معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي - دانلود رایگاندانلود رایگان توزيع هندسي شكافهاي با نشت جزئي ارتباط بين نشت واندازه مخزن درسنگهاي پوشاننده حث و بررسي نتايج بدست آمده از مطالعه موردي تونل بولمن آناليزرگراسيون مركب

دانلود رایگان
معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدنيچكيده :
جريان آب زيرزميني به داخل تونلها هميشه يك مشكل فني و محيطي عمده براي سازه هاي زيرزميني بوده است . پيش بيني جريان آب زيرزميني با استفاده از ابزارهاي تحليلي و عددي اغلب به علت عموميت دادن و مختصر سازي پارامترهاي مهم ، خصوصا“ در محيطهاي نامتجانس همانند سنگهاي متبلور ناموفق و بدون نتيجه موثر، مانده است . براي مشخص كردن پارامترهايي كه در اين سنگها جريانهاي آب را كنترل مي كنند، يك تجزيه تحليل آماري اصولي در يك تول كه در سنگهاي متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است . اين پارامترها شامل ، متغيرهاي مهم عارضه اي ، فني و زمين شناسي در سنگهاي متبلور سخت و همچنين در پوشان سنگها مي باشند. مطالعات مشخص كرد كه عوامل زيادي به خصوصيات سنگ و همچنين خصوصيات پوشان سنگ وابسته مي باشند. همچون تعداد شكافها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاك و ميزان مواد پركننده در بين سنگها كه مقدار چكه و نشت را كنترل مي كنند. اين مطالعات نشان ميدهد كه يك تفاوت آشكار بين پارامترهايي كه نشتهاي عمده و نشتهاي جزئي را كنترل مي كنند وجود دارد. نشتهاي كوچكتر بيشتر به زهكشي توده سنگ مرتبط مي باشد. در صورتيكه نشتهاي عمده مشخصا“ به پارامترهاي مختلف در پوشان سنگ بستگي دارند. در صورتي كه پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان يك سيستم مشترك مطرح شوند، پيش بيني جريانهاي آب زيرزميني احتمالا“ با خطا همراه است .
تعداد صفحات 89 word
فهرست مطالب عنوان : صفحه 1- مقدمه . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2- سنگ ها . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3- مشكلات ناشي از نشت آب . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 5
4- آب در روزنه ها و شكاف ها . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4-1- چرخه آب شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4-2- روزنه داري نخستين و ثانوي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4-3- سفره آب زيرزميني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4-4- واحد هاي زمين شناختي آبده ، نيم آبده و نا آبده . . . . . . . . . . . 7
5- حركت آبهاي زيرزميني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6- قانو ن دارسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7- ضريب نفوذ پذيري يا هدايت هيدروليكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8- ضريب انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
9-نشست ناشي از زهكشي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
10- حل شدن سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11- رسانندگي هيدروليك سنگ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
12- نگرشهاي هيدروديناميكي در مورد سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
13- تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
14- زمين شناسي و فرايند نشت در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . 22
15- پيش بيني جريانها و جمع آوري اطلاعات جربان هاي روبه داخل آبهاي زيرزميني در تونل بولمن . 25
16- اطلاعات ورشهاي بكاربرده شده درمطالعه موردي تونل بولمن 28
17-مطالعه جريانات ورودي آب با استفاده از نقشه هاي تونل. . . . . 32
18-نتايج بدست آمده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
18-1- متغيرهاي توپوگرافي . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
18-2- متغيرهاي خاك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
18-3- متغيرهاي سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
18-4- متغيرهاي تكنيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 38
18-5- متغيرهاي ژئوفيزيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
19-آناليزرگراسيون مركب چندگانه متغيرهاي مستقل درارتباط با تونل بولمن 45
19-1-آناليز رگرسيون درمقياس 100 متري تونل بولمن . . . . . . . 45
19-2-آناليز رگرسيون درمقياس 500 متري تونل بولمن . . . . . . . . 46
20-بحث و بررسي نتايج بدست آمده از مطالعه موردي تونل بولمن48
21-نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
22-معادل فارسي واژه هاي انگليسي بكار برده شده درمتن . . . . . . 58
23- منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

فهرست اشكال شكل 1: ارتباط بين نشت واندازه مخزن درسنگهاي پوشاننده . . . . . . . 3 شكل 2: تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . 3 شكل 3: مفاهيم سفره آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . 6
شكل 4: نفوذ پذيري هيدروليكي سنگها و توده هاي سنگي . . . . . . . . . 11
شكل 5: رابطه بين نفوذ پذيري و عرض شكستگي . . . . . . . . . . . . . . . . 12
شكل 6: نمودار همبستگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . 19
شكل 7: جهت اصلي تمام درزه ها و تركها. . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . 23
شكل 8: توجيه اصلي تمام تركهاي داراي نشت . . . . . . . . … . . . . . . . . . 23
شكل 9: توزيع فراواني تركها و تركهاي داراي نشت . . … . . . . . . . . . . . 24
شكل 10: توزيع هندسي شكافهاي با نشت جزئي . . . . . … . . . . . . . . . . . 34
شكل 11: توزيع هندسي شكافهاي با نشت عمده . . . . . …. . . . . . . . . . . 34
شكل 12: توزيع لگاريتمي نرمال تركهاي با نشت جزئي …. . . . . . . . . . 34
شكل 13: توزيع فراواني شكافهاي با نشت عمده . . . . . . ….. . . . . . . 36
شكل 14: نتايج كراسكال واليز آنووابه وسيله رتبه بندي. . . . …. . . . . 43
فهرست جداول عنوان صفحه جدول 1: فهرست متغيرهاي هيدرولوژي ، توپوگرافي و تكنيكي كه در تونل بولمن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته اند.. . . . . . . . . . . 30
جدول 2: نتايج عمده همبستگي متغيرهاي مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئي شكافها 37
جدول 3: نتايج حاصل از آناليز واريانس كراسكال واليزآنووا متغيرهاي توپوگرافي 37
جدول 4: نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي خاك37
جدول 5: نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي سنگ38
جدول6:نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي تكنيكي39
جدول7:نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي ژئوفيزيكي 39
جدول8: فرمول هاي رگرسيون خطي براي نشتهاي عمده و جزئي در مقياس 100 متري 47
جدول 9: فرمول هاي رگرسيون خطي براي نشتهاي عمده وجزئي در مقياس 500 متري 47


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني


پایان نامه تونلهاي معدني


نفوذ آبهاي زيرزميني


تونلهاي معدني


معدني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي عملكرد وتلندها جهت تصفيه فاضلاب مناطق …

خلاصه مقاله9 از نشريه شماره24 عنوان: بررسي عملكرد وتلندها جهت تصفيه فاضلاب مناطق روستايي ...

مباحث تخصصی زمین شناسی - آلودگی آب ها (علل - …

بنا به گزارش فارس بازرسان سازمان بازرسي كل كشور، برنامه ها، اقدامات و موثر بودن طرح هاي ...

کشاورزی

منظور از تغذيه غذايي است كه خارج از آب براي مصرف ماهي تهيه و در آب در اختيارش قرار گيرد .

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

www.hospitalhealth.blogfa.com

نوع مطالعه. مواردي که الزاماً بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود. بررسي بيماران

مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز - اقلیم واب وهوای …

در اين بررسي از داده‌هاي اقليمي 5 ايستگاه هواشناسي سينوپتيك رشت ، بندر انزلي ، آستارا ...

پدافند غيرعامل - گردشگري و صنايع ...

اهميت و ضرورت پدافند غيرعامل پدافند غير عامل. امام خمينى(ره): در هر شرايطى بايد بنيه دفاعى ...

آب و فاضلاب - آب

+نوشته شده در جمعه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 11:4 توسط سید امین حسینی |

نظم و انضباط در اسلام. | پرسمان دانشجویی ـ اخلاق

فهرست مطالب مقدمه فصل اول : بررسى واژگانى لزوم نظم و انضباط جلوه هاى نظم تفاوت هاى نظم و انضباط

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت نگار - وکالت در دعاوی چک ...

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت نگار - وکالت در دعاوی چک ...

زراعت و اصلاح نباتات - مقالات موجود

Agriculture Means Life زراعت یعنی زندگی وبلاگ دانشجویان زراعت و اصلاح نباتات با هدف کمک به ارتقای سطح ...

حمل ونقل و بازرگانی دریایی - حمل و نقل(Transport)

اینکوترمز ۲۰۱۰ و تغییرات آن اولین ویرایش اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی در سال 1936 منتشر شد.پس ...

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

با سلام. از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم رشته کارشناسی عمران نگهداری و بهره برداری ...

زمین شناسی (ومطالب علمی مختلف)

فصل ششم_ ساختهاي تكتونيكي و كوه زايي . مجموعه ي فرآيندهايي را كه سلب تغيير شكل فيزيكي و تغيير ...

طب قرآنی -درمان گياهي-عرفان روانشناسي

با توجه به شروع فصل سرما و شيوع سرماخوردگى. در ميان افراد و با توجه به اين كه به دنبال هر ...

بررسی مطالب کتاب علوم تجربی

<سلام :: منتظر نظرات و پیشنهادات گرم شماهستم دوست عزیز در صورت باز نشدن تمام وبلاگ آن را در ...

مجتمع مسكوني مهرگان - mehregan1380.blogfa.com

مجتمع مسکونی مهرگان واقع در تهران اتوبان همت بلوار سردار جنگل بین کوچه های حیدری مقدم و ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull iranian law database with persian farsi language in Internet and web free for all people

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

ایرانیوم - نظامی - iraniom.blogfa.com

بلغارستان، پایگاههای آمریکا و ژئوپولیتیک دریای سیاه در اوایل اگوست ناو جنگی شرمن فورست یو ...

ایرانیوم - نظامی - iraniom.blogfa.com

بلغارستان، پایگاههای آمریکا و ژئوپولیتیک دریای سیاه در اوایل اگوست ناو جنگی شرمن فورست یو ...