بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe TiC - پایان نامه متالوژی - تيتانيم - کربن - ريزساختار - خواص سايشي - کامپوزيت

دانلود رایگان
بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe - TiCچكيده :
هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد تيتانيم و كربن بر روي ريز ساختار و خواص سايشي مكانيكي كامپوزيت فروتيك( Fe/TiC ) است.
نتايج حاصله نشان داده است كه با كنترل تركيب شيميايي، نوع عمليات حرارتي، اصلبح روش ساخت و سرعت انجمادي قطعه مي توان ريز ساختار زمينه، نحوه توزيع ذرات سراميكي (TiC) و ميانگين اندازه ذرات ( TiC) و تعداد آنها در واحد سطح و شكل آنها و كسر حجمي آن و در نهايت چگالي كامپوزيت كه منجر به خواص سايشي و مكانيكي متفاوت مي گردد را كنترل نمود.
افزايش مقدار كربن و تيتانيم باعث افزايش مقدار كاربيد تيتانيم، سختي، مقاومت به سايش و اندازه ذرات كاربيدي مي شود در حالي كه چگالي كامپوزيت كاهش مي يابد.
تعداد صفحات 95 word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
مقدمه 1
فصل دوم : مروري بر منابع
1-2- عوامل مؤثر بر خواص كامپوزيتها 6
2-2- تقسيم بندي كامپوزيتها 7
3-2- تريبولوژي و تريبوسيستم 9
1-3-2- تعريف سايش و عوامل اثر گذار روي آن 10
1-2-3-2- سايش چسبان 10
2-2-3-2- سايش خراشان 11
3-2-3-2- سايش خستگي 12
4-2-3-2- سايش ورقه اي 12
5 -2-3-2- سايش اكسايش 12
3-3-2- پارامتر سايش 13
4-3-2- رابطه بين مقاومت به سايش و سختي 13
5 -3-2- منحني سايش 14
4-2- كامپوزيت فروتيك 14
1-4-2- انواع كامپوزيت هاي فروتيك 15
1-1-4-2- كامپوزيت هايي كه با كوئينچ سخت مي شوند 15
2-1-4-2- كامپوزيت هايي كه با پير سختي سخت مي شوند 16
2-4-2- روشهاي ساخت فروتيك 17
1-2-4-2- ساخت کامپوزيت به صورت غير همزمان 18
الف) پراكنده كردن ذرات فاز دوم 18
ب) روش پاششي 19
ج) تزريق مذاب فلزي 19
2-2-4-2- ساخت فروتيک به صورت همزمان ( insitu) 20
الف) سنتز خود احتراقي (SHS) 20
ب) XD 26
ج) دمش گاز واكنش دهنده 26
د) اكسايش مستقيم فلز( DIMOX) 27
ه) primex 28
و) واكنش حين تزريق 28
ز) واكنش شيميايي در داخل مذاب 28
ح) روش آلياژسازي مكانيكي 31
ط) متالورژي پودر 34
ي) احياي كربوترمال 35
ک) احياي ترميت 35
ل) روش سطحي 35
3-4-2- خواص كامپوزيت هاي فروتيك 36
1-3-4-2- سختي 36
2-3-4-2- استحكام 37
3-3-4-2- مدول الاستيكي 37
4-3-4-2- مقاومت به سايش 37
پارامترهاي موثر روي سايش 38
الف) كسر حجمي كاربيد تيتانيم 38
ب) اندازه ذرات و شكل آنها 38
ج) نوع زمينه 39
د) كاربيد هاي ريخته گري 40
ه) عمليات حرارتي و سرعت سرد كردن زمينه 40
و) نيرو در دستگاه pin on Disk 40
ز) عيوب در قطعات 41
ح) اثر ذوب مجدد 41
5-3-4-2- ماشين كاري 41
6-3-4-2- عمليات حرارتي 41
7-3-4-2- جذب ارتعاش 41
8-3-4-2- دانسيته 42
9-3-4-2- فرسايش 42
فصل سوم : مطالعه موردي
1 -3- روش تحقيق 43 1-1-3 - مواد اوليه 44 2-1-3- عمليات ذوب و ريخته گري 45 3-1-3- آماده سازي نمونه ها 45 4-1-3- آناليز نمونه ها 46 5-1-3- متالوگرافي 47 6-1-3- آزمايش سختي 47 7-1-3- تست سايش 48 2-3-بيان نتايج
1-2-3- ريزساختار نمونه هاي حاوي مقادير مختلف كربن با تيتانيم ثابت 49
2-2-3- ريزساختار نمونه هاي حاوي مقادير مختلف تيتانيم با كربن ثابت 52 3-2-3- تاثير درصد كربن بر خواص نمونه ها 55 4-2-3- تاثير درصد تيتانيم بر خواص نمونه ها 55 5-2-3- نتايج پراش اشعه ايكس 56 6-2-3- تأثير درصد كربن بر خواص سايشي نمونه ها 59 7-2-3- تأثير درصد تيتانيم بر خواص سايشي نمونه ها 60 3-3- بحث نتايج 1-3-3- بررسي تشكيل فاز كاربيد تيتانيم 61 2-3-3- مطالعه مسير انجماد در كامپوزيت Fe-TiC 65 3-3-3- تأثير درصد كربن بر ريزساختار كامپوزيت فروتيك 66 4-3-3- تأثير درصد تيتانيم بر ريزساختار نمونه ها 73 5-3-3- تأثير درصد كربن بر چگالي كامپوزيت Fe-TiC 78 6-3-3- تأثير مقدار كربن بر سختي كامپوزيت Fe-TiC 78 7-3-3- تأثير مقدار كربن بر خواص سايشي كامپوزيت Fe-TiC 79 8 -3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر چگالي نمونه ها 80 9-3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر سختي كامپوزيت Fe-TiC 81 10-3- 3-تاثير مقدار تيتانيم بر خواص سايشي كامپوزيت 82 11-3-3- بررسي سطوح سايش 86 فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادها 1-4 نتيجه گيري 92
2-4پيشنهادها 94
منابع و مراجع 95
فهرست اشكال
شماره شكل صفحه
فصل اول :مقدمه شکل (1-1) برخي کاربردهاي فروتيک 4
فصل دوم : مروري بر منابع شكل (1-2) دسته بندي کامپوزيتها 8 شكل (2-2) خراش در وضعيتهاي مختلف 11 شكل (3-2) رابطه بين سختي و مقاومت به خراش 13 شكل (4-2) خواص کامپوزيت فروتيک 15 شكل (5-2) دسته بندي روشهاي ساخت کامپوزيت فروتيک 17 شكل (6-2) نحوه توزيع ذرات TiC در روش SHS 21 شكل (7-2) افزايش دما در SHS 21 شكل (8-2) تغييرات دمايي احتراق بر حسب زمان در SHS 22 شكل (9-2) اثر دماي پيش گرم روي سرعت و گرماي واکنش در SHS24 شكل (10-2) تغييرات دما بر حسب زمان به ازاي مقادير مختلف Al 25 شكل (11-2) اثر درصد Fe روي دماي احتراق در روش SHS 25 شکل (12-2) شماتيک توليد فروتيک به روش دمش 27
شکل( 13-2) پروفيل نفوذي Ti و C در روش Insitu 29
شکل (14-2) اثر درصد Ti روي اندازه TiC 30 شکل(15-2) شماتيک روش In mold و رسم تغييرات دمايي آن 31
شکل (16-2) آسياب ماهواره اي 32
شکل (17-2) تاثير عمليات حرارتي رو ي دما و سرعت واکنش SHS 33
شکل(18-2) شماتيکي از فرآيند و مراحل مياني و تکميلي آن 34
شکل(19-2) مقايسه کاهش سختي بر اثر دما در سه ماده مختلف 36
شکل(20-2) تصوير ميکروسکوپ نوري مقطع اچ نشده دو نمونه 38
شکل (21-2) تصوير ميکروسکوپ نوري دو نمونه ديگر 39
شکل(22-2) تغييرات اندازه متوسط و تعداد ذرات TiC بر اثر سرعت سرد کردن 40
فصل سوم : مطالعه موردي شكل (1-3) مراحل عملي تهيه نمونه ها و انجام آزمايشها 44 شكل (2-3) تصوير شماتيك نمونه هاي ريخته گري شده 46 شكل (3-3) تصوير شماتيك از دستگاه سايش پين و ديسك 48 شكل (4-3) تصاوير ميكروسكوپ نوري از نمونه ها در حالت اچ نشده (تيتانيم ثابت) 50 شكل (5-3) تصاوير ميكروسكوپ نوري از نمونه ها در حالت اچ شده (تيتانيم ثابت) 51 شكل (6-3) تصاوير ميكروسكوپ نوري از نمونه ها در حالت اچ نشده (كربن ثابت) 53 شكل (7-3) تصاوير ميكروسكوپ نوري از نمونه ها در حالت اچ شده (كربن ثابت) 54 شكل (8-3) الگوي پراش اشعه ايكس در نمونه هاي با كربن مختلف 57 شكل (9-3) الگوي پراش اشعه ايكس در نمونه هاي با مقادير مختلف تيتانيم 58 شكل (10-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از ريزساختار نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 62 شكل (11-3) الگوي پراش اشعه ايكس از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 63 شكل (12-3) تصوير ميكروسكوپ نوري از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe در حالت اچ شده 63 شكل (13-3) گوشه غني از آهن دياگرام سه تايي Fe-Ti-C 66 شكل (14-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe در حالت اچ نشده 68 شكل (15-3) ريزساختار نمونه ها در حالت اچ شده (تيتانيم ثابت) 69 شكل (16-3) تغييرات ميانگين اندازه ذرات با مقادير مختلف كربن 70 شكل (17-3) تأثير درصد وزني كربن بر روي چگالي ذرات در واحد سطح 71 شكل (18-3) تأثير درصد وزني كربن بر روي درصد كسر حجمي كاربيد تيتانيم 72 شكل (19-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از نمونه C 5/2-Ti 4-Fe 74 شكل (20-3) ريزساختار نمونه ها در حالت اچ شده (كربن ثابت) 75 شكل (21-3) تغييرات ميانگين اندازه ذرات در اثر تغيير درصد وزني تيتانيم 76 شكل (22-3) تأثير درصد وزني تيتانيم بر روي چگالي ذرات در واحد سطح 77 شكل (23-3) تأثير درصد تيتانيم بر روي درصد كسر حجمي كاربيد رسوب كرده 77 شكل (24-3) تأثير درصد وزني كربن بر روي چگالي كامپوزيت فروتيك 78 شكل (25-3) تأثير مقدار كربن بر سختي كامپوزيت (تيتانيم ثابت) 79 شكل (26-3) نمودار تغييرات كاهش وزن بر حسب مسافت لغزش (تيتانيم ثابت ) 80 شكل (27-3) تأثير مقدار تيتانيم بر چگالي كامپوزيت 81 شكل (28-3) تأثير مقدار تيتانيم بر سختي كامپوزيت 82 شكل (29-3) تغييرات كاهش وزن نمونه ها بر حسب مسافت لغزش (كربن ثابت) 83 شكل (30-3) تأثير سختي به كاهش وزن كامپوزيت 85 شكل (31-3) تأثير درصد حجمي كاربيد تيتانيم به كاهش وزن كامپوزيت 85 شكل (32-3) تغييرات كاهش وزن ديسك بر حسب مسافت لغزش 86 شكل (33-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از سطح سايش نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 88 شكل (34-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از سطح مقطع عمود بر سطح سايش 88 شكل (35-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از سطح سايش نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 89 شكل (36-3) عيوب زير سطحي در نمونه C 5/3-Ti 10-Fe پس از سايش 90
فهرست جداول
شماره جدول صفحه
جدول (1-1) برخي کامپوزيتهاي زمينه فلزي با استحکام دهنده غير فلزي 2 جدول (2-1) تركيب خواص كامپوزيت فروتيك در مقايسه با فولاد و WC-Co 4 جدول(1-2) فرآيندهاي سنتز تقويت کننده به روش درجا 9 جدول(2-2) تقسيم بندي واکنشهاي SHS براي سيستمهاي دوجزيي 23
جدول(3-2) مقايسه مقاومت سايشي فروتيک با چدن سفيد 37
جدول(1-3) ترکيب شيميايي مواد اوليه مصرف شده 45
جدول (2-3) تركيب شيميايي نمونه هاي ريخته گري شده 46 جدول (3-3) تأثير درصد كربن بر خواص نمونه ها 55 جدول (4-3) تأثير درصد تيتانيم بر خواص كامپوزيت 56 جدول (5-3) تأثير درصد كربن بر خواص سايشي نمونه ها و ديسك فولادي 59 جدول (6-3) تأثير درصد تيتانيم بر خواص سايشي نمونه ها و ديسك فولادي 60


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe TiC


پایان نامه متالوژی


تيتانيم


کربن


ريزساختار


خواص سايشي


کامپوزيت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی ...

هدف اصلی در این پروژه بررسی تغییر درصد تیتانیم و کربن بر روی ریز ساختار و
خواص سایشی مکانیکی کامپوزیت فروتیک است.نتایج حاصله نشان داده است که با ...

پروژه بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی ...

پروژه جهت دریافت درجه کارشناسی. رشته : مهندسی مواد - متالورژی صنعتی. چکیده : هدف
اصلی در این پروژه بررسی تغییر درصد تیتانیم و کربن بر روی ریز ساختار و ...

پروژه بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی ...

پروژه بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Fe
- TiC پروژه جهت دریافت درجه کارشناسی رشته : مهندسی مواد - متالورژی صنعتی ...

بررسي تاثير تيتانيم بر بهبود خواص فولاد هادفيلد ASTM A128-C

در اين پژوهش به منظور بررسي اثر تيتانيم بر روي ريزساختار و خواص فولاد هادفيلد،
4 آلياژ با ترکيب شيميايي پايه حاوي 1.2 درصد کربن، 12 درصد منگنز و درصدهاي ...

بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی ...

مقاله بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Fe
مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۰ صفحه است .

پروژه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي ...

9 سپتامبر 2017 ... نوع فایل: word قابل ویرایش 95 صفحه چکیده: هدف اصلي در اين پروژه بررسي
تغيير درصد تيتانيم و كربن بر روي ريز ساختار و خواص سايشي ...

بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي ...

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي
کامپوزيت Fe - TiC. چكيده : هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد تيتانيم و ...

بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی ...

تحقیق رشته متالوژی با فرمت WORD و در ۷۲ صفحه با موضوع بررسی تاثير
تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی کامپوزيت Fe – TiC نگارش شده است
.

پروژه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي ...

هدف اصلی در این پروژه بررسی تغییر درصد تیتانیم و کربن بر روی ریز ساختار و
خواص سایشی مکانیکی کامپوزیت فروتیک استتایج حاصله نشان داده است که ب.

PDF: بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص ... - ﻫﺎردل

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ و ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﺳﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ – Fe. TiC ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد و
ﻣﺘﺎل. 2017-02-18. ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﮔﺮاﻣﯽ. وارد ﺷﺪه اﯾﺪ. ﻫﺎردل !1 ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ.

بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی ...

قیمت فایل فقط 10,000 تومان. خرید. بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار
و خواص سایشی کامپوزیت Fe - TiC تحقیق علم مواد و متال. چكیده : هدف اصلی در این ...

بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي ...

بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe - TiC
پروژه كارشناسي علم مواد و متال 60 ص.doc.

بارا صنعت | بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص ...

توضیحات محصول. هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد تيتانيم و كربن بر
روي ريز ساختار و خواص سايشي مكانيكي كامپوزيت فروتيك (Fe/TiC) است.

پروژه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي

بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي ... هدف اصلي در اين
پروژه بررسي ...

بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی
کامپوزیت Fe – TiC چکیده : هدف اصلی در این پروژه بررسی تغییر درصد تیتانیم و
...

بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص ... - تيك پروژه

4 سپتامبر 2017 ... هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد تيتانيم و كربن بر روي ريز ساختار و
خواص سايشي مكانيكي كامپوزيت فروتيك( Fe/TiC ) است.

مقاله بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي ...

27 آوريل 2017 ... مقاله بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe –
TiC. چكيده :هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد ...

پایان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص ...

فهرست مطالب. چكيده : 9 فصل اول : 10 مقدمه 11 جدول 1-1 : 12 شكل 1-1 14 فصل دوم: 16
مروري بر منابع 16 1-2- عوامل موثر بر خواص كامپوزيتها : 16 2-2- تقسيم بندي ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و ...

19 سپتامبر 2017 ... خرید آنلاین پایان نامه بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص
سایشی کامپوزیت Fe - TiC پروژه كارشناسی علم مواد و متال.

دانلود پایان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص ...

چكيده : هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد تيتانيم و كربن بر روي ريز
ساختار و خواص سايشي مكانيكي كامپوزيت فروتيك( Fe/TiC ) است. نتايج حاصله
نشان ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﻴﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻮ

18 فوریه 2006 ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﻴﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺁﻟﻴﺎﮊ. ﺭﻳﺨﺘﮕﻲ. ﺟﻌﻔﺮ ﺭﺍﺛﻲ ... ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ
ﻭﺍﻧﺎﺩﻳﻢ، ﻧﺎﻳﻮﺑﻴﻢ، ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ. ﻭ. )ﺑْﺮ. ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ... ﺑﺨﺸﻲ ﺩﺭ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻱ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺁﻟﻴﺎﮊ ﺑﻪ. ﺭﻭﺵ.

ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎي ﺳﻮﭘﺮآﻟ

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎي. HIP. ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ...... و ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم،. 5
. ﺗﺎ. 10. درﺻﺪ ﮐﺒﺎﻟﺖ، و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ. ،ﺑﻮر. زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم و ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻋﻨﺎﺻﺮي از. ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﻟﺒﯿﺒﺪن. ﺎﻧ،.

بررسي تأثير عمليات ذوب در خلأ بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد ...

بررسی تأثیر عملیات ذوب در خلأ بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد رسوب ...
مولیبدن، تیتانیم، تنگستن و آلومینیم بوده و میزان کربن و عناصر ناخالصی در آنها ...

دانشگاه علم و صنعت ایران -

بررسی اثر کلسیم و عناصر نادر خاکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم
AZ91 ... ریزساختار و خواص اپتیکی فیلم لایه نازک اکسید تیتانیم مزوپور منظم ....
میردامادی، مسعود گودرزی، " تاثیر مقادیر کروم و کربن بر ریزساختار و مقاومت به ...

اﺛﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺳﻴﻢ ﺟﻮش ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر 7

وﺟﻮد دارد، ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮ. ﻣﻘﺪار. ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺳﻴﻢ ﺟﻮش ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ، رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر. و.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮك ﮔﺮم .... ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺘﺮﻳﺪﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﻴﺎژي ﻧﻴﻮﺑﻴﻢ، ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم و واﻧﺎدﻳﻢ. (. Nb,Ti,V. )( C,N. )
اﺳﺖ ... ﻣﺤﺒﻮس در ﺑﻴﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻳﺖ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ در. ﻓﻠﺰ. ﺟﻮﺷﻬﺎ.

بررسی تأثیر عملیات ذوب در خلأ بر ریزساختار و خواص مكانیكی فولاد ...

2 Aug 2017

بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺗﺼﺎل ﻏﯿﺮﻣﺸﺎ. ﺑﻪ. ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن آﺳﺘﻨﯿﺘﯽ. 316. AISI. ﺑﻪ. ﻓﻮﻻد ﮐﻢ ﮐﺮﺑﻦ. 37. St
.... اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺠـﺎري ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﯽ .... ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ
..... ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ . ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن آﺳـﺘﻨﯿﺘﯽ. اﻧﺮژي ﻧﻘﺺ. ﭼﯿﺪن ﮐﻤﯽ دارد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﻻد ﻓﺮﯾﺘﯽ اﻧـﺮژي.

جوشکاری - مهندسی مکانیک مدرس - فهرست مقالات

مطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه آلیاژ مس نیکل به فولاد ...
بررسی تجربی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی روی اتصال
... همجنس ورق آلومینیم 5052 به آلیاژ تیتانیم با فرآیند جوشکاری اصطکاکی
اغتشاشی ... بر ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش رسوب سخت‌پوشانی بر روی
فولاد کربنی.

دریافت فایل pdf جداول

تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری بر خواص مکانیکی آلیاژ. آلومینیوم T6-۷۰۷۵ ...
تاثیر حرارت ورودی فرایند قوس تنگستن- گاز بر ریزساختار و. رفتار خوردگی ...
بررسی تاثیر پوشش کربن شبه الماسی بر رفتار خوردگی فولاد. زنگ نزن
نیتروکربوره شده. بررسی اثر غلظت نانو ذرات تیتانیوم اکسید بر مورفولوژی.
رفتار خوردگی و ...

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ﺑﻪ ﻓﻮﻻد ﻛﻢ ﻛﺮﺑﻦ. 37. St. اﻣﻴﺮ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻓﺸﺎري و رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ. ﻫﺎي. Al-SiO2 ...
ﻧﺮﮔﺲ. وﺣﻴﺪي ﻣﻬﺮﺟﺮدي. 83. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﻮرد ﮔﺮم ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر داﻛﺘﻴﻠﻴﺘﻪ ﮔﺮم آﻟﻴﺎژ. ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم. IMI834.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﻮ - ResearchGate

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎزﭘﺨﺖ ﺑﺮرﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﻮﻻد ﺑﻮردار. 38. B. 10 ... ﺗﻌﯿﯿﻦ
و رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ... ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل.
ﺗﺸﮑﯿﻞ. دﻫﻨﺪه ... ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻮر اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺸﺸﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺪ.

تیتانیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تیتانیم یک عنصر شیمیایی با نماد Ti و عدد اتمی ۲۲ است. ... سفید، ضریب شکست
بالا (۴۹/۲–۹۰/۲)، درخشندگی عالی، بی اثر (خنثی بودن) و مقاومت ... داشته باشد (هر یک
از موارد فوق به دلایلی از قبیل سمی بودن، رنگ‌زایی، خواص مزاحم در حین فرآوری و … ....
هنگامی که آلیاژ در معرض فشار برش قرار می‌گیرد تا دو برابر فولاد کربنی تغییر ...

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم روش ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻓﻠﺰات

ﻓﻠﺰی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ٢ــ٤ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ... ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻟﻴﺎژی از ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ٠/٤ درﺻﺪ ﮐﺮﺑﻦ،
ﻣﺜﺎل٢ــ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨﺘﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم: ٠/٨ درﺻﺪ ..... ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﺑﺮرﺳﯽ رﻳﺰ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ آﻧﻬﺎ ... ﺟﺪول ٤ــ ٥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮد ﮐﺮدن ﻓﻮﻻد ﺳﺎده ﮐﺮﺑﻨﯽ روی ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص
ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ آن. رﻳﺰ ... واﻧﺎدﻳﻮم و ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﻴﺎژی در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ٥
درﺻﺪ.

دانلود پایان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريز ساختار و ...

1 آگوست 2016 ... دانلود پایان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريز ساختار و خواص سايشي
کامپوزيت. پست شماره 481. دانلود پایان نامه بررسي تاثير تيتانيم ...

هایپریوتکتوئید فوالد خواص مکانیکی ریزساختار و بر گیري قالب ...

كربن. /4. -1. 1. درصد. وزنی. و. منگنز. 14. -. 10. درصد. وزنی. یم. باشد. كه. از. قابل. تي.
كارسخت ... تيتانيم. می. باشد . استفاده. از. عنصر. تيتانيم. جهت. ریزدانه. كردن.
ساختار ... بررسی. تأثير. آلومينيوم. بر. خواص. و. ریزساختار. فوالد. اه. دفيلد.
پرداختند.

فولاد

اثر تيتانيم بر ساختار و خواص فولاد تند بر ريختگي ... استفاده عملي از تئوري
كربن زدائي توسط گاز آرگن و اكسيژن در ريخته گري فولاد ... بررسي تغييرات
ريزساختاري و خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده 17-4ph بر اثر افزودن
عنصر ...

بررسی تأثیر پارامترهای عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولاد

بررسی تأثیر انجماد جهت‌دار بر ریزساختار و خاصیت مگنتواستریکشن آلیاژ
گالفنول .... بهینه‌سازی پارامترهای جوشکاری TIG فولاد کربنی API 5L نوع Bبه روش
تاگوچی .... بهبود خواص سایشی فولاد هادفیلد توسط عنصر میکرو‌آلیاژی تیتانیم.

ارتباط ریزساختار و خواص مکانیکی با تنش های پسماند ناحیه جوش چند ...

جوش، تبديل کرنش های آزاد شده به تنش و تشخيص اثر اين ... ضربه( و بررسی
ریزساختارهای متالورژیکی )کوانتومتری .... عناصر شیمیایي در نواحي مختلف درز
جوش، الف( کربن، سیلسیم، گوگرد و فسفر، ب( وانادیم، مس، تیتانیوم و قلع، پ(
شکل 5-.

مشاهده مقاله | مروری بر کاربردهای ویژه نانـو ذرات دی‌اکسید تیتانیـم

در سال‌های اخیر مقالات مروری زیادی در زمینه کاربردهای مختلف دی‌اکسید تیتانیم ارائه
شده ... فوتو‌کاتالیست‌های نیمه‌هادی ترکیباتی هستند که در اثر تابش نور، واکنش‌های
.... اخیراً دانشمندان ارتباط بین جزئیات ریز‌ساختارها و خیسی، و هم‌چنین از بین بردن ...
در ادامه اصول و کاربرد‌های بالقوه فوتوکاتالیست‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت [4].

کنفرانس ملی جوش و بازرسی - کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب

تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن
دوفازی ..... بررسی رابطه بین پهنای جوش با کیفیت جوش فولاد ساده کربنی ....
تاثیرمقدار ذرات کاربید تیتانیم و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و سختی روکش ...

پروژه خواص الکتریکی نانولوله های کربنی - مقالات درخواستی

15 ا کتبر 2016 ... در اینجا به بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ که به ...
کارشناسی عنوان کامل: بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و…

PDF[بررسی رفتار انجمادی و ساختار ریختگی آلیاژ بر پایه ترکیب ...

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ T6 ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺳﺎﯾﺸﯽ و رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ- ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ 332 رﯾﺨﺘﮕﯽ ...
اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮارﻫﺎی اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ – (Fe,Co,Ga) - Nd,Pr).

ﻧﺰن ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﯿﺎژي ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﻫﯿﺪروژن در اﺗﺼﺎﻻت ﻏ

ﺎژﻫﺎ. ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧ. ﮑﯿ. ﯽ. آن. ﻫﺎ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ا. ﻦﯾ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳ. ﯽ. اﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟ. ﺎژﯿ ....
ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺷﮑﻞ. 3. ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر از ﺳﻤﺖ ﻓﻠﺰ زﯾﺮﻻﯾﻪ. St37. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ
روﮐﺶ ... ﮐﺮﺑﻦ در. HAZ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ. اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮﺑﻦ از ﻓﻠﺰﭘﺎﯾﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ. ﻓﻠﺰﺟﻮش زﻧﮓ. ﻧﺰن
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ .... اﻧﺪازد و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﻫﯿﺪروژن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ از دﺳﺖ
دادن.

تاثیر تیتانیوم در فولادها

29 مارس 2012 ... تیتانیوم عنصر شیمیایی است که که سبک ،محکم ودرخشان بوده و مقاومت خودرگی
بالایی دارد. ... حرارت دادن در حضور کربن ،آنرا احیاء نمود،زیرا که کاربید تیتانیوم
تشکیل شود. ... بررسي ها روي نمودار فازي آهن وتيتانيوم نشان مي دهند كه در ساختار سه
... وجود ذرات نيتيريدي در ريزساختار ، علاوه بر افزايش استحكام فولاد، ...

سوابق پژوهشی - دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

امين ربيعي‌زاده و احمد افسري، "بررسي تاثير نوع نانوذرات تقويت‌كننده بر خواص ...
زارچي، "تاثیر فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی بر روی ریزساختار فولادهای کم کربن
... علي‌محمد هاديان و ابوالقاسم عطايي ، "سنتز نانوذرات دي‌بوريد تيتانيم به روش سل- ...

Cv of Faculty Members

زينب رضايي, ساخت و بررسي خواص آنتي باكتريال نانو كامپوزيت چوب-پلاستيك
به همراه نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم, ۱۳۹۱. حامد صالحيان, بررسي خواص مكانيكي نانو ...

Three dimensional laser lithography for fabrication of a ciliary z ...

ﺳﻨﺘﺰ ﻣﮑﺎﻧﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮدر ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم از ذرات ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم و ﮔﺮاﻓﯿﺖ. اﻟﻤﯿﺮا. ﮐﺒﯿﺮي ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﺶ ﺳﺮد ﻣﻔﺘﻮل روي رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﮐﺸﺸﯽ درﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن 304. ﻣﺤﻤﺪ. ﻧﻌﯿﻢ زاه ... ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ- ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻدي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﻮدر آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ. ﺟﻤﺎل. اﻓﺴﻮس.

نشريه مهندسي متالورژي و مواد، - Magiran

بررسي اثر شدت فعال سازي مخلوط پودري TiO۲-Al در سنتز مايكروويوي كامپوزيت ...
کليدواژگان: كامپوزيت تيتانيم آلومينايد-آلومينا; سنتز احتراقي; فعال سازي ...
تاثير ميزان نورد سرد بر تشكيل آستنيت در فولاد كم كربن تاب كاري شده در ناحيه
ميان بحراني .... بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال نفوذي ورق هاي آلياژي Al /
Al۲O۳

متالوژی - پایان نامه دات کام

نياز بررسي و تحقيق در زمينه خوردگي در خطوط لوله حمل نفت خام ما را بر اين داشت تا
به .... بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريز ساختار و خواص سايشی کامپوزيت.

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻭﺏ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺭ ﻧﺎﻳﺘﻴﻨﻮﻝ ﺑﺮ ﺭﻳﺰ - Sadrnezhaad

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻭﺏ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺭ ﻧﺎﻳﺘﻴﻨﻮﻝ ﺑﺮ ﺭﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻭﺏ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻻﺯﻡ
ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺭ ... ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﺁﻟﻴﺎﮊ. ﻧﺎﻳﺘﻴﻨﻮﻝ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ. ﻛﻪ. ﺍﻳﻦ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﻛﺎﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ. ﺧﻮﺍﺹ
ﻣﻨﺤﺼ. ﺮ. ﺑﻔﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ... ﺁﻟﻴﺎﮊﻱ ﻧﻴﮑﻞ. -. ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ... ﻭ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻲ
ﺳﺎﺯﺩ.

عنوان درس: خواص مكانيكي مواد - دانشکده مهندسی و علم مواد

و فیزیکی مواد (شناسائی ، آنالیز ، خواص فیزیکی و ریزساختار انواع مواد) می باشد.
..... بررسی اثر ريزساختار روی رفتار کششی مواد (فلزات و ترکيبات پليمری/
کامپوزيتی) .... 10- بررسی نمونه هایی از آلیاژهای آهن – کربن و نمونه هایی پس از
عملیات حرارتی و بعضی .... آلیاژهای مس، آلومینیوم، تیتانیوم، سوپر آلیاژها و
کاربردهای هر یک.

1 - فصلنامه سرامیک ایران

بررسی خواص اپتیکی شیشه سرامیکهای شفاف سیستم لیتیوم آلومینوسیلیکات ...
بررسی ریز ساختاری هیدروکسی آپاتیت پوشش داده شده بر سطح کامپوزیت های دو
بعدی کربنی ... بررسی اثر جوانه زاهای p2o5 و ZrO2 بر قابلیت تبلور و ریز ساختار
شیشه سرامیک های دندانی لیتیم دی ... روش های سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم.

متالوژی

بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريز ساختار و خواص سايشی کامپوزيت. بررسی
تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی کامپوزيت Fe - TiC هدف ...

پایان نامه متالوژی – تاثیر افزودن مس بر ریز ساختار و خواص مكانیكی ...

29 آوريل 2015 ... 2-4- نتايج حاصل از بررسي اثر مس بر ريز ساختار نمونه هاي مورد آزمايش .... پایان نامه
بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی ...

1391 ﺗﯿﺮﻣﺎه -22 ﻣﻼﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه - ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد ﭘﺬﯾ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺶ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﻓﻮﻻد ﮐﻢ ﮐﺮﺑﻦ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﯿﺰر ﭘﺎﻟﺴﯽ. Nd:
YAG ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺴﻔﺮ. ﺑﺮ. ﺧﻮاص ﮐﺸﺸﯽ و رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. Al-15%Mg2Si. 1074. ﭘﻮﺳﺘﺮ.
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي .... اﺛﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زاﻫﺎي ﺣﺎوي زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻢ، ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم و ﺑﻮر ﺑﺮ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ رﯾﺨﺘﮕﯽ درﺟﺎي. Al-
20wt ...

نشریه علوم و مهندسی سطح - شماره جاری

تأثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-
TiO2. صفحه 27-39 ... بررسی تأثیر پوشش‌های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر
رفتار خوردگی فولادهای کم کربن. صفحه 53-67 ... ارتقای سختی آلیاژ هوایی
تیتانیوم Ti-6Al-4V با پوشش کامپوزیتی ایجاد شده به روش جوشکاری TIG. صفحه 93
-106.

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد - فهرست مقالات

بررسی تاثیر فاکتور های مختلف در استحکام لوله های پلی اتیلن جوشکاری شده ...
بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال فولاد API-X65 به روش جوشکاری هم زن
اصطکاکی ... نانوساختار پلی سیلوکسان-تیتانیوم دی اکسید- شیشه زیستی به
روش سل- ژل ... بررسی تاثیرهمزمان کربن و روی برفرایند احیای مکانوشیمیایی
اکسید مس.

فولاد MO40

کربن.. تاثیر. توام. عناصر. در. فوالد. MO40.. خواص. و. کاربردهای. فوالد. MO40..
بررسی. ریز. ساختار. های. و. خواص. حاصل. از. عملیات. حرارتی. فوالد. MO40.. تهیه. ذوب
... وانادیم ، تیتانیم ، نیسوبیم و زیرکسونیم ..... ریزساختار فوالد. 4140.

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري زﯾﺮﭘﻮدري ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﻮﻻد و ﺣﺮارت ورودي ﺟﻮش ﺑﺮ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ. ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﺮارت. 27 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﯿﺎژي ﮐﻠﯿﺪي در ﻓﻮﻻد ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﺮارت. 28. 1-8-2-1-. ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم. 28. 1-8-2-2-. ﻧﺌﻮﺑﯿﻮم. 28 ... ﮐﺮﺑﻦ. 30. 1-8-3-. ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺮم ﺷﺪن ﺣﺎﺻﻞ از. ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر. HAZ. و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن. 30. 1-8-4-. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺮارت ورودي و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
دﻣﺎ ...

متالوژی - Payannameha

مي باشند لذا در اين پروژه هدف ، بررسي اين فرآيند ها و همچنين معرفي و طبقه‌بندي
فولادهاي ... بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی
کامپوزيت.

رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه درون ﻣﺬاب ﻫﺎي ﮔﺎز - سامانه مدیریت نشریات ...

ﮔﺮاﻓﯿﺖ و رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر در ﭼﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰودن ذرات آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ از واﮐﻨﺶ ﺗﺮﻣﯿﺖ.
ﭘﻮدرﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﻣﻨﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از واﮐﻨﺶ اﺣﯿﺎء اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ. ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ... ﺑﺮرﺳﯽ.
ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ﮐﻪ. اﻓﺰودن ذرات آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ي. زﯾﺎد ﺑﺮ. رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﮔﺮاﻓﯿﺖ دارد ...
زﯾﺎد ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و. ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﺪن. ﻫﺎ دارد ... اﻓﺰودن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم و واﻧﺎدﯾﻮم ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد.
دﻧﺪرﯾﺖ.

پروفایل شخصی - محمدحسین شاعری - دانشگاه بین المللی امام خمینی

٣, بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت
... ٤, بهینه سازی سیکل عملیات حرارتی فولادهای کم کربن کرم بالا (FMU-٢٩) مورد
استفاده ... ١, اثر فورج چندگانه بر ریزساختار و خواص مکانیکی تیتانیم خالص
تجاری ...

مجله نخبگان علوم و مهندسی - Google Scholar Citations

Evaluation of Properties Carbon Nanotubes (CNTs) and CNT/Polymer ... فرعی
تیتانیوم با استفاده از عوامل احیا کننده کربن بلک و پلی وینیل الکل‎ ... بررسی
ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال هم جنس آلیاژ Rene 80 با استفاده از ... بررسی
تاثیر شکل بال روی عملکرد یک پهباد و امکان ایجاد تغییر در شکل بال حین پرواز‎.

چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

بررسی تأثیر مقادیر بالای کرنش اولیه در ورق فولادی کم کربن بر ریزساختار و
خواص ... بررسی تاثیر نانوذرات ZrSiO4 بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت Al-
ZrSiO4 ..... تولید کاربید تیتانیم و نانو کامپوزیت TiC-SiO2 با استفاده از روتیل
به روش ...

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

تاثیر دما و زمان اتصال بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال TLP سوپرآلیاژ IN-
738LC ایجاد ... تحلیل ارتعاشی نانولوله‌های کربنی حامل سیال با پروفیل جریان
لایه‌ای و آشفته ... بررسی تأثیر عنصر آلیاژی تیتانیم بر رفتار خستگی فولاد
هادفیلد.

تاثیر درصد کربن در فولاد - √دنیـــــــای متـــــــــــالورژی فقـــــــط از ...

تغييرات 0.1 درصدي كربن فولاد تاثيرات شگرفي روي خواص فولاد دارد. ... در چدنها،
كربن بصورت گرافيت در ريزساختار بوده كه در سختي پذيري تاثيري ندارد.

کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی

18 ژوئن 2014 ... 14-F-REN-1020 · بررسي تأثير افزايش نانولوله كربني بر خواص مكانيكي ... سلول
های خورشیدی نانوساختار به کمک نانو پودر دی اکسید تیتانیم.

تحقیق بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی ...

22 مه 2017 ... دانلود تحقیق بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی
کامپوزیت Fe - TiC چکیده: هدف اصلی در این پروژه بررسی تغییر درصد ...

بررسی اثر عناصر آلیاژی بر نفوذ هیدروژن در اتصالات غیرمشابه ...

در این پژوهش به بررسی اثر عناصر آلیاژی در روکشAISI 347 با دو ترکیب ... به این
منظور نمونههایی از جنس فولاد کربنی St37 تهیه شد و سپس توسط فولاد زنگ نزن ...
نشان داد وجود عناصری مانند کروم، منگنز، تیتانیوم و نیوبیوم میتواند نفوذ هیدروژن را
... شامل بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی روکش اعمالی و بخش دوم تاثیر هیدروژن
...

بررسی خواص پوشش آلیاژی روی- نیکل ایجاد شده بر سطح فولاد کم ...

هدف از انجام این تحقیق ایجاد پوشش آلیاژی روی - نیکل بر روی فولاد کم کربن St12
به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی به منظور بهبود خواص سطحی و خوردگی فولاد ...

بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص ... - NCBA

10 جولای 2017 ... دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: docx حجم فایل: 8207 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 111 بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص ...

بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص ... - NCBA

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ و ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﺳﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ – TiC Fe ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد و
ﻣﺘﺎل. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺻﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ و ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮ روی رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﺳﺎﯾﺸﯽ ...

عملیات-حرارتی-1.docx

بررسی اثر درصد کربن و محیط سرد کننده بر سختی و ریز ساختار فولادهای ساده
کربنی . ... چگونگی دگرگونی آستنیت (ریز ساختار) و خواص مکانیکی (سختی و. .....
فولادهای نرم کار سخت شده، آلیاژهای تیتانیوم در شکل هیدریدی و آلیاژهای آلومنیوم
کاملا ...

مقالات [بایگانی] - صفحه 2 - باشگاه مهندسین مواد ایران

... مقاله258:بررسي تاثير فيلترگذاري بر ريزساختار و خواص مکانيکي آلياژ چدن ...
شماره 284: تاثیر تیتانیوم بر خواص مکانیکی و شکل پذیری فولاد کم کربن ...

جلد دوم - شماره دوم- تیر ماه 96 - مجله نخبگان علوم و مهندسی

شبیه سازی و بررسی تاثیر تغییرات هندسی در جریان توسعه یافته آشفته درون ....
بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال هم جنس آلیاژ Rene 80 با استفاده ...
سنتز کربوترمال اکسیدهای فرعی تیتانیوم با استفاده از عوامل احیا کننده کربن
بلک ...

ميهن پروژه،فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های دانشجویی تحقیق ...

دانلودپایان نامه بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماش. چکیده
... بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe.

متالوژی - پایان نامه | Payan Name

21 آوريل 2015 ... بررسی تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشی کامپوزيت Fe - TiC.
هدف اصلی در این پروژه بررسی تغییر درصد تیتانیم و كربن بر ...

های نفوذی پوشش ارزیابی و بررسی کیفیت سطح

31 ژانويه 2017 ... بررسی. خواص. پوشش. سرامیکی. TiO2. تشکیل. شده. بر. روی. تیتانیوم. به. روش ...
بررسی. تاثیر. میدان. مغناطیسی. بر. ریزساختار. پوشش. کامپوزیتی. Ni-SiC ....
کربنی. حسین. سلطانی،. مجید. طاووسی. 9:20. تأثیر. افزایش. آهن. بر.

و های جوشکاری در جذب هیدروژن متر و پارا ژیکی ر های متالو یر متغ ...

هیدروژن با فلزاتی نظیر تیتانیوم، وانادیوم ... بررسی مکانیزم تشکیل ترک
هیدروژنی ... ،این ترک بیشتر در فوالدهای کربنی و کم آلیاژ و همچنین فوالدهای با
ناخالصی. های باال .... تاثیر عناصر آلیاژی بر خواص و مقاومت به ترک خوردگی
هیدروژنی. -3 ... در ریز ساختار و خواص مکانیکی فلز جوش فوالدهای کم آلیاژ ارزیابی و
مشخص شده است.

مسعود كثيري عسگراني - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

الیزا رضوانی, حمید غیور, مسعود کثیری, "اثر پارامترهاي سرعت برش بر زبري سطح
آلياژ .... كاري غير همجنس تيتانيوم خالص تجاري به فولاد زنگ نزن 304 كم كربن با
استفاده از ... آرمين امامي, مرتضي شمعانيان, مسعود كثيري, "بررسي ريزساختار و
خواص ...