بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم در - دانلود رایگاندانلود رایگان قرآن کریم کلام وحی و بهترین و جامع ترین کتاب آسمانی می باشد. که از دیر باز به عنوان منبع اصلی استخراج حقایق و معارف و احکام و دستورات دین مبین اسلام توجه ب

دانلود رایگان
بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم در تفسیرشانword کلید واژ گان: ابن تیمیه، ابن قیم، اهل حدیث، سلفیه، اصول اعتقادات، ظاهر گرایی،نفی تأویل
The University of Qom
faculty of theology
The thesis
Quran sciences and Hadith
Title:
Supervisor:
Advisor:
By:
Fall,89
Abstract:
Key wordds: Ibne timieh ,Ibne Qayyem, tradition group,selfyeh, the principles of beliefs, adherance to the appearance, negation opf tne interpretation
1. تعريف مسأله و بيان سؤال هاي اصلي تحقيق................................................................. 1
2.سابقه و پيشينه تحقيق.................................................................................................... 1
3.ضرورت انجام تحقيق.................................................................................................... 1
4.فرضيه ها...................................................................................................................... 2
5.هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق......................................................... 2
بخش اول: زندگینامه ابن تیمیه.............................................................................................. 3
1. شرح حال..................................................................................................................... 3
2. نظر بزرگان اهل سنت در مورد ابن تیمیه...................................................................... 6
2-1. انتقاد تند ذهبی از ابن تیمیه............................................................................7
2-2. ابن حجر عسقلانی و نسبت نفاق به ابن تیمیه................................................ 8
2-3. سبکی بدعت گزار دانستن ابن تیمیه ............................................................ 8
2-4. گمراه و گمراه گر شمردن ابن تیمیه از سوی ابن حجر مکی........................... 9
3. آثار............................................................................................................................ 9
الف) در تفسیر........................................................................................................... 9
ب) در عقاید.............................................................................................................. 9
ج) در فقه................................................................................................................. 10
د) مؤلفات................................................................................................................ 10
بخش دوم: زندگینامه ابن قیم.............................................................................................. 10
1. شرح حال................................................................................................................. 10
2. شاگردان................................................................................................................... 13
  1. آثار ....................................................................................................................... 14
الف) در تفسیر........................................................................................................... 14
ب) در عقاید............................................................................................................. 14
ج) درفقه................................................................................................................... 15
د) در عرفان.............................................................................................................. 15
هـ)سایر مولفات........................................................................................................ 15
بخش سوم: سلفیه................................................................................................................ 16
1. معنای سلفیه.............................................................................................................. 16
الف) تعریف سلفیه از دیدگاه موافقان........................................................................ 16
ب) تعریف سلفیه از دیدگاه مخالفان.......................................................................... 17
2. تاریخچه سلفیه.......................................................................................................... 18
3. روش فکری سلفیه.................................................................................................... 19
4. ظهور وهابیت........................................................................................................... 20
بخش چهارم اهل حدیث...................................................................................................... 24
1. زمینه های پیدایش اهل حدیث................................................................................... 25
الف) مستندات نبوی................................................................................................. 25
ب) مستندات اثری................................................................................................... 26
2. بزرگان اهل حدیث.................................................................................................... 29
3. اصول اهل حدیث..................................................................................................... 31
3-1. منع تأویل...................................................................................................... 31
الف) فرقه های اهل حدیث در منع تأویل............................................................. 31
ب) منع تأویل در سیر تاریخی............................................................................ 32
ج) نظر ابن تیمیه در خصوص تأویل.................................................................... 33
د) نظریه علامه طباطبایی.................................................................................... 34
3-2. ظاهرگرایی..................................................................................................... 36
3-3 دور دانستن ساحت عدل الهی از هرگونه اندیشه و نظر..................................... 37
3-4. رویت خدا...................................................................................................... 38
3-5. ایمان هم قول است و هم عمل........................................................................... 38
3-6. اعتقاد به افضلیت ابوبکر و عمر......................................................................... 38
نقد وبررسی.............................................................................................................. 38
فصل دوم: دیدگاه های تفسیری ابن تیمیه وابن قیم در اصول اعتقادات
مقدمه.................................................................................................................................. 41
بخش اول: توحید................................................................................................................. 42
1. توحید صفاتی............................................................................................................. 43
1-1 مرئی بودن خداوند............................................................................................ 44
دلایل معتقدین به رویت........................................................................................ 45
الف) عقلی....................................................................................................... 45
ب) نقلی.......................................................................................................... 45
نقد دلایل فوق...................................................................................................... 46
روایات در عدم رویت.......................................................................................... 48
1-2. جسمانیت خداوند............................................................................................. 51
اقوال معتقدین................................................................................................. 51
نقد وبررسی.................................................................................................... 53
1-3. اثبات جهت و مکان برای خداوند...................................................................... 55
نظر موافقین.......................................................................................................... 55
نقد این نظر.......................................................................................................... 57
نتیجه گیری.......................................................................................................... 61
2. توحید عبادی.............................................................................................................. 62
2-1. طلب از اولیاء خدا و اعمالی که برای آنها پس از مرگشان انجام می شود.......... 63
2-1-1. توسل به اولیاء....................................................................................... 63
استنادات ابن تیمیه و ابن قیم در مخالفت با توسل به اولیاء............................... 65
الف) قرآن کریم......................................................................................... 65
نقد وبررسی............................................................................................... 66
ب) دلیل دیگر............................................................................................ 69
نقد دلیل فوق............................................................................................. 70
آیات قرآن در مورد توسل.............................................................................. 71
الف) آیه توسل.......................................................................................... 71
ب) آیه وحدت........................................................................................... 72
ج) آیه استغفار........................................................................................... 73
د) آیه مدح متوسلان.................................................................................. 74
هـ) آیه طلب استغفار.................................................................................. 75
روایات اسلامی و توسل.................................................................................. 75
نتیجه بحث...................................................................................................... 78
2-1-2. شفاعت و طلب حاجت اخروی از ارواح مقدسه مثل مدد در قیامت........... 79
انواع شفاعت................................................................................................... 80
الف) شفاعت تکوینی.................................................................................. 80
ب) شفاعت تشریعی................................................................................... 81
نظر ابن تیمیه و هم کیشانش درمورد مسأله شفاعت......................................... 82
دلایل ابن تیمیه و شاگردانش در مورد مسأله شفاعت........................................83
الف) نهی صریح قرآن از پرستش غیر خدا.................................................. 83
نقد............................................................................................................. 83
ب) ادعای اینکه در سیره صحابه و ائمه مذاهب چنین عملی نبوده است........ 85
نقد............................................................................................................. 85
دلایل و مدارک شفاعت................................................................................... 88
الف) قرآن.................................................................................................. 88
گروه اول: آیاتی که به طور مطلق شفاعت را نفی می کنند.................... 89
گروه دوم: آیاتی که شفیع را منحصراً خدا معرفی می کنند.................... 89
گروه سوم آیاتی که شفاعت را مشروط به اذن خدا می کنند................. 89
گروه چهارم آیاتی که شرایطی را برای شفاعت شونده بیان کرده اند...... 90
شروط شفاعت با استناد به آیات قرآنی................................................. 90
قابلیت برای شفاعت شدن................................................................. 90
قابلیت برای شفاعت کردن................................................................ 91
مأذون بودن از سوی خداوند............................................................ 91
تأثیر شفاعت.................................................................................... 91
ب) روایات................................................................................................ 92
2-1-3. نذر، ذبح، صدقه، سوگند و..................................................................... 93
نظر ابن تیمیه در مورد نذر و ذبح و قربانی...................................................... 93
پاسخ....................................................................................................... ...... 94
الف) سوگند دادن خدا به منزلت اولیاء............................................................. 95
ب) سوگند به غیر خدا.................................................................................... 96
دلایل بر جواز سوگند به غیر خدا.................................................................... 96
2-2. اعمالی که در رابطه با قبر،پیکر مطهر و اشیاء مرتبط با اولیاء الهی می باشد..... 98
2-2-1. زیارت قبور.......................................................................................... 98
دلایل ابن تیمیه برحرمت زیارت قبور............................................................. 99
نقد............................................................................................................... 102
احادیث زیارت قبور...................................................................................... 103
2-2-2. بناء برقبور........................................................................................... 106
2-2-3. تبرک به چزهای مقدس مثل تربت و ضریح مقدس................................ 108
نظر سلفیون در مورد تبرک........................................................................... 109
دلایل نقلی تبرک.......................................................................................... 109
الف) تبرک در قرآن................................................................................. 110
ب) تبرک در روایات ............................................................................. 111
نتیجه...................................................................................................................... 115
بخش دوم: عدل................................................................................................................ 117
1. جبر و اختیار........................................................................................................... 117
نظر ابن تیمیه.......................................................................................................... 118
نقد این نظر............................................................................................................. 119
2. ملاک حسن و قبح افعال........................................................................................... 120
اعتقاد ابن تیمیه و ابن قیم در این باب...................................................................... 120
نقد.......................................................................................................................... 121
بخش سوم: نبوت............................................................................................................... 124
عصمت......................................................................................................................... 124
دیدگاه های مختلف در مورد عصمت انبیاء............................................................... 125
1. اصحاب حدیث و حشویه............................................................................... 125
2. معتزله........................................................................................................... 126
3. شیعه امامیه................................................................................................... 126
4. دیدگاه ابن تیمیه و هم فکرانش در خصوص عصمت پیامبران الهی.................. 126
نقد این نظر....................................................................................................... 127
بخش چهارم: امامت........................................................................................................... 129
صفات امام................................................................................................................... 129
1. عصمت............................................................................................................... 129
دلایل قرآنی عصمت امام.................................................................................... 130
الف) اطاعت از اولی الامر............................................................................. 130
تفسیر ابن تیمیه از آیه............................................................................. 130
پاسخ....................................................................................................... 131
ب) آیه تطهیر............................................................................................... 133
تفسیر ابن تیمیه از آیه............................................................................. 133
پاسخ....................................................................................................... 134
ج) آیه ابتلاء................................................................................................. 138
نحوه استدلال آیه برعصمت امام، همراه با نظرات مخالفین......................... 138
2. وجوب نصب وتعیین به نص................................................................................ 142
2-1. دلیل عقلی................................................................................................ 142
2-2. استنادات قرآنی........................................................................................ 142
آیه ولایت.................................................................................................... 142
نظر ابن تیمیه در مورد آیه............................................................................ 142
پاسخ............................................................................................................ 145
3.افضلیت................................................................................................................ 152
نظر ابن تیمیه..................................................................................................... 152
دلایل افضلیت امام............................................................................................. 153
الف) آیه أفمن یهدی الی الحق احق أن یتبع.... .......................................... 153
ب) آیه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ............................ 154
ج) روایت امام رضا(ع)................................................................................. 154
بخش پنجم: معاد................................................................................................................ 156
دیدگاه ابن تیمیه و ابن قیم در خصوص معاد.................................................................. 156
جمع بندی و نتیجه............................................................................................................. 157
فهرست منابع مآخذ........................................................................................................... 160
الف) منابع فارسی......................................................................................................... 160
ب)منابع عربی.............................................................................................................. 162
ج) منابع اینترنتی.......................................................................................................... 172
کلیات
(زندگینامه ابن تیمیه وابن قیم ،سلفیه و اهل حدیث)
البداية و النهایه،(بیروت: بی نا ،1966م)،ج13،ص255
الكواكب الدرّية فى مناقب المجتهد ابن تيمية،( بيروت : بی نا،1406ق /1986م)،ص52 - 53


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه