بررسی ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در - دانلود رایگان



دانلود رایگان ریسک مهندسی مجدد- بازار کسب و کار- مهندسی مجدد سازمانها- مهندسی مجدد- طراحی مجدد- مدیریت تولید- فرایند تبدیل- تکنیکهای استقرار-

دانلود رایگان
بررسی ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در اداره مخابراتعنوان پایان نامه: بررسی ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در اداره مخابرات(همراه با پرسشنامه و کارآماری)
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی- رشته مدیریت دولتی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 144
شرح مختصر:
هدف:مهندسی مجدد، موتور محرکه برای پیشرفت در انسان و سازمان ها است و برای تغییر رفتار در فراگیران باید به عوامل مرتبط با ایتم های و میزان تأثیر آنها پی برد. لذا این مطالعه با هدف برسی مهندسی مجدد در بهبود فعالیت کارکنان اداره مخابرات صورت گرفته است .
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی جامعه آماری کلیه کارمندان شاغل به بودند. تعداد 100 نفر از ایشان با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مربوط به مهندسی مجدد از آزمون خود ساخته استفاده شد ، برای تعیین عوامل مرتبط از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 5 رهبری برابرگرا و محیط کاری و تهعد سازمانی و ححمایت مدیریتی و مقاوت کارکنان بود که 3 گزینه­ای (هر 21سؤال) که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تأیید شده بود، استفاده گردید. داده­های جمع­آوری شده توسط نرم­افزار SPSS و با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی و آزمون­ های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن ، t مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنی داری 5% >_ p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که تعداد نمونه شرکت کننده 98 نفربود که 11 پرسشنامه نا صحیح بود و 87 عدد پرسشنامه صحیص بود و یافته های فرضیات پژوهش معنادار بودن فرضیه و منفی بودن یک فرضیه دیگر را نشان میدهد .
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات پژو هش
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش :8
1-4- اهداف.... 9
1-4-1-اهداف کلی.. 9
1-5- متغیر هاي پژوهش.... 9
1-6- فرضیه ها9
1-7- تعاریف عملیاتی.. 10
1-8- پیشینه تحقیق.. 10
فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه پژوهش
2-1- مقدمه. 12
2-1-1- مهندسي مجدد سازمانها چيست ؟. 12
2-2- مهندسي مجدد عرصه اي نو بر اي مديريت و مهندسي صنايع.. 12
2-3- قاعده هاي مهندسي مجدد. 16
2-4-روش انجام گرفتن مهندسي مجدد. 17
2-5- طراحي مجدد. 18
2-6- ابزار گزيني مجدد :18
2-7- هماهنگي مجدد. 18
2-8- مديريت توليد و IE.. 19
2-9- فرآيند گرايي.. 19
2-10- ورودي هاي فرآيند تبديل.. 19
2-10-1- فرآيند تبديل.. 20
2-10-2- خروجي هاي فرآيند تبديل.. 21
2-10-3- فرآيندهاي سازماني ( كسب و كار ). 21
2-11- خواص عناصر فرآيندي... 23
2-12- پيشرفت هاي مهندسي صنايع و استفاده از آنها در مهندسي مجدد. 25
2-13- بانك آمريكا و ايتاليا ( ايتاليا ) :27
2-14- پيش زمينه و ضرورت نياز به دگرگوني.. 27
2-15- گامهاي نخستين : تعريف چشم انداز آينده ( نيمة اول سال 1988 ). 28
2-16- برنامه ريزي تفصيلي استقرار و پياده سازي دگرگوني ( نيمة دوم سال 1988 تا اواسط سال 1989 ). 29
2-17- تكنيكهاي استقرار ( 1990 ـ 1991 ). 31
2-17-1رهبري فعال و آشكار. 31
2-17-2- استفاده از نمونه كوچك آزمايشي.. 31
2-17-4- برنامه ريزي و مرحله بندي استقرار. 32
2-17-5- ارتباطات... 33
2-18- بررسي نتايج به دست آمده. 33
2-19-درسهاي فرا گرفته شده. 34
2-20- شرکت فورد. 36
2-21-زمينه : ضرورت دگرگوني.. 37
2-22- گام اول : از بين بردن الگوي مديريت / كاركنان 39
2-23- تحول به سوي كيفيت و تأثير دكتر ادوارد دمينگ - اوايل دهة 1980. 40
2-24- ترويج يك چشم انداز ( اوسط دهة 1980 ). 41
2-25-پـي ريزي كيفيت : برتري جامع كيفيت فورد ( اواسط تا اواخر دهة 1980 ). 42
2-26- نياز فوري به تيمهاي ميان فعاليت هاي ( اواسط دهة 1980 ). 44
2-27- متدولوژي بهبود فرايند فورد ( اواخر دهة 1980 ـ اوايل 1990 ). 45
2-28- پروژه هاي چندگانه مهندسي مجدد. 46
2-29- درسهاي فرا گرفته شده. 48
2-30- بيمارستان كينگستون 50
2-31- زمينه و ضرورت نياز به دگرگوني.. 51
2-32- تجزيه و تحليل مقدماتي ـ اواسط 1991 تا اوايل 1992. 52
2-34- مرحلة مطالعات تفصيلي ـ آوري تا ژويية 1992. 54
2-35- برنامه ريزي استقرار رو پياده سازي دگرگوني ( ژوئيه تا سپتامبر 1992 ). 56
2-36- مرحلة استقرار : تكنيكهاي كليدي... 57
2-37- مرحله بندي استقرار. 57
2-38-آموزش تيمهاي تازه تأسيس ميان فعاليتي مراقبت متمركز از بيماران 58
2-39- استفاده از سيستمهاي جديد تكنولوژي اطلاعاتي.. 59
2-40- ارتباطات... 59
2-41- مديريت بر مقاومت ناشي از نيروي خارج از بيمارستان.. 61
2-42- حمايت فعال و ملموس رهبري از برنامة دگرگوني.. 61
2-43-كنترل و ارزيابي.. 62
2-44- درسهاي فرا گرفته. 64
2-45- تجربة شك شركت ـ بل اتلانتيك..... 66
2-46- نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد:76
2-47- نمونه آماری:85
2-48- بررسی پروژه های مهندسی مجدد:85
2-49- مهندسي مجدد سازمانها چيست ؟. 86
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 90
3-2- روش پژوهش.... 90
3-3 - روش اجراي پژوهش.... 90
3-3-1- روش جمع آوري اطلاعات... 90
3-3-2- دستور اجراي تست.... 91
3-3-3 - روش نمره گذاري تست انگیزه. 91
3-4- جامعه،نمونه و روش نمونه برداری:91
3-5- فورمول حجم نمونه:92
3-6- روش گرد آوری اطلاعات:92
3-7- روايي پرسشنامه. 93
فصل چهارم
تجزيه و تحليل آماري داده هاي تحقيق
4-1- مقدمه. 95
4-2- آمار توصيفي.. 96
4-2-1- جنسیت:96
4-2-2- سن.. 98
4-2-3- تحصيلات... 99
4-2-4- نوع فعاليت.... 100
4-2- آمار استنباطي.. 101
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه. 107
5-2- بحث پیرامون فرضیات تحقیق.. 107
5-2-1- فرضیه ها107
5-2-2- انتظار میرود مقاوت کارکنان در طرح های جدید وجود داشته باشد .107
5-2-3- انتظار همکاری کارکنان در طرح های جدید است.107
5-2-4-انتظار انتظار تعامل مدیریت در فضای طرح های جدید وجود دارد. 108
5-2-5- انتظار میرود همکاران در طرح های جدید مدیریت کنند.108
5-3- محدودیتهای تحقیق:108
5-4- پیشنهادهای تحقیق :108
5-5- پیشنهاد به محققان آتی.. 109
منابع.. 110
پيوست ها:112
پيوست الف – 1:پرسشنامه. 112
پيوست ب- 1: خروجي نرم افزار SPSS.. 113
فهرست جداول
جدول2-1- فرایند تبدیل.. 21
جدول 4-1- توزيع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.... 97
جدول 4-2- توزيع فراوانی مورد مطالعه به تفکیک سن ، تحصيلات و شغل.. 98
جدول 4-3- توزيع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن.. 98
جدول 4-4- توزيع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک تحصيلات... 99
جدول 4-5- توزيع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک نوع تحصيلات... 100
جدول 4-6- همبستگي مولفه هاي رهبري و تحصيلات... 101
جدول 4-7- مولفه هاي مربوط به همبستگي فرضيه يك..... 102
جدول 4-8- مولفه هاي مربوط به همبستگي فرضيه دوم. 103
جدول 4-9- مولفه هاي مربوط به همبستگي فرضيه سوم. 104
جدول 4-10- مولفه هاي مربوط به همبستگي فرضيه چهارم. 105


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




ریسک مهندسی مجدد


بازار کسب و کار


مهندسی مجدد سازمانها


مهندسی مجدد


طراحی مجدد


مدیریت تولید


فرایند تبدیل


تکنیکهای استقرار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مهندسی مجدد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیشنهاد شده است که این مقاله در بازمهندسی فرایند کسب و کار ادغام شود. ...

رزومه فارسی دکتر حمید رضا احدی - دانشگاه علم و

تحصیلات دانشگاهی: دکترا در برنامه ریزی و مهندسی حمل و نقل از دانشگاه جیائو تونگ پکن – 2003

روزنامه دنیای اقتصاد

چه گروهی از خریداران به معاملات سال آینده جهت می‌دهند؟ کانون تقاضا در بازار مسکن 96

پایان نامه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی

نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات پیشین در ...

مقالات ISI هوش کسب و کار (هوش تجاری) : 43 مقاله …

هوش کسب و کار (bi) مجموعه‌ای از نظریات، روش‌ها، فرایندها، معماری‌ها و فناوری‌هایی است که ...

معرفی رشته اتاق عمل +بررسی بازار کار -آینده شغلی و

سلام من بیتام سال اول دبیرستان / ببخشید من تحقیقی دارم در مورد تکنیسین اتاق عمل میشه درمورد

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،سازمان نظام مهندسی ...

با سلام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هر چند با نیت نظم بخشی به فعالیتهای مهندسی تدوین ...

مقاله مدیریت کسب و کار

مقاله مدیریت کسب و کار. موفقيت هر کسب و کار رابطه نزديکى با چگونگى صحيح کنترل کردن امور آن را ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

همانطور که می دانید در امتحانات پایانی هر ترم دانشگاه پیام نور برخی از امتحانات به صورت ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

چند توصیه : اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد شده ...

آفتاب - Aftabir

آفتاب،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها

اخبار مهندسی صنایع

هر ساله شرکت‌های زیادی دفاتر کار خود را تعطیل کرده و در عوض اقدام به راه‌اندازی گروه‌های ...

اولین پایگاه اینترنتی مهندسان و دانشجویان صنایع …

با سلام. رشته مهندسی صنایع تهران شمال در شهریور ماه سال 1376 تاسیس شد و در دو نیسمال اول و دوم ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت. مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت هوش عاطفي ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. اطلاعیه پذیرش و پیش ثبت نام ...

دیجیاتو – زندگی با تکنولوژی - digiato

تصاویر زنده بیشتری از گلکسی اس 8 فاش شد؛ برادر کوچک و بزرگ در کنار هم

دانلود کتاب آموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی - …

دانلود شماره۲ یک راهنمایی مهم در مورد شروع بازار سرمایه گذاری در بازار بورس

بسته آموزشی: ساخت کسبوکار آنلاین | مدیر سبز

توضیحات محصول آموزش قدم به قدم راه‌اندازی یک سایت و کسب درآمد از آن. بدون داشتن هیچگونه ...

econews.com - خبرگزاری اقتصاد ایران

اختصاص بودجه برای ساخت مدارس جدید در انگلیس; گلایه حافظی از بی انضباطی و بی برنامگی شهرداری ...

حسابداری خرید و فروش کالا - جستجو و دانلود کتاب

هزاران کتاب، رمان و مجله در جیب شما » همیشه همراه و در دسترس! » کتابخانه شخصی خود را بسازید!

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

مدیریت بازاریابی - اهمیت ، ضرورت و فواید تحقیقات …

مطالعه و بررسی تحقیق وسایل دستیابی به اطلاعات از افراد به صورت سیستماتیک، که از طریق ...

حدود رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه های دولتی و

دانلود پروژه کارآفرینی، طرح توجیهی، طرح کسب و کار دانلود نمونه طرح توجیهی و کسب و کار و ...

بولتن نیوز | bultannews.com

درواقع کاربرد متعادل دولت آمریکا از سایر گزینه‌های در دسترس خود برای تأمین امنیت ملی و ...

مژده: تأثیر معدل در کنکور ۹۶ مثبت شد و تلاشهایمان …

(۱۰آبان۹۵) سخن دکتر هامون سبطی به مناسبت تأثیر مثبت معدل در کنکور ۹۶. همراهی مسئولان با خرد ...