مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی

دانلود رایگان
مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی ...مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی
چكيده
در اين پژوهش به بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي پرداخته شد. سوالات اين پژوهش عبارتند از: آيا بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني رابطه اي وجود دارد؟ آيا بين نوع تفكرات غيرمنطقي دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آيا بين ملاكهاي انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از كليه دانشجويان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي كه در سال تحصيلي ۸۳ـ۸۲ در دانشگاه مشغول به تحصيل مي باشند كه از بين اين دانشجويان به روش نمونه برداري در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر از ۱۰ دانشكده انتخاب گرديدند كه تعداد دختران و پسران در اين تحقيق مساوي در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق عبارتند از: ۱) آزمون تفكرات غيرمنطقي (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاكهاي ازدواج. روش تحقيق در اين پژوهش روش پيمايشي (زمينه يابي) است و روشهاي آماري مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t براي دو گروه مستقل. بررسي سوالات در اين تحقيق حاكي از آن است كه ارتباط معني داري بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان وجود دارد. همچنين بين تفكرات غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات و دلواپسي اضطراري و اتكا به ديگران در دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.
فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی:
فصل اول: مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه
۱ـ۲ـ بيان مساله
۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش
۱ـ۵ـ سوالات تحقيق
۱ـ۶ـ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
۱ـ۶ـ۱ـ تعريف تفكر
۱ـ۶ـ۲ـ تعريف تفكر غير منطقي
۱ـ۶ـ۳ـ تعريف عملياتي تفكر غيرمنطقي
۱ـ۶ـ۴ـ تعريف ازدواج
۱ـ۶ـ۵ـ معيارهاي ازدواج
۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معيارهاي زيستي
۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معيارهاي روان شناختي
۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معيارهاي اجتماعي
۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معيارهاي اقتصادي
۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگي
۱ـ۷ـ متغيرهاي تحقيق
۱ـ۷ـ۱ـ متغير مستقل
۱ـ۷ـ۲ـ متغير وابسته
۱ـ۷ـ۳ـ متغير تعديل كننده
۱ـ۷ـ۴ـ متغير كنترل
۱ـ۷ـ۵ـ متغيرهاي مداخله گر
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق
۲ـ۱ـ مروري كلي بر نظريه درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري
۲ـ۱ـ۱ـ روشهاي شناختي
۲ـ۱ـ۲ـ روشهاي فراخوان عاطفي
۲ـ۱ـ۳ـ روشهاي رفتاري آشفتگي
۲ـ۲ـ ماهيت سلامتي و آشتفگي روان شناختي
۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظريه اليس
۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول
۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم
۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم
۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم
۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم
۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم
۲ـ۴ـ باورهاي غير منطقي
۲ـ۵ـ انواع باورهاي غير منطقي
۲ـ۵ـ۱ـ تفكر غيرمنطقي تاييد ديگران
۲ـ۵ـ۲ـ تفكر غيرمنطقي توقع بيش از حد (انتظارات زياد از خود)
۲ـ۵ـ۳ـ تفكر غير منطقي سرزنش كردن
۲ـ۵ـ۴ـ تفكر غير منطقي واكنش نوميدي
۲ـ۵ـ۵ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات
۲ـ۵ـ۶ـ تفكر غير منطقي دلواپسي اضطرابي
۲ـ۵ـ۷ـ تفكر غير منطقي اجتناب از مشكلات
۲ـ۵ـ۸ـ تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران (وابستگي)
۲ـ۵ـ۹ـ تفكر غيرمنطقي درماندگي نسبت به تغيير خويش
۲ـ۵ـ۱۰ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل در برابر مشكلات ديگران
۲ـ۵ـ۱۱ـ تفكر غيرمنطقي كمال طلبي
۲ـ۶ـ تاريخچه ازدواج
۲ـ۷ـ تعريف ازدواج
۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج
۲ـ۹ـ هدفها و انگيزه هاي ازدواج و تشكيل خانواده
۲ـ۱۰ـ انگيزه هاي ديگر
۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشكال آن
۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج
۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج يك همسر گزيني
۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزيني
۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزيني
۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهاي گروهي
۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج
۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعي
۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سياسي
۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگي
۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دين و مذهب
۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج
۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر
۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادي
۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل رواني و اخلاقي
۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفيق و حفظ زناشويي
۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ويژگي هايي كه در امر زناشويي نقش دارند
۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسماني و ژنتيكي
۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج
۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه رواني
۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فيزيولوژيكي
۲ـ۱۴ـ مهمترين عوامل توفيق در ازدواج
۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفي و فكري
۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علايق و طرز تفكر
۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصيلي و طبقاتي
۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فكر راجع به امور جنسي
۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپايداري ازدواج
۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادي
۲ـ۱۵ـ۲ـ كم سن و سال بودن زن و مرد
۲ـ۱۵ـ۳ـ بي فرزندي و كم فرزندي
۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرايي و رشد صنعت
۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالي و اقتصادي زن
۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ
۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتي روحي و رواني
۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتواني جنسي
۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فكري و اجتماعي
۲ـ۱۵ـ۱۰ـ عدم وجود روابط انساني درخانواده
۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزيني
۲ـ۱۷ـ همسرگزيني در ايران
۲ـ۱۸ـاصول كلي در انتخاب همسر
۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده
۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نيك
۲ـ۱۸ـ۳ـ رعايت اصول كفويت
۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سني و جسمي
۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمي و روحي
۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد
۲ـ۱۸ـ۷ـ زيبايي
۲ـ۱۹ـ پژوهشهاي انجام شده در زمينه تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني
فصل سوم: روش انجام پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلايل انتخاب آن
۳ـ۲ـ جامعه آماري
۳ـ۳ـ حجم نمونه
۳ـ۴ـ روش نمونه برداري
۳ـ۵ـ روشهاي گردآوري داده ها، ابزارهاي پژوهش
۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفكرات غير منطقي ATIB
۳ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پايايي آزمون تفكرات غيرمنطقي ATIB
۳ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفكرات غيرمنطقي ATIB
۳ـ۵ـ۴ـ همساني دروني آزمون ATIB
۳ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاكهاي همسرگزيني
۳ـ۷ـ طرح اجراي پژوهش
۳ـ۸ـ روشهاي آماري
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۴ـ۱ـ توصيف داده ها
۴ـ۲ـ داده هاي جمعيت شناختي
۴ـ۳ـ تحليل داده هاي مربوط به سوالات تحقيق
۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقيق
۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم
۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم
۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيری
۵ـ۱ـ بحث و خلاصه
۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقيق
۵ـ۲ـ۱ـ سوال اول
۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم
۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم
۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم
۵ـ۳ـ نتيجه گيري
۵ـ۴ـ محدوديتهاي پژوهش
۵ـ۵ـ پيشنهادات
منابع فارسي
پرسشنامه تفكرات غير منطقي ATIB
پرسشنامه مربوط به ملاكهاي ازدواج
پاسخنامه آزمون تفكرات غير منطقي
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۱۱۳ کیلوبایت (zip)
محل ارائه : دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات : ۱۲۷ صفحه
قیمت : 2000 تومان


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی ...

بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و
پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی. استاد: جناب آقای محمود حیدری. دانشجو:.

مقاله بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در ...

عنوان : مقاله بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در.
دانشجویان دختر و پسر. تعداد صفحات : ۱۲۴. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده.
ازدواج و ...

مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی ...

12 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی … www.
payanname.net/پایان-نامه-بررسي-رابطه-بين-تفكرات-غيرم/‎ ...

مقاله بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای ... - سیویلیکا

مقاله بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجىیان دختر
و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور تبریزواحد بستان آباد, در کنفرانس بین ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی ...

11 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان
دختر و پسر. چکیده: در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات ...

دانلود بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در ...

28 ژانويه 2017 ... ... دختر و پسر || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. پایان نامه بررسی رابطه بین
تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر.

OL403 -بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در ...

مشاوره پایان نامه کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری انجام مقالات ترجمه مقالات فروش
مقالات ... OL403 -بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در ...

بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در ...

بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر
مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی~181 ص 1ـ1ـ مقدمه: ازدواج و تشكیل خانواده ...

مقاله : بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی ...

2 آگوست 2015 ... مقاله : بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی .... روش
اعتبار ملاکی همزمان و روش همبستگی های درونی پنج شاخص پرسشنامه را ...

OL403 -بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای ... - پارس پروژه

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری انجام گرازش کارآموزی
تدوین و نگارش ... OL403 -بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای
همسرگزینی در دانشجویان دختر و ... 2ـ5ـ2ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (
انتظارات زیاد از خود)

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی ...

پژوهش به بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان
پرداخته شد.

بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در ... - آرتهاو

29 جولای 2016 ... بررسی رابطه ناکامی با پرخاشگری در بین دانشجویان دختر و پسر ... بررسی ملاکهای
انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه 2016-10-01 ... برای
خرید: 20000 تومان پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی ...

19 آگوست 2016 ... دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 184 کیلوبایت تعداد
صفحات فایل: 128 کلیک برای خرید: 11000 تومان پایان نامه ...

بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در ...

در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در ...
بررسی سوالات در این تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین تفکرات ...

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي ...

خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و
ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در ...

پایان نامه ، دانلود پایان نامه ، خرید پایان نامه ، فروش پایان نامه ، پایان نامه عمران ، پایان
نامه ... در اين پژوهش به بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با ملاكهاي همسرگزيني در ...
بررسي سوالات در اين تحقيق حاكي از آن است كه ارتباط معني داري بين تفكرات ...

بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در ...

18 سپتامبر 2016 ... پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان
دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی دسته: ...

بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان

14 نوامبر 2015 ... در اين پژوهش به بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان
دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي پرداخته شد.

خرید و دانلود پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ...

19 فوریه 2017 ... خرید و دانلود پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل
... دانلود (پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای ...

پایان نامه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در ...

پایان نامه بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و
... رویکرد شناختی معتقد است که ریشه رفتار های انسان در نوع تفکر و نگرش وطرز ...

بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني ... - ایران دانش

پایان نامه بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان
دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي.

بررسی رابطه بین ملاکهای همسر گزینی دانشجویان دختر و پسر ... - مهبانگ

نام محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه بین ملاکهای همسر گزینی دانشجویان
... انواع باورهای غیر منطقی; تفكر غیرمنطقی تایید دیگران; تفكر غیرمنطقی توقع ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای ... - دانلود مقاله

15 نوامبر 2016 ... عنوان: بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان
دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی فرمت:word(قابل ...

مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی ...

مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی در دانشجويان دختر
و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی. چكيده در اين پژوهش به بررسي رابطه ...

پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی ...

25 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی ... پایان نامه
بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮات ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻼﮐﻬﺎی ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ

ﺻﻔﺤﻪ 1 2016-12-08 داﻧﻠﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮات ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻼﮐﻬﺎی ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ در ....
ﻧﺎﻣﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺎم ﻧﻮر داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

مقاله بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی ...

خانه / بایگانی برچسب: مقاله بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای
همسرگزینی ,دانلود مقاله رشته روانشناسی و علوم تربیتی , علوم انسانی , مقاله
بررسي ...

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی نگرانی با موقعیت های استرس زای ...

2 فوریه 2017 ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در
دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی – خرید ...

مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های ... - داک لینک

مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی در دانشجويان دختر
و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی چكيدهدر اين پژوهش به بررسي رابطه ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای ... - برگزیده ها

چکیده: در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در
دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

دانلود دانلود تحقیق بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي ...

در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در
دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.سوالات این
پژوهش ...

پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه بین ملاکهای همسر گزینی ...

خريد و دانلود پايان نامه روانشناسي - بررسي رابطه بين ملاکهاي همسر گزيني ... انواع
باورهای غیر منطقی; تفكر غیرمنطقی تایید دیگران; تفكر غیرمنطقی توقع بیش از ...

مقاله بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني - ایران ...

5 ژانويه 2017 ... مقاله بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی ... چکیده: در این
پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی ...

جهان یار - پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای ...

17 سپتامبر 2015 ... چكیده: در این پژوهش به بررسی رابطه تفكرات غیرمنطقی با ملاكهای همسرگزینی در
دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی ...

PDF: بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در ...

ﭼﮑﯿﺪه: در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻼﮐﻬﺎی ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ
ﻣﻘﻄﻊ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮات ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و.

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان.
نوشته شده توسط : جلال. چکیده: در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿ

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺑﺎورﻫﺎي. ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ .... ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ
ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺗﻤﺎم ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻔـﯽ، راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد دارد
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ..... ﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣـﻼك .... راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ.

آخرین - فایل می – بزگترین مرجع دانلود فایل های ارزشمند

دانلود رایگان پروژه بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاك هاي همسرگزيني در
دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي. doc این محصول" پروژه بررسي رابطه بين ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان ..... بررسي رابطه
بين تفكرات غير منطقي و ملاك هاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و ...

موسسه پایان نامه – مجتمع مجازی آنلاین بازاریابی و فروش تحقیق و ...

دانلود پایان نامه آماده رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان
... شهيد بهشتي چكيده: در اين پژوهش به بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با ملاكهاي ...

دانلودبهترین مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش : سبک های رهبری

11 ساعت قبل ... پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان
.... رضایت شغلی با اخلاق کار و تعهد سازمانی رابطه معنا دار است.

Studying the Relations between Personality Characteristics ... - SID

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ
ﺧﺎص ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن آذر ﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ. ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺠﺎر ﭘﻮر اﺳﺘﺎدي. 1. ﻫﺎدي اﺳﻤﺨﺎﻧﻲ اﻛﺒﺮي ﻧﮋاد. 2.

لینک دانلود 5 - مقالات رایگان دانشجویی و دانش آموزی

8 ژوئن 2014 ... مقالات رایگان دانشجویی و دانش آموزی. ... دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین
تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر ...

رابطه کمال گرایی و باورهای غیر منطقی با ملاک های همسر گزینی زنان ...

مقدمه و هدف: ملاک های همسر گزینی زنان مبتلا به دیابت نوع دو تحت تأثیر ... این پژوهش
با هدف بررسی رابطه کمال گرایی و باورهای غیر منطقی با ملاک های همسر ... نوع مطالعه:
پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي ... Hashemi N, Souri A, Ashoori A. The
relationship between perfectionism and irrational beliefs regarding the criteria of
spouse ...

مقالات و پایان نامه ها – پژوهش ها

پايان نامه بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و .... SA11-
پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت عمومی، اضطراب و تفکر غیرمنطقی دانش آموزان
دبیرستان ..... OL368 -ملاکهای مهم انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه.

موسسه پایان نامه – مجتمع مجازی اشتغال الکترونیکی مستانه آنلاین

چکيده: پايان نامه حاضر دربارة بررسي خشونت عليه زنان از ديدگاه فقه اسلامي باشد. ....
دانلود پایان نامه آماده رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در ...

درخواست پایان نامه – مجتمع مجازی اشتغال الکترونیکی مستانه آنلاین

چکيده: پايان نامه حاضر دربارة بررسي خشونت عليه زنان از ديدگاه فقه اسلامي باشد. ....
دانلود پایان نامه آماده رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در ...

نقش سبک های دلبستگی در ارجحیت ملاک های انتخاب همسر

سبک دلبستگی اجتنابی با ملاک مطیع بودن رابطه مثبت معنادار داشت در حالی که
سبک ایمن ... نوع مقاله: علمی پژوهشی ... بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی
در نوجوانی. ... ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای د‌لبستگی با سازگاری زناشویی.

باورهای غیرمنطقی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی مدیران با فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه
... همچنین پدیده فرسودگی شغلی معلمان به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است
که ... پرسشنامه های باورهای غیرمنطقی جونز(IBT) و مقیاس نگرش های مربوط به انتخاب ...

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت ...

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان
شهری و روستایی از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار ...

پروژه بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاك هاي همسرگزيني در ...

4 ژانويه 2017 ... پروژه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاک های همسرگزینی در دانشجویان
دختر و ... قبلی دانلود مقاله کامل درباره زندگینامه آنتونی رابینز.

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

36) پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر غیرمنطقی و سلامت روانی در بین ... 45) پایان
نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی بین نوجوانان ..... 346)
بررسی ملاک های انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه.

لينک دانلود مقاله بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر ...

بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی .... این
پرسشنامه را با دو روش اعتبار ملاکی همزمان و روش همبستگی های درونی پنج شاخص ...

علوم آموزشی و تربیتی - details…

Home; لیست مقالات; گروه انسانی; علوم آموزشی و تربیتی ... رابطة بين شيوه هاي
فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي ... بررسي رابطه
بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع
كارشناسي ...

برترین پکیج مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر ... - پویان تیک مقاله

5 فوریه 2017 ... بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا 120 ص با ...
برترین پکیج بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای ...

اﻓﺮاد در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ - مجله دانشگاه علوم پزشکی ...

ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. وﻣﯿﺰان. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﺗﺨﺮﯾﺐ ... ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : اﻋﺘﯿﺎد؛ ﺑﺎورﻫﺎي
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؛ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ،دوره اول،ﺷﻤﺎره. ،2.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1392 .... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺧـﻮ .... ﻣﻘـﯿﻢ ﺗﺮﺑــﺖ ﺣﯿﺪرﯾــﻪ ﺑــﻮدن
و داﺷــﺘﻦ ﻣـﻼك ﻫــﺎي ﮐﺎﻣــﻞ. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ .... ﺑﺎورﻫـﺎي ﻏﯿـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣ. ﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
در ...

بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در ... - مقاله

18 آوريل 2015 ... چکیده. در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در
دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی ...

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود تحقیق رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري ، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر ....
دانلود تحقیق بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در ...

بررسی رابطه بین ملاکهای همسر گزینی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ...

نام محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه بین ملاکهای همسر گزینی دانشجویان
دختر و پسر دانشگاه ... تفكر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود)

جامعه شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

11, 10, نسترن حقانی قاسمیان, بررسی رابطه بین افسردگی شغلیبا طرحواره های ...
12, 11, وحيده جابري, بررسي اثر بخشي آموزش پيش از ازدواج بر اصلاح ملاك هاي همسر
... بررسی رابطه تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی ......
1, ردیف, نام دانشجو, عنوان, استاد راهنما, استاد مشاور, تاریخ تصویب, کد پایان نامه ...

مأخذ شناسی

«چکیده مقالات مربوط به سن ازدواج و بلوغ دختران»، مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسلامی. ... «بررسی تمایز بین آرمان های زناشوئی به هنگام ازدواج و واقعیت و کنکاش
پیرامون علل ... اهواز و بررسی رابطه این ملاک ها با برخی ویژگی های شخصی آنان»،
معاونت پژوهشی .... «بررسی تأثیر تفکرات غیر منطقی (بر اساس رویکرد شناختی)
زناشویی در ...

پایان نامه بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد ...

صفحه قبل - دانش گذر دانلود فایل daneshgozar1.ykablog.com/?pa=51 ذخیره شده
پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در ......
تحقیقی ...

پروپوزال بررسی رابطه‌ بین ویژگی های پنج گانه شخصیت با اشتیاق ...

24 ژانويه 2017 ... بررسی رابطه بین ویژگی هاي و ابعاد آن با پروپوزال در رابطه با ... با آن از طریق حواس
پنج گانه بررسی رابطه بین اضطراب و در رابطه با ملاک های ... در بررسی رابطه ویژگی
های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین و سازمان ... پایان نامه
رابطه بین شیوه های فرزندپروری و تفکر فراشناختی در بین و رابطه ...

بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در ...

در این پژوهش به بررسی رابطه تفكرات غیرمنطقی با ملاكهای همسرگزینی در ... بین
تفكر غیرمنطقی اجتناب از مشكلات و ملاكهای اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد. ...... مقاله
بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و ...

روانشناسي - دانشگاه سیستان و بلوچستان

بررسي مقايسه اي ارتباط بين باورهاي غيرمنطقي و ويژگي هاي شخصيت در دو گروه ....
بررسي رابطه بين سبک هاي دفاعي با ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي اسناد در دانش
آموزان ..... بررسي رابطه بين ملاک هاي دوستي و کيفيت دوستي با سبک هاي هويت در ...

بررسي تطبيقي جهت‌گيري ديني (دروني و بيروني) با سلامت روان و ...

18 فوریه 2013 ... پژوهش حاضر با هدف بررسي تطبيقي جهت‌گيري ديني (دروني و بيروني) با سلامت ....
رابطه منفي و معناداري بين سلامت روان و باورهاي غيرمنطقي وجود دارد. ..... عليرضا
جعفري، «رابطه جهت‌گيري مذهبي (دروني- بيروني) با شيوه هاي مقابله با ... مذهبي دروني
و بيروني در سلامت روان و ميزان افسردگي سالمندان»، مقالات پژوهشي، ...

پایان نامه روانشناسی - پایان نامه سرا

پایان نامه روانشناسی در مقطع ارشد و دکتری بیشتر شامل بررسی آماری بسیاری از
مسائل اجتماعی و … ... رابطه بين سبك هاي شناختي و راهبردهاي شناختي و فراشناختي
با عزت نفس .... غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک; بررسی
رابطه بین ... روشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت
تقسيم ...

دانلود بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دا ...

چکیده: در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در
دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

مقاله در مورد بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در ...

مقاله در مورد بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر
و .... اضطراب مفهوم اساسي در همه نظريه هاي شخصيت و يكي از عوامل مهم در اختلالات ...

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای ... - Selz.ir

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان
دختر و پسر محدوده قیمت از 11800 تومان از فروشگاه دانلود پایان نامه، پروژه، ...

پرتال جامع علوم انسانی-محمود حیدری

عنوان مقاله: مقایسه مشکلات بین فردی و پرخاشگری در دانشجویان دارای رگه های ...
عنوان مقاله: نقش ویژگی های شخصیتی در ملاک های انتخاب همسر ... عنوان مقاله: بررسی
رابطه ارزش های ازدواج و جهت گیری مذهبی با ساختار خانواده در زوجین شهرستان بابل ....
عنوان مقاله: ارتباط تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی.

CritiCal thinking CRITICAL THINKING - Foundation for Critical ...

ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ... ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻘﺎﺩﺍﻧﻪ ﻫﻨﺮ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ : ﻳﻚ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻧﻘﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ ... ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻼﻙ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ. ..... ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻪ ﻛﻤﻜﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻴﻜﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ..... ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ▫. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ...

بررسي رابطه باورهاي غيرمنطقي اليس و پرخاشگري دانش آموزان دختر ...

18 فوریه 2012 ... بررسي رابطه باورهاي غيرمنطقي اليس و پرخاشگري دانش آموزان دختر پايه سوم ... در
این مقاله در رابطه با همه‌ی منابع ویتامینی که باید در رژیم غذایی .... با توجه به اين دو
ملاك، پرخاشگري به رفتاري اطلاق مي شود كه به طور ... پژوهش هاي گذشته نشان داده اند كه
بين باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري، رابطه مثبت معناداري وجود دارد.

پایان نامه رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش ...

پایان نامه رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به ...
مرگمیلیون هاانساندرسراسرجهانشدهوهزینه های گزافیبرجوامعتحمیلمی کنند(ملک شاهی و
مومن ... بررسی یاد شده نشان داد که رفتار های پر خطر جنسی و مصرف تنباکو، الکل و
مواد ...

ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ در زﻧﺎن روﺳﭙﻲ و ﻋﺎدي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﻫﺎي آﻣﺎري t. و ﺧﻲ دو ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺰﻫﻜﺎري راﺑﻄﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد . ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ. در ... 2. ) 1998 (. در. ﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺎن ﺧﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴـﺴﻜﻮ. ﻧـﺸﺎن. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. اﺻﻴﻞ.
Original. Article ... آﻧــﺎن ﻣــﻼك. ﻫــﺎي. اﺧــﺘﻼل ﭘــﺲ از اﺳــﺘﺮس. ﺿـﺮﺑﻪ. اي. 1. (PTSD). داﺷــﺘﻪ.
اﻧـﺪ و ﺑــﻴﺶ از .... ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل. ،. ﺷﻴﻮه. ﻫـﺎ. ي. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺎورﻫﺎي.
ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ.

لیست مقالات - دانلود پایانامه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ....
دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در ...

دکتر محمود حیدری، (عضو هیات علمی دانشکده علوم‌تربیتی و ... - پروفایل

مقالات علمی چاپ شده در مجلات .... حبيبي عسگرآباد, "تعامل بين سبك هاي دلبستگي
به والدين با ملاك هاي انتخاب ... حيدري, "بررسي رابطه سبك فرزند پروري ادراك شده، راه
هاي دانستن و مباحثه طلبي .... حيدري, "ارتباط تفكرات غير منطقي و الگوهاي
دلبستگي با سازگاري زناشويي" , فصلنامه خانواده پژوهي, نسخه 1, صفحات:369-378,
1384.

رابطهی باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشویی زوجین شهر اصفهان 179

ميــان افــراد و تعامــات بيــن فــردی امــری مــورد تأييــد اســت. درواقــع ... پژوهش هـای
متعـدد بـه بررسـی رابطـه ی باورهـای غيرمنطقـی و روابـط زناشـويی. پرداخته انــد.

پرسشنامه رایگان -

پرسشنامه رایگان رابطه بین شخصیت و گرایش به دین ... پرسشنامه رایگان بررسی
رابطه کمرویی و انگیزه تایید در دختران ... پرسشنامه رایگان باورهای غیر منطقی ....
پرسشنامه رایگان اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی ..... پرسشنامه رایگان طرز
تفکر (تفکر منطقی و تفکر غیر منطقی) ...

مشاور و روان درمانگر - چکیده مقالات من

بررسی تفاوت باورهای نامعقول و رضایت شغلی در بین کارکنان زن و مرد شرکت ...
بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک های فرزندپروری با هویت و سلامت روانی
فرزندان .... بررسي رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیر منطقی با رضایت
شغلی است. ... معدل کل دانش آموزان در سال سوم راهنمایی به عنوان ملاک سنجش پیشرفت
تحصیلی ...