مقاله81 تاثير آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملكرد و - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله81-تاثير آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملكرد و شاخص های فيزيولوژيکی ماش 111ص
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکيده
1
فصل اول : کليات
2
1-1- اهميت و خواص حبوبات
3
1-1-1- تاريخچه پيدايش ماش
5
1-1-2- منشا و پراکندگي جغرافيايي ماش
6
1-1-3- خصوصيات مرفولوژيکي ماش
7
1-1-4- خصوصيات رشد
8
1-1-5- خصوصيات جوانه زني
9
1-1-6- مشخصات اکولوژيکي زراعي ماش
9
1-1-6-1- تامين آب
11
1-1-6-2- نياز کودي
12
1-2- تناوب زراعي
12
1-3- عملکرد
13
1-4- آفات و امراض
13
5-1- عمليات زراعي
14
1-6- داشت
14
1-7- برداشت
15
1-8- اهميت و ارزش غذايي ماش
15
1-8-1- مصرف درماني
17
فصل دوم : بررسي منابع
18
2-1- تاثير تراکم و آرايش کاشت بر خصوصيات کمي و کيفي ماش
19
فصل سوم : مواد و روش ها
32
3-1- روش کار
33
3-2- مشخصات خاک محل
34
3-3- آماده سازي زمين و کاشت
35
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
3-4- عمليات داشت
35
3-5- عمليات برداشت :
36
3-6- يادداشت برداري ها و سنجش ها
36
3-6-1- صفات مرفولوژيکي و فنولوژيکي
36
3-6-2- اندازه گيري صفات فيزيولوژيكي
36
فصل چهارم : نتايج و بحث
38
4-1- ارتفاع بوته
39
4-2- تعدادغلاف در بوته
43
4-3- تعداد دانه در غلاف
47
4-4- وزن پوسته غلاف
52
4-5- وزن صد دانه
55
4-6- عملکرد دانه
58
4-7- عملکرد بيولوژيک
64
4-8- شاخص برداشت
69
4-9- شاخص سطح برگ
73
4-10- درصد پروتئين
77
4-11- سرعت رشد محصول
80
4-12- سرعت جذب خالص
85
4-13- سرعت رشد نسبي
90
4-14- نسبت سطح برگ
92
4-15- محاسبه ضرایب همبستگی
94
فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات
101
فهرست منابع
103
چکيده انگليسي
111
کليات
1-1- اهميت و خواص حبوبات
1-1-1- تاريخچه و پيدايش ماش
(Vigna radiate L.) در انگليس با نام Green gram، Mung bean و يا Golden gram خوانده مي شود. نام علمي قديمي آنRoxb.Phaseolus aureus بوده است (کوچکي، 1368). امروزه اين امر مشخص است که ماش زراعي از راسته نيامداران، تيره بقولات، زير تيره پروانه آساها، قبيله Phaseolus، جنس Vigna و گونه Radiata مي باشد. جنس Phaseolus که توسط لينه معرفي گرديده بود در آن زمان بسيار بزرگ و ناهمگن بود و شامل گونه هايي مي گرديد که خامه پيچ خورده يا انحنا دار داشته و اين خصوصیت، آن را از جنس هاي Dolikhus و Vigna که داراي خامه زاويه دار (کمتر يا بيشتر از90 درجه) مي باشند تفکيک مي نمود. گياه شناسان بعدي اين تصور را نادرست انگاشته و بعضي از گونه ها را به جنس هاي موجود ديگر و يا جنس هاي تازه شناسائي شده انتقال دادند. گام مهم در راه طبقه بندي طبيعي تر و واقعي مخلوط Phaseolus-Vigna توسط ويلزک[2] برداشته شد که ماش را به جنس Vigna منتقل کرد. بنا به تصور او جنس Vigna داراي دو مشخصه برجسته است، اولاً گوشوارکها درست در زير محل خروج برگ و يا شاخه ها قرار دارند، ثانياً خامه منقار مانند در طرف ديگر کلاله امتداد يافته است.
Vigna شامل حدود 150 گونه بوده که در هفت زير جنس به نام هاي Vigna، Ceratotropis، Lasiospron، Plectotropis، Sigmoidotropia، Haydonis و Macrorhynchus تقسيم مي شوند (کوچکی، 1368).
Aconitifolia، Angularis، Mungo، Radiata، Trilobata و Umbellata در مناطق مختلف قاره آسيا با گستردگي متفاوت کشت و کار مي گردند. آنها توسط خصوصيات مختلفي نظير تعداد و چگونگي فرورفتگي برگچه هاشکل گوشوارکها، نحوه ي جوانه زني، کرکدار بودن يا بي کرک بودن گياه و غلافهاي آن و نهايتاً چگونگي چشم دانه از يکديگر به راحتي قابل تمييز مي باشند (قوامي، 1376). در اين ميان ماش معروف ترين گونه زراعي است که به همراه ماش سياه در مناطق زيادي از آسيا مورد کشت قرار می گیرد.
1-1-2- منشا و پراکندگي جغرافيايي ماش
Vigna sublobata و Vigna trilobata حایز اهمیت می باشد (قوامي، 1376).
Vigna sublobata جد نهايي هر دو گونه Vigna radiata و Vigna mungo مي باشد بسيار قوي بوده و توسط آزمايشات بسياری از جمله بررسي الگوهاي الکتروفورتيکي پروتئين دانه، چند شکلي طول قطعات برشي[3] و قطعات تکثير يافته تصادفي[4] مورد تأييد قرار گرفته است (قوامي، 1376).
Vigna radiata بوده، به طوري که برخي از متخصصان رده بندي ترجيح مي دهند آن را وارتيه var. Sublobata Vigna radiata و نوع زراعي آن را Vigna radiata بنامند.
1-1-3- خصوصيات مورفولوژيکي ماش
1-1-4- خصوصيات رشد
1-1-5- خصوصيات جوانه زني
1-1-6- مشخصات اکولوژيکي و زراعي ماش
متحمل ترين نخود < عدس < لوبيا چشم بلبلي < ماش < لوبيا معمولي < باقلا حساس ترين
لوبيا چشم بلبلي > ماش > نخود > عدس > لوبيا معمولي حساس ترين
1-1-6-1- تأمين آب
1-1-6-2- نياز کودي
1-2-تناوب زراعي:
1-3- عملکرد
1-4- آفات و بیماریها
1- 5- عمليات زراعي
c30 و چگالي ظاهري مناسب آن kg/m2 3/1- 2/1 باشد.
1-6- داشت عملیاتداشت در گیاه ماش شامل مدیریت رشد گیاه در طول دوره رشد می باشد که عمدتا شامل مبارزه با علفهای هرز ( وجین و یا مبارزه شیمیایی)، تنک کردن ومبارزه با بيماري ها و آفات و در برخی موارد محلول پاشی عناصر ریز مغذی در صورت نیاز، می باشد. 1-7- برداشت
1-8- اهميت و ارزش غذايي ماش
1،B2 و نياسين غني مي باشند. علاوه بر اين ها حاوي مقدار زيادي پتاسيم و کلسيم است. پروتئين ماش از نظر اسيدهاي آمينه ي لوسين، آرژنين، ايزولوسين، والين و ليزين غني بوده ولي همانند ساير نيامدارن از نظر اسيد آمينه هاي سولفوره، مانند سيستئين و متيونين فقير مي باشد. البته لازم به ذکر است که مقدار اين دو اسيد آمينه در ماش در مقايسه با ساير نيامدارها بيشتر است. ماش در مقايسه با ساير حبوبات به خصوص لوبياها و باقلا راحت تر هضم مي گردد، زيرا عاري مواد نفخ زا مي باشد. قابليت هضم، ارزش بيولوژيکي و پروتئين خالص قابل دسترس ماش تقريباً با سويا يکسان است (سينگ و همکاران ،1988).
1-8-1-مصرف درماني استعمال خارجي ماش ضد التهاب و مصرف خوراکي آن در درمان تب هاي دانه دار مانند آبله و سرخک مؤثر است. براي رفع تلخي مزه ماش بايد آن را ۲۴ ساعت در آب سرد خيساند. محتويات دانه ماش شامل
  • آب ۱۳ تا ۱۴ درصد
  • پروتئين ۲۷ تا ۲۹ درصد
  • کربوهيدرات ۴۰ تا ۴۶ درصد
  • چربي ۱ تا ۳ درصد و مواد معدني ۲ تا ۵ درصد می باشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه