پایان نامه تاثیر داشتن فرزند معلول بر تعامل - دانلود رایگاندانلود رایگان داشتن فرزند معلول- تعامل اجتماعی- والدین- رضایتمندی از زندگی- اولیای کودکان معلول- فرزند معلول- مشکلات خانوادگی- عقب ماندگی ذهنی-

دانلود رایگان
پایان نامه تاثیر داشتن فرزند معلول بر تعامل اجتماعی و رضایتمندی از زندگی در بین اولیای این کودکانعنوان پایان نامه: تاثیر داشتن فرزند معلول بر تعامل اجتماعی و رضایتمندی از زندگی در بین اولیای این کودکان
همراه با پرسشنامه و کار آماری
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی علوم اجتماعی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 105
شرح مختصر:
فرضیات و سوالات تحقیق
فرضیات
1 H : بین مشکلات خانوادگی ـ اجتماعی والدین و عقب ماندگی ذهنی کودک رابطه وجود دارد.
0H: بین مشکلات خانوادگی ـ اجتماعی و عقب ماندگی ذهنی کودک رابطه وجود ندارد.
سوالات
1- آیا بین میزان تعامل اجتماعی ـ خانوادگی والدین کودک عقب مانده ذهنی و میزان تعامل خانوادگی ـ اجتماعی والدین کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟
2- آیا میزان تعامل خانوادگی ـ اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی کمتر از میزان تعامل خانوادگی ـ اجتماعی مادران کودکان عادی می باشد؟
3- آیا بین میزان تعامل خانوادگی ـ اجتماعی پدران کودکان عقب مانده ذهنی و میزان تعامل خانوادگی ـ اجتماعی پدران کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟
خلاصه نتایج
در این تحقیق سعی شده تاریخچه عقب ماندگی ذهنی و همچنین مشکلاتی که قبل و بعد از اینکه کودک عقب مانده به دنیا می آید را نشان دهد . در فصل دوم انواع عقب ماندگی و مسکلات خانواده ها، مشکلات فرزندان عقب مانده بیان شده و چگونگی راه حل هایی که باید برای آنها اندیشیده شود نظرات برخی از روانپزشکان در مورد آموزش دادن به این کودکان بیان شده است. امید آن می رود که با دادن آموزش قبل از ازدواج و به دنیا آوردن کودک عقب مانده جلوگیری شود.
پیشنهادات
1- همان طور که اشاره کریدم در پژوهش حاضر فقط تعدادی از عوامل زیستی ، اجتماعی، اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند، لذا پیشنهاد می گردد، در صورت انجام پژوهش مشابه به عوامل دیگری چون فاصله سنی، پدر و مادر، فاصله تولد کودکان، وجود یا عدم معلولت در خواهران و برادران و .... نیز توجه گردد.
2- نتایج مختصر این پژوهش و پژوهشهای مشابه را در جلسات خود با والدین ، با ذکر آمار و ارقام عنوان نمایند تا زنگ خطری برای والدین باشد.
3- رعایت اصل تنظیم خانواده نه تنها به نفع جامعه است، بلکه باعث می شود تا شما پدر و مادر گرامی با تخصیص امکانات به فرزندان کمتر، انکان پیشرفت آنان را بیشتر فراهم نمائید.
فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- بیان مساله. 4
1-2- اهمیت موضوع. 4
1-3- سوالات تحقیق.. 5
1-4- اهداف تحقیق.. 6
1-5- اهداف کلی.. 6
1-6- اهداف جزئی.. 7
1-7- روش انجام تحقیق.. 7
1-8- جامعه آماری.. 7
1-9- نمونه آماری.. 7
1-10- ابزار جمع آوری اطلاعات... 8
1-11- روش تجزیه و تحلیل.. 8
1-12- تعریف اصطلاحات و واژه ها8
1-12-1- عقب ماندگی ذهنی.. 8
1-13- خلاصه فصل.. 8
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1- مبانی نظری پژوهش:11
2-1-1- سابقه موضوع تحقیق:11
2-1-2- مبانی نظری.. 11
2-1-3- سهم ایتار12
2-1-4- سهم سگوین:12
2-2- پیشینه تحقیق.. 13
2-3- تعریف عقب ماندگی ذهنی:15
2-3-1- تعاریف غیرعملیاتی (تحول غیر فرایندی):15
2-3-2- تعریف عملیاتی (تحول فرایندی)16
2-4- طبقه بندی و سطوح عقب ماندگی ذهنی:17
2-5- شیوع عقب ماندگی ذهنی:20
2-6- علت شناسی عقب ماندگی ذهنی:22
2-7- عوامل قبل از تولد:23
2-8- عوامل لحظه تولد:25
2-9- عوامل بعد از تولد:25
2-10- عوامل ناشناخته:26
2-11- مدرسه و محیط آموزش کودکان عقبمانده ذهنی:26
2-12- مراکز خاص کودکان عقبمانده ذهنی:26
2-13- عقبماندگی ذهنی واقعیتی که باید پذیرفت:28
2-14- نگرشهای اجتماعی و والدین:29
2-15- کودک عقبمانده و خانواده:30
2-16- مشکلات خانواده کودکان عقبمانده ذهنی:30
2-17- تأثیر کودکان بر واکنشهای اولیه والدین:33
2-17-1- انواع واکنشهای نخستین والدین:33
2-17-2- دلایل احساس گناه:33
2-17-3- دلایل حمایت افراطی:33
2-18- فرایند رویارویی والدین با پدیده معلولیت، پذیرش یا طرد کودک:34
2-19- سطوح بحران و راهبردهای مداخله:35
2-19-1- مراحل بحران:35
2-20- رویآوردهای خانوادههای دارای کودک استثنایی:36
2-21- سازگاری با معلولیت:38
2-22- مدل مرحلهای:38
2-22-1- غم مزمن.. 44
2-23- مدلهای عملکرد خانواده:45
2-23-1- مدل تبادلی:45
2-23-2- مدل بومشناختی:45
2-23-3- نظریه نظام خانواده:46
2-24- انواع تأثیرها بر خانواده و اعضای آن:46
2-24-1- خانواده ها:46
2-24-2- مادران:47
2-24-3- پدران:48
2-24-4- خواهران و برادران.. 48
2-24-5- پدربزرگ و مادربزرگ... 49
2-25- بررسیهای انجام شده درباره تعلیم و تربیت عقبماندگان ذهنی:50
2-26- خلاصه فصل دوم. 52
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- روش جمع آوری اطلاعات... 54
3-2- آزمودنی ها و روش گزینش آنها:54
3-2-1- جامعه آماری.. 54
3-2-2- گروه نمونه آماری.. 54
3-3- وسیله جمع آوری اطلاعات... 54
3-4- روش آماری.. 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
4-1- توصيف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده56
4-2- توصيف متغيرهای زمينه ای.. 57
4-2-1- جنسيت... 57
4-2-2- سن.. 58
4-2-3- ميزان تحصيلات... 59
4-2-4- شغل پدر60
4-2-5- سن پدر61
4-2-6- ميزان تحصيلات پدر62
4-2-7- شغل مادر63
4-2-8- سن مادر64
4-2-9- ميزان تحصيلات مادر65
4-3- توصیف سوالات مربوط به سنجش میزان رضایت مندی از زندگی و تعامل اجتماعی.. 66
4-3-1- بررسی تعامل والدین در رابطه زناشویی.. 66
4-3-2- بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر بهداشت روانی،زیستی،ذهنی و فردی والدین.. 67
4-3-3- بررسی مراحل سازگاری والدین با پدیده عقب ماندگی ذهنی کودک و پذیرش و طرد آن.68
4-3-4- بررسی تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر نگرش، احساسات،واکنش ها و رفتار والدین.71
4-3-5- تعامل اجتماعی والدین در تاثیر کودک عقب مانده ذهنی در ارتباطات اجتماعی.. 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- یافته های نهایی پژوهش.... 83
5-2- پیشنهادات... 83
5-3- محدودیت ها85
منابع و مآخذ. 86
پیوست ها87
ضمیمه شماره 1. 88
ضمیمه شماره 2. 91
فهرست جداول
جدول ‏4‑1 توزيع فراواني فرزندان پاسخگويان برحسب جنسيت... 57
جدول ‏4‑2 توزيع فراوانی فرزندان پاسخگويان برحسب گروه سنی.. 58
جدول ‏4‑3 توزيع فراوانی فرزندان پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات... 59
جدول ‏4‑4 توزيع فراوانی فرزندان پاسخگويان برحسب نوع شغل پدر60
جدول ‏4‑5 توزيع فراوانی فرزندان پاسخگويان برحسب سن پدر61
جدول ‏4‑6 توزيع فراوانی فرزندان پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات پدر62
جدول ‏4‑7 توزيع فراوانی فرزندان پاسخگويان برحسب نوع شغل مادر63
جدول ‏4‑8 توزيع فراوانی فرزندان پاسخگويان برحسب سن مادر64
جدول ‏4‑9 توزيع فراوانی فرزندان پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات مادر65
جدول ‏4‑10 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب وضعیت ازدواج.. 66
جدول ‏4‑11 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب نوع مشکل فرزند. 67
جدول ‏4‑12 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب اقدام انجام داده68
جدول ‏4‑13 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب طریقه مطلع شدن از مشکل.. 69
جدول ‏4‑14 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب علت مشکل فرزند. 70
جدول ‏4‑15 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب احساس والدین پس از آگاهی.. 71
جدول ‏4‑16 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب دلایل طرد فرزند. 72
جدول ‏4‑17 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب احساس والدین از ترک فرزند. 73
جدول ‏4‑18 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب دلایل مخفی کردن فرزند. 74
جدول ‏4‑19 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب احساسشان از مطلع شدن دیگران.. 75
جدول ‏4‑20 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب بروز مشکلات در زندگی.. 76
جدول ‏4‑21 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب مشکلات فرزند در آینده77
جدول ‏4‑22 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب تاثیر وجود کودک در رابطه با همسر. 78
جدول ‏4‑23 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان توجه همسر به کودک... 79
جدول ‏4‑24 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب احساس والدین از بازی کودک با دیگران.. 80
جدول ‏4‑25 توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان معاشرت با اقوام. 81
فهرست نمودار
نمودار ‏2‑1 درصد شیوع زیرهنجارهای ذهنی.. 22
نمودار ‏4‑1 جنسیت فرزندان پاسخگویان.. 57
نمودار ‏4‑2 گروه سنی فرزندان پاسخگویان.. 58
نمودار ‏4‑3 میزان تحصیلات فرزندان پاسخگویان.. 59
نمودار ‏4‑4 شغل پدر60
نمودار ‏4‑5 سن پدر61
نمودار ‏4‑6 میزان تحصیلات پدر62
نمودار ‏4‑7 شغل مادر63
نمودار ‏4‑8 سن مادر64
نمودار ‏4‑9 میزان تحصیلات مادر65
نمودار ‏4‑10 وضعیت ازدواج.. 66
نمودار ‏4‑11 نوع مشکل فرزند. 67
نمودار ‏4‑12 اقدام انجام شده68
نمودار ‏4‑13 طریقه مطلع شدن.. 69
نمودار ‏4‑14 علت مشکل فرزند. 70
نمودار ‏4‑15 احساس والدین پس از آگاهی.. 71
نمودار ‏4‑16 دلایل طرد فرزند. 72
نمودار ‏4‑17 احساس والدین.. 73
نمودار ‏4‑18 دلایل پنهان کردن فرزند. 74
نمودار ‏4‑19 احساس از مطلع شدن دیگران.. 75
نمودار ‏4‑20 مشکلات بوجود آمده76
نمودار ‏4‑21 مشکلات فرزند در آینده77
نمودار ‏4‑22 تاثیر کودک در رابطه زناشویی.. 78
نمودار ‏4‑23 میزان توجه همسر. 79
نمودار ‏4‑24 احساس از بازی کودک با دیگر کودکان.. 80
نمودار ‏4‑25 میزان معاشرت... 81


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
داشتن فرزند معلول


تعامل اجتماعی


والدین


رضایتمندی از زندگی


اولیای کودکان معلول


فرزند معلول


مشکلات خانوادگی


عقب ماندگی ذهنی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله ، دانلود پایان نامه ، بهترین سایت - …

متن تحقیق برای دانشگاه ، دبیرستان ، راهنمایی و دبستان ، پایان نامه ، مقاله و متن تحقیق درس و ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال 96 | …

۷ بهمن ۹۵ – اعلام قوانین جدیدآیین نامه های پزشکی وجریمه غایبین خدمت سربازی خبرگزاری مهر ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:17:18 اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف به ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان قم به ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

سید روح‌الله خمینی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خمینی در خانواده‌ای به دنیا آمد که سابقه فعالیت‌های دینی و مذهبی در آن به قرن‌ها قبل برمی ...

آیین نامه تأسیس مراکز و موسسات بهزیستی(ماده 26)

مدارك لازم جهت صدور مجوز تاسيس موسسات خيريه،تاسیس مهدهای کودک، تاسیس مراکز نگهداری شبانه ...

سایت فروش عطر و عطر فروشی یار ،مطالب جالب و عکس …

عطر فروشی ، پخش و فروش عطر در ایران ، سایت فروش عطر ، آدرس عطر یار ، آدرس نمایندگی عطر ایبرشم ...

سایت فروش عطر و عطر فروشی یار ،مطالب جالب و عکس …

عطر فروشی ، پخش و فروش عطر در ایران ، سایت فروش عطر ، آدرس عطر یار ، آدرس نمایندگی عطر ایبرشم ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چکیده: حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست.رعایت حقوق شهروندی مردم توسط ...

پایگاه خبری تحلیلی جمانیوز

دانیال,نجاتگری که جانش را جوان دیگری نجات داد+تصاویر. پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد دانیال ...

دیوان عدالت اداری :: قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات ...

تماس با ما | اتحادیه طلا

تمایل دارم با وب سایت همکاری داشته باشم از چه راهی اقدام کنم؟ سوالات متداول. باعث افتخار ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

دیابت یک بیماری مزمن محسوب می شود. و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران مزمن ...

اخبار آموزش و پرورش - apahkam.ir

وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران پرداخت حق التدریس معلمان تا پایان سال

نقد و بررسی مبانی فکری فمینیسم از منظر آیات و …

نقد و بررسی مبانی فکری فمینیسم از منظر آیات و روایات کریمه گل گلی

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

راههای كنترل شهوت و احساسات جنسی | شهر سوال

راه ها و روش های کم کردن و از بین بردن شهوت و تمایلات جنسی برای افراد مجرد: باید دانست زمانی ...

جزوه جرم شناسی - moaydilawyer.com

جزوه جرم شناسی: تعریف جرم شناسی: در دانشکده های حقوق جرم از دو زاویه مورد مطالعه قرار می گیرد:

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری | وزارت تعاون، …

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری . قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در ...

Understanding Power

شورای اصلاحات؛ تحمیل یا تمکین! مهراد احمد mehradA@ از دیر باز مردم ممسنی به تفکری باز و ملی نگر ...

وبلاگ روانشناسی شفای درون - روانشناسی کودک و …

تماشاي تلويزيون و تحقيقات دانشمندان آمريكايي و ژاپني و اثبات مضرات آن براي كودكان زير دو سال:

مجموعه مقالات و موضوعات روانشناسي [آرشيو] - Page 5 ...

احساس خود ارزشمندی :: - روانشناسی شخصیت , نظریه پردازان شخصیت، همگی بر این عقیده اند که داشتن ...

پــریــــان باستان - janaqa.blogfa.com

شماری از شخصیت های علمی، اجتماعی علمای دین وفرهنگیان جوان از مناطق "تل، آریب ، خواک و پریان ...

اخبار مسلمانان

آغاز اولین دوره کلاس های آموزش زبان فارسی در دانشکده امام هادی سودان / در پی تاسیس اتاق ...

روان شناسی.دلهره.خشم.افسردگی .وسواس.اختلالات …

در دیدگاه عقلانی ـ عاطفی، افکار انسان‌ها بر احساسات و رفتارهای آنها تأثیر می‌گذارد و حتی ...

2 . چرادانش آموزان علاقه زیادی به درس ندارند - هم کلاسی

نکات احتیاطی و دام های ممکن. منتظر نشوید دانش آموزان اشتباه کنند تا پس از آن، از خطا ها به ...

الف - گلایه‌های ترافیکی صریح رییس پلیس …

رییس پلیس پایتخت درباره دلایل افزایش ترافیک معابر تهران با بیان اینکه پلیس نمی‌تواند مرتب ...