مقاله116 بررسي هزينه اجتماعي گاز SO2 از نيرو گاه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله116-بررسي هزينه اجتماعي گاز SO2 از نيرو گاه شهيد رجايي152صفهرست مطالب
عنوان __________________________________________________صفحه
مشخصات پست انتقال 400 كيلو ولت نيرو گاه سيكل تركيبي
5-2-3- محل وموقعيت جغرافيايي نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي
5-3- آب مصرفي نيرو گاه شهيد رجايي
5-4- سوخت مصرفي نيرو گاه شهيد رجايي
5-5- سيستم سوخت رساني نيرو گاه
5-5-1- سيستم ذخيره و انتقال گازوئيل
5-5-2- سيستم ذخيره و انتقال مازوت
5-5-3- سيستم ذخيره و انتقال گاز طبيعي
5-6- وضعيت سوخت مصرفي در نيرو گاه شهيد رجايي
5-6-1- واحدهاي بخاري
5-6-2- واحدهاي سيكل تركيبي
5-7- ميزان برق توليدي در نيرو گاه شهيد رجايي
5-8- محاسبه هزينه هاي خصوصي نيرو گاه شهيد رجايي
5-8-1- هزينه هاي سرمايه گذاري
5-8-1-1- هزينه هاي سرمايه گذاري واحدهاي بخاري
5-8-1-2- هزينه هاي سرمايه گذاري واحدهاي سيكل تركيبي
5-8-2- هزينه هاي سوخت مصرفي
5-8-2-1- هزينه هاي سوخت مصرفي واحدهاي بخاري
5-8-2-2- هزينه هاي سرمايه گذاري واحدهاي سيكل تركيبي
5-8-3- هزينه تعميرات و نگهداري
5-8-3-1- هزينه تعميرات و نگهداري واحدهاي بخاري
5-8-3-2- هزينه تعميرات و نگهداري واحدهاي سيكل تركيبي
5-9- نتيج محاسبه هزينه هاي خصوصي نيرو گاه شهيد رجايي
5-9-1- واحدهاي بخاري
5-9-2- واحدهاي سيكل تركيبي
5-10- سيماي استان قزوين
5-10-1- اب و هوا
5-10-2- جهت باد
5-10-3- دما و بارندگي
5-10-4- رطوبت
5-10-5- پوشش گياهي
5-10-6- جمعيت
5-11- وضعيت استقرار نيرو گاه شهيد رجايي
5-11-1- ويژگيهاي منطقه اي
5-12- بررسي غلظت گاز دي اكسيد گوگرد
5-12-1- مقايسه با استانداردهاي خروجي
5-13- محاسبه هزينه هاي خارجي نيرو گاه شهيد رجايي
5-13-1- هزينه هاي بيماري
5-13-2- هزينه هاي مرگ و مير
5-13-3- نتيجه گيري كلي
5-14- نتايج محاسبه هزينه اي خارجي نيروگاه شهيد رجايي
5-15- نتايج محاسبه هزينه هاي اجتماعي نيرو گاه شهيد رجايي
فصل ششم : بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات
6-1- قيمت تمام شده توليدبرق از نيرو گاه شهيد رجايي
6-2- پيشنهادات
منابع و ماخذ
واژگان انگليسي به فارسي
واژگان فارسي به انگليسي
چكيده انگليسي
ضميمه
فصل اول:كليات
1-1- تعريف مسئله و اهميت موضوع
.
 • نيروگاههاي بخاري
 • نيروگاههاي آبي
 • نيروگاههاي گازي
 • نيروگاههاي سيكل تركيبي
 • نيروگاههاي اتمي
 • نيروگاههاي ديزلي
 • نيروگاههاي بيومسي
 • نيروگاههاي خورشيدي
 • نيروگاههاي بادي
 • نيروگاههاي جزرو مدي
 • نيروگاههاي زمين گرمايي
 • نيروگاههاي موجي
 • نيروگاههاي مگنتيو هيدرو ديناميك
 • توليدانرژي الكتريكي
 • توليد انرژي الكتريكي همراه با انرژي حرارتي جهت مصارف گرمايشي
 • توليد انرژي الكتريكي و بخار براي مصارف مختلف صنعتي با تهيه آب شيرين در كنار دريا.
جدول (2-1)-ميزان سوخت مصرفي هر يك از نيروگاهها به ازاي يك كيلو وات ساعت برق در سال 1382 [آمار تفصيلي صنعت برق 1382]
نوع نيروگاه
سوخت مصرفي
گازوئيل(ليتر)
نفت كوره (ليتر)
گاز طبيعي( مترمكعب)
گازي
بخاري
سيكل تركيبي
.جدول زير مقدار انتشار آلاينده ها از جمله اكسيدهاي گوگرد ، اكسيدهاي ازت ، اكسيدهاي كربن ، هيدرو كربنها و ذرات معلق را نشان مي دهد.
جدول (2-2-) - ميزان آلاينده ها ي سوخت هاي نيروگاه (بر حسب تن) هر 1000 بشکه معادل نفت خام [ تراز نامه 82، 1383]
آلاينده
سوخت
SPM
CH
SO3
CO2
SO2
NOX
گازوئيل
2/0
0
0
411
4/2
8/0
نفت کوره
1/0
1/0
1/0
424
7/6
7/0
گاز طبيعي
0
0
0
75/338
0
5/0
جدول(2-3)-ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي از نيروگاههاي كشور در سال 1382(تن)
‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ [ترازنامه انرژي-1382]
NOx
SO2
CO2
SO3
CO
CH
SPM
2 + H2O =H2SO3
3 +H2O = H2SO4
2 منتشر شده كم بوده و يا اصلا" وجود نداشته است. بلكه همانطور كه در بالا نشان داده شده اين خود مي رساند كه SO2 به سولفات و اسيد سولفوريك تبديل گرديده است. بنابراين غلظت نمكهاي سولفات و اسيد سولفوريك نيز بايد اند زه گيري شود. اكسيداسيون انيدريد سولفورودر حضور اكسيدها و يونهاي فلزي رطوبت نسبي و براي اكسيداسيون فتوشيميايي آفتاب تحت تاثير قرار مي گيرد.[غياث الدين ،منصور -1377 ]
جدول (2-4)- خصوصيات فيزيكي دي اكسيد گوگرد [غياث الدين ،منصور -1377 ]
وزن ملكولي
06/64
دانسيته گرم بر ليتر
جرم مخصوص مايع
حجم ملكولي مايع ميلي ليتر
نقطه ذوب
درجه حرارت بحراني
فشار بحراني اتمسفر
گرماي فيوژن،كيلوكالري به مول
گرماي تبخير ، كيلو كالري به مول
ثابت دي الكتريك واحدهاي عملي
ويسكوزيسته دين ثانيه به سانتي متر مربع
2-8-2-1- زغال سنگ
2-8-2-2- تركيبات نفتي
2-8-2-3- گاز طبيعي
4 تشكيل مي گردد و اگر مقدار قابل توجهي گوگرد در گاز وجود داشته باشد آنرا قبل از فروش جدا مي نمايند.[غياث الدين ،منصور -1377 ]
منابع طبيعي
2 بوسيله رابينسون و رابينز [6] محاسبه گرديد كه برابر با 106*146تن در سال بود كه از اين مقدار 70 درصد از احتراق زغال سنگ و 16 درصد از احتراق مواد نفتي است. 93 درصد از SO2 حاصله در نيمكره شمالي منتشر مي شود. كل انتشار تركيبات گوگردي 106 * 220 تن در سال تخمين زده شده است كه از گازهايي مثل SO2 و H2S و تركيبات سولفات حاصل از درياها ناشي مي گردند. انتشار گوگرد آلوده كننده در حدود 106 * 73 تن در سال است. بدين ترتيب منابع طبيعي گوگرد هنوز هم بيشتر از انتشار حاصل از مراحل احتراق مي باشد. اگرچه اين بدان معني نيست كه بخواهيم اثرات سوء غلظتهاي SO2 را بخصوص د رمناطق شهري كمتر كنينم وليكن در سطح كره زمين بيشترين مقدار انتشار گوگرد هنوز هم از منابع طبيعي ناشي ميگردد. .[غياث الدين ،منصور -1377 ]
2
جدول (2-5)- استانداردهاي بين المللي كيفيت هوا در فوريه 2003 (SO2)[EPA-2003 ]
[7]استانداردهاي ثانويه ( رفاه عمومي)
غلظت استاندارد
[8]استانداردهاي اوليه ( بهداشت عمومي )
غلظت استاندارد
9متوسط سه ساعته
9متوسط 24 ساعته
2-10-1- خسارت وارده به گياهان و جانوران
2-10-2- خسارات وارده به مواد
2-10-3- خسارت وارده به ميراث فرهنگي
2 باعث تجزيه و از بين رفتن مواد ساختماني و نقاشيهايي مي شود كه مربوط به مقبره هاي تاريخي ، مجسمه ها و تنديسهاي ميراث فرهنگي ملي كشورها هستند.[ Websitermst-2006]
2-10-4- خسارات وارده بر محصولات كشاورزي
2-10-5- خسارت وارده به سلامتي انسان ناشي از گاز دي اكسيد گوگرد
 • دي اكسيد گوگرد باعث اثرات گسترده و متنوع سلامتي و زيست محيطي مي شود و علت اصلي آن بخاطر قرار گرفتن با مواد ديگر در هوا مي باشد. گروههاي خاصي از افراد هستند كه جزء گروههاي حساس به شمار مي روند. از جمله افراد داراي بيماريهاي آسم كه در محيطهاي بيرون فعاليت مي كنند، كودكان ، افراد سالخورده و افرادي كه داراي بيماريهاي قلبي و ريوي مي باشند.
 • مقادي دي اكسيد گوگرد بصورت دوره اي در هوا براي افرادي با بيماريهاي آسم كه در محيط بيرون فعاليت مي كنند باعث مشكلات تنفسي موقت مي شود.و در بلند مدت مقادير دوز بالاي دي اكسيد گوگرد به همراه ذرات معلق باعث بيماريهاي تنفسي و بد تر شدن بيماريهاي قلبي مي شود.
 • گاز دي اكسيد گوگرد تحت تاثير يكسري واكنشهاي شيميايي در هوا قرار مي گيرد و به ذرات ريز سولفات تبديل مي شود. هنگاميكه عمل دم انجام مي شود اين ذرات در ريه تجمع پيدا كرده و اين باعث افزايش علايم بيماريهاي تنفسي ، سختي در نفس كشيدن و مرگ و مير زود هنگام مي شود.
 • زمانيكه نور پخش مي شود توسط ذرات و گازها در هوا جذب مي شود در نتيجه تيرگي سياهي و مه ايجاد مي شود. ذرات سولفات عامل اصلي كاهش ديد در بسياري مناطق از جمله پاركهاي ملي هستند.
 • غلظت بالاي دي اكسيد گوگرد مشكلات تنفسي براي كودكان و نوجواناني كه در محيطهاي بيرون فعاليت مي كنند ، ايجاد مي كند. بيماريهاي تنفسي كه در كوتاه مدت در افراد ايجاد مي شود با بالا رفتن مقادير دي اكسيد گوگرد در ميان مدت باعث كاهش عملكرد و فعاليت ريه ها مي شود كه با علائمي مثل خس خس كردن ، تنگي قفسه سينه و كوتاهي تنفس همراه مي شود.
 • از جمله اثرات بلند مدتي كه در نتيجه بالا رفتن غلظت دي اكسيد گوگرد به همراه مقادير بالاي ذرات معلق اتفاق مي افتد ، بيماريهاي تنفسي ، تغيير در ريه ها و تغيير در سيستم دفاعي بدن و بد تر شدن بيماريهاي قلبي مي باشد.گروهي از افراد كه تحت تاثير اين وضعيت قرار مي گيرند و مبتلا به بيماريهاي قلبي و كرونيك ريوي مزمن مي شوند كودكان و افراد سالخورده هستند.
 • دي اكسيد سولفور بعنوان فاكتور اصلي به همراه ذرات معلق با قطر 5/2 ميكرون ضمن اينكه روي سلامت انسان اثر مي گذارد باعث كاهش و از بين رفتن ديد مي شود. [epa-2006]
2-11-2-1- مسير 10و 20 ساله كيفيت هوا

2


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در …

sellu.ir/product-62633-بررسي-تاثير-اعمال-هزينه ... هزينه-اجتماعي-گاز-so2-از/ ... نيرو /چشم-انداز ...

بیا تو پروژه - پایان نامه - مدیریت | خرید و فروش …

شرکت گاز; سازمان آب و ...

بیا تو پروژه - پایان نامه | خرید و فروش پروژه ها و …

پروژه کامل از ... بررسي علت تخريب ... بررسي هزينه اجتماعي گاز so2 از نيرو ...

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در …

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود پایان نامه …

بررسی هزينه اجتماعی گاز so2 از نيرو گاه ... و اجتماعي ... بررسي يكي از عوامل مهم ...

دانلود مقاله معماری قاجار پهلوی | فروشگاه فایل

... بررسي هزينه اجتماعي گاز so2 از نيرو ... آب نيرو گاه ... بررسي وضعيت ...

اقتصاد » پایان نامه دات کام | Payaname.com

... پيش از آنكه موضوعي اجتماعي ... گاز so2 از نيرو گاه ... هزينه اجتماعی گاز so2 از ...

فایل فلش فارسی سامسونگ e1081

فایل فلش فارسی سامسونگ e1081 تمام رامها تست شده و در صورت بروز مشکل با آيدي allrom1502@ تلگرام ...

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

... بررسي تآثير ... بررسی هزينه اجتماعی گاز so2 از نيرو گاه ... بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و ...

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy J5مدل SM-J510K …

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy J5مدل SM-J510K اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم دانلود فایل روت ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf