بررسی نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین - دانلود رایگاندانلود رایگان حقوق بين الملل بشر دوستانه تاريخي‌ترين و قديمي‌ترين بخش حقوق بين الملل است بنابراين شكل گيري آن به صورت امروزي متأثر از وقايع و رويدادهاي تاريخي است. بدنبا

دانلود رایگان
بررسی نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللیwordفهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………...1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………....2
الف- اهمیت موضوع……….……………………….………………………………………………………………………………………..2
ب- اهداف تحقیق…………………………………….…………………….…………………………………………………………………4
ج- پرسش های تحقیق………….…………………………………..……………………………….……………………………………..4
د- فرضیه های تحقیق………………..……………………………………………………………………………………………………….5
ه- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5
و- سازماندهی تحقیق…………………..…………………………………………………………………………………………………….5
بخش اول- کلیات...........................................................................................................6
فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه.......................................8
مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف…………………………………….……………………………………………………………..8
گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………….…………………………………………………..8
بند اول –معنا………………………………………………………………………………………………………………………………………8
بند دوم – تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………8
بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر……………………………….………………………………………………9
گفتار دوم - پیشینه تاریخی ………………………………………………………………………………………………………………10
مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف…………………………………..…………………………..……………………………….12
گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه……………………………….…………………………..………………......12
بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….12
بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه………………………………………………………………………..13
بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه………………………………………………………………………………….14
گفتار دوم- اهداف وانگیزه.....................................................................................................................14
فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14…………………………………………………..
مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه ………………………………………………………………………………………….15
گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………….15
بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ……………………..………………………………………………………………15
بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ............................................................................. ..16
بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی..........................................................17
گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی………………………………18
بند اول- عرف.......................................................................................................................................18
بند دوم- اصول کلی حقوقی……………………………………………………………………………………………………………..18
بند سوم- معاهدات بین المللی………………………………………………………………………………………………………….18
گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه………………………………………………………..19
مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه ……….…………………………………………………………………21
گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ…………..………………………………………………………………….21
بند اول-محدوديت ها ی عمليات جنگي………………….……………………………………………………………………….21
بند دوم-تعریف جنایات جنگی………………………………………………………………………………………………………..22
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی………..………………………………………………..24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی..
………………………………………………………………………………….25
گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل……………………………………………………………27
بند اول-تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها……………………………………………………………….29
بند دوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل……………………………………………..31
بند سوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي………………………………….37
بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاکميت دولت ها…………………………………………………………………….38
گفتار سوم- حقوقبشردوستانهومبارزهباتروریسم.................................................40
بند اول اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم.........................................................40
بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی.............................................................................44
بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی....................................................................46
بند چهارم حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون............................................................48
بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49........................................
فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام……………………………………………………………………………………………50
مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام……………….…………………………………………………..50
گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات…………………….……………………………………………….51
بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام………………………..…………………………………………………………………………….53
بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی…………..………………………………………………………………………….54
گفتار دوم ـ ويژگى هاى جنگ در اسلام……………………………………………………………………………………………55
بند اول ـ در راه خدا بودن………………………………………………………………………………………………………………..55
بند دوم ـ عادلانه بودن………………………………………………………………………………………………………………………56
بند سوم ـ دفاعى بودن………………………………………………….………………………………………………………………57
بند چهارم ـ انسانى بودن……………………………….………………………………………………………………………………….60
مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام………………………….…………..…….………………………………62
گفتار اول- تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان……………………………….……..……….…………………………………62
بنداول- حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه قرآن..............................................................................63
بند دوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه روايات و سيره ائمه معصومين (ع…………………………………….64
بند سوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه فقه.…………………………………………………………………………………..68
گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام.……………………………………………………………………………….70
بند اول- اطفال تبعه دشمن....………………………………………………………………………………………………………..70
بند دوم- حقوق زنان………………………………………………………………………………………………………………………70
بند سوم- حمایت از افراد سالمند…………………………………………………………………………………………………..72
بند چهارم- حمایت از بيماران، مجروحان و سایر افراد خاص……………………………………………………..73
بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی…………………………………………………………………………………………………..74
بند ششم- حمایت از نمايندگان و فرستادگان…………………………………………………………………………………74
گفتار سوم- حقوق اسيران جنگي…………………………………………………………………………………………………….75
بند اول- رفتار انسانی با اسرا…………………………………………………………………………………………………………..75
بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا…………………………………………………………………………………………….78
بند سوم- آزادی اسیران……………………………………………………………………………………………………………………79
فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل................................................81
مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل………………………………………..81
گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی…………………………………………………………………………………………….81
گفتار دوم –حمايت عام از افراد غيرنظامی……………………………………………………………………………………..84
بند اول- احترام به گروه های انسانی…………………………………………………………………………………………..84
بند دوم- حمايت خاص از برخی طبقات افراد غيرنظامی ……………………………………………………………..84
بند سوم - رنج و عذاب غيرنظاميان……………………………………………………………………………………………….86
مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………87
گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو……………………………….……………………………………………………….88
بند اول- كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي………..………..89
بند دوم- كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….89
بند سوم - كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسيران جنگی……….…...……….………………………………………91
بند چهارم- کنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غيرنظامی در دوران جنگ…………...…....………92
بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو…….…………....……….……………………………………..92
گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت ازحقوق کودک…..………………...………………………………………………….93
بند اول - نقش سازمان های دولتی……..………….…...…………………………………………………………………………….94
بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی…..………………...………………………………………………….94
گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی…….………………...………………………………...95
گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ….….......……..95
بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون…………………..……………………………………………………………………………….96
بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی…………………..……….…….……………………96
بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد…………………....……...………….……………………..96
بند چهارم- روشهای اجرائی………………………………………………………………………………………………………………97
بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………97
گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………..………………………………………………………………………98
بند اول- نسل کشی یا ژنوسید………………………………..……………………………………………………………………..99
بند دوم- جنایت علیه بشریت………………………..………………………….……………………………………………………….99
بند سوم- جنایت جنگی………………………………..……………………….………………………………………………………….99
بند چهارم- جنایت علیه صلح……………………………………..…………………….……………………………………………100
نتیجه گیری.....................................................................................................................................101
ضمائم..............................................................................................................................................103
منابع و ماخذ....................................................................................................................................106
چکیده
واژگانکلیدي: حقوقبشردوستانه،اسلام، حقوق بین الملل،مخاصمات مسلحانه،غیرنظامیان،اسناد بین المللی.
مقدمه


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش امنیت در زندگی بشر - aihrc.org.af

محمدظهیر شعبان . چکیده: حق حیات و داشتن امنیت از جمله حقوق طبیعی و مقدم انسان و اساس ...

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با …

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با فرمت word و PDF

Iranian.de

تحریم یا ابتذال؟ در حالی که کشور با شتاب به سوی انتخاباتی بسیار مهم و تعیین کننده می ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کاشت درختان و بوته ها راه بسیار مناسبی برای کسب درآمد است . همه افراد و نهادهای ...

نمونه پروپوزال - پورتال ( پرتال ) حقوق

موضوع و طرح پژوهش پایان نامه آقای دانشجوی مقطع : کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم ...

سازمان آیسسکو و مهندسی فرهنگی جهان اسلام - ديگران

سازمان آیسسکو و مهندسی فرهنگی جهان اسلام. با تحولات ساختاری در نظام بین‌الملل در ...

نقد و بررسی مبانی فکری فمینیسم از منظر آیات و

نقد و بررسی مبانی فکری فمینیسم از منظر آیات و روایات کریمه گل گلی

دانشکده روابط بین الملل - دکتر محمدرضا دهشیری

ایران و جهان عرب تالیف: محمد مسجدجامعی. دیپلماسی آب های فرامرزی و نظام بین الملل تالیف ...

همایش های حقوق و امنیت : همایش ها ، کنفرانس ها و

کنفرانس های حقوق و امنیت سال 1395 - کنفرانس های حقوق و امنیت سال های گذشته - اطلاع رسانی ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

الناز شاکر دوست در رالی ایرانی. عجیب ترین دخترجهان درسال2016. اتفاقی باورنکردنی برای ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

الناز شاکر دوست در رالی ایرانی. عجیب ترین دخترجهان درسال2016. اتفاقی باورنکردنی برای ...

سایت رفیق اشرف دهقانی - ashrafdehghani.com

در بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و در گرامیداشت خاطره همه مبارزینی ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - خلاصه کتاب مدیریت …

خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور زهرا برومند. استاد ارجمند : جناب ...

همایش های بین المللی : همایش ها ، کنفرانس ها و

دومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران

پسر گستاخ ایران - fakhravar.org

پس از مدت ها انتظار و در پی درخواست هزاران نفر از هموطنان ایرانی عزیز که در داخل کشور ...

پاکسازی قومی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

موج نخست (پیش و در خلال جنگ جهانی اول) مسلمانان بالکان: امپراتوری عثمانی: نسل‌کشیِ ...

شهرداری سهند - صفحه نخست

پروژه مشارکتی بازارچه میوه و تره بار. پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1396 بازارچه میوه و تره بار ...

بازار مخصوص فروش زنان مسیحی و ایزدی در نینوا - …

جذاب ترین و جدیدترین اخبار روز ... سلام علیکم جناب امیر حسین یک نکته قابل تأمل در رابطه ...

آیا انسان واقعا بر روی ماه قدم نهاد؟ + فیلم و عکس - …

موضوعی که در این گزارش بدان پرداخته می‌شود بررسی صحت سفر انسان به کره ماه است.

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک …

در سال های اخیر غالبا درباره بازیگرانی نوشته اند که مسحور ادبیات بوده اند و به دلایل ...

ماه عسل 95 + آهنگهای تیتراژ و مهمانان و پشت صحنه

عکس های جدید بازیگران در سال 96; معرفی و آشنایی با سریالهای رمضان 96 +اسامی; خلاصه داستان ...

کتابخانه | پژوهشهای ایرانی

اهمیت موسسات مطالعاتی در دهکده جهانی. پژوهش مجله دریای پارس. شماره ۵ معرفی مرکز بین ...

خبرگزاری انا - akairan.com

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت: فولاد و خودوروی ایران در آستانه پیوستن به بازار جهانی ...

قصه پر غصه بحرین ! چرا و چگونه از ایران جدا شد؟ | …

بحرین در همه تاریخ پر فراز و نشیب خود هیچگاه تابعیت و سلطه عربستان را نپذیرفته است .

داکتر عبدالله

داکتر عبدالله عبدالله هلمندی ولد غلام محی الدین زمریالی سناتور انتصابی ازولايت ...

اخبار امروز خبرگزاری فارس - akairan.com

پس از پایان کنگره بازی های کشورهای اسلامی رکوردهای نهایی وزنه برداران کشورمان مشخص ...

شرکت خدمات هوایی وجهانگردی مرند سیر

تفلیس در گذشته‌های دور ابتدا در طول سواحل رودخانه رشد کرد. بعدها با افزایش جمعیت ساخت ...

آرشیو اخبار بانکی - banki.ir

سه شنبه ، 19 ارديبهشت 1396 ، 15:48 لیزی در سال 2014 در 14 سالگی سایتی راه‌اندازی کرد و در آنجا ...

مستند رضا شاه - کاری از شبکه من و تو + لینک دانلود

من واقعا با دیدن این مستند اشک ریختم .هم به حال ملت و هم به حال کشور .واقعا زحمت و تلاش ...

زیانهایی خود ارضایی - خطرات جلق - جوانی با جلق یا …

غالباً این سئوال را کرده اند که برای چه جلق زدن زیان دارد و فرق آن با جماع طبیعی چیست و ...