مقاله بررسی و امكان سنجی در طراحی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله بررسی و امكان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقايسه آن با ترانس های معمولی

دانلود رایگان
مقاله بررسی و امكان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقايسه آن با ترانس های معمولیمقدمه:
انرژي الكتريكي به وسيله نيروگاههاي حرارتي كه معمولاً در كنار ذخاير بزرگ ايجاد مي شوند و نيروگاههاي آبي كه در نواحي داراي منابع آبي قابل ملاحظه احداث مي شوند، توليد مي شود. از اين رو به منظور انتقال آن به نواحي صنعتي كه ممكن است صدها و هزاران كيلومتر دورتر از نيروگاه باشد، خطوط انتقال زيادي بين نيروگاهها و مصرف كننده ها لازم است.
در هنگام جاري شدن جريان در طول يك خط انتقال مقداري از قدرت انتقالي به صورت حرارت در هاديهاي خط انتقال تلف مي شود. اين تلفات با افزايش جريان و مقاومت خط افزايش مي يابد.تلاش براي كاهش تلفات تنها از طريق كاهش مقاومت، به صرفه اقتصادي نيست زيرا لازم است افزايش اساسي در سطح مقطع هاديها داده شود و اين مستلزم مصرف مقدار زيادي فلزات غير آهني است.
ترانسفورماتور براي كاهش توان تلف شده و مصرف فلزات غير آهني بكار مي رود. ترانسفورماتور در حاليكه توان انتقالي را تغيير نمي دهد با افزايش ولتاژ، جريان و تلفاتي كه متناسب با توان دوم جريان است را با شيب زياد كاهش مي دهد.
در ابتداي خط انتقال قدرت، ولتاژ توسط ترانسفورماتور افزاينده افزايش مي يابد و در انتهاي خط انتقال توسط ترانسفورماتور كاهنده به مقادير مناسب براي مصرف كننده ها پايين آورده مي شود و به وسيله ترانسفورماتور هاي توزيع پخش مي شود.
امروزه ترانسفورماتور هاي قدرت، در مهندسي قدرت نقش اول را بازي مي كنند. به عبارت ديگر ترانسفورماتور ها در تغذيه شبكه هاي قدرت كه به منظور انتقال توان در فواصل زياد به كار گرفته مي شوند و توان را بين مصرف كننده ها توزيع مي كنند، ولتاژ را افزايش يا كاهش مي دهند. به علاوه ترانسفورماتور هاي قدرت به خاطر ظرفيت و ولتاژ كاري بالايي كه دارند مورد توجه قرار مي گيرند.
تامين شبكه هاي ۲۲۰ كيلو ولت و بالاتر موجب كاربرد وسيع اتو ترانسفورماتور ها شده است كه دو سيم پيچ يا بيشتر از نظر هدايت الكتريكي متصلند، به طوريكه مقداري از سيم پيچ در مدارات اوليه و ثانويه مشترك است.
در پستهاي فشارقوي به دو منظور اساسي اندازه گيري و حفاظت، به اطلاع از وضعيت كميت هاي الكتريكي ولتاژ و جريان احتياج است. ولي از آنجا كه مقادير كميت هاي مذبور در پستها و خطوط فشارقوي بسيار زياد است و دسترسي مستقيم به آنها نه اقتصادي بوده و نه عملي است، لذا از ترانسفورماتور هاي جريان و ولتاژ استفاده مي شود. ثانويه اين ترانسفورماتور ها نمونه هايي با مقياس كم از كميت هاي مزبور كه تا حد بسيار بالايي تمام ويژگيهاي كميت اصلي را داراست، در اختيار مي گذارد، و كليه دستگاههاي اندازه گيري، حفاظت و كنترل مانند ولتمتر، آمپرمتر، توان سنج، رله ها دستگاههاي ثبات خطاها و وقايع و غيره كه براي ولتاژ و جريان هاي پايين ساخته مي شوند از طريق آنها به كميت هاي مورد نظر در پست دست مي يابند. بنابراين ترانسفورماتور هاي جريان و ولتاژ از يك طرف يك وسيله فشار قوي بوده و بنابراين مي بايستي هماهنگ با ساير تجهيزات فشار قوي انتخاب شوند و از طرف ديگر به تجهيزات فشار ضعيف پست ارتباط دارند، لذا لازم است مشخصات فني آنها بطور هماهنگ با تجهيزات حفاظت، كنترل و اندازه گيري انتخاب شوند.
فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی و امكان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقايسه آن با ترانس های معمولی:
مقدمه
فصل اول
۱-۲ مقدمه
فصل دوم
۲-۲- معرفی ترانسفورماتورهای اندازه گیری
۲-۳ ترانسفورماتورهای ولتاژ و انواع آن
۲-۳-۱ ترانسفور ماتور ولتاژ القایی
۲-۳-۲ ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (CVT)
۲-۴ مسایل جنبی ترانسفورماتورهای ولتاژ
۲-۴-۱ ضریب ولتاژ
۲-۴-۲ آلودگی
۲-۴-۳ ظرفیت پراکندگی
فصل سوم
۳-۱ مقدمه
۳-۲ ماهیت نور
۳-۳ بررسی نور پلاریز ه شده
۳-۳-۱ نور پلاریزه شده خطی
۳-۳-۲ نورپلاریزه شده دایره ای
۳-۳-۳ نورپلاریزه شده بیضوی
۳-۴ پدیده دو شکستی
۳-۵ فعالیت نوری
۳-۶ اثرهای نوری القائی
۳-۶-۱ اثر فارادی
۳-۶-۲ اثر کر
۳-۶-۳ اثر پاکلز
۳-۷ معرفی المانهای مهم نوری
۳-۷- ۱ منابع نور
۳-۷-۲ تار نوری
۳-۷-۳ قطبشگر
۳-۷-۴ تیغه ربع موج و نیمه موج
۳-۷-۵ آشکار سازی نور
فصل چهارم: بررسی ترانس های ولتاژ نوری
۴-۱ مقدمه
۴-۲ OPT براساس اثر کر
۴-۳ OPT بر اساس اثر پاکلز
۴-۳- ۱ اصول کار OPT
۴-۳-۲ سیستم مدولاسیون شدت نور در OPT
۴-۳-۳ مدار پردازش سیگنال در OPT
۴-۲-۴ مواد سازنده سلول پاکلز
۴-۴ مشخصات OPT
۴-۴-۱ مشخصه خروجی OPT
۴-۴-۲ مشخصه حرارتی OPT
۴-۵ مسئل عملی OPT
۴-۶ بررسی مدار پردازش سیگنال در OCT
۴-۶- ۱ مدار پردازش سیگنال بر اساس روش AC/DC
۴-۶-۲ مدار پردازش سیگنال به روش +/-
۴-۶-۳ مدار پردازش سیگنال با استفاده از متوسط شدت نور
فصل پنجم
۵-۱ مقدمه
۵-۲- مزایا
۵-۳- تحلیل نوع تجاری
۵-۳-۱ هزینه های سرمایه پست و هزینه های ساخت
۵-۳-۲ بازده کارآیی عملکرد
۵-۳-۳ صرفه جویی های نگهداری و تعمیرات
نسبت دور قابل انتخاب خریدار منجر می شود به
۵-۳-۴ صرفه جویی های مصرف دوره نهایی
۵-۳-۵ مثال عملکرد IPP، MW600 در KV230
۵-۴ نتیجه گیری
فصل ششم
۶-۱ مقدمه
۶-۲ مشکلات و معایب ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی
۶-۲-۱ احتمال انفجار
۶-۲-۲ اشباع شدن هسته ترانسفورماتور
۶-۲-۳ اثر فرورزونانس
۶-۲-۳-۱ ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی
۶-۲-۳-۲ ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ القایی
۶-۲-۴ شار پس ماند
۶-۲-۵ وزن و حجم زیاد
۶-۲-۶ محدود بودن دقت آنها
۶-۳ مزایای ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری
۶-۳-۱ عدم احتمال انفجار
۶-۳-۲ عدم ایجاد پدیده فرورزونانس در آنها
۶-۳-۳ بدون اثر شار پس ماند
۶-۳-۴ وزن و حجم کم
۶-۳-۵ داشتن دقت بالا
۶-۳-۶ داشتن سرعت پاسخ دهی بالا
۶-۴ کاربردهای عملی ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری
۶-۵ نتیجه گیری
۶-۶ پیشنهادات
فصل هفتم
۷-۱ مبدل ولتاژ نوری KV 230 توسط سنسور نوری پخش میدان الکتریکی
۷-۱-۱ مقدمه
۷-۱-۲ طرح OVT
۷-۱-۳ برپایی آزمایش
۷-۲ مبدل های ولتاژ نوری بدون باند پهن ۱۳۸ کیلوولت و ۳۴۵ کیلوولت
۷-۲-۱ مقدمه:
۷-۲-۲ اصول طرح و کارکرد
۷-۲-۳ نتایج تست های آزمایشگاهی ولتاژ بالا:
۷-۲-۳-۱ بازدهی در مورد دقت
B- عایق کاری
۷-۳ ترانس اندازه گیری ولتاژ فشار قوی نوری توسط تداخل نسبی نور سفید
۷-۳-۱ مقدمه
۷-۳-۲ سنسور پاکلز فشار قوی و ترانسفورماتور ولتاژ نوری بر پایه سیستم WLI
الف- مدولاتورهای الکترونوری در تنظیمات طولی
ب- سنسورهای پاکلز ولتاژ بالا بر اساس مدولاسیون طولی:
ج – تکنیک WLI اعمالی برای سنسورهای پاکلز ولتاژ بالا جهت ساخت یک ترانسفورماتور نوری ولتاژ بالا :
د- ترانسفورماتور ولتاژ بالا نوری با استفاده از تنظیمات WLI
۷-۴ نتایج تجربی
۷-۵ نتیجه گری
ضمیمه
تحلیل ماتریس پلاریزاسیون نور
۱ـ بردار جونز
۲ـ پارامترهای استوکس
۳- ماتریسهای جونز
۴- ماتریسهای مولر
۵ـ معرفی ماتریسهای فارادی، کروپاکلز
ضمیمه ۲: جدول استاندارد ترانسفور ماتور ولتاژ
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۷۴۶ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۲۳ صفحه
قیمت : 2000 تومان


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله بررسی و امكان سنجی در طراحی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقايسه آن با ترانس های معمولی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت. مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت هوش عاطفي ...

مقاله های تخصصی فارسی مدیریت پسماند

عنوان سند: دسته بندی: اندازه فایل : تاریخ انتشار: کلیک: استحصال انرژی در ايران و ساير كشورها

بررسي نظريه هاي انگيزش :: مقاله در راهكار مديريت

انگيزش از موضوعات و مفاهيم اساسي در مديريت سرمايه اي انساني بوده و آثار و نوشته هاي بسياري ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

زندگی امروز بشر پر شده از مشکلات و گرفتاری، غصه و ناهنجاری؛ و بشر در تکاپوی آن است که راهی را ...

دانلود رایگان,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه - بانک …

فروش کاملترین مجموعه بانک تحقیق و مقاله و پروژه و پایان نامه های آماده دانشجویی با قیمت ...

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم)

مقاله : بررسي انواع توپولوژي هاي شبكه هاي كامپيوتري بیشینه تحقیقات دانشگاهی در خصوص فواید ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

فولاد - research-paper.ir

عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت ...

مقاله : كودكان اوتيسم ( درمان با رويكرد رفتاري )

مقاله : كودكان اوتيسم ( درمان با رويكرد رفتاري ) فرمت : word. تعداد صفحه : 52. قیمت : مبلغ ۱۵هزار ...

مقاله "مقایسه مدل مدیریت ژاپنی و امریکایی و

در روم باید مانند رومیان رفتار کرد. ملتها و کشورها متفاوتند و فرهنگها و آداب رسوم خود را ...

مقاله "مقایسه مدل مدیریت ژاپنی و امریکایی و

در روم باید مانند رومیان رفتار کرد. ملتها و کشورها متفاوتند و فرهنگها و آداب رسوم خود را ...

بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - …

نقش مدیریت پروژه در صنعت ساختمان در ایران. چکیده: هدف تحقیق فوق بررسی نقش مدیر پروژه و تاثیر ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: آخرین بخش همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 96» با بررسی ریسک‌ها و فرصت ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

چند توصیه : اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد شده ...

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی …

حذف کل کربن آلی توسط فرآیند جذب سطحی و بررسی تاثیر هم¬زمان کربن فعال در فرآیند انعقاد و لخته ...

تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری …

10- نتیجه گیری، کاربردها و پیشنهادات . در واقع، ارگونومی یك علم میان رشته‌ای است كه ارتباط ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - بررسي نظريه هاي …

بررسي نظريه هاي انگيزش در مديريت رفتار سازماني عبدالرحمن خلفی چكيده: انگيزش از موضوعات و ...

نقش مدارس و معلمان در ... - vista.ir

قریب به یک سوم جمعیت کشور ایران را دانش آموزان ، معلمان و مدیران و کارکنان ستادی و غیر ستادی ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ساختمان ...

7 . انگیزش و هیجان - عصر ایران

بازدید کننده گرامی ضمن عرض خیر مقدم وتشکر از بازدید شما از این وبلاگ توضیحاتی را در مورد ...

نظر من در خصوص آزمون دکتری 95 نقد آزمون دکتری نظر سنجی ...

نظر من در خصوص آزمون دکتری 95 | نقد آزمون دکتری | نظر سنجی آزمون دکتری 95 | تبادل دیدگاه در خصوص ...

آموزش ایویوز - اقتصاد: سایت تخصصی علم اقتصاد

سلام استادمون گفته که مقاله بنویسیم من تا بحال مقاله ننوشتم و هیچ چی هم درباره ش نمیدونم ...

دستاوردهای عاشورا | وب سايت حجت الاسلام و

سال ۱۳۹۳ خورشیدی، زمانی که بحث هویت اقوام، مخصوصا سادات معظم در شناسنامه ی الکترونیکی سرو ...

عصر ايران - Asriran

سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران

Searches - شناخت یعنی چه و چرا و چگونه تحقیق می …

درآمد. چرایی شناخت تعریف مفهوم بررسی پیشینه ی شناخت در علوم اجتماعی و انسانی جدال بر نحوه ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

بعد از حروف اختصاری تعداد سیم های داخل كابل و مقطع آنها با عدد مشخص و نوع مقطع با حروف زیر ...