پایان نامه ارشد آناليز جريان بر روي سرريز اوجي بر - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ارشد آناليز جريان بر روي سرريز اوجي بر اساس (CFD) ضرورت تحقيق اين پايان‌نامه گسترش استفاده از مدلهاي (CFD) در داخل كشور مي‌باشد بطوريكه مدلهاي

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد آناليز جريان بر روي سرريز اوجي بر اساس (CFD)چكيده:
هدف اين پايان نامه تحقيق در مورد راهكارهاي حل نيمه دقيق از يك طرف و شبيه سازي عددي در مورد رفتار جريان سيال بر روي سرريز اوجي سد انحرافي گرمسار مي باشد.
همچنين مقايسة نتايج بدست آمده بر روي سرريز اوجي بر اساس CFD يكي ديگر از اهداف اين پايان نامه مي باشد تا درمطالعات و طرحهاي آتي با اطمينان خاطر بيشتر از مدلهاي (CFD) استفاده گردد.
ضرورت تحقيق اين پايان نامه گسترش استفاده از مدلهاي (CFD) در داخل كشور مي باشد بطوريكه مدلهاي CFD در چند سال اخير نقش بسزايي را در مسائل صنعتي و آكادميك ايفا كرده است. در دو دهة قبل مسائل (CFD) به صورت آكادميك مطرح بوده ولي در دهة اخير در كشورهاي پيشرفته رواج گستره اي در صنعت پيدا كرده است.
براي انتخاب بهترين طرح براي بسياري از سدها بايد با صرفه ترين و دقيق ترين روش را براي بررسي چگوني رفتار جريان بر روي سرريز در صورت وقوع سيل را در نظر گرفت. تا مدتي قبل استفاده از مدل فيزيكي تنها روش بررسي بوده ولي هم اكنون استفاده از روش (CFD) رواج گسترده اي پيدا كرده است كه هزينه و زمان بررسي كردن را پايين آورده است.
در اين پايان نامه نحوة رفتار جريان بر روي سرريز اوجي سد انحرافي گرمسار با استفاده از برنامه Fluent و تحت سطوح بالا برندة مورد بررسي قرار گرفته است.
براي شبكه بندي مدل تاج سرريز سدانحرافي گرمسار از نوع شبكه بندي چند بلوكي استفاده شده است مدل تاج سرريز نيز به چهار ناحيه تقسيم بندي شده است و در حل اين پروژه از مدل Vof استفاده شده است. طبق نتايج حاصل از تحقيقات به عمل آمد بر روي سرريز اوجي سد انحرافي گرمسار براي 5/0=Hd/H بر روي تاج سرريز فشار منفي تشكيل نمي گردد و براي 1=Hd/H و 33/1=Hd/H بر روي تاج سرريز سد انحرافي گرمسار فشا منفي تشكيل مي گردد.
تعداد صفحات 124 word
چکیده: ۱
فصل اول ۲
کلیات ۲
مقدمه ۳
CFD چیست؟ ۶
نقش CFD در دنیای فناوری مدرن ۷
اهمیت انتقال حرارت و جریان سیال ۱۰
متدهای شبیه سازی ۱۰
امتیازات یک محاسبه تئوری ۱۱
هزینه کم ۱۱
اطلاعات کامل ۱۲
توانایی شبیه سازی شرایط واقعی ۱۲
توانایی شبیه سازی شرایط ایده آل ۱۲
نارساییهای محاسبه تئوری ۱۳
انتخاب روش ۱۳
یک برنامه CFD چگونه کار می کند؟ ۱۴
توضیح سازگاری و پایداری ۱۵
فصل دوم ۱۷
تاریخچه ۱۷
تاریخچه ۱۸
فصل سوم ۲۴
مفاهیم اساسی پایان نامه ۲۴
۳-۱- مقدمه ۲۵
۳-۲- انتخاب دبی طرح برای سرریز ۲۵
۳-۳- شکل گیری سرریز از نوع پیوند (Ogee) 26
3-4- سرریز WES 28
3-4-1- طراحی هیدرولیکی سرریز WES 29
3-4-1- اثر ارتفاع سرریز و ارتفاع آب در سراب بر ضریب C 29
3-4-2- اثر شیب بدنه در سراب بر ضریب C 29
3-4-3- اثر ارتفاع آب و رقوم کف در پایاب بر ضریب C 30
3-4-4- اثر پایه های پل و دماغه سواحل بر ضریب دبی جریان ۳۲
۳-۴-۵- طراحی بدنه سرریز WES 33
3-4-6- طراحی بدنه سرریز کوتاه بدون دریچه WES در تنداب ها ۳۵
۳-۵- کنترل کاویتاسیون در سرریزهای بلند ۳۶
فصل چهارم ۳۹
مواد و متدولوژی تحقیق ۳۹
۴-۱- نگاهی گذرا به چگونگی استفاده از نرم افزار فلوئنت ۴۳
۴-۱-۱- چگونگی شبیه سازی جریان به روش CFD 44
4-1-2- راه اندازی نرم افزار فلوئنت ۴۶
۴-۱-۲-۱-راه اندازی نرم افزار فلوئنت در سیستم عامل UNIX 47
4-1-2-2-راه اندازی نرم افزار فلوئنت در سیستم عامل WINDOWS 47
4-2- روشهای حل معادلات ۵۰
۴-۳- جریانهای چندفازی ۵۵
۴-۳-۱- مدل حجم سیال(VOF) 56
4-3-1-1- تئوری مدل VOF 57
4-3-1-2-میانیابی در مرز تقابل بین فازها ۵۸
۴-۳-۱-۳- روش تجدید ساختار هندسی ۵۹
۴-۳-۱-۴- روش Donor-Acceptor 60
4-3-1-5- روش صریح اولر ۶۰
۴-۳-۱-۶- روش ضمنی ۶۱
۴-۳-۱-۹- کشش سطح ۶۲
۴-۳-۱-۱۰- چسبندگی دیواره ۶۳
۴-۳-۲- چگونگی استفاده از مدل VOF 64
- فعال سازی مدل VOF 65
- تعریف فازها ۶۶
- فعال سازی کشش سطحی و چسبندگی دیواره ۶۶
- انتخاب فرمولاسیون VOF 66
- چند مثال نمونه ۶۸
۴-۳-۲-۱-تنظیم پارامترهای شبیه سازی جریان ناپایا برای مدل VOF 68
وارد کردن نیروی وزن در محاسبات VOF 69
تعیین شرائط مرزی ۷۰
- تعیین شرائط اولیه کسرهای حجمی ۷۱
- استراتژیهای حل ۷۱
۴-۳-۲-۳-پس پردازش مدل VOF 73
4-3-3- مدل کاویتاسیون ۷۳
۴-۳-۳-۱- تئوری مدل کاویتاسیون ۷۴
۴-۳-۳-۲- معادله کسر حجمی ۷۴
۴-۳-۳-۳- محاسبه انتقال جرم بین فازها ۷۵
۴-۳-۳-۴- چگونگی استفاده از مدل کاویتاسیون ۷۶
- فعال کردن مدل کاویتاسیون ۷۶
- تعریف فازها ۷۷
- تنظیم پارامترهای مدلسازی کاویتاسیون ۷۷
- تأثیر نیروی وزن در محاسبات کاویتاسیون ۷۸
- تعیین شرائط مرزی ۷۸
۴-۳-۳-۵- استراتژی حل ۷۸
۴-۳-۴- مدل اختلاط خطای جبری (ASM) 78
4-3-4-1- تئوری مدل اختلاط خطای جبری (ASM) 79
- معادله کسر حجمی فاز ثانویه ۸۱
۴-۳-۴-۲- چگونگی استفاده از مدل ASM 82
- فعال کردن مدل ASM 82
- تنظیم پارامترهای مدل ASM 83
- تعیین شرائط مرزی ۸۳
- تعیین شرائط اولیه کسرهای حجمی ۸۴
۴-۳-۴-۳- استراتژی حل ۸۴
۴-۳-۵- سد انحرافی گرمسار: ۸۵
مقدمه: ۸۵
۴-۳-۵-۱- مشخصات جغرافیای و عمومی سد انحراف گرمسار ۸۶
فصل پنجم ۹۲
نتایج آنالیز جریان بر روی سرریز سد انحرافی گرمسار ۹۲
۵-۱ مراحل آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار با استفاده از برنامه Fluent 93
5-1-1- تعریف کردن هدفهای شبیه سازی ۹۳
۵-۱-۲- انتخاب مدل محاسباتی ۹۳
۵-۱-۳- انتخاب مدل فیزیکی ۹۳
۵-۱-۴- مراحل انجام پروژه تحقیقات: ۹۴
۵-۱-۴-۱ تولید شکل : ۹۴
۵-۱-۴-۲- شبکه بندی در نرم افزارهای پیش پردازنده: ۹۴
۵-۱-۴-۳- انواع شبکه بندی ۹۶
۵-۱-۴-۴- شبکه بندی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار: ۹۷
۵-۱-۴-۵- بررسی شبکه بندی مدل سرریز اوجی انحرافی گرمسار ۹۸
۵-۱-۵- تعیین شرایط مرزی برای شبکه بندی مدل سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار ۱۰۲
۵-۱-۶- انتخاب شیوه محاسباتی و فرمول بندی حل مدل سرریز اوجی سد گرمسار در برنامه Fluent 104
5-1-7- تعیین خواص سیال ۱۰۴
فصل ششم ۱۱۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۰
نتیجه گیری : ۱۱۱
پیشنهادات: ۱۱۲
مراجع و منابع ۱۱۳


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه ارشد آناليز جريان


سرريز اوجي بر اساس CFD


آناليز جريان


سرريز اوجي


نقش CFD


اهمیت انتقال حرارت و جریان سیال


طراحی هیدرولیکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم)

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

با سلام. از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم رشته کارشناسی عمران نگهداری و بهره برداری ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم)

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

با سلام. از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم رشته کارشناسی عمران نگهداری و بهره برداری ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم)

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

با سلام. از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم رشته کارشناسی عمران نگهداری و بهره برداری ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)