دانلود تحقیق بهره وری اقتصادی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق بهره وری اقتصادی

دانلود رایگان
دانلود تحقیق بهره وری اقتصادیمقدمه :
كوشش هاي اقتصادي انسان همواره معطوف بر آن بوده كه حداكثر نتيجه را با كمترين امكانات و عوامل موجود بدست آورد، اين تمايل را مي توان دستيابي به كارايي و بهره وري بالاتر ناميد. بهره وري مفهومي جامع و در برگرنده كارايي است كه افزايش آن به منظور ارتقاي سطح زندگي، رفاه، آرامش و آسايش انسانهاست، همواره مدنظر دست اندركاران سياست و اقتصاد بوده است. برخي بقا و تداوم يك نظام سياسي و اقتصادي را نيز موكول به بهره وري دانسته اند. لنين هنگامي كه نظرات فلسفي خود را در زمينه قدرت توليد مطرح مي نمايد، بحث خود را با اين جمله پايان مي دهد كه در تحليل نهاييف بهره وري كار، مهمترين موضوع و اساسي ترين مسأله براي پيروزي سيستم اجتماعي ما محسوب مي شود. به طور كلي اهميت و شناخت بهره وري منحصر به مكاتب و جوامع سرمايه داري و سوسياليسم نبوده و در مكتب و جامعه اسلامي نيز بر آن تأكيد شده است. به عبارتي، بهره وري ريشه تاريخي بيش از هزار و جهارصد ساله دارد، اما مصاديق علمي و سنجش علمي آن در سالهاي اخير مطرح شده است. اگر روش اندازه گيري علمي و شاخص صحيحي به كار برده نشود، با مغلطه و كلي گويي در بهره وري مواجه خواهيم شد و عدم تطبيق آن با اصول علمي، اتلاف منابع و در نتيجه عدم دستيابي به بهره وري چه در سطح بنگاه و چه در كليت نظام اقتصادي را در پي خواهد داشت. در روش جديد با اندازه گيري كارايي و بهره وري به سؤالات عمده زير پاسخ لازم داده مي شود:
– كارايي هر يك از بنگاهها، ادارات، مؤسسات و به طور كلي واحدهاي تصميم ساز به چه ميزان باشد؟
– واحدهاي كارا و غير كارا كدامند؟
– تحولات بهره وري در واحدها طي زمان چگونه بوده است؟
– علل افزايش يا كاهش بهره وري در واحدها كدامند؟
– تمهيدات لازم براي افزايش بهره وري و كارايي در بنگاهها چه مي باشند؟
معرفي و اهميت موضوع از لحاظ اقتصادی :
اگرچه بهبود بهره وري بر اساس اصل عقلانيت اقتصادي همواره بايد مورد توجه قرار گيرد، ليكن امروزه با كمرنگ شدن مرزهاي اقتصاديريال رقابت در صحنه جهاني، ابعاد تازه اي يافته و تلاش براي بهبود بهره وري، پايه اصلي اين رقابت را تشكيل مي دهد. در اين راستا بسياري از كشورها براي اشاعه فرهنگ بهره وري و به كارگيري فنون و روشهاي ارتقاء آن، اقدامات زيادي انجام داده اند. بررسي عملكرد كشورهايي كه طي سالهاي اخير رشد اقتصادي چشمگيري داشته اند، حكايت از آن دارد كه اكثر كشورها اين رشد را عمدتاً از طريق افزايش بهره وري به دست آورده اند به صورتي كه نقش سرمايه گذاري جديد در اين رشد در مقايسه با نقش افزايش بهره وري در آن اندك بوده است. در كشورما نيز تلاش براي بهبود و ارتقاء از يك انتخاب فراتر رفته و عملاض به يك ضرورت تبديل شده است. درشرايط فعلي با توجه به نوسانات شديد درآمدهاي ارزي وكميابي سرمايه در كشور، افزايش توليد كالاها و خدمات، از طريق سرمايه گذاريهاي جديد با محدوديتهايي مواجه است. بنابراين در سالهاي آتي انتظار رشد بالاي اقتصادي كشور در برنامه سوم تنها با افزايش بهره وري به واقعيت خواهد پيوست.
بهره وری و رشد اقتصادی :
ضرورت رشد و توسعه و حل مشكلات اقتصادي، انسان را با حقيقتي به نام كميابي مواجه ساخته است. بدون شك هدف از رشد و توسعه اقتصادي در جامعه بشري، افزايش رفاه مردم است. يكي از عوامل تعيين كننده ميزان رفاه جوامع، ميزان برخورداري افراد از امكانات موجود در جامعه (يعني كالاها و خدمات) مي باشد. اين ميزان را به اصطلاح اقتصادي سطح زندگي مي نامند. بدون افزايش كارايي و بهره وري هيچ اقتصادي نمي تواند انتظار اعتلاي سطح زندگي مردم خوذ را داشته باشد. سطح زندگي بالاي مردم كشورهاي صنعتي اساساً ناشي از بهبود بهره وري در اين جوامع و اقتصاد كاراي آنها مي باشد. به اقتصادي كارا گفته مي شود كه از منابع خود آنقدر كالا و خدمات توليد نمايند كه در شرايط موجود توليد بيش از آن سطح ممكن نباشد و اگر با منابع موجود نتوان بيش از آنچه كه هست توليد نمود، حاكي از وضعيت توليد با حداقل هزينه نيز مي باشد. آگاهي نسبت به ميزان بهره وري و چگونگي روند تغييرات آن در طي زمان در تحقق اهداف رشد اقتصادي ئ تأمين رفاه جامعه كمك شايان توجهي خواهد نمود. لازم به يادآوري است كه در جهان كنوني ميزان تقاضا در مقايسه با عرضه كالاها و خدمات به دلايل زير به طور سرسام آوري رو به افزايش است كه ايجاد و برقراري توازن تنها از طريق افزايش بهره وري امكان پذير خواهد بود.
بهره وری و اقتصاد ايران :
جهان در قرن بيست و يكم دنيايي آكنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج تكنولوژي هاي برترو گسترش تجارت است كه شرط توفيق در اين عرصه بهره گيري از فرصتها و رويارويي با چالشهاي پيش رو است. كشورهاي نوخاسته صنعتي در مسير رشد و توسعه چهار مرحله را تجربه نموده اند.
۱٫ مرحله خودكفايي صنعتي يا جايگزين واردات از طريق سرمايه گذاري مبتني بر تكنولوژي نسبتاً ساده در توليد كالاهاي مصرفي
۲٫ مرحله توسعه صادرات محصولات كاربر كه تقاضا براي آنها در بازار جهاني وجود داشته و بخش عمده اي از اين توليدات، مشابه توليدات مرحله نخستين ولي با كيفيت بالاتر بوده است
۳٫ مرحله ايجاد صنايع سنگين، صنايع شيميايي و پتروشيمي و حركت تدريجي از صنايع واسطه اي سرمايه بر به صنايع با تكنولوژي بالا
۴٫ مرحله آزاد سازي و حركت به سمت توليدات مبتني بر روشهاي پيشرفته و ورود به عرصه رقابت گسترده صادراتي در بازارهاي بين الملليشايان توجه است كه راز موفقيت اين كشورها در هر يك از مراحل چهارگنه مذكور توجه به بهبود بهره وري و كارايي بوده است. بنابراين تلاش در جهت شناخت دقيق مفاهيم بهره وري و تعيين عوامل مؤثر در افزايش آن يكي از شرايط ضروري براي تحقق رشد، توسعه و رفاه اقتصادي جامعه مي باشد. در يك نگاه كلي اقتصاد كشور ما داراي دو ويژگي اصلي است، اولاً به شدت به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام وابسته است و ثانياً با نرخ رشد نسبتاً بالاي جمعيت مواجه بوده است. تامين مايحتاج اوليه جمعيت و روند فزاينده واردات كالاهاي مصرفي هر ساله مبالغ بيشتري از درآمدهاي ارزي كشور را از جريان سرمايه گذاري خارج مي كند كه با تداوم اين وضعيت از امكانات سرمايه گذاري براي توليد كالاها و خدمات كاسته خواهد شد، به طوري كه سرمايه گذاري از طريق منابع داخلي به ميزان قابل توجهي تحت تأثير كاهش درآمدهاي ارزي قرار خواهد گرفت. استفاده از منابع خارجي سرمايه نيز به خاطر فراهم نبودن بسترهاي لازم داراي چشم انداز روشني نمي باشد. بنابراين راهكار عمده جهت افزايش توليد كالا و خدمات، ارتقاي سطح بهره وري است كه بايد به طور جدي به آن پرداخته شود. با ارتقاي بهره وري مي توان محصولاتي با كيفيت برتر و قيمت كمتر توليد و زمينه هاي لازم جهت ورود به بازارهاي جهاني را فراهم نمود. بدين ترتيب نه تنها از تمام ظرفيتهاي توليدي موجود كشور بهره گيري خواهد شد بلكه امكان توسعه اين ظرفيتها نيز فراهم خواهد گرديد. با درك ضرورت اين موضوع در برنامه دوم توسعه اقتصادي كشور به اندازه گيري بهره وري تأكيد شده و اين موضوع در تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) به صورت زير درج گرديد: جهت افزايش بهره وري نظان اداري، بهبود سيستمها و روش هاي كار، استفاده از تكنولوژي پيشرفته و افزايش مهارتهاي مديران كشور، دستگاههاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط دولت در لايحه بودجه پيش بيني خواهد شد… شايان يادآوري است كه همچنين، سياستهاي عمومي جهت افزايش كارايي بهره وري در كشور به شرح زير در نظر گرفته شد :
– برقراري نظام ارزشيابي، رتبه بندي و تشخيص صلاحيت مديران شركتهاي دولتي
– قانونمند نمودن كليه پرداختهاي پرسنلي شركتهاي دولتي و تعيين ضوابط استفاده مديران و كاركنان شركتها از تسهيلات و امكانات اين شركتها و متناسب نمودن پرداختهاي مديران با كارايي و عملكرد آنها
– برقراري نظام ارزشيابي دقيق و سنجش كارايي در سيستم اداري ئ كاهش نيروي كار غير ضروري
– اعمال سياست تشويق و تنبيه به منظور افزايش كارايي.
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۴۴۷ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۲۴ صفحه
قیمت : 1000 تومان


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود تحقیق بهره وری اقتصادی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه - بانک دانلود ...

فروش کاملترین مجموعه بانک تحقیق و مقاله و پروژه و پایان نامه های آماده دانشجویی با ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوال های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور امکان دانلود نمو نه ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل ...

علم اقتصاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بهره • ریسک • بانک • بانکداری • بانک مرکزی • بورس کالا • اوراق بهادار • بورس ...

همایش های شیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 04 تا 05 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > …

پایان نامه ، تحقیق آماده ، پروژه ، پاورپوینت ، پروژه کارآموزی ، پورپوزال ، تحقیق ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات ...

تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری

تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری-قسمت سوم. 6- اثر جنبه فیزیكی ارگونومی ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات ...

تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری

تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری-قسمت سوم. 6- اثر جنبه فیزیكی ارگونومی ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های ...

پارسی نیوز

پایگاه بزرگ و پیشرفته خبری ... «مشرق نیوز» اما با بررسی قیمت گوشی ها در سال گذشته در ...

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور وغیره رایگان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور وغیره رایگان در اختیار شما دانشجویان با مرام ...

روش تحقیق

موضوع روش تحقیق: بررسی نمایش خلاق در پرورش جسم و روان کودکان پیش از دبستان موضوع تکلیف ...

مدیریت منابع انسانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره روی کارکنان مولفین: مینا ...

وبلاگ تخصصی مهندسي صنايع - دانلود کتب …

دانلود کتاب استاتیک مریام دانلود حل المسائل استاتیک مریام. Static Analysis for Security. Introduction Step 1

وبلاگ یک مهندس... - دانلود مقاله

شش گام در فرآيند مديريت ريسك. مديريت ريسك شناسايي؛ ارزيابي و كنترل ريسك‌هاي واقعي ...

Modir.ir -کلیه تستهای کنکوری و تالیفی …

سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1384 مدیریت سیستم و بهره وری- با پاسخ گزینه ای- 180 تست-1500 ...

تحقیق در معماری گذشته ایران-معماری سنتی ما در جهان …

تحقیق در معماری گذشته ایران-معماری سنتی ما در جهان شناخته شده است؟,

کنکور 96-97 - fumblog.um.ac.ir

لینک های زیر در مورد ارگونومی و نحوه حرکات ورزشی پشت کامپیوتر می باشد. تصویر. دانلود

بانک مقالات اقتصادی

سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای بیمه +مسائل اقتصادی ایران و جهان+بانک مقالات اقتصادی ...

معرفی سایت های اقتصادی - اقتصاد: سایت تخصصی …

www.ey.com/global/content.nsf/UK/Home. این سایت به معرفی پایگاه اطلاعاتی اقتصاد جوانان در انگلستان می ...

دانلود لیست منابع درسی پیام نور کلیه رشته ها - …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه، گزارش سمینار انجام پایان نامه و پروپوزال و پروژه ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

آمار بايد براي کمتر دانش آموز دبيرستان سوال باشد که موضوع رشته آمار چيست؟ نام گذاري ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

آخرین مقالات. مقاله ترجمه شده اقتصاد ۲۰۱۷; استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی ...

مدیران آموزشی Educational Administrators

پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، دانلود رایگان پرسشنامه ... قابل توجه بازدیدکنندگان ...

Brannen, P., Batstone, E., Fatchett, D., and ... - isihome.ir

... بازدهی و بهرهوری آموزشی که ... همچنین در تحقیق مذکور این ... های اقتصادی کشور ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های