت حکومت در زمينه لباس و نيز نحوه و چگونگي اين مداخله را مورد مطالعه قرار مي دهد.
فصل چهارم: در اين فصل به بررسي سير تحول مداخلات حکومت در زمينه حجاب و پوشش افراد جامعه مي پردازيم. به نظر مي رسد مروري بر بستر تاريخي مداخله حکومت در زمينه پوشش به روشن تر شدن فضاي بحث کمک بيشتري نمايد. بر اين اساس مداخله رژيم پهلوي را در دو مقطع از نظر گذرانده و سپس سه دهه پس از انقلاب را مطالعه مي کنيم.
فصل پنجم نيز در برگيرنده نتايج برگرفته شده از اين تحقيق است.

1-8- مشکلاتوموانعتحقيق - مبهم بودن حيطه تحقيق به جهت ابهام در ارتباط ميان مباحث سياستگذاري عمومي- دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- و سياستگذاري و خط مشي گذاري در رشته معارف اسلامي و مديريت و رشته معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و تلاش در جهت مشخص کردن حيطه تحقيق (مطالعه و پرسش و مشاوره با اساتيد حوزه سياستگذاري عمومي- دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- و نيز اساتيد مديريت)
- تشتت و پراکندگي سازماني در مسئله پوشش
- عدم همکاري دفتر فرهنگي اجتماعي وزارت کشور به عنوان سازمان نظارتي بر مسئله پوشش و حجاب در جامعه
- حساسيت برخي از تحقيقات انجام شده در اين حوزه و عدم امکان دسترسي به آنها
- رويکرد فقهي و حقوقي در منابع موجود و نيز بررسي عملکرد رژيم پهلوي در مطالعات صورت گرفته در حوزه پوشش
- کمبود منابع با رويکرد تحقيق پيش رو
- سهل و ممتنع بودن موضوع تحقيق: ممکن است مطالعه و تحقيق در حوزه پوشش افراد جامعه در نگاه اول سهل و آسان به نظر برسد اما در واقع حيطه پوشش و مطالعه و پژوهش در آن بسيار مشکل است. اين مسئله از آنجا ناشي مي شود که اين موضوع از عوامل متعددي متأثر است و علاوه بر آن پيشرفت هاي کنوني جامعه بشري بر تعدد عوامل مؤثر بر آن دامن زده است. از سوي ديگر تنوع قومي و خرده فرهنگ هاي جامعه ايراني و نيز پيچيدگي هاي فرهنگي آن بررسي اين موضوع را پيچيده تر و مشکل تر مي کند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهورياسلاميايران

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد

پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

رئيس شوراي اسلامي شهر كرمانشاه (1378). مدير ايرانگردي و جهانگردي استان كرمانشاه (1381 و 1382)

پایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسیمرجع دانلود …

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته علوم سیاسی و دیدن لینک دانلود آن ها روی لینک ...

كار و شغل - saipacorp.com

مباحث ايمني و بهداشت محيط كار. براساس خط‏مشي سيستم مديريت يكپارچه شركت سايپا، ما به ...

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 96

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري

به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۲۵ دکتر بيژن عباسي ...

نسخه نهايي قانون برنامه چهارم

... بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ... در دست و مديريت ... و گسترش پوشش بيمه‌اي در ...

پدافند غيرعامل - گردشگري و صنايع ...

اهميت و ضرورت پدافند غيرعامل پدافند غير عامل. امام خمينى(ره): در هر شرايطى بايد بنيه ...

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و ...

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و ...

ایران استخدام: تاریخچه و آشنایی با سازمان تأمین …

تاريخچه و عوامل موثردر ارائه خدمات رفاهي و تامين اجتماعي در ايران. عوامل موثر درخدمات ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با هدف بهينه سازي خدمات شبکه شعب، شعبه سعدي ...

صفحه نخست-دانشگاه تهران - پردیس بین الملل کیش

در اين جلسه كه با حضور آقايان دكتر حسيني و دكتر رحيميان معاونين آموزشي و پژوهشي ...

متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد …

متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن (گزارش مورخ 15/2/1395 کمیسیون تلفیق ...

1. مقررات مستند/مرتبط - law.dotic.ir

ردیف شماره عنوان تاریخ تصویب شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ بند و تبصره تصویب کننده توضیحات

همایش های حقوق و امنیت : همایش ها ، کنفرانس ها و

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران 01 تا 02 اسفند ماه 1395

وزارت دادگستری

اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی موجب رضایتمندی مردم می شود; اهتمام به حقوق کودک دفاع از ...

تمام آنچه میخواهید درباره ی ایدز بدانید! (تاپیک مرجع …

می‌گویند اولین بیماری که به ایدز آلوده شد، سال 1959 و در کنگو شناسایی شد. نحوه دقیق ...

نقش و جايگاه زن در جمهوري اسلامي ايران

... حجاب و پوشش اسلامي ... در سياستگذاري و تصميم ... هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران.

مديريت جذب و تامين منابع - اساسنامه سازمان دانش‏آموزي ...

... آموزى جمهورى اسلامى ايران و با ... سياستگذارى و ... عضو در مديريت و ...

انتشارات آگاه - آسيب‌شناسي مباني و فرآيند سياست‌گذاري ...

... فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران است ... گيري و افق سياستگذاري ... مديريت; مديريت ...

جمهوري اسلامي ايران - medsab.ac.ir

مديريت و مشاركت دربرنامه ريزي و تنظيم ... در جمعيت تحت پوشش ... جمهوري اسلامي ايران.

جنگ و زن :: نقش و جايگاه زن در جمهوري اسلامي ايران

... حجاب و پوشش اسلامي ... در سياستگذاري و تصميم ... جمهوري اسلامي ايران با توجه ...

نظارت مالی - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ...

... جمهوري اسلامي ايران ... در سياستگذاري و مديريت در ... براي پوشش حوادث و ...

اولين كنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه ...

... و مديريت اسلامي ... و امنيت ملي- سياستگذاري ... جمهوري اسلامي ايران در ...

مديريت - Management

... خاصي در حيطه مديريت و ... در ايران و ... صدا و سيماي جمهوري اسلامي ...

موضوع: سند تحول راهبردي نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی ...

... عمومی در جمهوري اسلامي ايران و ... رهبري و مديريت ... عفاف، پوشش و حجاب ...

جايگاه زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | پرسمان ...

... جمهوري اسلامي ايران در ... در سياستگذاري، قانونگذاري ، مديريت ، اجرا و نظارت در ...