مقاله189 بررسي عملكرد رله پيلوت در شبكه توزيع - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله189-بررسي عملكرد رله پيلوت در شبكه توزيع برق115صفهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه فصل اول : فلسفه رله گذاري حفاظتي
فصل دوم : انواع رله
فصل سوم : حفاظت تفاضلي
فصل چهارم : رله هاي پيلوتي سيمي
فصل پنجم : رله هاي پيلوتي با جريان كارير و ميكرو موج
فصل ششم : حفاظت خط با رله هاي پيلوتي
فصل هفتم : رله هاي حفاظتي در پستهاي فشارقوي
فصل هشتم: حفاظت پيلوتي پستهاي اختصاصي متروي تهران
مقدمه :
فصل اول
فلسفه رله گذاري حفاظتي
1-1) رله گذاري حفاظتي چيست؟
2-1) وظيفه رله گذاري حفاظتي 3-1) اصول اساسي در رله گذاري حفاظتي
1-3-1) رله گذاري مقدم شكل (1) نمودار تك خطي قسمتي از سيستم برق رساني كه حفاظت مقدم را نشان مي دهد.
شكل (2) حفاظت نوع واحد و شكل قرار گرفتن ناصحيح C.Tها
شكل (3) حفاظت نوع واحد و شكل قرار گرفتن صحيح C.Tها و روي هم قرار گرفتن نواحي حفاظتي
2 ـ 3 ـ 1) رله گذاري پشتيبان
1R در كوتاهترين زمان مثلا ً01/0 ثانيه عمل مي كند (حفاظت اصلي) و سپس در صورت عدم قطع رله 1R، عمل قطع به ترتيب توسط رله هاي 2R و 3R بعنوان رله هاي پشتيبان محلي و دور انجام خواهد شد لازم به توضيح است رله هاي 2R و 3R مثلاً در زمانهاي 3/0 يا 6/0 ثانيه عمل مي نمايند.
1R رله اصلي، 2R پشتيبان محلي و 3R پشتيبان دور است.
شكل (4) يك شبكه نمونه به همراه رله ها و كليدهاي قسمت هاي مختلف
4 ـ 1) حفاظت در مقابل ديگر حالتهاي غيرعادي ء رله گذاري مقدم دسته بندي مي شود. ولي از آنجا كه حالتهاي غيرعادي نيازمند حافظت در اجزاي مختلف سيستم متفاوت است برخلاف حفاظت در مقابل اتصال كوتاه، تداخل حوزه عمل رله ها معمولاً در حالتهاي ديگر به كار نمي رود. در عوض هر جزء سيستم را جداگانه به هر نوع رله گذاري كه بدان نياز باشد مجهز مي كنند و اين رله گذاري را طوري ترتيب مي دهند كه كليدهاي لازم را قطع كند. البته اين كليدها غير از كليدهايي هستند كه در مورد رله گذاري در برابر اتصال كوتاه قطع مي شوند. در اين موارد چنانكه پيش از اين گفتيم رله گذاري پشتيبان به كار نمي رود زيرا تجربه آن را از نظر اقتصادي توجيه نمي كند. ولي در بيشتر مواردي كه حالتهاي غيرعادي ديگري روي دهد كه جريانها يا ولتاژهاي غيرعادي پديد آورد، رله گذاري پشتيبان مربوط به اتصال كوناه عمل خواهد كرد كه بدين سان نوعي حفاظت پشتيبان فرعي فراهم مي شود.
فصل دوم انواع رله
1 ـ 2) انواع رله برحسب مورد استعمال
ـ 1 ـ 2) رله سنجشي (Messrelais)
2 ـ 1 ـ 2) رله زماني (Zeitrelais)
3 ـ 1 ـ 2) رله جهت ياب (Richtungsrelais)
ء جهت ياب استفاده مي شود. تعيين جهت نيرو براي حفاظت محلي و سلكيتو در اغلب شبكه ها كاملاً ضروري و لازم است. به كمك رله جهت ياب مي توان فقط آن قسمت از شبكه كه خسارت ديده و معيوب شده است از مدار خارج كرد، حتي مي توان از اين رله جهت حفاظت ژنراتور و توربين در موقع برگشت نيرو نيز استفاده نمود.
4 ـ 1 ـ 2) رله خبردهنده (Melderelais)
5 ـ 1 ـ 2) رله كمكي (Hilfs relais)
ء سنجشي براي قطع كردن كليدهاي قدرت با فنرهاي سنگين و محكم به هيچ وجه كافي نمي باشد.
ء جريان دائم با ولتاژ 110 يا 220 ولت تغذيه مي شود و داراي چنان نيروئي است كه مي تواند كليدهاي فشار قوي با قدرت زياد را قطع و وصل كند در ضمن مي توان از رله كمكي براي نشان دادن نوع خطا نيز استفاده كرد.
ـ 2) انواع رله بر مبناي كميت اندازه گيري
1 ـ 2 ـ 2) رله هاي جرياني:
ـ 2 ـ 2) رله هاي ولتاژي:
ـ 2 ـ 2) رله هاي توان:
4 ـ 2 ـ 2) رله هاي جهت دار:
5 ـ 2 ـ 2) رله هاي فركانسي:
ـ 2 ـ 2) رله هاي حرارتي:
7 ـ 2 ـ 2) رله هاي ديستانس:
8 ـ 2 ـ 2) رله هاي تفاضلي:
الف) سيستم واحد:
ب) سيستم غيرواحد:
فصل سوم
حفاظت تفاضلي


مقدمه:
ء واحد رله هاي ديستانس وجود دارد; در آنجا فقط يك سيگنال قطع فرستاده مي شود اما در اينجا خود سيگنال جريان يا ولتاژ در كانال ارتباطي سيستم (پيلوت) برقرار مي شود شكل (1) طرح كلي يك سيستم حفاظت تفاضلي را نشان مي دهد.
شكل (1) سيستم حفاظت تفاضلي
1 ـ 3) انواع سيستمهاي حفاظت تفاضلي 1 ـ 1 ـ 3) سيستمهاي حفاظت جريان گردشي 1I توسط ترانسفورماتور جريان اول (1CT) و جريان 2I توسط ترانسفورماتور جريان دوم (2C.T) منتقل مي شوند. اگر ناحيه حفاظتي شينه باشد. نسبت تبديل C.Tها با هم برابر است. ولي اگر ناحيه حفاظتي، ترانسفورماتور باشد، نسبت تبديل C.Tها ممكن است يكسان نباشد. در هر دو حالت سيستم به گونه اي است كه به ازاي جريان بار يا خطا در خارج از ناحيه حفاظتي، جريانهاي 1I و 2I با هم برابرند.
شكل (2) ساختار كاربرد رله تفاضلي 2I = 1I باشد ولتاژ دو سر (vxy) صفر خواهد بود و بنابراين جريان از آن نمي گذرد (شرايط ايده آل)
1I و 2I با هم برابر نخواهند بود و چنانچه جريان عبوري از رله، از تنظيم آن بيشتر باشد، رله عمل مي كند در حاليكه رله نبايستي براي چنين حالتي عمل كند. لذا مشخصات رله بايد به گونه اي باشد كه رله عمل نكند و پايدار بماند.
2 ـ 1 ـ 3) حفاظت تفاضلي با موازنه ولتاژ
شكل (3) سيستم حفاظتي تعادل ولتاژ
ء خطي خود باقي بمانند و در عملكرد رله ها اشكال ايجاد نكنند مناسب خواهد بود. بنابراين ما احتياج به C.Tهاي خاصي داريم C.Tهايي كه در هستهء آنها فاصلهء هوايي وجود دارد. براي اين منظور پيشنهاد مي شوند. اين فاصله هوايي باعث مي شود كه منحني مشخصه مغناطيس شدگي هسته خطي نباشد و مانع به اشباع رفتن ترانسفورماتور جريان گردد.
شكل (4): مدار كاربرد ترانسفورماتور جريان از نوع ترانسفورماتور با فواصل هوايي يكنواخت
شكل (5) ترانسفورماتور مجموع در حفاظت با موازنه ولتاژ ـ 1 ـ 3) سيستم هاي حفاظتي موازنه ولتاژ با توجه به اثر سيم پيلوت
. Yr تجاوز كرد رله فرمان قطع صادر مي كند.
شكل (6) اساس تعادل ولتاژ با نمايش پارامترهاي سيمهاي پيلوت ـ 3) عوامل موثر در طراحي
ـ 2 ـ 3) نوع عنصر رله
2 ـ 2 ـ 3) تجهيزات ورودي جريان:
3 ـ 2 ـ 3) مشخصه هاي پيلوت
1 ـ پيلوت هاي با نسبت مقاومت به ظرفيت خازني كوچك 2 ـ پيلوتهايي با نسبت مقاومت به ظرفيت خازني بالا 4 ـ 2 ـ 3 نيازهاي عايقي 5 ـ 2 ـ 3) حساسيت:
6 ـ 2 ـ 3) نيازهاي پايداري الف) شرايط خطاي عبوري:
ب)شرايط جريان هجومي مغناطيس كننده:
ج) جريان شارژكننده خط:
3 ـ 3) تجهيزات كمكي 1 ـ 3 ـ 3) رله هاي چك كننده يا راه اندازي 2 ـ 3 ـ 3) تجهيزات نظارت پيلوت ء روش پل وتستون نظارت مي گردد، كه در آن حلقهء پيلوت بعنوان يك بازوي پل مي باشد. اگر مقاومت حلقه پيلوت بيش از يك محدودهء از قبل تعيين شده كه قابل تنظيم بين 5%± و 20%± مي باشد تغيير كند، در آن صورت يك آشكارساز عمل مي نمايد.
4 ـ 3) روشهاي انتقال اطلاعات در حفاظت تفاضلي
شكل (7) اساس سيستم حفاظت تفاضلي با استفاده از سيستم PLC
5-3) منحني مشخصه ايده آل طرحهاي حفاظت تفاضلي توسط سيم پايلوت شكل (8) : مقايسه فاز شكل (8) : مقايسه فاز شكل (9) : مقايسه فاز و دامنهدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه