گزارش طرح تحقيقاتي بررسي مزيت نسبي در توليد و - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش طرح تحقيقاتي مزيت نسبي توليد فرش دستباف راهبرد توسعه تجارت بين الملل مزيت نسبي -صادرات فرش دستباف تحليل كشش DRC آناليز قيمت تمام فرش

دانلود رایگان
گزارش طرح تحقيقاتي بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران 1) . البته تخمين تابع روند تغييرات شاخص RCA نشان دهندة نوسانات شديد وضعيت مزيت نسبي كشور در زمينة صادرات اين كالا مي باشد . تخمين كشش قيمتي تابع تقاضاي جهاني فرش دستباف ايران ، نمايانگر چسبندگي شديد مقدار تقاضاي فرش ايران با قيمت فروش آن در سطح بين المللي است (E>1) . محاسبات انجام شده در خصوص شاخص DRC نيز حكايت از آن دارد كه كشور در زمينة توليد فرشهاي اعلاباف 60 رج تمام ابريشم در استانهاي آذربايجان شرقي و قم و فرشهاي معمولي باف 50-45 رج در استانهاي اصفهان و خراسان داراي مزيت نسبي و در توليد فرشهاي درشت باف 30 رج در استان همدان از عدم مزيت نسبي برخوردار است .
تعداد صفحات 345 word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
فصل اول: كليات
1-1- مقدمه 2
2-1- اهميت تحقيق 2
3-1- فرضيات تحقيق 4
4-1- اهداف تحقيق 4 5-1- روش شناسي تحقيق 5
6-1- سابقه تحقيق 6
7-1-فصل بندي و رئوس مطالعات تحقيق 8
فصل دوم: مباني نظري اصل مزيت نسبي
1-2- راهبرد هاي توسعه اقتصادي و جايگاه تجارت بين الملل 10 1-1-2- راهبردهاي درونگراي توسعه اقتصادي 11
2-1-2- راهبردهاي برونگراي توسعه اقتصادي 13
2-2- تأثير تجارت بين الملل بر رشد اقتصادي 16 1-2-2- تفسير سنتي نقش تجارت بين الملل 16 2-2-2- تفسير نوين نقش تجارت بين الملل 18
3-2- مباني تئوريك تجارت بين الملل و مزيت نسبي 19
1-3-2- ديدگاه مزيت مطلق آدام اسميت 19
2-3-2- ديدگاه مزيت نسبي ديويد ريكاردو 20
3-3-2- مزيت نسبي و هزينه فرصت هاي از دست رفته 21
4-3-2- ديدگاه مزيت نسبي هكشر – اوهلين (نظريه جديد تجارت بين الملل) 21
5-2- شكاف فن آوري و پويايي در مزيت نسبي 2
94-2- مزيت نسبي و سودآوري تجارت بين الملل 24
6-2- مزيت نسبي بالفعل و بالقوه 34 1-6-2- مزيت نسبي بالفعل اسمي 36
2-6-2- مزيت نسبي بالفعل حقيقي 36 3-6-2- مزيت نسبي بالقوه اسمي 36
4-6-2- مزيت نسبي بالقوه حقيقي 36
فصل سوم: روش شناسي تعيين مزيت نسبي
1-3- شاخص هاي مزيت نسبي آشكارشده (RCA) 41
1-1-3- شاخص هاي مبتني بر آمار توليد و صادرات 41 1-1-1-3- معيار سهم صادرات 42
2-1-1-3- معيار سهم خالص صادرات 43 3-1-1-3- شاخص يونيدو 43 2-1-3- شاخص هاي مبتني بر آمار صادرات 43 1-2-1-3- شاخص بالاسا (BAL) 43
2-2-1-3- شاخص دانگز – ريدل (DR) 45
3-2-1-3- شاخص هاي خالص يونيدو 45
3-1-3- شاخص هاي مبتني بر آمار صادرات و ابزار آماري 45 1-3-1-3- نگرش درآمدي 46
2-3-1-3- نگرش رتبه اي 46
3-3-1-3- نگرش ثبات 47 4-3-1-3- نگرش درآمدي – ثبات 47
2-3- محدوديت هاي شاخص هاي RCA 48
3-3- شاخص هاي مبتني بر روش هاي اقتصادسنجي 49
1-3-3- تخمين توابع عرضه و تقاضاي محصول 49
2-3-3- روش ديك 52
4-3- شاخص مبتني بر روش برنامه ريزي 53 5-3- شاخص هاي طرف عرضه 54 1-5-3- معيار هزينه منابع داخلي (DRC) 55
1-1-5-3- پيشينه كاربرد و فرمول محاسباتي DRC
2-1-5-3- تعريف قيمت هاي سايه اي و نقش آن در محاسبه DRC 58
3-1-5-3- تبديل عوامل توليد خارجي به داخلي و وضعيت DRC 63
2-5-3- معيار نرخ حمايت مؤثر (EPR) 65
3-5-3- معيار تجزيه و تحليل منافع اقتصادي (SBA) يا سودآوري خالص اجتماعي (NSP) 65
4-5-3- معيار الگوي داده – ستانده، برنامه ريزي و هزينه منابع داخلي 66
6-3- شاخص هاي طرف تقاضا 68 1-6-3- اهميت شناخت بازارهاي هدف صادراتي در ايجاد مزيت نسبي رقابتي 69 1-1-6-3- نقش مشخصه هاي تقاضا در بازارهاي هدف بر ايجاد مزيت نسبي رقابتي 71
2-1-6-3- نقش تجزية بازارهاي هدف در ايجاد مزيت نسبي رقابتي 72 3-1-6-3- اهميت روابط سياسي در ايجاد مزيت نسبي رقابتي 72 2-6-3- كاربرد شاخص هاي طرف تقاضا در تعيين مزيت نسبي رقابتي 73 7-3-بررسي مباني نظري نمونه گيري و انجام فعاليت ميداني تحقيق 75
1-7-3- علل نمونه گيري 76 2-7-3- روش هاي مختلف نمونه گيري در تحقيقات ميداني 77
3-7-3- انواع نمونه گيري احتمالي (تصادفي) 78
1-3-7-3- نمونه گيري تصادفي ساده 79 2-3-7-3- نمونه گيري تصادفي سيستماتيك 79
3-3-7-3- نمونه گيري تصادفي خوشه اي 80
4-3-7-3- نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده 80
4-7-3- روش تعيين حجم نمونه 81 5-7-3- روش تجزيه و تحليل اطلاعات حاصله از فعاليت ميداني تحقيق 83
6-7-3- روش هاي تحليل آماري 84 1-6-7-3- آمار توصيفي 84 2-6-7-3- آمار استنباطي 85
1-2-6-7-3- تحليل آزمون ناپارامتريك چي دو 85
2-2-6-7-3- تحليل عامل (Factor Analysis) 86
فصل چهارم : تجزيه و تحليل نتايج حاصله از اندازه گيري مزيت نسبي 1-4- بررسي مزيت نسبي در صادرات فرش دستباف ايران 91 1-1-4- بررسي روند صادرات فرش دستباف ايران 92 2-1-4- محاسبه مزيت نسبي در صادرات فرش دستباف ايران 94
3-1-4- بررسي روند تغييرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف كشور 100
4-1-4- بررسي نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در صادرات فرش دستباف كشور 101
2-4-بررسي مزيت نسبي رقابتي كشور در صنعت فرش دستباف 126 1-2-4- محاسبه مزيت نسبي رقابتي كشور با استفاده از تخمين مدل تقاضاي صادراتي فرش دستباف 129 3-4- بررسي مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف 131 1-3-4- نحوه كاربرد معيار DRC در محاسبه مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف 132
2-3-4- نحوه برآورد قيمت هاي سايه اي به منظور محاسبه مزيت نسبي حقيقي كشور در توليد فرش دستباف 133
1-2-3-4- برآورد قيمت سايه اي عوامل داخلي توليد فرش دستباف 133
2-2-3-4- برآورد قيمت سايه اي نهاده هاي قابل تجارت درتوليد فرش دستباف 137 3-2-3-4- برآورد قيمت سايه اي نرخ ارز 138 3-3-4- محاسبه مزيت نسبي در توليد فرش دستباف 143
4-3-4- بررسي مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي 143 1-4-3-4- پيشينه قالي بافي در آذربايجان 143 2-4-3-4- ويژگيهاي ظاهري قالي هاي آذربايجان 146 3-4-3-4- ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي آذربايجان 148
4-4-3-4- آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي 150
5-4-3-4- محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي 151
6-4-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي 153 5-3-4- بررسي مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان قم 177 1-5-3-4- پيشينة قالي بافي در قم 177
2-5-3-4- ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي قم 178
3-5-3-4- ويژگيهاي ظاهري قالي هاي قم 179
4-5-3-4- آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان قم 180 5-5-3-4- محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم 181
6-5-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان قم 183 6-3-4- بررسي مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان 205 1-6-3-4- پيشينة قالي بافي در اصفهان 205
2-6-3-4- ويژگيهاي ظاهري قالي هاي معاصر اصفهان 206
3-6-3-4- ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي اصفهان 207 4-6-3-4- آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان اصفهان 210
5-6-3-4- محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان 211 6-6-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان اصفهان 213 7-3-4- بررسي مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان 236 1-7-3-4- پيشينة قالي بافي در خراسان 236
2-7-3-4- ويژگيهاي ظاهري و فني بافت قالي در مهمترين مراكز قالي بافي در استان خراسان 237
3-7-3-4- آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان خراسان 244 4-7-3-4- محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان 245
5-7-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان خراسان 247
8-3-4- بررسي مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان 269
1-8-3-4- پيشينة قالي بافي در همدان 269
2-8-3-4- ويژگيهاي ظاهري قالي هاي همدان 270
3-8-3-4- ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي همدان 271 4-8-3-4- آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان همدان 274
5-8-3-4- محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان 275
6-8-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان همدان 277 9-3-4- تجزيه و تحليل نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف كشور 299 1-9-3-4- تجزيه و تحليل نرخ ارز غايي 299
2-9-3-4- تجزيه و تحليل قيمت غايي فروش هر متر مربع فرش دستباف 301
3-9-3-4- تجزيه و تحليل ارزش غايي مواد اوليه داخلي هر متر مربع فرش دستباف 303

عنوان صفحه
4-9-3-4- تجزيه و تحليل ارزش غايي نهاده هاي قابل تجارت هر متر مربع فرش دستباف 305 5-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش ارزي DRC 306
6-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش قيمتي DRC 307
7-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش DRC نسبت به ارزش مواد اوليه داخلي 308
8-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش DRC نسبت به ارزش نهاده هاي قابل تجارت 309
9-9-3-4- ارزيابي عوامل مؤثر بر مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف براساس مطالعات ميداني تحقيق 310
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5- خلاصه نتايج تحقيق 331 2-5- ارائه سياست هاي كاربردي 340 فهرست منابع 343
پيوست 345


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گزارش طرح تحقيقاتي


مزيت نسبي توليد فرش دستباف


راهبرد توسعه ، تجارت بين الملل ، مزيت نسبي


صادرات فرش دستباف


حليل كشش DRC


آناليز قيمت تمام فرش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بسم اللّه الرحمن الرحیم - khuisf.ac.ir

روش و تكنيكهاي تحقيق. در مجموع در طرح تحقيق دانشجو بايد بتواند به سوالات زير پاسخگو باشد:

پزشکی بالینی - روش73- كاربرد پزشكي هسته اي در

pdf متن کامل روش. پزشكي هسته اي در تشخيص و درمان؛ انرژي درمانگر. كاربرد پزشكي هسته اي در راديو ...

گنجینه علوم تجربی - علوم تجربی

وقتي ضربه شديدي به دو استخواني كه در كنار يكديگر، مفصلي را ايجاد كرده‌اند، وارد شود و رابطه ...

سازه فلزی | تعریف سازه فلزی | انواع سازه فلزی

فنی مهندسی سازه فلزی. واحد فنی و مهندسی در شرکت سارنج سوله ایران وظیفه طراحی و انجام محاسبات ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

مراسم قرعه‌کشي جوايز سومين دوره جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين برگزار شد. به گزارش ...

مدیریت فناوری نانو - نانو و صنعت

دانشمندان مرکز تحقيقاتي آي‌بي‌ام با همکاري مرکز روبش نانومقياس در دانشگاه استنفورد ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

چارلز بابیج و صرفه جویی های تخصص گرایی. چارلز بابیج در 24 دسامبر سال 1792 در حومه لندن به دنیا آمد.

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

آموزش کاشت درختان میوه - daneshju.ir

مقدمه درخت افرا در نواحی جنگلی و در خاکهای گچی می‌روید و به خصوص در چنگلهای شمال ایران ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

دنلود مقاله بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات …

دنلود مقاله بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات ... دنلود مقاله بررسي مزيت نسبي در توليد و ...

تحليل هاي علمي توليد گندم در ايران و جهان | پروژه یاب

... طرح هاي تحقيقاتي و ساير منابع علمي در باب توليد گندم در ايران و مزيت نسبي توليد ... در توليد ...

تحقیق تحليل های علمی توليد گندم در ايران و جهان - …

... طرح هاي تحقيقاتي و ساير منابع علمي در باب توليد گندم در ايران و مزيت نسبي ... در توليد گندم ...

مقالات مشابه با مقاله: بررسي مزيت نسبي ايران در توليد و ...

... بررسي مزيت نسبي ايران در توليد و ... بررسي مزيت نسبي ... و مزيت نسبي توليد و ...

بررسي مزيت نسبي توليد مركبات در ايران – مقايسه آن در

... زیست شناسی ,بررسي مزيت نسبي توليد ... دارا مي باشد و در مقايسه مزيت نسبي در دو استان ...

مقایسه تولید گندم در ایران و جهان

... طرح هاي تحقيقاتي و ... گندم در ايران و مزيت نسبي ... در توليد گندم مزيت نسبي ...

بررسي آثار سياستي و مزيت نسبي خيار و گوجه …

... سياستي و مزيت نسبي خيار ... بررسي آثار سياستي و مزيت نسبي ... سياستي در توليد خيار و گوجه ...

نقش چوب در زندگي انسانخرید چوب در زندگي انسان

... و هنرآموزان و محققانفایل…,نقش چوب در زندگي ... نامه، طرح صنعتی،کارآموزی ...

پروژه - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

... بر مزيت نسبي در توليد و ... بررسي مزيت نسبي در توليد و ... و تحقيقاتي از ...

تولید و صادرات فرش | Filepark

بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران . لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

بسم اللّه الرحمن الرحیم - khuisf.ac.ir

روش و تكنيكهاي تحقيق. در مجموع در طرح تحقيق دانشجو بايد بتواند به سوالات زير پاسخگو باشد:

پزشکی بالینی - روش73- كاربرد پزشكي هسته اي در

pdf متن کامل روش. پزشكي هسته اي در تشخيص و درمان؛ انرژي درمانگر. كاربرد پزشكي هسته اي در راديو ...

گنجینه علوم تجربی - علوم تجربی

وقتي ضربه شديدي به دو استخواني كه در كنار يكديگر، مفصلي را ايجاد كرده‌اند، وارد شود و رابطه ...

سازه فلزی | تعریف سازه فلزی | انواع سازه فلزی

فنی مهندسی سازه فلزی. واحد فنی و مهندسی در شرکت سارنج سوله ایران وظیفه طراحی و انجام محاسبات ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

مراسم قرعه‌کشي جوايز سومين دوره جشنواره کارت هديه بانک اقتصادنوين برگزار شد. به گزارش ...

مدیریت فناوری نانو - نانو و صنعت

دانشمندان مرکز تحقيقاتي آي‌بي‌ام با همکاري مرکز روبش نانومقياس در دانشگاه استنفورد ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

چارلز بابیج و صرفه جویی های تخصص گرایی. چارلز بابیج در 24 دسامبر سال 1792 در حومه لندن به دنیا آمد.

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

آموزش کاشت درختان میوه - daneshju.ir

مقدمه درخت افرا در نواحی جنگلی و در خاکهای گچی می‌روید و به خصوص در چنگلهای شمال ایران ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1