پایان نامه بررسي و مقايسه فشار رواني و رضايت - دانلود رایگاندانلود رایگان فشار رواني- رضايت زناشويي- كودك عادي- كودك عقب مانده ذهني آموزش پذیر- والدین کودکان عقب مانده ذهنی- کودکان عادی- معلولیت جسمی - حرکتی- خانواده- زناشویی

دانلود رایگان
پایان نامه بررسي و مقايسه فشار رواني و رضايت زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و كودكان عادي 7-10 سالهعنوان پایان نامه: بررسي و مقايسه فشار رواني و رضايت زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و كودكان عادي 7-10 ساله
همراه با پرسشنامه و کار آماری
پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي- رشته روانشناسی عمومی
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 131
شرح مختصر:
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسي و مقايسه رضايت زناشويي و استرس و فشار رواني والدين كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و عادي 10-7 در سال 94-93 مي باشد.
روش بررسی :روش پژوهش در این تحقیق مقطعی مقایسه ای است. جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش كليه والدين كودكان عقب مانده ذهنی آموزش پذير 10-7 سال دختر و پسر مشغول به تحصيل و كليه والدین کودکان عادي 10-7 سال دختر و پسر مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 94-93 مي باشد. همچنین نمونه آماري در اين پژوهش 140 نفر از والدين، شامل 70 نفر از والدين كودكان 10-7 سال سالم و عادي و 70 نفر از والدين كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير مشغول به تحصيل10-7 مي باشند. که به شیوه تصادفی و خوشه ای چند مرحه ای از میان مدارس و مراکز توانبخشی متعدد در سراسر شهرستان انتخاب گردیدند. براي جمع آوري داده ها در اين تحقيق از پرسشنامه استرس و فشار رواني DASS (21 سوالي) و هم چنين از پرسشنامه رضايت زناشويي انريج (57 سوالي) استفاده شد. كه داده هاي به دست آمده از اين پرسش نامه ها با نرم افزار SPSS و آزمون T مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين فشار رواني والدين كودكان عقب مانده ذهني و والدين كودكان عادي تفاوت معنا دار وجود دارد(000/0p:). به عبارت ديگر مي توان بيان كرد كه فشار رواني والدين كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير بالاتر از والدين كودكان عادي است. همچنين ميان رضايت زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و والدین كودكان عادي تفاوت معنادار وجود دارد(000/0p:). به عبارت ديگر رضايت زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير پائين تر از ميزان رضايت زناشويي والدين كودكان عادي مي باشد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق مبین این نکته است که افزایش فشار روانی وکاهش یافتن رضایت زناشویی والدین تحت تاثیر حضور کودک عقب مانده ی ذهنی آموزش پذیر در خانواده میباشد. لذا با برگزاری جلسات آموزش و مشاوره جهت والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر میتوان راههای کاهش استرس و افزایش رضایت زناشویی را به آنها آموخت.
فهرست مطالب:
فصل اول: كليــات پژوهش... 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- اهمیت و ضرورت... 5
1-4- اهداف پژوهش.... 6
1-5- فرضيه هاي پژوهش.... 6
1-6- تعاريف متغيرهاي پژوهش.... 6
1-6-1- تعاريف نظري.. 6
1-6-2- تعاريف عملياتي.. 7
فصل دوم: ادبيــات پژوهش... 8
2-1- مبانی نظری پژوهش.... 9
2-1-1- تاریخچه :9
2-1-2- تعاریف:9
2-1-3- عقب ماندگی:10
2-1-4- انواع عقب ماندگی :11
2-1-6- معلولیت جسمی حرکتی:13
2-1-6-1- انواع معلولیت جسمی- حرکتی:14
2-1-6-2- علل معلولیت جسمی-حرکتی:14
2-1-7- رویکردهای مربوط به خانواده های کودکان معلول:15
2-1-7-1- رویکرد سیستم های حمایت اجتماعی:16
2-1-7-2- رویکرد سیستم های خانواده:16
2-1-7-3- مولفه هاي رویکرد سیستم های خانواده. 17
2-2- فشار روانی:19
2-2-1- عوارض ناشی از فشار روانی:19
2-2-2- واکنش های رایج والدین در برابر معلولیت کودک:20
2-2-3- اثرات رواني کودک معلول بر خانواده:24
2-2-4- فشار روانی بر والدین کودکان معلول:26
2-2-5- عوامل اثرگذار بر واکنش والدین كودكان معلول:28
2-2-5-1- خصوصیات کودک.... 28
2-2-5-2- خصوصیات خانواده. 32
2-3- رضایتمندی زناشویی.. 38
2-3-1- محیط خانواده و سازگاری زناشویی والدین :42
2-3-2- رفتار والدین :43
2-3-3- واکنش نارضایتی از روابط.. 44
2-3-4- برخی از عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت از آن :45
2-3-4-1- مهارتهای ارتباطی.. 45
2-3-4-3- مهارت های حل مسئله. 47
2-3-4-4- عوامل شناختی.. 48
2-3-4-5- هیجان و مهارت مندی هیجانی.. 49
2-3-4-6- صمیمیت و خودافشا سازی.. 50
2-3-4-7- عملکرد جنسی.. 51
2-3-4-8- ویژگی های شخصیتی.. 52
2-3-4-9- سبک های دلبستگی.. 53
2-3-4-10- فردیت و تمایز خود. 53
2-3-4-11- تحصیلات... 54
2-3-4-13- مذهب... 55
2-3-4-14- عوامل فرهنگی.. 55
2-3-4-15- فرزندان. 56
2-3-5- عوامل تعیین کننده موفقیت ازدواج و رضایت زناشویی.. 56
2-3-6- تاثیر معلولیت بر تعاملات خانوادگی.. 60
2-3-7- تاثیر معلولیت بر رابطه بین پدر و مادر. 61
2-3-8- آسیب پذیری روابط زناشویی.. 62
2-3-9- میزان طلاق در خانواده های کودکان معلول. 65
2-4- نظریه ها66
2-4-1- نظريه هاي فشار رواني.. 66
2-4-1-1- نظریه سلیه درباره ی فشار روانی :66
2-4-1-2- نظریه لازاروس در ارتباط با فشار روانی:67
2-4-2- نظریه های رضایت زناشویی.. 68
2-4-2-1- نظریه طبقه بندی ازدواج های بادوام. 68
2-4-2-2- نظریه مبادله اجتماعی نای.. 69
2-4-2-3- نظریه دوره حیات زناشویی.. 70
2-4-2-4- نظریه عقلانی الیس در زمینه نارضایتی از زندگی زناشویی.. 71
2-5- تحقیقات انجام یافته. 72
2-5-1- پژوهش های انجام شده در ایران:72
2-5-2- پژوهش های انجام شده در خارج ایران. 75
فصل سوم: روش پژوهــش... 78
3-1- مقدمه. 79
3-2- روش اجرای پژوهش.... 79
3-3- جامعه آماری.. 79
3-4- نمونه و روش نمونه گیری.. 79
3-5- ابزار اندازه گیری.. 80
3-6- اعتبار و روایی.. 81
3-7- تجزيه و تحليل آماري.. 82
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها83
4-1- مقدمه. 84
4-2- آمار توصیفی.. 85
4-2-1- سن.. 85
4-2-2- جنسیت:86
4-2-3- میزان تحصیلات... 87
4-2-4- فرزند محصل شما در این مدرسه، چندمین فرزند شماست؟. 88
4-2-5- والدین با یکدیگر نسبت فامیلی دارند؟. 89
4-3- آمار استنباطی.. 90
4-3-1- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها:90
4-3-2- نتایج توصیفی.. 91
4-3-2-1- ارزيابي نظرات افراد نسبت به گویه های پرسشنامه:91
4-3-3- نتایج استنباطی.. 100
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري.. 103
5-1- مقدمه. 104
5-2- بحث و نتيجه گيري.. 104
5-3- محدوديت هاي پژوهش.... 105
5-3-1- الف) محدوديت هاي در اختيار پژوهشگر ( در دسترس)105
5-3-2- ب) محدوديت هاي خارج از اختيار پژوهشگر. 106
5-4- پيشنهادات... 106
5-4-1- بنيادي.. 106
5-4-2- كاربردي.. 106
منــابــع و مـآخذ. 109
منابع فارسي.. 110
منابع لاتين.. 111
پيوســــت ها113
پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ(Enrich) 47 ماده اي.. 114
پرسشنامه استرس و فشار رواني داس(DASS)117
Abstract118
فهرست جداول
جدول4-1: توزيع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک سن.. 85
جدول4-2: توزيع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت... 86
جدول4-3: توزيع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات... 87
جدول4-4: توزيع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک چندمین فرزند شماست؟. 88
جدول4-5: توزيع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک نسبت فامیلی والدین.. 89
جدول4-6: ارزيابي نظرات افراد نسبت به گویه های 1 تا 7. 91
جدول4-7: ارزيابي نظرات افراد نسبت به گویه های 8 تا 15. 92
جدول4-8: ارزيابي نظرات افراد نسبت به گویه های 16 تا 23. 93
جدول4-9: ارزيابي نظرات افراد نسبت به گویه های 24 تا 31. 94
جدول4-10: ارزيابي نظرات افراد نسبت به گویه های 32 تا 38. 95
جدول4-11: ارزيابي نظرات افراد نسبت به گویه های 39 تا 47. 96
جدول4-12: ارزيابي نظرات افراد نسبت به گویه های 1 تا 9. 97
جدول4-13: ارزيابي نظرات افراد نسبت به گویه های 10 تا 18. 98
جدول4-14: ارزيابي نظرات افراد نسبت به گویه های 19 تا 20. 99
جدول(4-15): آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش.... 100
جدول شماره 4-18 آزمون میانگین یک جامعه متغیر فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی 101
جدول شماره 4- 19آزمون T دو نمونهای مستقل متغیر فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی 101
جدول شماره 4-20 آزمون میانگین یک جامعه بعد رضایت زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی 102
جدول شماره 4-21 آزمون Tدو نمونهای مستقل بعد رضایت زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی 102
فهرست نمودارها
نمودار4-1: توزيع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک سن.. 85
نمودار4-2: توزيع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت... 86
نمودار 4-3: توزيع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات... 87
نمودار 4-4: توزيع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک چندمین فرزند. 88
نمودار 4-5: توزيع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک نسبت فامیلی والدین.89


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فشار رواني


رضايت زناشويي


كودك عادي


كودك عقب مانده ذهني آموزش پذیر


والدین کودکان عقب مانده ذهنی


کودکان عادی


معلولیت جسمی


حرکتی


خانواده


زناشویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی | انتخاب موضوع پایان نامه ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی

پایان نامه روانشناسی - موضوعات روش تحقیق

پایان نامه روانشناسی . پایان نامه روانشناسی - علوم تربیتی - علوم اجتماعی و دیگر رشته ها

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

مقالات; تحقیقات; پایان نامه; پروژ دانشجویی; طرحهای توجهی; گذارش کار اموزی; پروز c++و+c ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

نقش نماز در آرامش روان | psy.ir

على‌احمد پناهى 1 چكيده. پژوهش حاضر با هدف بررسى رابطه تقيّد به نماز و آرامش روان در ...

ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌ های …

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده . فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

رزومه آموزشی و پژوهشی - iauksh.ac.ir

دانلود رزومه آموزشی - پژوهشی [pdf] رزومه آموزشی و پژوهشی

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

نام و نام خانوادگی: مهر علی همتی نژاد طولی. وضعیت تاهل: متاهل. تعداد فرزندان: دو فرزند

پرستاری - پزشکی - ارتباط با یک بیمار سرطانی

هُوَالشافي . ارتباط با یک بیمار سرطانی توجه: این مطالب جنبه اطلاع رسانی دارد توصيه مي ...

پرستاری - پزشکی - ارتباط با یک بیمار سرطانی

هُوَالشافي . ارتباط با یک بیمار سرطانی توجه: این مطالب جنبه اطلاع رسانی دارد توصيه مي ...

مدیریت سازمانی - تعهد و وفاداری سازمانی

ثبت اطلاعات مدیریتی و کلیدی مورد نیاز مدیران اجرایی سازمانها و موارد مربوط به آموزش

میگنا - ویژه نامه ایام امتحانات دانش آموزان

توصیه های مشاور به دانش آموزان در خصوص ایام امتحانات / تغذیه و سلامت روانی در ایام ...

ایران مدیر - خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستمها و

بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اول سيستم و نگرش سيستمي در اين فصل ابتدا کلياتي در باره ...

انواع روشهای تدریس،مقایسه تدریس در مدارس …

الگوها و شیوه های تدریس ... روشهای تدریس،شیوه های نوین تدریس،تجربیاتی از تدریس موفق ...

سایت فروش عطر و عطر فروشی یار ،مطالب جالب و عکس …

عطر فروشی ، پخش و فروش عطر در ایران ، سایت فروش عطر ، آدرس عطر یار ، آدرس نمایندگی عطر ...

10 دلیل که نباید از اتوماسیون اداری شرکت همکاران …

از لحاظ مفهومي تحليل هاي سيستم تا حدود 60 درصد تغيير کرده و به سمت پيچيدگي رفته است.

گزارش کار های آز تکنولوژی بتن

آزمایش طرح اختلاط. با محاسبات مقدار های آب و سیمان و شن و ماسه به شرح زیر است: آب = 0.9 ...

تخصصی:آزاد(حاج مهدی معتمد) - روانشناسي ، اقناع و

روانشناسي ، اقناع و تبليغ ( مفاهيم و راهكارهاي اجرايي ) گردآوري و تنظيم مجيد نيكخو

استرس و راههای رسیدن به آرامش روح و روان [آرشیو] - …

استرس واكنش جسماني ، رواني و عاطفي در برابر يك محرك بيروني است كه مي تواند موجب ...

مواد مخدر و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث های …

مواد مخدر و مشروبات الکلى در باره مواد مخدر و مشروبات الکلى نامشروع هيچگونه سازشى ...

پسورد عالم غیب / عاشق و معشوق / موج آفرینها / …

رييس اداره سازمانهاي مردم نهاد سازمان ميراث فرهنگي،صنايع‌دستي و گردشگري استان ...

مجتمع مسكوني مهرگان - mehregan1380.blogfa.com

حقوق و تكاليف آپارتمان نشينان • مالكان آپارتمانها، مكلف به پرداخت هزينه هاي مشترك و ...

وبلاگ روانشناسی شفای درون - اختلالات روانپزشکی و

افسرده‌خویی یک نوع اختلال حال و وضع روانی است. مشخصه افسرده‌خویی، افسردگی مزمن است ...

ایا بعد از رابطه نامشروع ازدواج به صلاح است؟ | شهر …

با خواستكارم كه به مدت یكسال در آشنایی بودم، رابطه جنسی برقرار كردم و پرده خود را از ...