پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران پایان نامه رضايت زناشوييرضايت زناشويي بهداشت رواني تيپهاي خانواده هوش عملي- هوش نظري

دانلود رایگان
پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسرانچكيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالي رضايت زناشويي Enrich وماتريسهاي پيشرونده ريون بود.فرضيه تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،در سطح اطمينان 99%دو فرضيه تحقيق يكي مبني بر رابطه بين رضايت زناشويي وهوش مردان وديگري مبني بر رابطه رضايت زناشويي وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضيه تحقيق بعدي با استفاده از روش t استودنت مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،هردو در سطح اطمينان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واين نتايج حاصل شد،بين رضايت زناشويي مردان وزنان وهمچنين بين هوش مردان وزنان تفاوت معناداري وجود ندارد.
تعداد صفحات 128 word
فهرست مطالب
مقدمه...... 2
فصل اول :گستره علمي موضوع پژوهش......... 5
1- موضوع پژوهش....... 5
2- هدفهاي پژوهش .......... 5
3- امكان بررسي موضوع پژوهش واهميت آن ............. 6
4- سؤالهاي پژوهش .......... 6
5- فرضيه‎هاي پژوهش..................... 7
6- متغيرها وتعريف عملياتي آنها.................... 7
خلاصه.................................. 9
فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق........ 11
بخش اول :رضايت زناشويي................. 12
تعريف رضايتمندي زناشويي.......... 13
ازدواج .............................. 13
تعريف ازدواج .............. 13
فوائد ازدواج................................. 14
ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي ................ 15
افكار مسموم .............. 17
بهداشت رواني .............. 17
بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان ....... 19
مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق............ 19
پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين.......... 20
طرز تفكر وعقايد وتمايلات ......................... 20
طرز تلقي ونگرشها .................................. 21
عقايد مذهبي ......................................... 22
اختلافات طبقاتي ...................................... 22
ميزان تحصيلات ........................................ 22
توافق وطرز فكر درباره امورجنسي ................. 22
تولد فرزند................................................. 23
تعداد فرزندان............................................. 24
اخلاق ......................................................... 24
دخالت اطرافيان وبستگان ............................... 24
تفاوت سني بين زن وشوهر ..........................25
رابطه با اوليا .............................................. 25
ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد....... 26
1- خست........................................................ 26
2- عصبانيت.................................................... 26
3- دورويي......................................................................... 26
4- دروغ........................................................... 26
5- پنهان كاري.......................................................... 26
6- پرخاشگري وخشونت................................................... 26
7- لجاجت............................................................ 27
8- خود بيني وتحقير ديگري ................................................... 27
9- بي‎انظباطي...................................................................... 27
وجوهي از اختلافات زناشويي ........................................................... 28
نيازهاي احساسي زن ومرد............................................ 28
چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود............................................................. 29
نياز اساسي ازدواج موفق.................................................................... 29
نقش زن در زندگي امروز ................................................................... 31
زن در نقش همسري ............................................................................... 31
موقعيت زن در اسلام ....................................................................... 32
ازدواج از نظر اسلام......................................................................... 32
سختگيري در مسئله ازدواج................................................................... 33
اهداف والاي ازدواج در اسلام................................................................... 33
معيارهاي انتخاب همسر ....................................................................... 35
خواستگاري........................................................................................ 36
مهريه............................................................................................ 36
جهيزيه ...................................................................... 37
عقد وعروسي.................................................................... 37
حقوق زن وشوهر................................................................................ 39
رفتار...................................................................................... 39
گفتار..................................................................... 40
هدف زندگي ازديد قرآن .................................................................. 40
اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم ........................................... 41
خانواده.................................................................................. 41
تيپهاي خانواده.................................................................... 42
خانواده متزلزل . ............................................................. 43
خانواده متعادل............................................................. 43
خانواده متكامل............................................... 43
ويژگيهاي ارتباط سالم................................ 44
ويژگيهاي ارتباط ناسالم................................ 44
توصيه‎هايي براي زن وشوهرها.......................... 46
شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم .................. 46
طلاق.............................................................. 47
خانواده گسسته ........................................... 48
اختلافات خانوادگي ........................................ 48
تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه...................................... 49
انواع عوارض بعد از طلاق................................ 49
1- طلاق رواني............................................. 49
2- طلاق قانوني................................................................. 49
3- طلاق با مسئله اقتصادي............................................ 50
4- طلاق اجتماعي........................................... 50
تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق........................................ 50
بخش دوم:هوش........................................... 52
تعريف هوش...................................................... 52
وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني .............................. 54
هوش عملي وهوش نظري................................. 55
هوش واستعدادهاي ديگر.................................... 56
ماهيت عامل
تست هوش چيست........................................................ 58
بهره هوشي (هوشبهر )چيست....................................................... 58
بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني................................................... 60
ماهيت هوش ............................................................................ 61
الف- هوش بعنوان توان درك رابطه...................................................................................................................... 61
ب- هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد............................................................................................ 62
پ- هوش بعنوان ظرفيت يادگيري ...................................................................................................................... 62
ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعي ................................................................................................................. 62
عوامل موثر در رشد هوش ..................................................................................................................................... 63
نقش محيط ووراثت در تشكيل هوش.................................................................................................................... 63
1- وراثت وهوش.................................................... 63
2- ازدواج ميان خويشاوندان وهوش ..................................................................................................................... 64
3- هوش چگونه به ارث ميرسد............................................................................................................................. 64
4- محيط وهوش.........................................................................................................
5- نقش زمان در تشكيل هوش...................................... 65
6- عوامل محيطي موثر در رشد هوش.................................................................................................................. 66
آزمون استانداردشده هوش.............................................. 67
آزمونهاي هوش .......................................................... 68
آزمونهاي گروهي........................................................... 69
آزمونهاي فردي هوش.......................................... 70
ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش............................................. 70
نظريه‎هاي معاصر هوش................................. 71
الف: نظريه‎هاي عاملي هوش.................................. 72
نظريه دوعاملي اسپيرمن...................................... 73
نظريه سلسله مراتبي........................................ 73
نظريه چند عاملي ترستون......................................... 75
نظريه سه بعدي گيلفورد.......................... 76
نظريه كتل درباره هوش متبلور وهوش سيال......................................... 76
نظريه دوسطحي جنسن........................................................... 77
ب: نظريه‎هاي فرايند مداري هوش.................................................... 78
نظريه شناختي پياژه درباره هوش......................................................................................................................... 79
نظريه بازنمايي برونر............................................. 81
مروري بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينه رضامندي زناشويي درداخل وخارج كشور
خلاصه .............................................................. 90
فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع...................... 95
1-انتخاب نمونه............................................ 96
1-1- جامعه مورد بررسي.............................................. 96
2-1 روش نمونه گيري .................................................. 97
3-1 نمونه منتخب.......................................... 97
2-ابزار وروش اجراي پژوهش........................... 97
1-1 ابراز پژوهش ................ 97
2-2 آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH.................................................................................................... 97
3-2روش نمره گذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي ENRICH..................................... 101
4-2آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN.......................................... 102
5-2شيوه نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN............................ 102
6-2 روش اجراي پژوهش....................... 103
3-طرح پژوهش وروشهاي آماري................................ 103
1-1- معرفي طرحهاي پژوهش ........................... 103
1-2-روشهاي آماري وتحليل داده‎ها ................ 103
خلاصه...................................................... 104
فصل چهارم:ارائه وتحليل نتايج كمي ................ 105
1-يافته‎هاي توصيفي .............. 106
2-يافته‎هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ها ......... 109
خلاصه .............................................................. 111
فصل پنجم : بحث ونتايج كمي............................. 113
1-بحث وبررسي درباره يافته‎ها ................................. 114
2-تفسير نهايي ....................................... 115
3-محدوديتهاي پژوهش ................................... 121
4-پيشنهادات......................................... 122
پيوستها ............................................. 123
جدول داده‎هاي خام....................................... 124
جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان وزنان........................................... 126
فهرست منابع.......................................................... 128
فهرست جدولها
عنوان ........................................................................................................................ صفحه
جدول 1-1- تفسير كيفي معادلهاي هوشبر آزمون ماتريسهاي پيشرو.............................................. 8
جدول 1-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان ......................................... 106
جدول 2-4 - يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان............................................. 106
جدول 3-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان ............................................ 107
جدول 4-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات هوش مردان وزنان ................................................................ 108
جدول 5-4- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش مردان................................................ 109 جدول 6-4- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش زنان .................................................. 109
جدول 7-4- نتايج آزمون tمستقل براي رضايت زناشويي مردان وزنان .......................................... 110
جدول 8-4- نتايج آزمون tمستقل براي هوش مردان وزنان ............................................................ 111
فهرست نمودارها
عنوان ........................................................................................................................ صفحه نمودار 1-4......................................................................................................................................................... 107 ميانگين نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان وزنان
نمودار 2-4......................................................................................................................................................... 108 ميانگين نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان
نمودار 3-4......................................................................................................................................................... 108 ميانگين نمرات هوش مردان وزنان


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران


پایان نامه رضايت زناشويي


رضايت زناشويي


بهداشت رواني


تيپهاي خانواده


هوش عملي


هوش نظري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانك موضوعات پايان نامه رشته مامايي | بانك موضوعات پايان نامه

1. بررسي تاثير آموزش شيردهي، ضمن اجراي هم اتاقي مادر و نوزاد، بر ميزان شيردهي در دوران ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

پروژه بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان - ویکی …

بررسی تصویر سازی کتاب کودکان; بررسی علل و عوامل سرقت و مسائل و معضلات اجتماعی; بررسی ...

میگنا - تبيين دلبستگي نظريه بالبي

متوقف كند و سپس دوباره شروع به دويدن دور اتاق كند و دنبال مادرش بگردد و زماني‌كه ...

روش تحقیق

1.تعریف افت تحصیلی: افت از نظرلغوی به معنای کمبود،کمی و کاست و نقصان است. ا فت تحصیلی ...

زندگي نامه بزرگان وبلاگ مذهبي سایت مذهبی …

یکی از شاخصه های پر اهمیت در پیشرفت اسلام اخلاق نیک و کلام دلاویز و پرجاذبه پیامبر ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی 1 همخوانی است که به منظور بررسی ارتباط میزان تامین ...

روشهای تقویت اعتماد به نفس وعزت نفس،جوان و

مهارت ابراز وجود و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

دكتر محمد صالح وليدي عضو هيات علمي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم مقدمه 1 _ شناخت ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

دكتر محمد صالح وليدي عضو هيات علمي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم مقدمه 1 _ شناخت ...

استفتائات - KHAMENEI.IR

استفتائات و رساله حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای

داستان های كوتاه [آرشيو] - Page 6 - P30World Forums ...

مانتو و مقنعه ام رو به سرعت می پوشم ،امروز خیلی دیر شده در بزرگ باشگاه روکه بازمی کنم ...

آذر 1389 - راه زندگی

نقش ترس در شکست انسانها و اقسام آن ترس مثبت و منفی هراس، تيره بختي است، اما شهامت را ...

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر ...

استفتائات - KHAMENEI.IR

استفتائات و رساله حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای

داستان های كوتاه [آرشيو] - Page 6 - P30World Forums ...

مانتو و مقنعه ام رو به سرعت می پوشم ،امروز خیلی دیر شده در بزرگ باشگاه روکه بازمی کنم ...

آذر 1389 - راه زندگی

نقش ترس در شکست انسانها و اقسام آن ترس مثبت و منفی هراس، تيره بختي است، اما شهامت را ...

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر ...