بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و - دانلود رایگاندانلود رایگان هوش اخلاقی- شادکامی- رضایت از زندگی

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسرعنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي- روانشناسي عمومي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 152
شرح مختصر: احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد، اماتاثیرعوامل اجتماعی در بروز یا افول ان بسیار پررنگتر است. هوش اخلاقی می­تواند گستره و ژرفای توانمندی­های فکری و عاطفی را درهمه مراحل وابعاد زندگی نمایان کند و نیکی و نیک خویی را پدید آورد. طبق بسیاری از تئوریهای هیجان شادکامی یکی از شش هیجان بزرگ یعنی، تعجب، ترس، خشم، شادکامی، تنفرونگرانی است شادکامی راوابسته به فراوانی و درجه ی عواطف مثبت بالذت، سطوح بالای رضایت از زندگی ونبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته­اند مسئله پژوهش حاضر این می باشد که آیا رضایت از زندگی، هوش اخلاقی وشادکامی بر افراد تاثیر گذار هست یا خیر؟روش این پژوهش توصیفی-استنباطی است. جامعه آماری در این پژوهش كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه كاشان می باشد. روش نمونه گيري در اين پژوهش با به صورت تصادفي است که مقدار نمونه 80 نفر انتخاب شده است.ابزار اندازه­گیری پژوهش پرسشنامه رضايت از زندگيی، پرسشنامه هوش اخلاقي و پرسشنامه شادكامي آكسفورد می­باشد. نتیجه پژوهش این بود که بین هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.
فهرست مطالب
فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله4
1-3- ضرورت واهمیت پژوهش:5
1-4- اهداف پژوهش6
1-4-1- هدف کلی:6
1-4-2- اهداف جزئی:6
1-5- فرضیه های پژوهش6
1-5-1- فرضیات اصلی پژوهش6
1-5-2- فرضیات فرعی پژوهش7
1-6- تعاریف پژوهش:8
1-6-1- تعاریف نظری:8
1-6-2- تعاریف عملیاتی:8
1-7- قلمرو پژوهش9
1-7-1- قلمرو زماني9
1-7-2- قلمرو مكاني9
1-7-3- قلمرو موضوعي9
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه:11
2-2- رضايت از زندگي11
2-2-1- تفاوت های بومی در زمینه رضایت از زندگی:12
2-2-2- دید گاه های مربوط به رضایت از زندگی13
2-2-2-1- دیدگاه سیلگمن:13
2-2-2-2- دیدگاه مزلو:14
2-2-3- انواع رضايت از زندگي15
2-2-4- قناعت و رضايت15
2-2-5- رضايت يا توهم16
2-2-6- رضايت و شکر17
2-3- هوش اخلاقي17
2-3-1- هوش اخلاقی در افراد21
2-3-2- چگونگي پرورش هوش اخلاقي در كودكان21
2-3-3- هفت فضليت هوش اخلاقي26
2-3-3-1- همدلی:26
2-3-3-2- وجدان:27
2-3-3-3- خویشتنداری:27
2-3-3-4- احترام:28
2-3-3-5- مهربانی:28
2-3-3-6- تحمل و بردباری:29
2-3-3-7- انصاف:29
2-3-4- انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی30
2-3-5- مفهوم هوش اخلاقی33
2-3-6- عناصر هوش اخلاقی34
2-3-7- فواید هوش اخلاقی35
2-3-8- رشد یا پرورش هوش اخلاقی36
2-3-9- آموزش ارزش ها؛ آموزش هوش اخلاقی36
2-3-10- توصيه هاي لازم براي آموزش هوش اخلاقي37
2-3-11- هوش اخلاقی در سازمان ها40
2-3-12- هوش اخلاقی در جامعه40
2-3-13- خرده آزمونهاي هوش اخلاقي41
2-4- شادكامي42
2-4-1- تعاريف شادي و شادكامي47
2-4-1-1- تعريف شادي از نظر وسمن وريكس 47
2-4-1-2- تعريف شادي از ديد ون هو ون 47
2-4-1-3- تعريف شادي از نظر اد دنير 47
2-4-1-4- ديدگاه سلیگمن48
2-4-2- مفهوم احساس شادمانی48
2-4-3- چگونگی سنجش میزان احساس شادمانی50
2-4-4- شادمانی به عنوان جزء اصلی کیفیت زندگی51
2-4-5- رویکرد های اندازه گیری کیفیت زندگی درجوامع52
2-4-6- ارتباط شادي با سن و جنسيت و نژاد54
2-4-7- رابطة بين شادي با درآمد و كار54
2-4-8- رابطة بين ايمان وشادي55
2-4-9- ارتباط احساس شادي با عزت نفس و برونگرايي55
2-5- پيشينه پژوهش56
2-5-1- پژوهش های خارجی:56
2-5-2- پژوهش داخلی:63
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه77
3-2- روش پژوهش77
3-3- جامعه آماری77
3-4- حجم نمونه و نمونه گیری78
3-5- نحوه گردآوری داده ها78
3-6- ابزار پژوهش79
3-6-1- پرسشنامه رضايت از زندگي79
3-6-1-1- اعتبار و روايي79
3-6-1-2- نمره گذاري79
3-6-2- پرسشنامه هوش اخلاقي80
3-6-2-1- اعتبار و روايي80
3-6-2-2- روش نمره گذاري80
3-6-3- پرسشنامه شادكامي آكسفورد:80
3-6-3-1- اعتبار و روايي80
3-6-3-2- روش نمره گذاری:82
3-7- روش جمع آوری اطلاعات83
3-8- تجزیه وتحلیل اطلاعات84
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه86
4-2- توصیف داده ها87
4-3- تحلیل داده ها88
4-4- بررسي فرضیات اصلی پژوهش89
4-5- بررسي فرضیات فرعی پژوهش94
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه101
5-2- خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه ها101
5-2-1- فرضيات اصلي پژوهش101
5-2-2- فرضیات فرعی پژوهش103
5-3- يافته های پژوهش105
5-4- پیشنهادات پژوهش105
5-4-1- پیشنهادات کاربردی105
5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی106
5-4-3- محدودیت های پژوهش106
منابع:
منابع فارسی :108
منابع لاتین :109
پیوست ها
پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)112
پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل113
پرسشنامه شادكامي آكسفورد115
خروجیهای SPSS121
فهرست جداول
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای موردمطالعه87
جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق88
جدول 4-3: شاخصه های توصیفی میزان رضایت از زندگی به تفکیک دختر و پسر89
جدول 4-4: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت از زندگی بین دختر و پسر89
جدول 4-5: شاخصه های توصیفی میزان هوش اخلاقی به تفکیک دختر و پسر90
جدول 4-6: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات هوش اخلاقی بین دختر و پسر90
جدول 4-7: شاخصه های توصیفی میزان شادکامی به تفکیک دختر و پسر90
جدول 4-8: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات شادکامی بین دختر و پسر.............. 91
جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هوش اخلاقی و رضایت از زندگی.................... 91
جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شادکامی و رضایت از زندگی......................... 92
جدول 4-11: شاخص کفایت مدل رابطه هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی........................ 92
جدول 4-12: تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی. 93
جدول 4-13: خلاصه تحلیل رگرسیون چندگانه در مورد متغیرهای مستقل برای پیش بینی رضایت از زندگی93
جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین عمل کردن مبتنی بر اصول و رضایت از زندگی........... 94
جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین راستگویی و رضایت از زندگی94
جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین استقامت برای حق و رضایت از زندگی............... 95
جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وفای به عهد و رضایت از زندگی............... 95
جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مسئولیت پذیری و رضایت از زندگی.................96
جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اقرار به اشتباهات و رضایت از زندگی.....................96
جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین فعالانه علاقه مند بودن به دیگران و رضایت از زندگی....... 97
جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی در بخشش اشتباهات خود و رضایت از زندگی...... 98
جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و رضایت از زندگی98


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
هوش اخلاقی


شادکامی


رضایت از زندگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان ...

قیمت فایل فقط 14,500 تومان. خرید. احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا
حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد، اماتاثیرعوامل اجتماعی در بروز یا افول ان
بسیار ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان ...

محصولاتی که دارای عبارت 'بررسی-رابطه-بین-رضایت-از-زندگی،-هوش-اخلاقی-و-
شادکامی-در-دانشجویان-دختر-و-پسر' هستند. بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش
...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و ... - تخفیفستان فایل

30 ژانويه 2017 ... احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد،
اماتاثیرعوامل اجتماعی در بروز یا افول ان بسیار پررنگتر است. هوش ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان ...

15 فوریه 2017 ... بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر.
دسته: روان شناسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 351 ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در دانشجویان متأهل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل هستند ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و ... - به روز فایل

5 روز پیش ... روش خرید:برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول
مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و

هوش اخلاقی- شادکامی- رضایت از زندگی. ... بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش
اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسرعنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین ...

SID.ir | رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با رضايت از زندگي سالمندان

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با رضايت زندگي سالمندان
... نتايج نشان داد که بين هوش معنوي و رضايت از زندگي، همچنين بين هوش هيجاني و ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی هوش اخلاقی و شادکامی - osmano man

14 فوریه 2017 ... احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد،
اماتاثیرعوامل ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و ... - ایران دانشجو

22 فوریه 2017 ... جهت دانلود و مشاهده توضيحات فايل * بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی
و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر * روی دکمه زير کليک کنيد .

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی هوش اخلاقی و شادکامی در - عکس

احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی بستگی دارد،
اماتاثیرعوامل ...

وضعیت پروپوزال های پیشنهادی گروه رواتشناسی

1, شیوا نیکخواه, بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی, رضایت از زندگی, خوش بینی و ... 2
, شیوا نیکخواه, بررسی رایطه بین مهارت های اجتماعی, هوش هیجانی و مهارت های خود ...

دانلود فایل » آرشیو بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و ...

26 نوامبر 2016 ... بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر.
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی ...

مقاله رابطه هوش معنوی با رضایت از زندگی دانشجویان متاهل - سیویلیکا

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی با رضایت زندگی دانشجویان متاهل بود.
طرح این ... بین هوش معنوی با میزان رضایت از زندگی در کل نمونه دانشجویان متاهل
رابطه ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجو.
تعداد صفحات:143 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول – کلیات پژوهش مقدمه

314 K - مشاوره و روان درمانی خانواده

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ. ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در .... آﻧﻬﺎ
از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺮه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ. ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸ - فصلنامه آموزش، مشاوره و ...

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ، ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻈﺮ ﻏﺎﻟﺐ
... ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻓﺮاد و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ.

بررسی رابطه هوش معنوی با رضایت زناشویی - بانک مقالات فارسی

بررسی رابطه هوش معنوی با رضایت زناشویی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان
نامه ... بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی مقاله پایان نامه بررسی ارتباط بین
رضایت ... مدت ازدواج،سن ازدواج وتفاوت سنی چکیده این پژوهش به بررسی رضامندی از
زندگی ...

هوش اخلاقی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی و مقایسه رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی با رهبری تیمی در بین مدیران ...
رابطه هوش اخلاقی و تعالی معنوی با امید به زندگی در مدیران مدارس آموزش و پرورش ....
پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل ( 2008 ) و پرسشنامه رضایت شغلی بریفیلد و ...

بررسی رابطه هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی زوجین ...

بررسی رابطه هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده ...
از بین مولفه های هوش معنوی، مولفه‌های زندگی معنوی بیش ترین میزان همبستگی با ...

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻛﺎر - مجله دانشگاه علوم ...

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ. ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣ. ﻲ ﮔﺮدد (. 7. ). در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ.
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ از. زﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻌﺪاد. 324. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ﻧﺸﺎن داده ...

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در ...

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در کارکنان یک
... بین تجربه گرایی و رضایت از زندگی رابطه ی معنی داری یافت نشد (P>0/05).

بررسی رابطه ی هوش معنوی با رضایت از زندگی زنان سالمند

بررسی رابطه ی هوش معنوی با رضایت از زندگی زنان سالمند ..... پژوهش ها نشان داده اند
که بین معنویت، هدف زندگی ، رضایت از زندگی و سلامت هم بستگی وجود دارد.

« ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي » ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دﺑﯿﺮان « ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ » - مطالعات اسلام و ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. « ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي. » و. « ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. » دﺑﯿﺮان. ﻣ. ﻬﺮي دﻫﻘﺎﻧﯽ. *. ﺳﯿﻒ اﻟﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ
ﻗﻤﺸﯽ. ** ... ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ .... ﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ و از ﻃﺮﻓـﯽ.

بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی (5 عامل بزرگ)، رضایت از زندگی ...

بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی (5 عامل بزرگ)، رضایت از زندگی و هوش ... و
همچنین میان دیگر متغیرهای پیش بین با آمادگی به اعتیاد رابطه ی منفی وجود داشت.

خرید آنلاین پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در ...

19 ژانويه 2017 ... خرید آنلاین پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران ... نامه
بررسی رابطه میزان نگرش (پایبندی)مذهبی با رضایت از زندگی ...

(1389) بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان سازمان

رابطه بین هوش معنوی ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی پرستاران و رضایت مدیران در ... و
کدام مسیر در زندگی مان بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم.

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر.
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ...

رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس

نتایج نشان داد که: (1) بین هوش اجتماعی مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و ...
شخصیت یک فرد در زندگی، زاییده استعدادهای عاطفی نهفته است نه ضریب هوشی. .....
خانلری (1385) به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تهران ...

ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ

No. 58, Winter, 2012, PP.101-121. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ. ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي. و. ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ. ﻛﺘﺎﺑﺪاران. ﺷﺎﻏﻞ.
در. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ .... ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ . (. ﻣﺎﻳﺮز،. ).2002.

بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی: نقش واسطه ای ...

29 دسامبر 2016 ... بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی: نقش واسطه ای همدلی ... ﺩﺭ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﻭ ﻫﻮﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ. ﺯﻧﺪﮔﻲ. *ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺟﻮﻛﺎﺭ .

صفحه قبل - وب سایت شخصی تقی وحیدی

رابطه بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی و رضایت از مدرسه در ...
رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی در بین دانش آموزان ... از زندگی
را در بین دانش آموزان دبیرستان دخترانه تیزهوشان بیرجند مورد بررسی قرار می دهد.

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و ... - دانلود کتاب

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر
... شرح مختصر: احساس سعادت ورضایت از زندگی اگرچه تا حدزیادی به شرایط فردی ...

بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی (5 عامل بزرگ)، رضایت از زندگی و ...

یافته‌های پژوهش از وجود رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی، هوش معنوی و رضایت از
زندگی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی حمایت می‌کند.

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و ...

6 فوریه 2017 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی
و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران)) را در ادامه ...

هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان ,بررسی رابطه بین رضایت از زندگی

خانه » دسته‌بندی نشده » ,بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی
در دانشجویان ,بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان (مطالعه ... - IAOBM.CA

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان آموزش و
پرورش استان گلستان) ... یافته ها نشان داد که میزان همبستگی بین دو متغیر هوش
معنوی و خودکارآمدی برابر با 80 .0 ... بررسی رابطه سرمایه اجتماعی گروه های آموزشی و
رضایت تحصیلی دانشجویان ... تأثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی برکیفیت
زندگی کاری ...

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ ...

3 فوریه 2017 ... به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ ...
بررسی رابطه سبك رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت ...
برترین پکیج پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در ...

بررسی رابطه ي بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر ...

24 مه 2014 ... کدام از اينها تمهيدات اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود. را می طلبد.
Page 3. 193. بررسی رابطه ی بين دينداری و رضايت از زندگی در بين زنان سالمند .....
با رضايت از زندگی سالمندان پرداختند، دريافتند که بين هوش معنوی و.

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری میان کارک ...
همبستگی بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد کیفیت زندگی کاری ... امنیت شغلی و ایجاد
فرصتهای رشد شغلی، موجب حمایت و ارتقای رضایت شغلی کارکنان را فراهم میسازد.

رابطه هوش معنوی با مثبت اندیشی دردانشجویان دانشگاه - مجله دین و سلامت

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش معنوی و مثبت اندیشی در بین دانشجویان ...
از نظر ایمونز (2000) پایه های زیست شناختی هوش معنوی در سه سطح قابل بررسی است
... پژوهش ها نشان داده اند که بین معنویت و هدف زندگی، رضایت از زندگی و سلامت، ...

میگنا - بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی عمومی در دانش آموزان

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش معنوی و خودکارآمدی عمومی رابطه مثبت و ... به
نقل از یعغوبی، 1388)، رضایت از زندگی ( فابریکاتر و همکاران، 2000)، سلامت ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در

18 آگوست 2016 ... بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در زوج های جوان ..... دانلود
پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شهروندی فعال ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

OL937- رابطه اميد به زندگي و راهبردهای حل تعارض با رضایت مندی زناشویی
دانشجويان ... OL917- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان دبیرستان.

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی: مطالعه موردی ...
متأسفانه، نتیجه این پیشرفت‌ها کم‌رنگ شدن ارزش‌ها در زندگی افراد است که این امر ...

پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رابطه بین باورهای دینی، مسئولیت پذیری و تحمل استرس با امید به زندگی در
جانبازان شهر اهواز ... رابطه بین بلوغ اجتماعی و سلامت روان با سبک های هویت در
نوجوانان مدارس ... بررسی رابطه بین هوش معنوی، تعهد سازمانی با رضایت شغلی در
کارکنان شرکت ...

برترین پکیج رابطه هوش معنوی و شادکامی با امید به زندگی – دانلود فایل

7 ژانويه 2017 ... برترین پکیج رابطه هوش معنوی و شادکامی با امید به زندگی – دانلود فایل ... در سایت
بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد ... برترین پکیج
تحقیق بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام ...

فایل بررسی رابطه شادکامی، امیدواری با هوش معنوی | راسا مقاله

12 فوریه 2017 ... فایل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با خودکارآمدی در بین ... و کیفیت
زندگی با شادکامی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی پایان نامه ...

نقش روزه‌داری اسلامی‌درقرآن بر هوش معنوی و شادکامی روزه‌داران - Quran ...

یعقوبی و همکاران (1387) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین هوش معنوی و بهداشت
روان دانشجویان ... و شادی و رضایتمندی از زندگی تنها از عوامل شادکامی هستند.

اي ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴ - World Health ...

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي .... ﻳﺖ،
ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻲ، رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ... اﺳﺘﺮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم ﻫﻤﻮدﻳـﺎﻟﻴﺰ و راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ.

بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی | هزار و یک ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ... متأسفانه، نتیجه این
پیشرفت‌ها کم‌رنگ شدن ارزش‌ها در زندگی افراد است که این امر می‌تواند توضیح ...

دکتر اصغر آقایی جشوقانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مقایسه ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ویادگیری اجتماعی – هیجانی درکودکان مبتلا
... رابطه ی هوش هیجانی با افسردگی امیدواری و رضایت از زندگی در میان کارکنان منطقه
.... بررسی رابطه بین احساس امنیت روانی با رضایت وفرسودگی زناشویی ورضایت ...

ي و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ آور ﺗﺎب ﻧﻘﺶ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﭘﻴﺶ

ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ. )341/0= r(. راﺑﻄ. يﻪ. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد . ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ واﻟـﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن
ﻧـﺎﺗﻮان. ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ﺑــﺎ .... داراي ﻧﺎﺗﻮاﺗﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي راﺑﻄﻪ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ. 1 ... ﺖ زﻧﺪﮔﻲ
و رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. ،. راﺑﻄ. يﻪ .... ي و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
ﻫﻮش ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - ایرج شاکری نیا

3- بررسي رابطه ميزان ادراک صدا، سرسختي روان شناختي و سلامت روان با کيفيت ...
8- رابطه هوش هيجاني و باورهاي خود کار آمد پرستاران بخش اورژانس با رضايت بيماران
از .... 48- رابطه بین حفظ حریم خصوصی، حمایت اجتماعی ادراک شده وامید به زندگی در ...

بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی و هدف در زندگی - آرتنا

در بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی مشخص شد که بین هوش هیجانی و شادکامی
... کننده موفقیت ، رفاه ، موقعیت اجتماعی مناسب و احساس رضایت فرد از زندگی است.

رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی ... - شناسنامه

هدف پژوهش بررسی رابطه‌ی بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی است.
نتایج نشان می‌دهند که بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی و بین ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با تاب آوری در بین ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با تاب آوری در بین دانشجویان ...
سلامت روان یکی از عوامل ایجاد کننده رضایت و موفقیت در ابعاد گوناگون زندگی می
باشد ...

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی در بین دانشجویان پایان نامه ...
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز
... پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر در ایجاد خشونت علیه زنان در شهر ایلام (۲)

ارتباط بین میزان هوش معنوی و سبک مکانیزم‌های دفاعی

بین هوش معنوی و مکانیزم‌های دفاعی از نظر تاثیر در سلامت روان، رضایت از زندگی،
خودآگاهی و توانایی حل مساله نقاط مشترک وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه
بین ...

بررسي رابطه هوش معنوي و رضايت زناشويي کارکنان ادارات شهر اهواز(1389)

بررسي رابطه هوش معنوي و رضايت زناشويي کارکنان ادارات شهر اهواز(1389) ... از ميان
پديده ها و موضوعات مختلفي که بر رفتار انسان و زندگي تاثير عميقي دارد نگرش و ...
تنها بين هوش معنوي در زمينه خودآگاهي و عشق و علاقه ورضايت زناشويي کارکنان مرد ...

سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت

رابطه بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی
کارکنان در .... بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی
کارکنان ...

جدول 4-5: رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان - پایان نامه های ...

جدول4-6: ربطه چندگانه بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان 80 .....
پژوهشها و بررسیهای مختلف نشان دادهاند که میان معنویت و هدف زندگی، رضایت از زندگی
و ..... سمیع پور (1390) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾ ( - فرهنگ در دانشگاه اسلامی

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ..... ﻫﻮش
. ﻣﻌﻨﻮي ﻓﺮاﺗﺮ. از. رﺷﺪ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻣﺘﻌﺎرف. اﺳﺖ؛. ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ. ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﯽ از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد
..... ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺷﻮﮐﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي.

پایان نامه های رشته روانشناسی 3 - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده

23 دسامبر 2016 ... 10401 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت ....
10482 مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در ...

فصلنامه روان شناسي و دين، شماره 33 - Magiran

رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با خودكارآمدي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
شهرام نوري ... بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي با شادكامي و كيفيت زندگي

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری میان
کارک ... همبستگی بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد کیفیت زندگی کاری ... شغلی و ایجاد
فرصتهای رشد شغلی، موجب حمایت و ارتقای رضایت شغلی کارکنان را فراهم میسازد.

20 . editor_file/پایان نامه های حوزه منابع انسانی(2).pdf - کنفرانس گذر از ...

52, 219, کاملی،بهروز, 1390, حقیقی،محمدعلی, بررسی رابطه بین فرآیندمدیریت دانش
.... 1392, حقیقی، محمدعلی, بررسی تاثیر تعلق خاطر کارکنان بر رضایت کارکنان,
1326 ... حقیقی، محمدعلی, بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری با شادی کارکنان,
1325 .... بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی:کارکنان
دواری ...

رابطة بین هوش معنوی و شادکامی ‌به واسطه بهزیستی روان‌شناختی

شرکت‌کنندگان پرسشنامه هوش معنوی، مقیاس شادکامی ‌آکسفورد و سیاهه بهزیستی ...
معنویت به شیوه گروهی بر افزایش امید، رضایت از زندگی و شادکامی‌در زنان مبتلا به
... بررسی تأثیر آموزش مهارتهای تفکر خلاق و نقاد در بهزیستی روانشناختی دانش ...

ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺑﻄﻪ ﻫ - مجله پزشکی هرمزگان

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ داده .... ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ در
...

مبانی نظریه معجزۀ دوم‌انگاری اخلاق نبوی - دانشگاه معارف اسلامی

بررسی رابطه اعتقاد به اموزه های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان 1 .... بر اساس
دیگر مطالعات انجام شده، بین مذهبی بودن و معنادار بودن زندگی و سلامت ... را بررسی
کرد و نشان داد كه مذهب، به طور مثبت با سازگاری و رضایت زناشویی بالاتر ارتباط
دارد.

مجله علوم رفتاری - Baqiyatallah University of Medical Sciences ...

8 فوریه 2012 ... هوش معنوی و رضایت از زندگی زناشویی را تکمیل کردند. .... بررسی. های متعددی در
زمینه رابطه بین مذهب و رضایتمندی از. زندگی زناشویی انجام شده.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجو.
نوشته شده توسط : ketabpich. تعداد صفحات:143 نوع فایل:word فهرست مطالب:

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

58, 58, ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری بر اساس نظرات کارکنان در اداره کل
امور ... 60, 60, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستاد ....
136, 136, فضیلت های اخلاقی بازاریابی ،بررسی دیدگاه متخصصین بازاریابی و
جامعه .... 176, 176, تاثیر هوش هیجانی بر نگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش در
شرکت ...

بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و ناسازگاری جسمانی معلمان با شیوه‌ی ...

بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و ناسازگاری جسمانی معلمان با شیوه‌ی مدیریت با عشق
در ... بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه. ...
پیش‌بینی سلامت روان با برررسی متغیرهای عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری.

پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل | سالیوان خبر

17 ژانويه 2017 ... و بر اساس نمره گذاری طیف ... پرسشنامه هوش اخلاقی MCI (لنیک و کیل، 2005) | دانلود
..... پایان نامه كارشناسي بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش ...

و رضایت شغلی ی میزان استرس شغل با بررسی رابطه هوش معنوی نامه هوش ...

بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی ... پژوهش. نا. مه روان ...
Investigation of the relationships between spiritual intelligence with job ..... در.
زندگی،. رشد. شخصی،. ارتباا. مثبات. باا. دیگاران. و. رضایت. از. زندگی. نشان. می. دهد.

ارتباط هوش معنوی با فرسودگی شغلی و برخی متغیرهای جمعیت شناختی ...

این نیروی قدرتمند زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان
پیوند ... این مطالعه با هدف بررسی میزان هوش معنوی و ارتباط آن با ابعاد فرسودگی
شغلی و ... (0/05 P<)؛ ولی بین سابقه خدمت، تحصیلات، رضایت از درآمدی با هوش معنوی
رابطه ...

Archive of SID ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﻫﻮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺮگ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ

ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ، ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ. ،1995).9ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ
.... ﻟﻄﻔﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺭ (1387)ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﻱ15 ﺳﺎﻝ .....
ﻣﺮگ ،ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ. ﺍﻫﻮﺍﺯ .

بررسي رابطه هوش عاطفي، هوش معنوي جديد - انجمن ایرانی روانشناسی

از ﻗﺒﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺮگ، زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ،واﻗﻌﯿﺖ، ﻋﺪاﻟﺖ و. دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ... راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ. ، ..
. /. 303. /. 303. ﺗﺎب. آوري ﺑﺎ ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ...... رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ،.

از کلاس درس تا جامعه - مقالات هوش معنوی spiritual intelligence

بررسي رابطه ي سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در دانشجويان دانشگاه علوم
پزشكي كرمانشاه. نجمه حميد، مولود ... ارتباط بين هوش معنوي، سخت‌رويي و سلامت عمومي
در بين پرستاران .... 14 : رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با رضايت از زندگي سالمندان.