بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین
 • تعداد صفحات : 57
 • فرمت: WORD
 • حجم فایل :23.21 MB
 • تير ماه 1388
  فهرست عناوین و موضوعات مورد بررسی :
 1. ضرورت طرح مسئله
 2. محیط شهری و فرد معلول - تقسیم بندی معلولین
 • محدودیت های معلول استفاده مننده از صندلی چرخدار
 • معلولیت و انواع آن
 • محدودیت های حرکتی معلولان حرکتی و جانبازان گروه بندی افراد دارای
 • محدودیت حرکتی
 1. شناسایی وضعیت معابر برای معلولین
 • شناسایی وضعیت معابر پیاده برای فرد معلول
 • بررسی مشکلات شبکه پیاده که به خصوصیات فیزیکی موانع فیزیکی مربوط می شود
 • تعریف پیاده رو
 • معلولین و طراحی شهری
 1. بررسی و مقایسه ی داخل و خارج کشور با نمونه
 • مبلمان شهری و معلولیت
 • مقایسه ی داخل و خارج کشور با نمونه
 • بررسی نمونه های داخلی
 • عمده مشکلات و معضلات عدم پیوستگی پیاده رو ها
 1. مناسب سازی ارائه ی راه حلها و استاندارد ها
 • ضوابط مناسب سازی شبکه معابر پیاده
 • ضوابط نوسازی شبکه معابر پیاده
 • ضوابط بهسازی ( مناسب سازی )
 • پله های ارتباطی پیاده رو و سواره رو
 • سایر پیشنهادات
 • ضرورت طرح مسئله:
 • چكيده:
 • يكيازاصولپذيرفتهشدهدربينفلاسفه اصلحركتاست. آنهابراينعقيدهاند كهجهانسراسردرحركتاستوحركتانسانعبارتاستازتغييروتحولوسيرتدريجيهرموجودبرايرساندنقوايذخيرهشدهدرخودبهفعليت. ازاينروبايدبراي كليهاقشارجامعهامكاناتلازمبرايسيروپيشرفتفراهمباشد. افرادمعلولوجانبازنيزاز ايناصلمستثنينيستندومحيطشهريبايدبهگونهايطراحيومناسبسازيگرددتا بتوانندازكليهامكاناتآنبهرهگيرند.
 • شبكهمعابردرهرشهر،عاملارتباطيكليهفضاهايشهرياستكهبامناسبسازيآن برايفردمعلول،بسياريازمشكلاتاينقشرازجامعهحلميشود. درمبحثخصوصياتفيزيكيسطح،عرض،جنسوشيبطوليوعرضيودرمبحثموانع فيزيكيموانعموقتوموانعدائمبررسيميگردند.
 • طبقآمارسازمانبهداشتجهاني،دهدرصدجمعيتجهانبهنوعيدچارمعلوليتجسميهستند .(سازمانمللمتحد، 73 ) سازمانمللمتحد،"دقتدرطراحي(راهنمايمناسبسازيبناهاوفضاهايشهريبرايمعلولين)
 • پسازجنگهايجهانياولودومباتوجهبهكثرتجمعيتمعلول،موضوعمناسبسازيموردتوجهقرارگرفت . "درسال 1982 درسيوهفتميناجلاسمجمععموميسازمانمللمتحدسندارزشمنديتحتعنوانبرنامهاقدامجهانيبرايمعلولانبهتصويبرسيدودهه 1983 تا 1992 دههمعلولانناميدهشد. دربند 21 اينبيانيهآمدهاستكهمحيطعمدهتاثيراتاختلاليا معلوليترابرزندگيفردتامينميكند. (نوراني، 82) نوراني،امير،"آسانسازيبكارگيري،آموزشينمودنوارزيابياجرايي(ضوابطومقرراتشهرسازيو معماريبرايمعلولانجسمي- حركتي)تهران، 1382
 • آنچهدرايننوشتارسعيبرطرحآنداريمنهيكنظريهاستونهيكراه حلبلكهتلاشياستبراييادآوريفراموششده هادرخلقفضاهايامروزوبالاخصدرفضاهايعموميشهري . طبقآخرينتحقيقاتيكهدرسطحبين الملليدردهة 80 ميلاديبهعملآمدهاستتعدادمعلولينجسميجهانبالغبر 400 ميليوننفرميباشندكه 75 % آنهابرايجابجاييياهرگونهحركتوفعاليت،نيازمندوسايلكمكيخودهستند. (زلينگ، 1379) زلينگ،مارتين، 1379 ،ابعادانسانيوفضاهايداخلي،ترجمهاحمدينژاد،نشرخاك،اصفهان.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود – مقاله – پروژه – پایان نامه – کارآفرینی – کارآموزی – روش تحقیق –بررسی –ضوابط –معابر –پیاده –معلولین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معاونت حمل و نقل و ترافیک

معاونت شهرسازی و معماری; معاونت فني و عمران; معاونت مالي و اقتصاد شهری; برنامه ريزي و توسعه ...

ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی | میهن بنا

_استاندارد‌های طراحی _برنامه فیزیکی _سرانه‌ها و استانداردهای طراحی _ابعاد و اندازه‌ها

معاونت برنامه ریزی و توسعه - حمایت از پایان نامه های ...

247- بررسی اثر استراتژی رقابتی، مدیریت دانش و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد مالی (مطالعه ...

اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط …

اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ توسط ...

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بررسی‌ تاثیر congestion charge بر میزان کاهش ترافیک در ساعات پیک در معابر پر رفت و آمد شهری (نمونه ...

دانشکده هنر

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

تحلیل فضای شهری (جزوه به صورت کامل) - مهندسی …

تحلیل فضاهای شهری : اهداف: الف- آشنایی با فضاهای شهری و دانش طراحی شهری. ب - سلسله مراتب برای ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

معماری از معدود رشته هایی است که با تمامی رشته های دیگر از قبیل عمران ، ساختمان و شهرسازی در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

کاملترین کلیدواژه آزمون نظام مهندسی | اسفند ۹۵ …

رشته عمران (نظارت) اسفند ۹۵ •قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

سازمان بهزیستی استان تهران

2016. مرداد (1) - فراخوان 95; اسفند (1) - تقدیر از پژوهشگران برتر دارای معلولیت; 1395. فروردين (19)

ارتباطات مردمي - saamad.ir

سامانه تلفنی 111 درآن واحد از دو قابلیت برقراری "ارتباط زنده"on line(آن لاین) و"غیر زنده"off line(آف ...

دکتر علی الحسابی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت,School Of Architecture And Environmental Design, tehran, persian, farsi , noghrekar.

روشهای طراحی و تولید صنعتی - معماری ایرانی

روشهای طراحی و تولید صنعتی . سرفصل درس. هدف: آشنایی با مبناهای طراحی صنعتی و روش های گوناگون ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

قوانین بالادستی : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

سارال خبر | سایت مستقل خبری - تحلیلی شهرستان …

اجرای 233 طرح اشتغال زایی برای مددجویان کمیته امداد دیواندره. 32 میلیارد ریال جهت ایجاد ...

چاپ - ssaa.ir

گزیده بخشنامه هااز اول مهر ماه سال 1365 . اعلام رهن تلفن به شركت مخابرات دفاتر اسناد رسمی ...

مناقصه ساختمان و ابنیه - آریاتندر

عنوان نرخ; دلار آمریکا: 37,490: دلار کانادا: 28,890: یورو: 40,370: پوند انگلیس: 47,050: فرانک سوئیس: 37,800 ...

ارتباط با ما | ایثار خبر

سلام لطفاً يك ايميل هم براى ارتباط با سايت در قسمت ارتباط با ما درج شود .

همایش های معماری و عمران : همایش ها ، کنفرانس ها و …

سومین همایش ملی مدیریت و مهندسی تالاب ها 19 تا 20 ارديبهشت ماه 1396 محورهای همایش :

مناقصه ساختمان و ابنیه - آریاتندر

عنوان نرخ; دلار آمریکا: 37,490: دلار کانادا: 28,890: یورو: 40,370: پوند انگلیس: 47,050: فرانک سوئیس: 37,800 ...

ارتباط با ما | ایثار خبر

سلام لطفاً يك ايميل هم براى ارتباط با سايت در قسمت ارتباط با ما درج شود .

همایش های معماری و عمران : همایش ها ، کنفرانس ها و …

سومین همایش ملی مدیریت و مهندسی تالاب ها 19 تا 20 ارديبهشت ماه 1396 محورهای همایش :