مقاله فرش بافته های ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله فرش بافته های ایران

دانلود رایگان
مقاله فرش بافته های ایرانمقدمه:
فرش اراك از نوع فرش درشت بافت و در بهترين فرم آن فرش های با رجشمار متوسط ۴۰ و به ندرت ۵۰ يا بالاتر است آنچه فرش اين منطقه بدان اشتهار يافته حضور نوعي خصلت بومي – منطقه اي و كهن بر اساس استفاده از پشم و رنگ و طرح های خام و ساده و تقريباً روستايي است.
قطعاً اگر قرار باشد فرش اراك را آن چنان كه طي سال های شكوفايي و آن چنان كه بازارهاي دنيا مي پسندد( قبل از تأثير تغییردهنده طرح های خارجي) در محدوده فرش های روستايي و يا شهري طبقه بندي كنيم قطعاً خصوصيت روستايي اين فرش غالب خواهد بود فرش اراك به بافت فرش های ابريشمي شهره نيست. زيرا استفاده بسيار مناسب از پشم در فرش هایی به غايت ساده و طرح های ساده تر و رنگ آميزي محدود ولي زيبا اين فرش را بی نیاز از آن مي كرد كه براي بالا بردن ارزش فرش متوسط به استفاده از مزد اوليه گران قیمت شود.
آنچه در وهله نخست در اين گزارش به چشم مي خورد آن است كه مسئله رنگ ظاهراً پابه پاي رشد و توسعه ی تجارت در مورد فرش مطرح گردیده است. در اواسط سلطنت مظفرالدين شاه حدود سال های ۱۳۱۷ ه.ق به دليل شكايات و مسائلي كه در مورد فرش ايران در بازارهاي خارج به وجود آمد با مساعدت شاه صدور فرش های ايراني كه با رنگ جوهري( انيليني) رنگ شده بود به خارج ممنوع شد.
با مرور عمده آثار مكتوب درباره قالي بافي تقریباً نشانه ی مستقيم و مطمئني از قالي اصيل سيستان نمي يابيم. در آثاري كه راجع به قالي بلوچي نوشته شده است جسته گريخته و به صورت نامطمئن از يكي در قالي منسوب به سيستان سخن رفته است. بافندگي قديم سيستان مرهون كوشش در روحيه شاد و پرتوان زن سيستاني بوده است.
اما آنچه قالي سيستان را دور از دسترس تحقيق نگهداشته و تغييرات مهم زيست بومي و تاريخي است كه منجر به ويراني اين گوشه از ميهن ما شده است.
متأسفانه هیچ گونه اطلاعي در مورد جزئيات قالي ها چه از نظر جنس و فنون و چه از جهت رنگ، نقشه و اندازه ها در دست نيست حتي به انواع فرش ها با نام عمومي جامعه اشاره مي شود و معلوم نيست كه این ها قالي هستند يا گليم. به اين ترتيب اطلاعات ما محدود به نمونه هاي کهنه ای است كه به طور تصادفي محل خريد آن ها در مجموعه ها و آثار مربوط به فرش آمده است.

۲-۳- ویژگی های فني
الف) مشخصات عمومي و مواد اوليه
فرش اراك از نوع درشت بافت و در بهترين فرم آن فرش های با رجشمار متوسط ۴۰ و به ندرت ۵۰ به بالا است. اگرچه فرش هایی وجود دارد كه نشان مي دهد در اين منطقه گاه بر اساس برنامه ريزي و سفارش فرش های ظريف نيز بافته شده است. آنچه فرش اين منطقه بدان اشتهار يافته حضور نوعي خصلت بومي – منطقه اي و كهن بر اساس استفاده از پشم و رنگ و طرح های خام و ساده و تقريباً روستايي است. بايد در اينجا ذكر كنيم كه منظور از فرش درشت بافت فرشي است كه در آن از پرزهاي (گره هاي) ضخيم، بلند و مقاوم با خاصيت ارتجاعي مناسب استفاده شده باشد. اين كيفيت كه نقشي پوششي به فرش مي بخشد يا ویژگی های ايلياتي و عشاير و روستاها و يا مناطق سردسير و كوهستاني تطبيق دارد.
قطعاً اگر قرار باشد فرش اراك را آن چنان كه طي سال های شكوفايي و آن چنان كه بازارهاي دنيا مي پسنديد (قبل از تأثير تغییردهنده طرح های خارجي) در محدود فرش های روستایی و يا شهري طبقه بندي كنيم قطعاً خصوصيت روستایی اين فرش غالب خواهد بود.
بايد توجه داشت، در حالي كه فرش ۱۵-۲۰ رج برخي نواحي انواع خرسک هایی پست با رنگ ها و بافت هایی زير استاندارد به حساب مي آيند، فرش های قديم مشك آباد با رجشماري بين ۱۵-۳۲ و اندكي بيش، شهرتي جهاني مي يابد كه بي ترديد اگر بخشي از آن مربوط به رنگ آميزي و نقوش ابتدايي اين فرش باشد، بخشي از آن نوع پشم مصرفي با طول بلند و قابليت ارتجاعي بسيار بوده است. اين كيفيت در فرش های نوع مرغوب تر آن زمان يعني فرش های ساروق (منطقه فراهان) كه رجشماري بالاتري در حدود ۳۵-۴۰-۴۵ نيز دارند، ديده مي شود. پشم مصرفي اين فرش ها غالباً از نوع پشم های مناسب ايراني با طول بلند و ضخامت و جعد خاص خويش است كه زماني به وسیله دست و چرخچه هاي معمولي ريسيده مي شد. انواع اين پشم ها از محل های سبزوار، بروجرد، چهارمحال بختياري و اطراف همدان و كرمانشاه تأمين مي شده است كه داراي بهترين نوع پشم براي فرش ايراني اند.
در آغاز اوج گيري تجارت فرش در اراك، بي شك تنوع طرح و رنگ آميزي و نوع توليداتي كه عمدتاً فرش های كوچك پارچه را دربر مي گرفته، دلايل مرغوبيت اين فرش بوده است. در سال هایی كه به كمك کمپانی های خارجي فرش اراك كاملاً فرشي صادراتي مي شود، رشد و نفوذ طرح های باب پسند بازار کلیه فرش بافي هاي منطقه را به سوي طرح های خاصي سوق مي دهد. در سال های ۱۳۲۰- ۱۳۳۰ فرش های اراك به سه دسته محل، مشك آباد و ساروق تقسيم مي شود كه كلاً زير نفوذ و پوشش فرشي به نام ساروق قرار دارد.
بافت فرش های بزرگ پارچه يكي از مشخصات اين دوران است كه بعدها با بافت برخي از فرش های زيبا و سفارشي توانايي بالقوه توليد فرش های ظريف پركار را در منطقه نشان مي دهد.
دلايل متفاوت و مختلفي براي مرغوبيت اين فرش وجود دارد. ازجمله آن ها رواج دامداري و وجود تعداد زياد گوسفندان بومي در منطقه مشك آباد در زمان رونق قاليبافي بوده است. پشم اين گوسفندان تمام خصوصيات موردنیاز خانه فرش، نظير طول بلند جعد، ضخامت و قابليت ارتجاع مناسب (در عين لطافت) را داشته است. براي ما تعيين صحت و سقم اين مسئله و اينكه توليد پشم در زمان های ياد شده در منطقه مشك آباد و فراهان چه اندازه بوده و آيا اين پشم قادر به رقابت با پشم مناطقي نظير سبزوار، كرمانشاه و يا مناطقي كه نظير سبزوار، كرمانشاه و يا مناطقي كه پشم های مناسب فرش دارند بوده است يا نه، امكان پذير نيست ولي آنچه از فرش های متعدد قديمي ديديم، نمودار استفاده از پشم های لطيف و در عين حال زنده اي بود كه باوجود گذر زمان هنوز قادرند درخشش و جلاي خود را از طريق رنگ نشان دهند. اين امر كاملاً دلالت بر استفاده از مواد اولیه مرغوب در فرش بافی قديم اين منطقه دارد.
فرش اراك بافت فرش های ابريشمي شهره نيست. زيرا استفاده بسيار مناسب از پشم در فرش هایی به غایت ساده و طرح هايي ساده تر و رنگ آميزي محدود ولي زيبا. اين فرش را بي نياز از آن مي كرد كه براي بالا بردن ارزش خويش متوسل به استفاده از مواد اوليه گران قیمت شود. علاوه بر آن پشم های مورد استفاده از گوسفندان ايراني كه با دست ريسيده مي شد و به دست هنرمند رنگرز در پاتيل(خم) رنگرزي محتوي ذرات خشن روناس و پوست انار و پوست گردو كاربردي ماهرانه مي يافت و سپس در زيرگذر از ذرات معلق در آبهاي روان، رنگ های اضافي و خشونت الياف خويش از دست مي داد، سطحي آن چنان نرم و صيقلي و درخشان مي يافت كه نه تنها با ابريشم، حتي با رشته هاي طلاي جهان نيز قابل قياس نبود.
ب) رنگ و رنگرزي در فرش
در زماني كه استفاده از نوع و تعدد رنگ و به ويژه استفاده از مضامين و پرده هاي اروپايي در فرش به نوعي امتياز تبديل شده است، حيرت آور است اگر به ياد آوريم كه زماني فرش اراك به خاطر يك يا دو رنگ شهرتي جهاني یافته بود. هيچ اغراقي در اين ادعا نيست كه هر اندازه دستيابي ما به فرش های قديم ساروق با رنگ های دوغي معروف آن مشكل بود. پیدا کردن فرش های فراهان، با رنگ های آبي باشكوه و فرش های مشك آباد با رنگ های روناسي و پشم های معروف آن مشكل تر بود. چه بي ترديد غالب اين فرش ها در زمان بافت خويش راهي بازارهاي خارج شده و يا در موزه ها و گالري هاي خصوصي جايگزين گرديده اند.
در اين زمان دفاع از رنگ های گياهي و يا سنتي به دليل محدوديت دامنه رنگي آن ها و يا عدم قدرت رقابت برخي ویژگی های فني آن ها با ویژگی های شيميايي، نوعي گياه و تعصب به حساب مي آيد. ولي چگونه مي توان فرش های خاص اين منطقه را كه با استفاده از عادي ترين شيوه هاي بافت و بدون استفاده از طرح های پیچیده هنري و با استفاده از تعدادي رنگ محدود يا زيباترين نتیجه ممكن تهيه مي شده و براي خويش هويتي قابل توجه داشته است، فراموش كرد.


نوع فایل : ورد (docx)
حجم فایل : ۱۰۰ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۵۸ صفحه
قیمت : 400 تومان


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله فرش بافته های ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طره نشریه تخصصی فرش دستباف ایران

دکوراتورها به دست‌بافتههای روستایی و عشایری مى‌اندیشند. در به کار بردن فرشهای ...

ناگفته های تاریخ ایران - تاریخچه فرش و قالی در ایران

تاریخچه فرش و قالی در ایران قالي ها و قاليچه هاي رنگارنگي که زينت بخش اغلب خانه‌ها ...

ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مهندسی نساجی، منسوجات، فرش

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده . فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه ...

قالی تبریز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قالی تبریز یکی از انواع قالی‌های ایرانی است. این قالی در شهر تبریز بافته می‌شود.

فرش ایرانی شاهرخ - تولید انواع فرش ماشینی و گلیم فرش ...

گلیم فرش ، گلیم فرش متال ، فرش ، فرش ماشینی ، فرش ارزان ، خرید فرش از کارخانه ، خرید ...

فرش و صنایع دستی:

رئیس نمایشگاه بین المللی صنایع دستی میلان (ایتالیا) با حضور در مرکز ملی فرش ایران ...

باغ ایرانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در ادبیات ایران به باغ ایرانی "باغ سرا" و یا پردیس یا فردوس گفته می شده است. واژه باغ ...

فرش ايران و چگونگي طبقه بندي آن

فرش ايران و چگونگي طبقه بندي آن. نقوش فرش ايران و نگاره هاي تزييني آن و از همه مهمتر ...

سوغات هرمزگان چیست؟ - mihanfal.com

سوغات هرمزگان چیست؟ استان هرمزگان در جنوب ایران و شمال تنگه‌ی هرمز قرار دارد. مرکز ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:17:18 اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:17:18 اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف ...

گرافیک هنر ،مقاله ،پژوهش - نقاسی دوره تیموری و …

گرافیک هنر ،مقاله ،پژوهش - نقاسی دوره تیموری و صفوی - در ضمینه ی هنر

تحقيقي در سير تحول نقش ماهي در فرش . طرح ماهي …

تحقيقي در سير تحول نقش ماهي در فرش چکيده مقاله: طرح ماهي درهم يکي از مهم ترين و در ...

اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه - پرشین کد …

کسانی که نقشه های هتل ، بیمارستان ، موزه ، فرهنگ سرا ، دانشگاه ( دانشکده های معماری ...

نگاهي به تاريخچه فرش عمواوغلي و مشهد – عليخان- عمو …

ويژگي بافت، دار و ابعاد قاليهاي مشهد: در قالي مشهد دو نوع بافت فارسي و ترکي باف ديده مي ...

الف - ایران، بهشت پزشکان متخصص

وزیر بهداشت: تعرفه های پزشکی واقعی نیستند رئیس سازمان صنفی نظام پزشکی: درآمد بالای ...

نگاهی به گونه نثر فارسی ازابتدا تا امروز - ایران ناز

نگاهی به گونه نثر فارسی ازابتدا تا امروز. گذشته ی نثر فارسی بیش از هزار و صد سال پیش ...

سازه های تنسگریتی tensegrity structures | معماری به …

معرفی سازه سازه کش بستی نوعی سازه فضاکار سه بعدی پایدار، متشکل از کابل ها و عناصر ...

زبان و ادبیات فارسی - 2 - دگرگونی‌های تاریخی در زبان …

شماره ی نوشته: ۴ / ۲. ملک الشعرای بهار. دگرگونی های زبان فارسی. دگرگونی یکم : اوستا ...

جاذبه های گردشگری اصفهان - beytoote.com

جاذبه های گردشگری اصفهان صنایع دستی اصفهان گردشگری در اصفهان شهر اصفهان اصفهان استان ...

34 . عشق - وب سايت رسمي دکتر حسين الهي قمشه اي

گزیده ها "فرزندان" و آنگاه زنی که کودکی در آغوش داشت گفت، برای ما از فرزندان سخن بگوی.

پیک آموزشی PEYKE AMUZESHI - نگارش ودستور زبان …

بهنویس روش آسان نگارش فارسی. در این سایت میتوانید متن فارسی‌ را با حروف لاتین (به صورت ...

الف - خانمهايي كه با چاشني هوس مشتري جلب می كنند...

خدا پدر نویسنده را بیامرزد که حرف ما را زد. همین چند روز پیش داشتم به این فکر می کردم که ...

Understanding Power

طایفه و تقلب! مهراد احمد mehradA@ طایفه امروزه اساسی ترین مرز در مناطق کمتر توسعه یافته از ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های