تحقیق نقش خانواده در تربیت و الگو پذیري فرزندان - دانلود رایگاندانلود رایگان دراین تحقیق همه چیز درباره الگوگیری فرزندان از خانواده و نقش اساسی خانواد در این موضوع بحث می شود.

دانلود رایگان
تحقیق نقش خانواده در تربیت و الگو پذیري فرزنداننقش خانواده در تربیت و الگو پذیري فرزندان خانواده به عنوان او لین محیط تکوین شخصیت دینی و اخلا قی نوجوان شناخته شده است . در خانواده متعادل , وجود الگوها و مدلها موجب می گردد که اعضاي خانواده افرادي متدین , مسئول و دیندار تر بیت شوند . اولین افرادي که بر اعضاءخانواده اثر می گذارند پدر و مادر هستند . با مطالعه و برر سی حالات و روحیات دانشمندان بنام اسلام به این نکته پی می بریم که همه دانشمندان مشهور اسلامی در پرتو ارتباط با الگوه اي راس تین و مجسم به درجات عا لی ازنظرعلمی رسیده اند .می توان ادعا کرد که در ابعاد گسترده اي از علم , هنر و ذوق وجود الگوها نقش داشته است . پس وقتی که مادر یا پدر سرمشق یا نمونه براي جوان قرار می گیرندبیشتر اعتقادات دینی و مذهبی آنان نیز به وسیله وي پذیرفته می شود .تجربه حا کی از این است در خانواده هایی که پدران و مادران عهد ه دار نقش الگویی بوده اند . نوجوانان تحت تا ثیر آنان قرار گرفته, افرادي معتقد بار آمده اند . زیرا هرانسان سال می وق تی دربرابر اعمال و رفتار زیبا و پسندیده قرار بگیرد . خواهی نخواهی جذب آن خواهد شد. پس هر قدر پدرا ن و مادران قوي تر و راسخ تر نقش الگوییرا ع هده دار باشند . تاثیر و جذب و ان جذاب فرزندان آنان سریع تر و وسیعترصورت خواهد پذیرفت . روي این اصل هم پدران و مادران باید تلاش کنند در اموردینی و اخلا قی بر اي فرزندان خود مدل و الگو باشند . امام جعفر صادق ع لیه السلام


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود تحقیق نقش خانواده در تربیت و الگو پذیري فرزندان


مقاله کامل درباره خانواده و الگو پذیری فرزندان


همه چیز درباره الگوگیری فرزندان از خانواده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه