بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و - دانلود رایگاندانلود رایگان داوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است و در آیه 70 سوره اسراء می فرمایند : ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم

دانلود رایگان
بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنانword چکیده1
مقدمه2
الف – اهمیت تحقیق :2
ب- اهداف تحقیق :3
ج- پرسش های تحقیق :4
د- فرضیه های تحقیق :4
ه - روش تحقیق :5
و– سازماندهی تحقیق :5
بخش نخست6
بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی7
فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی7
مبحث نخست : واژه شناسی7
گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی7
الف – مفهوم لغوی7
ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی8
مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی11
گفتار نخست : در حقوق ایران11
الف – در دوران قبل از انقلاب :11
ب- دوران پس از انقلاب12
گفتار دوم : در حقوق لبنان12
فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی14
مبحث نخست : رکن قانونی14
گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری :15
گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری16
گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :18
مبحث دوم : رکن مادی22
گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب :22
الف) لزوم فعل مثبت:23
ب) مفهوم حقوقی ربودن24
گفتار دوم : موضوع جرم :25
الف) موضوع جرم (انسان زنده) :25
ب) وضعیت بزه دیده:25
گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم26
الف) استفاده از عنف :26
ب) وسیله ارتکاب جرم :28
گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم29
الف: نتیجه مجرمانه :29
ب –شروع به آدم ربایی :31
مبحث سوم : رکن روانی33
گفتار نخست : اجزای رکن روانی33
الف) سوء نیت عام :33
ب- سوء نیت خاص :35
ج – انگیزه :36
گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی :38
بخش دوم40
بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :41
فصل نخست : انواع مجازات ها41
مبحث نخست : مجازات های اصلی41
گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده :42
بند 1 : مجازات بدنی :42
بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :44
بند 3 مجازات های مالی :47
گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد :49
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی52
گفتار نخست : مجازات های تکمیلی53
گفتار دوم : مجازات های تبعی :56
مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی58
گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی :58
گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی :62
فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات66
مبحث نخست : عوامل مشدده66
گفتار نخست : عوامل مشدده عام66
الف: تکرار جرم66
ب) تعدد جرم :68
گفتار دوم : عوامل مشدده خاص :71
الف ) عوامل عینی :71
ب ) عوامل مشدده شخصی :72
مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :73
گفتار نخست : تعلیق مجازات :74
گفتار دوم : آزادی مشروط :78
نتیجه گیری :82
پیشنهادات :84
منابع 85
واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.
[2] همانطور که در تایید این مسئله اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته است که :
د- فرضیه های تحقیق : مبحث نخست : واژه شناسی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه