پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس نوع جرم پایان نامه ویژگی های شخصیتی مجرمان طبقه بندی کین برک دیدگاه جرم شناسی شخصیتی مجرمان

دانلود رایگان
پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس نوع جرمچکیده :
پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی های شخصی مجرمان براساس نوع جرم مرتکب شده پرداخته است. در این پژوهش، رابطه ی ویژگی شخصیتی که عبارت بودند از (ضعف روانی pt، هیستری Hy، افسردگی D، انحراف اجتماعی – روانی (pd)، خود بیمارانگاری HS، پارانویا pa، اسکیزوفرنی SC، شیدایی Ma، دروغگویی L، بد جلوه دادن خود f، توسل به مکانیسم دفاعی k) با متغیر انواع جرم که عبارت بودند از : اعتیاد و فروش مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت، چک برگشتی، قتل و دعوا، رابطه ی نامشروع، سرقت، در یک نمونه ی 70 نفره از مجرمین زندان مرکزی اصفهان، برای آزمودن فرضیه ی پژوهش که عبارت بود از : تعیین ویژگی شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان جامعه ی آماری انتخاب و برای جمع آوری داده های پژوهش از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMpt) استفاده گردید.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آماری چون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون f انجام شد. بنابر تجزیه و تحلیل داده ها از میان 11 ویژگی شخصیتی که بررسی شده بود، بین 6 ویژگی شخصیتی براساس نوع جرم تفاوت معناداری نشان داده شد که این ویژگی های شخصیتی عبارت بودند از : شخصیت پارانویاد (pa)، اسکیزوفرنی (Sc)، شیدایی (Ma)، دروغگویی (L)، بد جلوه دادن خود (f)، توسل مفرط به مکانیسم دفاعی (k) و بین ویژگی های شخصیتی، ضعف روانی (pt)، هیستری (Hy)، افسردگی (D)، انحراف اجتماعی، روانی (pd)، خود بیمارانگاری (Hs)، براساس نوع جرم تفاوت معناداری وجود نداشت.
اهداف پژوهش
تعیین ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم.
فرضیه پژوهش
بین ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم تفاوت معناداری وجود دارد.

تعداد صفحات 118
همراه پرشسنامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ........................................................................................................................................................ 1
فصل اول : کلیات پژوهش ...................................................................................................................... 2
مقدمه .......................................................................................................................................................... 3
بیان مسأله ..................................................................................................................................................... 5
اهمیت و ضرورت پژوهش ......................................................................................................................... 7
اهداف پژوهش ........................................................................................................................................... 8
فرضیه پژوهش ............................................................................................................................................ 8
تعریف متغیرها ............................................................................................................................................ 9
تعریف نظری .............................................................................................................................................. 9
تعریف عملیاتی واژه ها ............................................................................................................................ 10
فصل دوم : ادبیات پژوهش .................................................................................................................. 14
تاریخچه .................................................................................................................................................... 15
تعریف جرم .............................................................................................................................................. 18
اصول جرم شناسی .................................................................................................................................... 19
الف : علت ................................................................................................................................................ 19
ب : انگیزه ................................................................................................................................................ 19
ج : شرط .................................................................................................................................................. 20
د : عامل .................................................................................................................................................... 20
عوامل جرم زا ........................................................................................................................................... 21
عوامل بازدارنده ........................................................................................................................................ 21
انواع طبقه بندی مجرمان بر حسب خصایل و سجایای اصلی .................................................................... 24
طبقه بندی کین برک ................................................................................................................................. 24
طبقه بندی لوسن ....................................................................................................................................... 25
طبقه بندی کرچمر .................................................................................................................................... 26
طبقه بندی شلدن ...................................................................................................................................... 27
طبقه بندی اشنایدر .................................................................................................................................... 28
تئوری های مربوط به جرم ....................................................................................................................... 29
محیط ........................................................................................................................................................ 29
زمینه ......................................................................................................................................................... 31
شخصیت .................................................................................................................................................. 32
وضعیت .................................................................................................................................................... 36
اشکال جرم ................................................................................................................................................ 38
جرائم بدوی .............................................................................................................................................. 38
جرائم سودجویی ...................................................................................................................................... 39
جرائم شبه قضایی ..................................................................................................................................... 41
جرائم سازمان یافته و تشکیلاتی ............................................................................................................... 42
عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم ..................................................................................... 44
مبحث اول : عوامل مستعد کننده روانی ..................................................................................................... 44
غرور و خودخواهی .................................................................................................................................. 44
حرص و طمع ........................................................................................................................................... 45
جرائم جنسی ............................................................................................................................................ 45
جاه طلبی یا رفع نیاز ................................................................................................................................. 46
خشم و حالت تهاجمی ............................................................................................................................. 46
تنبلی ......................................................................................................................................................... 46
مبحث دوم : انگیزه ارتکاب انواع جرائم ................................................................................................... 47
قتل ............................................................................................................................................................ 47
مسموم کردن ............................................................................................................................................. 47
ایجاد حریق عمدی ................................................................................................................................... 48
سرقت ....................................................................................................................................................... 49
کلاهبرداری ............................................................................................................................................... 50
انحرافات ................................................................................................................................................... 51
انواع اختلافات روانی از دیدگاه جرم شناسی ........................................................................................... 51
جنون از دیدگاه جرم شناسی .................................................................................................................... 51
بیماری پارانویا از دیدگاه جرم شناسی ...................................................................................................... 52
بیماری اسکیزوفرنی از دیدگاه جرم شناسی .............................................................................................. 52
بیماری مانی از دیدگاه جرم شناسی ........................................................................................................... 53
جنون ادواری از دیدگاه جرم شناسی ......................................................................................................... 54
پسیکوپاتها از دیدگاه جرم شناسی ............................................................................................................ 54
بیماری عصبی از دیدگاه جرم شناسی ....................................................................................................... 55
انحرافات جنسی از دیدگاه جرم شناسی ................................................................................................... 56
بیماری صرع از دیدگاه جرم شناسی ......................................................................................................... 56
عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه جرم شناسی ............................................................................................... 58
تأثیر عوامل در شخصیت افراد و نقش عوامل فوق در بزهکاری افراد ...................................................... 58
تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد .......................................................................................................... 58
تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد .................................................................................................. 62
تأثیر عوامل اکتسابی فردی و شخصیت افراد ............................................................................................ 63
نقش هوش در شخصیت افراد ................................................................................................................... 65
تأثیر عوامل عمومی در شخصیت افراد ..................................................................................................... 66
نقش عوامل فوق در بزهکاری افراد .......................................................................................................... 69
سن و بزهکاری .......................................................................................................................................... 74
عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان ........................................................................................................ 74
زنان و بزهکاری ....................................................................................................................................... 77
انواع جرائم خاص زنان ............................................................................................................................ 79
پیشگیری از رفتارهای جنایی .................................................................................................................... 80
انواع روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و طرز اجرای آن .................................................................... 81
الف : روشهای مختلف در محیط بسته ..................................................................................................... 82
روش عمومی ............................................................................................................................................ 82
روش انفرادی ............................................................................................................................................ 82
روش مختلط ............................................................................................................................................. 82
روش تدریجی .......................................................................................................................................... 83
روش منطبق با شخصیت .......................................................................................................................... 83
ب : روش نیمه آزادی .............................................................................................................................. 83
ج : اجرای روش در محیط آزاد ................................................................................................................ 84
  1. اجرای روش در محیط آزاد بدون مراقبت ............................................................................................ 84
  2. اجرای روش در محیط آزاد مراقبت ..................................................................................................... 85
طرز اجرای روش ها ................................................................................................................................. 85
  1. جراحی ................................................................................................................................................. 87
  2. جراحی روانپزشکی .............................................................................................................................. 87
  3. درمان دارویی ....................................................................................................................................... 87
  4. روش تربیت با درمان پزشکی .............................................................................................................. 87
  5. پسیکوتراپی .......................................................................................................................................... 88
  6. روانکاوی ............................................................................................................................................. 88
آیا زندان مفید است؟ ................................................................................................................................ 89
فصل سوم : روش پژوهش .................................................................................................................... 91
مقدمه ........................................................................................................................................................ 92
روش پژوهش ........................................................................................................................................... 93
جامعه آماری ............................................................................................................................................. 93
حجم نمونه ............................................................................................................................................... 93
روش نمونه گیری ..................................................................................................................................... 94
ابزار اندازه گیری ....................................................................................................................................... 94
روش های تجزیه و تحلیل داده ها ........................................................................................................... 95
فصل چهارم : یافته های پژوهش ........................................................................................................ 96
مقدمه ........................................................................................................................................................ 97
بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه .................................................................................................. 98
جدول 1-4 .............................................................................................................................................. 98
جدول 2-4 .............................................................................................................................................. 98
یافته های پژوهش ..................................................................................................................................... 99
جدول 3-4 ............................................................................................................................................... 99
جدول 4-4 ............................................................................................................................................... 99
جدول 5-4 ............................................................................................................................................. 100
جدول 6-4 ............................................................................................................................................. 100
جدول 7-4 ............................................................................................................................................. 101
جدول 8-4 ............................................................................................................................................. 101
جدول 9-4 ............................................................................................................................................. 102
جدول 10-4 .......................................................................................................................................... 102
جدول 11-4 .......................................................................................................................................... 103
جدول 12-4 .......................................................................................................................................... 103
جدول 13-4 ............................................................................................................................................ 104
جدول 14-4 .......................................................................................................................................... 104
جدول 15-4 .......................................................................................................................................... 105
جدول 16-4 .......................................................................................................................................... 105
جدول 17-4 .......................................................................................................................................... 106
جدول 18-4 .......................................................................................................................................... 106
جدول 19-4 .......................................................................................................................................... 107
جدول 20-4 .......................................................................................................................................... 107
جدول 21-4 .......................................................................................................................................... 108
جدول 22-4 .......................................................................................................................................... 108
جدول 23-4 .......................................................................................................................................... 109
جدول 24-4 .......................................................................................................................................... 109
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................... 110
نتیجه گیری ............................................................................................................................................. 111
محدودیت ها .......................................................................................................................................... 113
پیشنهادهای کاربردی .............................................................................................................................. 114
پیشنهادهای پژوهشی .............................................................................................................................. 115
منابع ....................................................................................................................................................... 116
ضمایم .................................................................................................................................................... 118


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس نوع جرم


پایان نامه ویژگی های شخصیتی مجرمان


طبقه بندی کین برک


دیدگاه جرم شناسی


شخصیتی مجرمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هفته نامه بین المللی آذرایران(چهارزبانه)

بررسیهای که اخیرا روزنامه «گاردین» نتایج آن را منتشر کرده نشان می‌دهد که اکثر شوراهای ...

جامعه شناسی - آسيب شناسي اعتياد و عوامل اجتماعي موثر بر

دفاع از هیچ عقیده ای ناروا نیست، به شرط اینکه به یاری منطق باشد و نه با تکیه بر مرجعیت و خشونت

آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده ؛ تهدیدها و چالش ها

آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده ؛ تهدیدها و چالش ها محمد رحیمی [1] رادبه پرنده [2] چکیده

فان وسرگرمی

بهنوش طباطبایی وعکس های جدیدش درسال95 ///// عکس هایی جدیدازخانم شهره قمر ///// ...

نظریه ی قدرت فوکو - socialsciences.ir

سلام یخاهش من این ترم پایان نامه دارم ک علاقمند ب موضوعچالش های اصلی علوم انسانی هستم میشه ...

تحقیق و پژوهش در متوسطه - علوم اجتماعی

ماه ها. هفته ها. روز و تاریخ جلسه. فصل ها. موضوع و عنوان درس: هدف ویژه درس: فعالیت های دیگر

اساطیر یونانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

«اساطیر اصیل» یا «اسطوره‌های آفرینش»، تلاش دارند تا به بیان ساده، آغاز جهان را توصیف کنند.

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) طی یادداشتی که در سایت خبرگزاری برنا…

پژوهه دين - سايت معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان …

تحلیل محتوای برنامه‌های دینی سیمای جمهوری اسلامی ایران(پایان نامه) دکترفروغی:ما در زمينه ...

پژوهه دين - سايت معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان …

تحلیل محتوای برنامه‌های دینی سیمای جمهوری اسلامی ایران(پایان نامه) دکترفروغی:ما در زمينه پژوهش هاي حوزه ...

زندگي نامه بزرگان وبلاگ مذهبي سایت مذهبی …

اشاره: در واپسین سال های عمر معاویه، روزگاری که زیاده خواهی های او سایه ای سنگین از فساد و تباهی بر جامعه ...

مقالات حقوقی - بزهکاری کودکان از دید جرم شناسی

بزهکاری کودکان از دید جرم شناسی. همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل ساختار جسمی و ذهنی حساس و شکننده ...

لحظاتی ناب با حافظ - kianavahdati.com

masoud شنبه, ‏1388/02/12 ‏22:19:35 به نام او و درود بر همه صالحان و پاکان و مقربان درگاه او؛تقدیم به کیانای عزیز که یادش ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

5. پورتال ( پرتال ) حقوق - thelawportal.persianblog.ir

راهنمای حقوقی حقوق بیمه نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱ . تعریف عقد بیمه: عقد بیمه بر اساس ماده ۱ ...

جدیدترین خبرهای استان کرمان | خبر فارسی

به گزارش خبرنگا ر گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،در کمربندی کرمان به یزد محدوده تقاطع ...

بدبینی و جلو گیری از آن - ch3.ir

بخاطر بدبینی که نسبت به دختر نزدیکان دارم و می ترسم شوهرم را فریب بدهند ، رابطه ام را با آنها قطع کرده ام و ...

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و …

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه راهنما و اخبار دانشگاههای ایران ...

بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم

بررسی ویژگی های شخصیتی ... پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس ... پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان ...

پژوهشگران روان سنجی ایران Psychometric - بررسی مقايسه اي ویژگی های ...

... پایان نامه،نرم ... شغل بر ویژگی های شخصیتی ... و بررسی ویژگی های شخصیتی گروه ... های آزمون بر این اساس انتخاب می شد که آیا ...

پایان نامه بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز

پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس ... و محاسبه آن در دستگاه‌های خانگی; پایان نامه سنجش تاثیر اجرای سیستم ...

دانلود پایان نامه و مقاله - دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی

یک فراکاو فهرست پایان نامه های ... بر اساس یافته‌های ... پایان نامه بررسی ... ویژگی های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی ...

پایان نامه روانشناسی - prozhe.com

بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که ... عنوان پایان نامه : بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین ... آرشیو پایان نامه های رشته برق و ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج > معاونت ها > معاونت پژوهش و فناوری > پایان نامه های ... بر اساس ویژگیها و ... شخصیتی (عزت نفس ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه …

- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و ... بررسی رابطه ابعاد شخصیتی ... آموزان بر اساس ... پایان نامه های علوم سیاسی توسط بیرخانه ...

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال

... بر اساس عوامل حیاتی ... وگونه‌های شخصیتی سرمایه ... بررسی تناسب بین ویژگی های شخصی ... پایان نامه بررسی رابطه شاخص های ...

دانلود پایان نامه های استاندارد مدیریت، روانشناسی، …

... مختلف بر اساس شاخص¬های ... ویژگی های شخصیتی با ... نامه بررسی ویژگی های ... پایان نامه: بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ...

مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

- بررسی رابطه ویژگی های ... - بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی ... بر اساس شاخصهای رفتاری ... مشاوره و انجام پایان نامه های ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - parsproje.com

... در پایان نامه های ... ویژگی های شخصیتی با ... بر اساس مدل ویژگی های ... پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ...

لیست پایان نامه ها | انجمن روان شناسی اسلامی

عنوان پایان نامه: مؤلف: 1: بررسی ابعاد روان شناختی ... ارائه الگوی «انسان کامل» بر اساس ویژگی های شخصیتی پیامبر صلی الله ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد تفکر خلاق

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود پایان نامه و ... بر اساس نمونه گیری ... ویژگی های شخصیتی ... بررسی رابطه ی ویژگی های ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته ... – بررسی ویژگی های جمعیت ... بررسی رابطه ابعاد شخصیتی ... آموزان بر اساس مدل تیمز۹۹ (timss ...