عنوان : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاریword - دانلود رایگاندانلود رایگان ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جای خود را به طور كامل در فرایندهای تجاری باز نكرده است و فقط تا حد

دانلود رایگان
عنوان : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاریword .................................................................................................................................. 1
........................................................................................................................................... 2
بيان مسأله ............................................................................................................................... 6
ب) پرسش هاي اصلي پژوهش ......................................................................................................... 10
پ) پيشينه پژوهش ......................................................................................................................... 10
ج) فرضيه هاي تحقيق ................................................................................................................... 11
د) روش كار ..................................................................................................................................... 11
ز) ساماندهي تحقيق ..................................................................................................................... 11
................................................................................................................................ 13
...................................................................................................... 13
گفتار اول- اسناد تجاری ........................................................................................................ 13
بند اول - اسناد تجاری در مفهوم عام ............................................................................................ 13
بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص ................................................................................... 14
گفتار دوم- اسناد تجاري( چک،سفته،برات) ..................................................................................... 15
بند اول- مفهوم چک ................................................................................................................... 15
بند دوم- مفهوم برات ......................................................................................................................... 15
بند سوم- مفهوم سفته .......................................................................................................................... 16
گفتار سوم- فوت ........................................................................................................................... 16
بند اول- موت حقیقی .......................................................................................................................... 17
بند دوم- موت فرضی .......................................................................................................................... 17
بند سوم- موت حکمی ........................................................................................................................... 18
بند چهارم- مرگ مغزی .................................................................................................................. 19
............................................................................................................... 19
گفتار اول - تجریدی بودن اسناد تجاری .................................................................................. 19
گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن .............................................................................. 23
گفتار سوم - دارنده سند تجاری ............................................................................................... 26
گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت .................................................... 31
بند اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته ............................................................................. 32
بند دوم حال شدن دیون در اسناد تجاری .............................................................................. 33
بند سوم - حال شد ن دیون ضامنین ............................................................................................ 34
بند چهارم -دیون موجل متوفی .............................................................................................. 38 نتیجه گیری فصل اول ................................................................................................................. 38 .......................................................................................................................... 41
.................................................................................................................. 41
گفتار اول- ظهر نويسي ...................................................................................................................... 43
بند اول- مفهوم ظهرنويسي .................................................................................................................. 44
بند دوم- تعريف و شرايط ظهرنويسي براي وكالت ......................................................................... 44
1- اثار ظهرنويسي ................................................................................................................ 45
2- شرايط شكلي و ماهوي ظهرنويسي براي وكالت در حقوق داخلي و تطبيقي ...................... 46
بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات ..........................47
بند چهارم نظریات مختلف در این باب ................................................................................... 49
گفتار دوم - حال شدن دیون ضامنین در برات ................................................................56
گفتار سوم- فوت براتگیر .............................................................................................................. 58
............................................................................................................... 58
گفتار اول - فوت متعهد سفته و مسْوليت ورثه ................................................................................ 58
بند اول- فوت متعهد سفته .................................................................................................. 58
بند دوم مسئوليت ورثه متعهد يا ظهرنويس سفته ................................................................... 61
گفتار دوم فوت ظهرنويس براي وكالت .................................................................................. 61
گفتار سوم مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری ............................... 63
بند اول مدارک لازم ................................................................................................. 63
بند دوم- اشخاص صلاحیت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت ...................................... 65
بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست................................................................................. 65
گفتار چهارم- ورشکستگی .............................................................................................................................. 66
نتیجه گیری فصل دوم .................................................................................................................................... 67
...................................................................................................................................................... 71
71
گفتار اول- شرایط شکلی ............................................................................................................. 71
گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک ................................................................................................. 72
.......... 73
گفتاراول - فوت صادر کننده چک ........................................................................................ 73
گفتار دوم ـ فوت، حجر يا ورشكستگي يكي از شركاء حساب جاري(حساب جاري مشترك)...... 76
گفتار سوم - فوت ظهرنویس ......................................................................................... 77
گفتار چهارم - فوت امین چک ................................................................................... 81
............................................................. 82
گفتار اول - چک تضمین شده ......................................................................................... 82
گفتار دوم - دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی .................................... 85
بند اول- دادگاه صلاحیت دار ........................................................................... 85
بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی ............................................................ 86
گفتار سوم- رويه قضايي ................................................................................... 87
نتیجه گیری فصل سوم ................................................................................................. 91
........................................................................... 93
الف-نتیجه گیری ........................................................................................... 93
ب- پیشنهادات .............................................................................................. 94
............................................................................................................ 96
.................................................................................. 100
واژگان کلیدی
اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته
تکالیف دارنده جهت استیفای حقوقی ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب بر آن"، نشریه حقوقدادرسی، آذر و دی 1390، شماره 89 ، ص 29 .


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه