بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در اسلامword - دانلود رایگاندانلود رایگان هر چند واژه طلاق یک واژه زیبــا نیست و شنیدن آن احساس شعف به وجــود نمی آورد ولی حلالی است که خداوند متعال و هر صاحب علم آن را نکوهش کرده اند و با اکراه در

دانلود رایگان
بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در اسلامwordفهرست مطالب عنوان صفحه
چکیده
کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاق
مقدمه
الف) بیان مسئله
ب) اهداف تحقیق
ج)سوالات تحقیق
د)فرضیه ها
هـ: ساماندهی تحقیق
فصل اول
واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلامی
1-1- واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلام
فطلقو ا هن لعدتهن فهمیده اند و ثانیأ حساب زمان عده را داشته باشید و در ایام عده زن از حق مسکنی بـــرخوردار است و نباید او را از خانه خارج کرد. در آیـه اول مدت عادی و طبیعی عده ذکر نشده ولی در آیه 228 سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثه اقراء) یعنی سه دوره طهیر و پاکی ذکر شده است و الحطلقات یتربصن بانفسهن ثلثه قرء یعنی زنان مطلقه باید سه دوره پاکی عده نگه دارند و از شــوهرکردن خوداری نمایند. آیــه دوم سوره طلاق به بیان احکان رجوع مرد در ایام عدهو در واقع نگذاشتن زن در همان وضع نکاح یا عدم رجوع و جدا شدن کامل از زن و یا گذشتن ایام عده پرداخته است و لزوم گرفتن شاهد را به حسب ظاهر برای رجـوع بیان داشته است. آیــه چنین است: فــاذا بلغــن اجلهن فامسکوهن بمعروفاوفرقوهن بمعروف و اشهرو ذو عدل منکم و اقیمو الشهده لله...... یعنی وقتی نـــزدیک شد عـده تمام شود یا به خوبی آنها را نگه دارید رجوع کنید و حسن معاشرت با آنها داشته باشید.
واللائی ببئس من الحیض من نشانکــم ان ارتبتم خود ثلثه اشهر و اللائی لم یخضن و اولات الحــمال اجلهن ان تغیعن حملهن.... شیخ طوسی و همچنین فقیهان امــامیه منظور از این آیــه را اینگونه بیان کرده اند که زنانی که یائسه بودن آنها تردید است و شک وجود دارد که آیا به فاصله رسیدن به سن یائسگی حائض نمی شوند و یا بخاطر عوارض دیگرو نیز زنانی که به سن بلوغ سن دیدن خون حیض رسیده اند ولی خون نشده اند عده آنها به جای سه طهر سه ماه تعیین شده است (14) ولی از نظر فقهای اهل سنت زنان یائسه که به سنی رسیده اند که از دید حیض ماُیوسند و زنانی که هنوز حیض نشده اند یعنی به سن بلوغ نرسیده اند در هر حال باید سه ماه عده نگه دارند و به فتوای فقها اهل سنت نیز بــا توجه به ظهر آیــه 4 سوره طلاق اصولا زمانی که حیض نمی شوند یعنی به سن یائسگی رسیده اند یا صغیرند و هنوز به سن حیض نرسیده اند و یا در سن حیض هستند و به علتی حائض نمی شوند در هر حال سه ماه عده نگه دارید.
الذین امنوا اذا نکحتم المومنات ثــم مطلقوهن من قبل ان تمسوهن فحالکم علیــهن من عده تعتدونه قمتعوهن و سرحـوهن سراحا جمیلا )
والمطلاقات یتربص با نفسهن ثلاثه قروءه و لایحل لهن ان یکتمن ماخلق الله فی ارحامهن ان کن یومن و الیوم الاخر و بعو لتهن احق برده فــی ذلک و ارادوا اصــلاحا و لهن مثل الذی علیمن بالمعروف وللرجال علیمن درجه امله عزیز حکیم )
فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا
یاایهاالنبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن امرتهن خداوند طلاق را دراختیار مرقرار داده نه زن وآن را برای مردان مباح کرده است.
فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف
الطلاق مرتان فامساک بمعروف اوتسریح باحسان
اذا طلقتم انساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف
لا تخرجون من بیوتهن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشه مبینه
یا ایها الذین آمنوا انکحتم المومنات ثم طلقتموهن
هن لباس لکم و انتم لباس لهن
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه
1-1-1 واژگان اصلی
1-1-1-1 نکاح[2]
فعل قیاسی مصدر المعدی من ذی ثلاثه گرد ردا
تعریف نکاح[3]
تناکح الجبلان یعنی در کوه در مقابل هم واقع شده اند.
1-1-1-2- طلاق
1-1-1-3- طلاق رجعی
طلاق رجعی:
حق رجوع:
لعل الله یحدث بعد ذلک امرا شاید زوج از عمل خویش پشیمان شود و در مرتبه
و بعو لتهن احق برد من فی ذلک ان اراد و اصلاحاً شوهران زن مطلقه سزاوار برای باز گرداندن آنها هستند در صورتیکه مایل به سازش و اصلاح باشند.[5]
نحوۀ رجوع:[6]
قانون حمایت خانواده
(ماده 38)
نمونه رای طلاق رجعی
1-1-1-4- طلاق بائن
 1. طلاقی که قبل از نزدیکی صورت پذیرد
 2. طلاق زن یائسه
 3. طلاق خلع و عبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
 4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت انجام می گیرد طوری که پس از هر کدام طلاقی صورت گرفته باشد اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع در زمان طلاق رجعی باشد یا اینکه در نتیجه نکاح جدید باشد.
 1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
 2. طلاق یائسه
 3. طلاق خلع و عبارات که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
 4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه در نتیجه رجوع باشد و یا در نتیجۀ نکاح جدید.
1-1-1-5- طلاق خلع
هن لباس لکم و انتم لباس لهن لذا جدایی زن و شوهر در بیان قرآن به کندن لباس بشبیه شده است.
کراهت زوجه نسبت به زوج
...فان خفتم الا بقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به ولی مشهور فقها صرف اظهار کراهت را کافی دانسته اند و احراز حد فوق را لازم می دانند.
بررسی فقهی
1) صیغۀ طلاق خلع:
خعلتک علی کدا ( تو را در مقابل آن مال خلع کردم ) و در مرحلۀ دوم پس از گفتگوی پیش مرد صیغۀ طلاق را جاری می کند یعنی می گوید انت طلاق (تو رها هستی)
المختعله یتعبها الطلاق )[17] یعنی بایستی پس از خلع صیغۀ طلاق جاری گردد.
خلعتک علی کذا ) و دیگر لازم نیست که مجدداً بگوید انت طالق . و اگر بگوید تأکیدی بیش
خلعتک علی کذا بگوید بلکه مستقیماً بگوید انت طالق
علی کذا )
انت طالق علی کذا و زن قبول کند و دیگر آوردن انت مختعله لازم نیست به موجب نظریۀ دوم طلاق خلع از 1 نوع عقود است یک طرف عقد بذل و بخششی است که از ناحیۀ زوجه انجام گرفته و طرف دیگر آن ابانه (جدائی) نکاح توسط زوج به عبارت دگیر تو گوش صلحی است که میان زوج و زوجه بر اسقاط زوجیت از یک سوی و تملیک فدیه از سوی دیگر منعقد گردیده است و مستند این نظریه روایات متعدده و اصله از جمله اسماعیل بن بزیع است که از حضرت رضا(ع) سوال می کند.
شرایط مخالع
شرایط مختلعه:
حضور گواهان
..لاخلع و لا مباداه ....الاعلی طهر من المراه من غیر جماع وشاهدین یعنی خلع و عبارات انجام نمی گیرد مگر آنکه شرایط طلاق از قبیل پاکی و بودن نزدیکی و حضور شاهدین جمع باشد. به مضمون فوق روایات متعددی وارد گردیده فقها به استناد احادیث مزبور عقیده دارند که حضور شاهدین در هنگام اجرای صیغۀ خلع معتبر است اعم از آنکه خلع از مصادیق طلاق محسوب شود یا خیر .[21]
1-1-1-6- طلاق مبارات
بارتتک علی کذا فانت طالق بگذا صیغۀ مزبور مبارات نیست بلکه از مصادیق طلاق به عوض است که قبلاً گفتیم در میان فقها عده قلیلی مانند شهید ثانی و میرزای قومی آن را پذیرفته و صاحب جواهر معتقد است طلاق به عوض عیناً همان طلاق خلع و مبارات است.
1-1-1-7- طلاق قضایی
الحاکم ولی المتنع صیغۀ طلاق را جاری می نمایدو زن را مطلقه می کند.
1-1-2- واژگان مرتبط
1-1-2-1- عسرو حرج
یریدا..بکم الیرولا یرید بکم العسر خداوند می خواهد بر شما آسان بگیرد و نمی خواهد بر شما سختگیری کند قاعده لاجرح در مسائل و احکام (عبادات کابرد وسیعی دارد از جمله آیۀ 78 سورۀ حج) در این خصوص محقق داماد آورده است مدلول قاعدۀ حرج که مستند اصلی آن آیۀ 78 سورۀ حج می باشدآن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه شرع مقدس برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیر قابل
 1. در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبۀ زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
 2. نوع معاشرت شوهر به حدی که ادامۀ زندگی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
 3. در صورتی که بواسطۀ امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.
ما جعل علیکم فی الدین من حرج بر شما در دین حرجی قرار داده نشده است.) آن است که هر گاه
1-1-2-2- قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام
لاتضار والده بولدها و لامولود له بولدهی یعنی هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پدری نباید به فرزندش زیان برساند طبق این آیه از مجله مادران نهی شده اند که با قطع شیر، موجب زیان و ضرر فرزندان خود شوند.
ولاتمکوض ضراراً لقعتدوا . یعنی گناه ندارید آن زنان را تاتعدی کنید در مورد این آیه توضیح لازم است. گروهی از مردان زنان خود راطلاق می گفتند و بعد به آنها رجوع می کردند البته نه به علت رغبتی که به آن ها داشتند بلکه با نیت تجاوز و تعدی و گاه پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت که به زنان تعلق می گرفت. قرآن کریم در این آیه مردان را از این عمل نهی کرده است براساس تفسیری که فاضل مقداد در کتاب کنزالعرفان فی فقه القرآن از این آیه کرده ضراراً البتدوا یعنی ضرر وارد آوردن به زن و آزار رساندن به آن ها تعدی و تجاوز است آن هم تعدی و تجاوز از حدود الهی.
انک رجل و لاضرر و لا ضرار علی مومنین یعنی تو مرد ضرر زننده ای هستی و به مومن کسی نباید ضرر بزند. بعد از آن دستور داد آن درخت را کندند و نزد سمره انداختند این روایت با اندک اختلاف دیگر نقل شده است مثلاً به این صورت که پیغمبر به مرد انصاری گفت اذهب فاقعها وارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار یعنی برو آن را از جا بکن و به نزد او انداز زیرا ضرر و ضراری وجود ندارد.
علی مومن وجود دارد و در دومی وجود ندارد. در بعضی از اسناد جملۀ فی الاسلام نیز آمده است وصول روایات باتعبیرهای مختلف ناشی از نقل به معناست ولی مضمون قاعده لاضرر به مال خود محفوظ است.
معنای ضرر و ضرار
لا تضّار والده بولدها و آیه نازل در خصوص مسجد ضرار والذین اتخذوا مسجداً ضراراً و کفراً و تفریقاً بین الحرمین و ارصاداً لمن حارب الله و رسوله


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه