مقاله149 طراحي مجتمع فرهنگی شمس تبریزی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله149-طراحي مجتمع فرهنگی شمس تبریزیفهرست
صفحه
مقدمه1
فصل اول: تعاريف عملياتي
1-1- فرهنگ 8
1-1-1- مفهوم شناسي فرهنگ و وي‍گي هاي آن 8
1-1-2- ويژگيهاي فرهنگي 10
1-1-3- نماي شماتيك فرهنگي 11
1-1-4- شاكله بندي فضاي شناختي فرهنگ 12
1-1-5- مجموعه فرهنگي 13
1-2- شمس تبريزي
1-2-1- سخن شمس : آينه شخصيت او 19
1-2-2- خود پنهان گري و مردم آزمائي 21
1-2-3- پرخاشكري مهربان 22
1-2-4- دشمن تقليد 23
1-2-5- ميزبان بزم خدا 23
1-2-6- آواره اي در جستجوي گمشده 24
1-2-7- سيماي انسان والا در مثنوي مولانا 25
1-3- فضا
1-3-1- مفهوم فضا 29
1-3-2- طراحي فضاي شهري 34
1-3-3- نقش طراحي از ديدگاه ارزشي 34
1-3-4-از نظر اكولو‍ژي 35
1-3-5- از نظر عدالت اجتماعي 35
1-3-6- ادارك فضا 36
1-4- جمع بندي 39
فصل دوم : بيان مسئله صفحه
1-2- هويت 42
2-1-1- هويت و معماري 42
2-1-2- هويت پايدار در معماري 43
2-1-3- هويت ناپايدار در معماري 44
2-1-4- راه حل بحران 44
2-1-5- معماري ، مرگ و جاودانگي 45
2-2- هنر ، سرچشمه ي فرهنگ 47
2-2-1- ارتباط هنر و فرهنگ و تاثير آن بر زندگي 48
2-2-2- معماري به عنوان بستر فرهنگ 48
2-2-3- هماهنگي و سازگاري معماري و طبيعت 49
2-2-4- انسان ، طبيعت ، معماري 50
فصل سوم: بيان اهداف و مباني نظري طرح و بررسي نمونه هاي موجود
3-1- بيان اهداف
3-1-1- هدف كلي 54
3-1-2- هدف كلان 54
3-1-3- اهداف خرد 55
3-1-4- مباني نظر عام طرح 55
3-2- نيازهاي فرهنگي و روان انسان در شهرهاي جديد
3-2-1- ضرورت ايجاد مراكز فرهنگي 56
3-2-2- مراكز فرهنگي در جهان 57
3-2-3- مراكز فرهنگي در ايران 58
3-3- بررسي نمونه هاي مشابه
3-3-1- مركز هنرهاي زيبا و نمايشي دانشگاه فلوريدا 61
3-3-2- مركز فرهنگي و لفسبورگ 62
3-3-3- فرهنگسراي خاوران 64
3-3-4- فرهنگسراي نياوران 66
فصل چهارم : بستر طرح صفحه
4-1- معرفي استان آذربايجان شرقي 70
4-1-1- حدود تبريز 71
4-1-2- بررسي ويژكي هاي طبيعي شهر تبريز 72
4-1-3- آب و هوا و اقليم 73
4-1-4- حرارت 73
4-1-5-- بارش 74
4-1-6- وزش باد 75
4-1-7- فشار هوا 76
4-1-8- تابش نور خورشيد 76
4-1-9- زمين شناسي 77
4-1-10- زمين لرزه هاي ثبت شده تبريز 78
4-2- بررسي تاريخي شهر تبريز
4-2-1- جغرافياي تاريخي و فرهنگي 78
4-2-2- تبريز در دوره قاجاريه 79
4-3-2- تبريز در دوره پهلوي 80
فصل پنجم : سايت آناليز
5-1- معرفي سايت 83
5-2- دلايل انتخاب سايت 83
5-3- همجواريها 84
5-4- ديد و منظر 85
5-5- بررسي آلودگي صوتي 85
5-6- يافته هاي بخش مطالعات زمينه 85
5-7-بررسي ويژگي هاي طبيعي شهر تبريز 86
فصل ششم : تاسيسات صفحه
6-1- سيستم هاي گرمايش و سرمايش 91
6-1-1-سالن هاي نمايش 91
6-1-2- سيستم تهويه صحنه 92
6-1-3- كتابخانه و موزه ها 92
6-1-4- فضاهاي آموزش ، اداري و فعاليتهاي مشابه 92
6-1-5- غذاخوري و تريا 92
6-2- سيستم روشنايي 93
6-3- سيستمآتش نشانی 93
فصل هفتم : برنامه فيزيكي
7-1- تحليل 95
7-2- برنامه هاي فيزيكي 96
7-3- مباني برنامه ريزي 100
7-4- طرح جامع فيزيكي 110
7-5- جمع بندي برنامه فيزيكي 114
فصل هشتم : طرح 115
مقدمه:
 • جبران كمبودهاي فرهنگي و تعالي سطح دانش و اطلاعات هنري در اين زمينه
 • پوشش اوقات فراغت و برنامه ريزي صحيح براي اين زمانها (مخصوصاً براي جوانان)
 • آشنايي مردم با هنر و هنرمندان و بالا بردن سطح دانش و اطلاعات مردم منطقه از هنر معاصر
شمس تبریزی:
بيان مسئله:
هنر، سرچشمه ی فرهنگ
ارتباط هنر و فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی:
معماری به عنوان بستر فرهنگ:
اهداف پروژه:
هدف کلی :
هدف كلان :
اهداف خرد :
1- چکیده تحقیق :
-1- سیستم های گرمایش و سرمایش
 1. سیستم انبساط مستقیم
 2. سیستم تمام آب مانند فن کویل
 3. سیستم تمام هوا مانند هوا ساز
 4. سیستم هوایی- آبی
5-1-1- سالن های نمایش
5-1-2- سیستم تهویه صحنه:
5-1-3- کتابخانه ها و موزه ها:
5-1-4- فضاهای آموزشی، اداری و فعالیت های مشابه:
5-1-5- غذا خوری و تریا
5-2- سیستم روشنایی:
بخش اول:مطالعات
فصل اول: تعاریف عملیاتی
عنوان تحقیق: طراحی مجموعه فرهنگی شمس تبریزی با رویکرد ادراک فضا
1-1- فرهنگ:
فرهنگ مانند سرزمين، مانند خردمندي و شادي و خوشبختي، نه وارد كردني است نه خريدني. فرهنگ و خردمندي به تدريج و با تلاش مستمر نسل ها، مثقال مثقال به وجود مي آيند، اما حفظ آنها به خصوص در چنين روز و روزگاري به تلاشي مضاعف نياز دارد، وگرنه خروار خروار از دست مي روند!
1-1-1- مفهوم شناسی فرهنگ و ویژگی های آن:
1-1-2- ویژگی های فرهنگی:
 1. ویژگی مهم فرهنگ سیالیت و قدرت قابل انتقال بودن آن از عصری به عصر دیگر است. نسل ها آینده وارث نسل پیشین از حیث باورهای فرهنگی هستند. اصولاً قوام و پایداری فرهنگ با انتقال آن از نسلی به نسل دیگر صورت می گیرد. قابلیت انتقال فرهنگ از طریق اجتماعی شدن و توسط نهادها صورت می گیرد.
 2. ویژگی دیگر فرهنگ اکتسابی بودن و فراگرفتنی بودن آن است، روش آموزش و نیز پذیرش ارزش ها و باورهای فرهنگی، روشی غیر مستقیم، غیر استدلالی، غیرمختارانه و به عبارت دیگر القای غیر مستقیم است.
 3. بیشتر مردم باید باورهای فرهنگی را پذیرفته باشند به تعبیر دیگر مشترک بودن و عموم پسندی ویژگی همه ی فرهنگ هاست. فرهنگ باید در بین بیشتر مردم رایج باشد، چه مفهوم فرهنگ در ارتباط با کل جامعه معنای جدید می یابد، البته خرده فر هنگ ها که خاص گروه های ویژه ای است از این امر مستثنی است، ضمن اینکه خرده فرهنگ ها، دیگر به عنوان فرهنگ عمومی جامعه شناخته شده نیستند.
 4. فرهنگ زمان بردار است و شکل گیری آن به زمان نسبتاً طولانی نیاز دارد، ایستایی نمی پذیرد و البته با گذشت زمان نیز متحول خواهد شد. از بین بردن برخی باورهای فرهنگی در زمان کوتاه ممکن است، اما ایجاد باورهای فرهنگی تازه به صورت ریشه ای و عمیق در میان مردم، در کوتاه مدت به سادگی امکان پذیر نیست. در یک برهه ی خاص، برخی باورهای فرهنگی به صورت محورعمل می کنند و برخی ضعیف تر، که علل و دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد که در جای خود قابل بررسی و تأمل است.
 5. فرهنگ اجتماعی است و خاستگاه آن اجتماع بشری است، یعنی هر فرهنگی در جامعه شکل گرفته، باور شده و معنا و مفهوم یافته است. از طرف دیگر فرهنگ ها مهم ترین و اصلی ترین وسیله و ابزار حفظ جامعه است، چرا که عناصر مختلف اجتماع از طریق بستر فرهنگی به هم پیوند می خورند.
 6. انتقال و سیلان فرهنگی از نسلی به نسل دیگر نیازمند ابزار و وسایل است تا به صورتی علمی و اصولی روابط فرهنگی نسل های جدید با نسل های پیشین حاصل آید، مجموعه عواملی همچون خانواده، رسانه، مدارس و دانشگاه ها و جامعه، ارزش های فرهنگی و راه و روش زندگی با قالب فرهنگی آن را منتقل می نمایند. زبان، ادبیات، آموزش در سطوح مختلف، هنر با تمام ابعاد آن، هنرمند، آداب، رسوم، تعلقات، باورها، اندیشه ها، رفتارهای سیاسی و اجتماعی، تبلیغات و رسانه هایی مثل مطبوعات، کتب، صدا و سیما، فیلم، تئاتر، شعر، موسیقی و بسیاری دیگر از این جمله اند. بعضی مانند هنر، آموزش و رسانه ها در انتقال نسل به نسل فرهنگ جامعه، نقش اساسی تری به عهده دارند.
1-1-3- نمايشماتيكفرهنگ:
 • فرهنگ،اساسهويتجامعهاست. فرهنگاعمازمظاهرفرهنگيمانندزبانوخطوامثالاينهاوآنچهباطنواصلتشكيلدهندهپيكرهفرهنگملياستمثل : عقايد،آداباجتماعي،مواريثملي،خصلتهايبوميوقومياينهااركانومصالحتشكيلدهندهفرهنگيكملتاست.
 • فرهنگ به مثابه روح جامعه، ضمن تأثیر گذاری بر تمامی امور جامعه، خود ممکن است تحت تأثیر همین امور قرار گیرد.
 • فرهنگامريثابتوتغييرناپذيرنيست.
 • فرهنگ،برتماميابعادجامعهتاثيرمستقيمدارد. كليهفعاليتهاياجتماعيازبرنامه ريزيهايكليوسياستهايكلانكشورگرفتهتاامورجزئي ترجامعه،بطوركاملدرارتباطمستقيمباامورفرهنگيقراردارند.
 • فرهنگ،سازندهذهنيتيكايكافرادوتعيينكنندةرفتارعمومياست.
 • فرهنگ،هموارهبايدتحتنظارتوحمايتقرارداشتهباشد. فرهنگكشوربهيكنظم،جهتگيري،جهتيابيوانسجامبخشهايدولتيوغيردولتيدربابفرهنگاحتياجدارد.
 • انواعفرهنگعبارتنداز: فرهنگملي،فرهنگعمومي،فرهنگتخصصي،فرهنگسازماني.
1-1-4- شاكلهبنديمعناشناختيفرهنگ:
1-1-5- مجموعه فرهنگی:
1-2- شمس تبریزی:
شمس ذهنيتشعر است، آفريننده شعر است، قهرمان تغزلي اين اشعار است، و در عين حال در سطح اول، سطح تغزلي عاشقانه که در اينجا به طور کنايي پيچيده شده است، عينيت آن نيز بشمار ميرود. تمايل جلال الدين به سوي وحدت مطلق است. لکن شمس تبريزي به درک حقيقت آسماني نايل آمده بود، در آن محو شده بود، و بخشي از آن گرديد بود. بدين ترتيب نخستين سطح ادراک که در شعر صوفيانه معمولا به وسيله يک تعبير ثنوي از سطح دوم جدا ميشود، در اينجا به طور ديالکتيکي به سطح دوم تعالي مي يابد.
1-2-1-سخن شمس: آئينه ي شخصيت او سخن شمس ، آئينه شخصيت پيچيده دوزيستي، درونگر، و خودگراي اوست. در عين روشني، مبهم است. در عين دلپذيري، شلاق گونه است. فشرده و كوتاه است. نغز است. از آموزش و آرمان، گرانبار است. از اينروي فراز آنها، به تندي، نمي توان، درگذشت. بلكه با آنها، بايد زيست. در آنها، انديشيد. بر آنها، مرور كرد. بدانها، مأنوس گشت. از ظاهر آسان نماي آنها، عبور كرد، و به عمق باطن آنها، راه يافت، تا به پيام، به درونمايه، به هدف آنهاــ نزديك كردن به چيزي، دوردست! ــ فرا در رسيد! سخن شمس، چنانكه خود معترف است، دوچهره اي است. درونه و برونه دارد. نقابي ظاهراً مستقل، بر سيماي باطني گريزنده و لغزان است. دوبعدي است. دوزيستي است. نيازمند به بازخواني و دوباره كاوي است. سخن شمس ، ويراسته نيست. به احتمال قوي، وي همه را، ننوشته است. اگر هم پاره اي از آنها را نوشته باشد ، احياناً هيچ گاه ديگر آنها را نپرداخته، از نو باز ننگاشته، و پاكنويس نكرده است. سخن شمس ، قالباً بي مقدمه آغاز مي شود. بدون پرسه و معطلي، بدون طي بيراهه، و پريدن به اين شاخ و آن شاخ، به طور مستقم، به سوي هدف مي تازد. و شمس، خود بدين كيفيت سخن خويش، آگاه است، و از آن با غرور، ياد مي كند: سخن شمس ، جهشي، خودبه خود، وحشي، تند، توفنده، كوبنده، و يكباره است. با اين وصف، گه گاه، تا اوج شعر ــ شعر والا و باشكوه، خوش نوا و منظم، و پرذوق و لطيف ــ فرار پيش مي رود. و اين جا و آنجا، چه بسيار سخن منظوم فارسي، در برابر جاذبه نثر شعرگونه شمس، رنگ فرومي بازد: اهل اين ربع مسكون، هر اشكال كه گويند، جواب بيابند ...: جواب، در جواب، قيد در قيد، و شرح در شرح! شمس ، گزيده گوست. موقع شناس، و مخاطب گزين است. سخنش، هرجائي نيست. با هركس، و به هر هنگام، سخن نمي گويد. بلكه با شرط ها، و نازهاي ويژه، همراه است! در سخن گوئي و مخاطب گزيني شمس، همچنان آشكارا، منش پيش رفته استخواني وي ــ خودگرائي، خوداصيل بيني، و قياس به نفس او ــ به شدت منعكس است.مستمع بايد تابع شمس، شيوه استدلال، آرمان زيرساز سخن وي باشد، نه شمس! شمس، هرگز تابع روانشناسي مستمع ، ميل او، منطق او، باور داشت هاي او، و سرانجام سطح درك او نيست. در غير اينصورت، خاموشي را، بر سخنگوئي، ترجيح مي دهد.شمس، بگاه سخن نيز، سخنش بيشتر جنبه ي گفت تنها دارد، نه گفتگو. شمس را، مناظره نيست. اگر سخن من، چنان استماع خواهد كردن كه به طريق مناظره و بحث، و از كلام مشايخ، يا حديث، يا قرآن، نه او سخن تواند شنيدن، نه از من برخوردار شود! و اگر به طريق نياز، و استفادت خواهد آمدن، و شنيدن كه سرمايه نياز است، او را، فايده باشد. شمس، تنگ حوصله است. بازارياب نيست. از پي مشتري نمي گردد، و عوام فريبي نمي كند. از اين رو، با كاربرد هرگونه دستورالعمل روانشناسي توده، به خاطر بازاريابي و جلب عوام، مخالف است. خواستار شيوه استثنائي دويدن صيد از پي صياد است، نه روش متداول پي جويي صياد از صيد! و ديرگيري ها و تنهايي هاي او نيز، همه از اين خوي، سرچشمه مي گيرد. حتي، زماني كه شمس را، بر اين خوي خودگرايي او، متذكر مي سازند، و از وي مي خواهند كه سخن بايد بر وفق صلاح، و درك مردم گويد، خشمگين مي شود، و گوينده را، فاقد صلاحيت چنين دستوري به خويش، مي خواند. شمس، مخاطبان خود را مشخص كرده است. وي مي داند كه روي سخنش با كي است. از اين رو، به هنگام اعتراض، نسبت به پيچيدگي سخنش، آشكارا، اعلام مي دارد كه: صريح گفتم ... كه:ــ سخن من، به فهم ايشان، نمي رسد!… مرا … دستوري نيست كه از اين نظير (مثال)هاي پست گويم! آن اصل را مي گويم، بر ايشان، سخت مشكل مي آيد! نظير آن، اصل دگر مي گويم، پوشش در پوشش، مي رود! …. مخاطب شمس ، ابرمرد است، انسان والاست، شيخ كامل است، كسي است كه مسئول رهبري مردم است! روي سخن شمس، متوجه رهبران است، نه پيروان. مرا در اين عالم، با عوام، هيچ كاري نيست! براي ايشان، نيامدم! اين كساني كه رهنماي عالم اند، به حق، انگشت، بر رگ ايشان، مي نهم!
چون گفتني باشد، و همه عالم، از ريش من، درآويزد كه مگر نگويم ... ، اگرچه بعد از هزار سال باشد، اين سخن، بدان كس برسد كه من خواسته باشم!
1-2-2- خودپنهان گري و مردم آزمائي: دو شيوه دفاعي شمس
شمس ، در خود پنهان مي شود، و در فراسوي دژ ناشناسي و گمنامي خويش، كمين مي كشد. كسي را در نظر مي گيرد. انگاه، ناگهاني و پرخاشگرانه، چون يك شكارچي ماهر، حمله ضربتي را بسوي هدف، آغاز مي كند. اگر هدف، آزمايش ضربتي شمس را، با خوش روئي و قبول، پاسخ گويد، شمس يكباره از آن او مي شود. شمس ، خود شكار صيد خويش مي گردد!
آري، مرا قاعده اينست كه: هر كه را دوست دارم، از آغاز، با او، همه قهر كنم!
1-2-3- شمس: پرخاشگر مهربان 1-2-4- شمس: دشمن تقليد گريزان از تابعيت و تقليد است. تقليد در نظر او، بمراتب از نفاق اضطراري بدتر است. فسادها، بيشتر از تقليد، سرچشمه مي گيرند.زيرا تقليد، يعني خود نبودن، يعني خود فروختن،يعني كوركورانه سرسپردن! تقليد يعني بردگي، يعني گوسفند صفتي، يعني تائيد استعمار، يعني تشويق استثمار، يعني زورگوپروري، و اعانت به ظالم! از اينروي هر فسادي كه در جامعه پديد آيد، منشاء آن را كم و بيش، به گمان شمس، در تقليد، بايد جستجو نمود! و از نظر شمس، تقليد، تقليد است، ديگر چه الگوي آن كفر ــ ايمان ناراستين ــ و چه ايمان ــ باورداشت راستين ــ باشد! موضوع تقليد، هرچه باشد، نمي توان آب پاكي بر سر تقليد، فرو ريزد، و از پليدي آن، بكاهد .
1-2-5- شمس: ميزبان بزم خدا 1-2-6- شمس: آواره اي در جستجوي گمشده!
5-3- سیستم آتش نشانی:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موسسه آموزش عالی شمس تبریزی

برگزاری نمایشگاه و فروشگاه دائمی هنرهای دستی در دانشگاه شمس تبریزی ... فرهنگی کشور ...

مقاله نمود فضای معماری ایرانی- عرفانی در طراحی …

... فرهنگی شمس تبریزی ... شمس تبریزی مورد نظر است. منظور از انتخاب این موضوع تنها طراحي ...

پروژه کامل معماری طراحی مجموعه فرهنگی شمس تبریزی

... پروژه طراحي مجموعه فرهنگي شمس ... فرهنگی شمس تبریزی با ... مجتمع فرهنگی ...

دانلود تحقیق مجتمع فرهنگی شمس تبریزی :: …

دانلود تحقیق مجتمع فرهنگی شمس تبریزی استان آذربایجان شرقی در موقعیت جغرافیایی ...

برترین های مسابقه طراحی معماری آرامگاه شمس تبریزی

برترین های مسابقه طراحی معماری آرامگاه شمس تبریزی معرفی می‌شوند

مسابقه طراحی آرامگاه شمس تبریزی(طرح تقدیر شده) …

رويا عبدالهي در مورد پروژه مجتمع مسکونی نوشته است ... بنیاد شمس تبریزی و ... فرهنگی ...

مسابقه معماری شمس تبریزی؛ گزارش تصویری+آثار

... طراحی آرامگاه شمس تبریزی در ... مجتمع تفریحی،فرهنگی و ... عناصر فرهنگی ...

شهرستان خوي - شمس تبریزی

... بارگاه و مجتمع فرهنگی و ... شمس تبریزی و ... طراحي آرامگاه شمس ...

‫جلسات شرح دیوان شمس تبریزی - Home | Facebook‬

‎جلسات شرح دیوان شمس تبریزی‎, ‎تبریز‎. 600 likes · 2 talking about this. ... مجتمع فرهنگی ۲۹بهمن ...

جلسات شرح دیوان شمس تبریزی - ebultan.com

... راه‌راهنمایی، مجتمع فرهنگی هنری ۲۹بهمن ... جلسه شرح دیوان شمس تبریزی دکتر علی ...

خوی - شمس تبریزی

تابلوی آرامگاه شمس تبریزی ... گروه موسیقی حسام الدین سراج _ مجتمع فرهنگی و هنری اداره ...

شهرستان خوي - شمس تبریزی

... بارگاه و مجتمع فرهنگی و ... شمس تبریزی و ... طراحي آرامگاه شمس ...

نقش برتر پارس - شمس تبریزی

طراحی مجتمع فرهنگی شمس تبریزی ... طراحي (56) rss powered by blogfa.com ...

مسابقه معماری شمس تبریزی؛ گزارش تصویری+آثار

... طراحی آرامگاه شمس تبریزی در ... مجتمع تفریحی،فرهنگی و ... عناصر فرهنگی ...

موسسه ی غیرانتفاعی شمس تبریز - تردمیل در تبریز

موسسه آموزش عالی شمس تبریزی کنفرانس بین المللی شمس الحق تبریزی · سرفصل دروس وزارت علوم.

دانلود پایان نامه در مورد شمس تبریزی

... مجتمع فرهنگی تفریحی ویادمان شمس ... مطالعات مجموعه فرهنگی شمس تبریزی به همراه ...

پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان شمس تبریزی

پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان شمس تبریزی (دوه چی) دسته: شهرسازی بازدید: ...

جلسه ششم شرح دیوان شمس تبریزی

جلسه ششم شرح دیوان شمس تبریزی. ... ساعت ۴ عصر یکشنبه ها تبریز مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ ...

موسسه آموزش عالی شمس گنبد

دانشگاه شمس گنبد، غیرانتفاعی شمس. English. تماس با ... معاونت دانشجویی و فرهنگی. امور ...

همايش ملی شمس تبريزی در خوی برگزار شد

... کشور در سالن مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ... و شجاعانه شمس تبریزی، بررسی ...

پایان نامه معماری - طراحی مرکز همایش های مشهد با …

... طراحي مرکز ... پروژه طراحی مجموعه فرهنگی شمس تبریزی ... روش تحقیق مجتمع فرهنگی ...

دانلود مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی-تفریحی با …

دانلود مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی-تفریحی ... ضوابط طراحي و گروه ... خانه فرهنگ شمس ...

زندگی نامه مولانا و شمس تبریزی

عنوان: زندگی نامه مولانا و شمس تبریزی تعداد صفحه: 66 دفعات بازدید:0 قیمت:6200 ...

دانلود پایان نامه در مورد شمس تبریزی

... مجتمع فرهنگی تفریحی ویادمان شمس ... مطالعات مجموعه فرهنگی شمس تبریزی به همراه ...

خوی سئون - آرامگاه واقعی شمس تبريزی کجاست؟

شهری که آرامگاه ابدی شمس تبریزی است ... ماهنامه اندیشه فرهنگی . ... مجتمع طلائیه ...

جلسات آزاد طراحی‌ وب - بولتن فرهنگی هنری تبریز

اولین و تنها مرجع فرهنگی-هنری ... ساعت 17:30 به میزبانی مجتمع فنی تهران ( شعبه تبریز ) ...

امین کرمانشاه - آواز شهرام ناظری برای شمس طنین‌انداز …

برنامه‌های كنگره‌ی بین‌المللی شمس تبریزی ... ناظری در سالن شمس مجتمع فرهنگی ...

موسسه آموزش عالی شمس گنبد

دانشگاه شمس گنبد، غیرانتفاعی شمس. English. تماس با ... معاونت دانشجویی و فرهنگی. امور ...

تبریز شهر آرزوها - مجتمع ورزشی تفریحی خاوران

مجتمع فرهنگی ... تجاری شهر یادمان شمس تبریزی برج ماهان مجتمع ... تبریزی; هواشناسی ...

تبلیغات محصولات - مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی

جدول معرفي جزئيات طراحي ... مجتمع فرهنگی اجتماعی شمس ... فرهنگی شمس تبریزی ۱۲۵ ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های