ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت - دانلود رایگاندانلود رایگان نگرش- قابلیت اعتماد- کیفیت- کارایی- ابتکار عمل- مدیریت- Crm- فرایندCrm -وفاداری مشتری- ارزیابی عملکرد- ارتباط با مشتری

دانلود رایگان
ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) از دیدگاه مشتریانعنوان پایان نامه: ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) از دیدگاه مشتریان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پایان نامه کارشناسی - رشته ی مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 179
شرح مختصر:
پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه مشتریان سازمان های خصوصی، دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی در سال 1393 می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سازمانهای خصوصی، دولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی در سال 1393 می باشد. دراین پژوهش تعداد 6 سازمان و اداره دولتی به عنوان نمونه انتخاب و جهت تکمیل پرسشنامه ها به آنجا مراجعه و پرسشنامه ها به 80 نفر از مراجعه کنندگان (مشتریان) داده شد و از آنها خواسته شد به پرسشنامه ها پاسخ دهند.
به منظور تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی استفاده شده است.یافته های توصیفی به صورت میانگین،انحراف استاندارد،جداول و نمودارها ارائه گردیده است و در بخش آمار استنباطی از آزمون خی دو ( کای اسکوار) د ر تحلیل نتایج استفاده شد.
نتایج تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که درصد بیشتری از پاسخ دهندگان (مشتریان) نسبت به کارکنانسازمان به نوعی نگرش مثبت دارند. همپچنین درصد بیشتری از مشتریان میزان قابلیت اعتماد مشتریان نسبت به رعایت میزان ساعت اداری را منفی ارزیابی کردند.از نتایج دیگر این تحقیق این بود که درصد بیشتری از مشتریان مشتریان نسبت به کارکنان نگرش منفی دارند. درصد زیادی از پاسخ دهندگان(مشتریان) میزان کیفیت کار و کارآیی کارکنان را مثبت تلقی می کنند. در زمینه ابتکار عمل کارکنان این تحقیق نشان داد که درصد بیشتری از پاسخ دهندگان(مشتریان) در این زمینه نگرش مثبت دارند.
تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد درصد بیشتری از پاسخ دهندگان( مشتریان) در زمینه میزان کمیت و مقدار کار کارمندان نگرش مثبت دارند و در زمینه خصوصیات فردی متناسب با ویژگی های جامعه مدنی نیز تحلیل ها نشان دادند که درصد بیشتری از پاسخ دهندگان (مشتریان ) نگرش مثبت دارندهمچنین این تحقیق نشان داد که درصد بیشتری از پاسخ دهندگان(مشتریان) در زمینه مدیریت سازمان نگرش مثبت دارند.
فهرست مطالب
فصل اول: كليات پژوهش.... 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بيان مسئله. 2
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش.... 3
1-4 فرضيات پژوهش:4
1-4-1 فرضيه اصلي.. 4
1-4-2 فرضيات فرعي.. 4
1-5 سوالات پژوهش:5
1-6 اهداف پژوهش:5
1-7 قلمرو پژوهش:6
1-7-1 قلمرو موضوعي:6
1-7-2 قلمرو زماني:6
1-7-3 قلمرو مكاني:6
1-8 چارچوب نظري پژوهش.... 6
1-9 متدولوژي تحقيق.. 7
1-10 جامعه و نمونه آماري تحقيق.. 7
1-10-1 جامعه آماري... 7
1-10-2 نمونه آماري... 7
1-11 تعريف واژگان.. 7
فصل دوم: ادبیات بژوهش.... 11
2-1 مقدمه. 12
2-2 پيشينه و تاریخچه. 12
2-3 تحقيقات انجام شده در داخل و خارج.. 13
2-3-1 تحقيقات انجام شده در داخل.. 13
2-3-2 تحقيقات انجام شده در خارج.. 18
2-4 ادبيات پژوهش.... 20
2-4-1 تعريف مشتري:20
2-4-2 نيازها و انتظارات مشتري:21
2-4-3 رضايت مشتري:22
2-4-4 مدیریت ارتباط با مشتری... 24
2-5 1 تاریخچه پیدایش و تکامل مدیریت ارتباط با مشتری... 28
2-6 تعاریف CRM... 29
2-7 اهداف CRM... 32
2-8 اصول CRM... 33
2-9 مولفه های CRM... 33
2-10 مدیریت.... 34
2-11 فواید ارتباط با مشتری... 34
2-12 فرآیند های اصلی CRM... 36
2-13 چرخه فرآیند CRM (مدل یکپارچگی تاکتیکی فرآیند های CRM ). 39
2-14 تعامل با مشتری... 41
2-15 برنامه ریزی بازار. 41
2-16 ساختار سازمان برای مدیریت ارتباط با مشتری... 42
2-17 مدیر بازاریابی CRM... 42
2-17-1 انواع روش هاي مشتري مداري... 43
2-17-2 چالش های اجرایی.. 44
2-17-3 مزایای بکارگیری سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری... 45
2-17-4 چگونه CRM خود می تواند سود آور باشد؟. 45
2-17-5 دلایل حرکت سازمانها به سوی سرمایه گذاری بر مدیریت ارتباط با مشتری... 46
2-17-6 تجارب سنتی بازاریابی در سازمانها46
2-17-7 چارچوب گارتنر. 47
2-17-8 رضایت مشتری چیست؟. 49
2-17-9 رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟. 50
2-17-10 اندازه گیری رضایت مشتری(CSM). 50
2-17-11 چگونگی تحليل نياز مشتري... 53
2-17-12 ارزش از ديدگاه مشتري... 54
2-17-13 مباني و اصول مشتري مداري در اسلام. 55
2-17-13-1 مباني و اصول مشتري مداري در اسلام. 57
2-17-14 نگرش.... 71
2-17-14-1 تفاوت نگرش با ارزش، عقیده و علاقه. 73
2-17-14-2 شکل گیری نگرش ها74
2-17-15 قابلیت اعتماد. 75
2-17-16 كارايي.. 77
2-17-16-1 رابطه کارآیی با بهره وری و اثربخشی.. 78
2-17-16-2 عوامل مؤثر در کارآیی.. 79
2-17-17 کیفیت.... 80
2-17-17-1 مفهوم کیفیت.... 80
2-17-17-2 تاريخچه كيفيت :81
2-17-17-3 تعريف كيفيت از ديدگاه فلسفي :83
2-17-17-4 تعريف كيفيت مبتني بر محصول :84
2-17-17-5 تعريف كيفيت مبتني بر مصرف كننده :84
2-17-17-6 تعريف كيفيت مبتني بر توليد :84
2-17-17-7 تعريف كيفيت مبتني بر ارزش :84
2-17-18 ابتكار عمل.. 86
2-17-18-1 بدست آوردن ابتكار عمل.. 87
2-17-19 مديريت.... 92
2-17-19-1 تعریف مدیریت :92
2-17-19-2 نظریه نقشهای مدیریتی :93
2-17-19-3 فراگرد مدیریت:95
2-17-19-4 کار کرد های مدیریت :95
2-17-19-5 تصمیم گیری:96
2-17-19-6 تعریف تصمیم گیری :96
2-17-19-7 خلاقیت مدیران :97
2-17-19-8 چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟. 97
2-17-19-9 مدیریت موفق و مؤثر :97
2-17-20 ارزيابي عملکرد. 98
2-17-20-1 تعریف ارزیابی عملکرد. 98
2-17-20-2 فواید استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان.99
2-17-20-3 مدل ارزیابی عملکرد. 99
2-17-20-4 فرآیند تجزیه وتحلیل شغل در ارزیابی عملکرد. 100
2-17-20-5 انواع ارزیابی.. 102
2-17-20-6 نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد:103
فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 105
3-1 مقدمه. 106
3-2 روش تحقیق.. 106
3-3 جامعه آماری... 106
3-4 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری... 106
3-5 ابزار اندازه گیری... 107
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه. 108
3-7 روش های جمع آوری اطلاعات... 108
3-8 روش های تجزیه و تحلیل آماری... 108
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش109
4-1 مقدمه :110
4-2 یافته های توصیفی :110
4-3 یافته های استنباطی.. 116
فصل پنجم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات... 139
5-1 خلاصه طرح ونتايج پژوهش.... 140
5-1-1 مقدمه. 140
5-2 پيشنهادات :143
5-2-1 پیشنهادهای مبتنی برنتایج پژوهش:143
5-2-2 پیشنهادهای مربوط به فرضیه اصلی:143
5-2-3 پیشنهادهای مربوط به فرضیه فرعی اول :143
5-2-4 پیشنهادهای مربوط به فرضیه فرعی دوم :143
5-2-5 پیشنهادهای مربوط به فرضیه فرعی سوم :144
5-2-6 پیشنهادهای مربوط به فرضیه فرعی چهارم :144
5-2-7 پیشنهادهای مربوط به فرضیه فرعی پنجم :144
5-2-8 پیشنهادهای مربوط به فرضیه فرعی ششم :144
5-2-9 پیشنهادهای مربوط به فرضیه فرعی هفتم :145
5-2-10 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده :145
5-3 محدوديت هاي تحقيق:145
پیوست ها... 149
فهرست شکل ها
شکل 4-1 : میانگین نمرات نگرش مشتریان مرد و زن سازمان های خصوصی، دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی شهرستان کاشان نسبت به کارکنان سازمان 111
شکل 4-2 : میانگین نمرات نگرش مشتریان مجرد و متاهل سازمان های خصوصی، دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی شهرستان کاشان نسبت به کارکنان سازمان.. 113
شکل 4-3 :میانگین نمرات نگرش مشتریان سازمان های خصوصی، دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی شهرستان کاشان نسبت به کارکنان سازمان با توجه به سن آنها114
شکل 4-4 : میانگین نمرات نگرش مشتریان سازمان های خصوصی، دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی شهرستان کاشان نسبت به کارکنان سازمان با توجه به میزان تحصیلات آنها116
شکل 4-5 : میزان نگرش نسبت به کارکنان سازمان در کارمندان.. 118
شکل 4-6 : میزان قابلیت اعتماد مشتریان نسبت به رعایت میزان ساعت اداری... 121
شکل 4-7 : میزان نگرش مشتریان نسبت به کارکنان.. 124
شکل 4-8 : میزان نگرش پاسخ دهندگان در خصوص میزان کیفیت کار و کارایی کارکنان.. 127
شکل 4-9 : میزان نگرش پاسخ دهندگان در خصوص میزان ابتکار عمل.. 130
شکل 4-10 : میزان نگرش پاسخ دهندگان در خصوص میزان کمیت و مقدار کار کارمندان.. 133
شکل 4-11 : میزان نگرش پاسخ دهندگان در خصوص خصوصیات فردی متناسب با ویژگی های جامعه مدنی.. 136
شکل 4-12 : میزان نگرش پاسخ دهندگان در خصوص نحوه مدیریت سازمان.. 138
فهرست جدول ها
جدول ‏3‑1 فراوانی و درصد تعداد سازمان ها که نمونه تحقیق از آن سازمان ها انتخاب شده اند.106
جدول ‏4‑1: میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش مشتریان سازمان های خصوصی،دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی شهرستان کاشان نسبت به کارکنان سازمان.. 110
جدول ‏4‑2: میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش مشتریان مرد و زن سازمان های خصوصی،دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی شهرستان کاشان نسبت به کارکنان سازمان.. 111
جدول ‏4‑3 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش مشتریان مجرد و متاهل سازمان های خصوصی،دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی شهرستان کاشان نسبت به کارکنان سازمان.. 112
جدول ‏4‑4 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش مشتریان سازمان های خصوصی،دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی شهرستان کاشان نسبت به کارکنان سازمان با توجه به سن آنها113
جدول ‏4‑5 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش مشتریان سازمان های خصوصی،دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی شهرستان کاشان نسبت به کارکنان سازمان با توجه به میزان تحصیلات آنها115
جدول ‏4‑6 : میزان نگرش مشتریان نسبت به کارکنان سازمان.. 117
جدول ‏4‑7 : میانگین و انحراف استاندارد نمره قابلیت اعتماد مشتریان نسبت به رعایت میزان ساعت اداری... 119
جدول ‏4‑8 :میزان قابلیت اعتماد مشتریان نسبت به رعایت میزان ساعت اداری... 120
جدول ‏4‑9 : میانگین و انحراف استاندارد نگرش مشتریان نسبت به کارکنان.. 122
جدول ‏4‑10 : میزان نگرش مشتریان نسبت به کارکنان.. 123
جدول ‏4‑11 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش پاسخ دهندگان در خصوص میزان کیفیت کار و کارایی کارکنان 125
جدول ‏4‑12 : میزان نگرش نگرش پاسخ دهندگان در خصوص میزان کیفیت کار و کارآیی.. 126
جدول ‏4‑13 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش پاسخ دهندگان در خصوص ابتکار عمل.. 128
جدول ‏4‑14: میزان نگرش پاسخ دهندگان در خصوص میزان ابتکار عمل کارکنان.. 129
جدول ‏4‑15 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش پاسخ دهندگان در خصوص کمیت و مقدار کار کارمندان.. 131
جدول ‏4‑16 : میزان نگرش پاسخ دهندگان در خصوص کمیت و مقدار کار کارمندان.. 132
جدول ‏4‑17 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش پاسخ دهندگان در زمینه خصوصیات فردی متناسب با ویژگی های جامعه مدنی 134
جدول ‏4‑18 : میزان نگرش پاسخ دهندگان در خصوص خصوصیات فردی متناسب با ویژگی های جامعه مدنی.. 135
جدول ‏4‑19 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش پاسخ دهندگان در زمینه نحوه مدیریت سازمان.. 137دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نگرش


قابلیت اعتماد


کیفیت


کارایی


ابتکار عمل


مدیریت


Crm


فرایندCrm


وفاداری مشتری


ارزیابی عملکرد


ارتباط با مشتری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری ...

نگرش قابلیت اعتماد کیفیت کارایی ابتکار عمل مدیریت Crm فرایندCrm وفاداری
مشتری ارزیابی عملکرد.

ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری ...

نگرش- قابلیت اعتماد- کیفیت- کارایی- ابتکار عمل- مدیریت- Crm- فرایندCrm -
وفاداری مشتری- ارزیابی عملکرد- ارتباط با مشتری.

ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری ...

16 ژانويه 2017 ... عنوان پایان نامه: ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با
مشتری) از دیدگاه مشتریان(همراه با پرسشنامه و کار آماری) پایان نامه ...

ارزيابي عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مديريت ارتباط با - رز بلاگ

5 فوریه 2017 ... ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری ... نگرش
قابلیت…,ارزيابي عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مديريت ...

ارزيابي عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مديريت ارتباط با - رزبلاگ

5 فوریه 2017 ... ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری ... 5 روز
پیش ... پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه ...

ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ... - به روز فایل

6 روز پیش ... پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه مشتریان سازمان‌های
خصوصی، دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی در سال ۱۳۹۳ می‌پردازد.

بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان | گروه ...

25 دسامبر 2016 ... مدیریت ارتباط با مشتری یکی از مزایای عمده‌ی رقابتی است که سازمان ها میتوانند
برای ... با به کارگیری چارچوبی مناسب برای سنجش و ارزیابی عملکرد CRM همانند
این چارچوب ... بررسی رابطه هوش فرهنگی بر روی عملکرد كاركنان سازمان.

ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ... - ایران دانشجو

22 فوریه 2017 ... جهت دانلود و مشاهده توضيحات فايل * ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (
مدیریت ارتباط با مشتری) از دیدگاه مشتریان * روی دکمه زير کليک ...

ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ... - پاییز دانلود

22 دسامبر 2014 ... برای دانلود مستقیم فایل ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت
ارتباط با مشتری) از دیدگاه مشتریان اینجا کلیک کنید ...

ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد ...

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک مدل کسب و کار چند وجهی است که هدفش ماکزیمم
کردن منافع حاصل از ارتباط با مشتریان می باشد. طبق گزارش های مختلف، بر خلاف ...

معرفی و دانلود فایل ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM ...

8 آوريل 2009 ... عنوان پایان نامه: ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با
مشتری) از دیدگاه مشتریان(همراه با پرسشنامه و کار آماری) پایان نامه ...

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM - مشاوران فناوری سپهر ماهان

در صورتی که سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری باید علاوه بر مزایای فوق بتواند
فرآیندی را سازمان پیاده نماید تا کارکنان نیز ارتباط با مشتریان را با نوعی حس ...

چارچوب های سنجش CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) - ویستا

چارچوب های سنجش CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) ... ارزیابی عملكرد رودررو با
مشتری یكی از پیچیده ترین و متفاوت ترین كارهای ..... از استراتژیهای مربوط به
مشتری را اتخاذ كنند بلكه به كاركنان با سابقه و مدیران كمك می كند تا كارهای معمول را
انجام دهند.

مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان بر گرفته از عبارت رایج Customer Relationship
Management یا CRM در کشورهای توسعه یافته است. .... ارزیابی عملکرد کارکنان
بازاریابی، فروش و خدمات; بهبود بخشیدن خدمت رسانی به مشتری; بهبود ارتباط با
مشتری ...

پایان نامه کارشناسی مدیریت ارتباط با مشتری crm | 1396!

5 جولای 2016 ... پایان نامه مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری بسیار کامل و جامع در پنج فصل ...
ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با ...

فایل تحقیق رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد – شیوا ...

10 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق با موضوع رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد، در قالب
word و در 9 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: مدیریت کارآمد ...

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری | editexperts پایان نامه | Pulse ...

31 ا کتبر 2015 ... نمونه ساده ای از CRM، یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به مشتریان یک سازمان
است که مدیریت و کارکنان فروش یا خدمات سازمان به کمک ... o ارزیابی عملکرد بانک x
در فرایند مدیریت ارتباط با مشتری (crm) با رویکرد (bsc) فازی.

آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) - سامانه های مدیریت

مديريت ارتباط با مشتريان یا CRM عبارت است ازمجموعه گام ‌هايي که به منظور ايجاد،
... يك سازمان است كه مديريت و كاركنان فروش يا خدمات سازمان به كمك آن مي‌توانند،
نيازهاي ... جامع طراحي كنيم تا ارزيابي مناسب‌تري نسبت به عملكرد CRM به دست
آوريم.

دانلود فایل ( تحقیق رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد ...

5 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق با موضوع رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد، در ...
دانلود فایل کامل ارزیابی زمینه های بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ... فایل{
تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان}را دانلود ...

ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری(CRM) برابعاد عملکرد سازمانی

دانلود رایگان مقاله isi مدیریت بازاریابی با مدل و ترجمه رایگان در خصوص مدیریت
ارتباط با مشتری و اثر آن بر ابعاد عملکرد سازمانی.

راهبرد پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری - شرکت آریساتک ...

در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت ...
در آموزش کارکنان یکی از عوامل تاثیر گذار، مشارکت کارکنان می باشد . .... ( حمایت
مدیران ارشد، فرهنگ سازمانی، فناوری مناسب، ارتباطات، ارزیابی عملکرد، گروه پروژه).

PDF: تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی ...

ﻫﺪف:ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری،ﺴﺎزﻣﺎن CRM،ﻤﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
و ... -2015 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ CRM (ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی) از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن q.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

امروزه رسمیت و عینیت سازمان ها با منابع انسانی آن ها شناخته می شود و اهمیت دادن به ...
است، تحقق این ساعی سازمان بستگی به استعداد و انرژی و عملکرد کارکنان دارد و ... در
جهت بهبود و افزایش کارائی، بهره وری، انگیزش، توسعه کیفی، ارزیابی عملکرد، ...

مدیریت ارتباط با مشتریان,CRM - ایده ها

9 مارس 2014 ... پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM توسط شرکت ایده ها. ... شده است
، مدیریت عملکرد کارکنان فروش و نیز ارزیابی صحیح فعالیت ...

ﻫﻔﺘﻢ ﻓﺼﻞ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. -. ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﻮر. اداري. -. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ. 9 ... ﺑﺎ
. ارﺑﺎب رﺟﻮع. CRM. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش ... 32,
32, ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت نفت تهران
.... 98, 98, بررسی ارتباط بین کیفیت برنامه ریزی بازاریابی با عملکرد سهم بازار
...

ترجمه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشریCRM برابعاد عملکرد ...

ترجمه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری(CRM) برابعاد عملکرد سازکانی.
جزئیات بیشتر .... این مقاله روش انجام ارزيابي عملکرد کارکنان را شرح می‌دهد.
معیارهای

مدلی برای اولویت دهی عوامل مدیریت دانش در بهبود عملکرد مدیریت ...

برخی از سازمان ها با وجود بهره مندی از مدیریت ارتباط با مشتری، قادر به جذب ... برای
این امر، عوامل مدیریت دانش به سه عامل دانش مشتری، دانش کارکنان و دانش بازار ... بهبود
عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری، در مطالعه موردی بانک سپه مورد ارزیابی قرار
گرفته شد. ... Knowledge Management capabilities in CRM Knowledge
Management ...

مديريت ارتباط با مشتري در عصر فناوری اطالعات - EnBank

در حال حاضر مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري فصلي نو. را در برابر ديدگان ...
بنابراين CRM موجب مي ش ود، شگفت انگيزترين تحول كه. انتقال از تمايز ......
ارزيابي عملكرد كاركنان از مقوله هاي مهم و حس اس مديريت منابع. انساني است و نقش ...

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) - ایران مدیر : اخبار ، مقاله و منابع ...

مدیریت ارتباط با مشتریان یا CRM عبارت است ازمجموعه گام ‌هایی که به منظور ایجاد،
... مربوط به مشتریان یک سازمان است که مدیریت و کارکنان فروش یا خدمات سازمان به
کمک ... جامع طراحی کنیم تا ارزیابی مناسب‌تری نسبت به عملکرد CRM به دست آوریم.

مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها – Pixcom CRM

10 نوامبر 2016 ... ارزیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفیعات، تعیین ... ارزشیابی ابزار
موثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن، ضمن ... و در مرحله
بعد , ضمن برقراری ارتباط با کارکنان , اقدام به چاره جوئی های لازم کرد .

ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری (CRM) برابعاد ...

7 نوامبر 2016 ... هدف این مقاله بررسی رابطه بین ابعاد CRM به عنوان مثال مشتری مداری، سازمان ...
ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری (CRM) برابعاد عملکرد سازکانی: ...
ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) از ...

مركز امور مشتريان - وب سايت رسمي شركت سايپا

در گروه سايپا و با توجه به تعيين اولويت ايجاد مركز ارتباط با مشتريان از سوي
مديريت ... مديريت ارزيابي عملكرد كاركنان مركز تماس: با هدف ارزيابي عملكرد كاركنان
و ...

لیست پایان نامه های مدیریت اجرایی از سال 80 به بعد - دانشکده مهندسی ...

بررسی ارتباط بین دورکاری و کیفیت زندگی کاری کارکنان بررسی ارتباط بین ...
متدولوژی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارایی واحدهای شهری زیرمجموعه شرکت گاز با
... پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM در دفتر شرکت United ...

CRM نرم افزار - نکاتی در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان - ماندگار

مقالات مدیریتی|نکاتی در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان. ... نرم افزار CRM,مدیریت
ارتباط با مشتری,CRM,kvl htchv crm,نرم ... 4- قضاوت ما در مورد سایرین، با توجه به
سوابقی که افراد در ذهن ما بجای گذاشته‌اند انجام می‌گردد و تقریباً همه ما با تأثیر از ...

واحدهای سازنده مدیریت روابط با مشتری (CRM) - گروه نرم افزاری شیز

CRM یا مدیریت روابط با مشتری را یکی از کلیدهای تعیین کننده موفقیت شرکت‌ها
در قرن 21 ذکر کرده اند. ... که تمامی کارکنان، شرکاء و تولید کنندگان، همگی در خدمت
ارائه ارزش به مشتری باشند. .... به ارزیابی در رابطه با رقبا چارچوب کاری مدیریت
عملکرد امری ضروری است. ... این معیارها باید ارتباط روشنی با اهداف شرکت داشته
باشند.

ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری (CRM) برابعاد عملکرد ...

18 ژوئن 2016 ... ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) از دیدگاه
مشتریان 2016-11-04 دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: ...

ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری (CRM) برابعاد ...

1 نوامبر 2016 ... هدف این مقاله بررسی رابطه بین ابعاد CRM به عنوان مثال مشتری مداری، سازمان CRM،
مدیریت دانش و CRM مبتنی بر فناوری و جنه های مختلف عملکرد ...

مطالعه‌ رابطه‌ بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM‌) کارآمد با میزان ...

13 آگوست 2016 ... میزان اثربخشی سازمانی از دیدگاه کارکنان شعب بانک ملت ... با کشف رابطه عملکرد
بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری، بانکهای مختلف بهتر ... مدیریت ارتباط با
مشتری، از جمله فاکتورهای دستهبندی کلی "ارزیابی و نظارت پویا" ...

ویژگی های یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (نرم افزار CRM) خوب

چگونه یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (نرم افزار CRM) مناسب را انتخاب و ...
را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند و مدیران نیز بتوانند از عملکرد کارکنان فروش ...

مشاوره و آموزش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM - IranMCT

مدیریت ارتباط با مشتری CRM واژه ای تکنیکی در مورد روش ها، نرم افزار، و معمولا
قابلیت ... کارکنان و مدیریت به صورت کلامی و فعال از استراتژی CRM حمایت نمایند
.

ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM مدیریت ارتباط با

Not Found Any Result for : ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM مدیریت
ارتباط با. Similar Words may have result : منبع : olomeensani.7host.top. ادامه
مطلب ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺮی (CRM)

17 نوامبر 2016 ... 22 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺮی((CRM ﺑﺮاﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن CRM ....
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی.

بازخور 360 درجه - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طلوع

بازخور 360 درجه - نرم افزار طلوع crm - سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان. ... به طور
کلي بازخور 360 درجه يا بازخور چند منبعي، يک رويکرد ارزيابي عملکرد است که ....
اين بررسيها در زمينه بررسي رضايت کارکنان براساس ابعادي چون خط‌مشي، رويه‌ها، ...

بررسی نقش واحد مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت فناوری و نوآوری ...

چرا باید یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) داشت؟ با توجه ... ارزیابی
عملکرد کارکنان فروش ... کنترل و ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری، شعبات و
نمایندگیها

Description of Electronic Customer Relationship Management - SID

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از روش ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن. (BSC). ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد e-CRM. اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ . اﺑﻌﺎد اﺻﻠﻲ ..... ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺎ از اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ. در
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ..... ﻛﺎرﻛﻨﺎن، و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﻄﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻻت داﺧﻠﻲ؛. ) 3. اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - پارس پروژه

SA14- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان .... SA91-
ارزیابی میزان تأثیر تکنیک های مختلف مدیریت کیفیت بر مدیریت بحران ...
MO25-پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک.

نرم افزار CRM مایکروسافت | با CRM بیشتر آشنا شوید

CRM این امکان را در اختیار سازمان قرار می دهد تا فرصتهای بالقوه در ارتباط با
مشتریان ... و دسته بندی مشتریان بر اساس معیارهای مختلف; ارزیابی عملکرد کارکنان
فروش ... و تبلیغات; ثبت تاریخچه تعاملات سازمان با مشتریان; مدیریت فرصتهای
فروش ...

مديريت ارتباط با مشتري CRM (بخش اول-آشنايي)

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) راهبردي است كه به كمك فناوري به اجرا درآمده است؛ ...
كه مديريت و كاركنان فروش يا خدمات سازمان به كمك آن مي‌توانند نيازهاي مشتريانشان را
با .... جامع طراحي كنيم تا ارزيابي مناسب تري نسبت به عملكرد CRM به دست آوريم.

نرم افزار ارزیابی کارکنان - شرکت بهکو

ارزيابي عملكرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني
تلقي مي‌شود. ... تعریف شاخص های ارزیابی و ایجاد ارتباط با محورهای ارزیابی.

پایان نامه | انجام پایان نامه - پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری، یک راهبرد کسب و کار است که با پیشرفت فناوری
تقویت ... مربوط به مشتریان یک سازمان است که مدیریت و کارکنان فروش یا خدمات
سازمان به ... o ارزیابی عملکرد بانک x در فرایند مدیریت ارتباط با مشتری (crm) با
رویکرد ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - 2016 - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ...
مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس کارکنان و فرهنگ سازمانی (نشریه الزویر) ... از
روش مجموعه فازی شهودی TOPSIS در ارزيابی عملکرد کارکنان (نشریه IJUNESST) ...
روش های مدیریت ریسک اعتباری (CRM) در بانک های تجاری بنگلاد (نشریه Science
PG) ...

شبکه اجتماعی سازمانی و مدیریت دانش سپهر ماهان

اولین ارائه کننده خدمات مشاوره و نرم افزار شبکه اجتماعی سازمانی و مدیریت دانش در
ایران ... دیگر نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها با اقدامات یک طرفه بستر نگهداری و
وفاداری کارکنان را فراهم کنند. ... مدیریت روابط مشتریان CRM ... ویترین تک
ایستگاه کارکنان برای همه چیز: اصول و ارزش، آیین نامه ها، نتایج ارزیابی عملکرد،
سلف سرویس، ...

دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRM - سه‌شنبه ۱۱ آبان ۹۵ - ایوند

1 نوامبر 2016 ... خرید بلیت و ثبت‌نام دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRM در ایوند - زمان: ... سیستم
ارزیابی عملکرد شرکت و کارکنان توسط مشتری; گارانتی و ...

ایرانویچ - تاثیر CRM بر رضایت مندی

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به مفهوم وسیع وساده به معنی اداره کردن تمامی ...
ورضایت مندی مشتریان در بررسی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر گذار است
و می .... سنجش عملکرد: به همراه سنجش سطح عملکرد كاركنان ، سطح عملکرد و كيفيت و
بهره .... انتظارات ، نيازها و خواسته هاي در حال تغيير ، دلالت بر اين موضوع دارد كه
ارزيابي ...

آیا کارمندان فروش با مشتریان به شیوه درستی تعامل ... - نرم افزار CRM

نحوه برخورد پرسنل فروش با مشتریان همیشه دغدغه مدیران سازمان ها می باشد، وقتی که
... می یابد روش های سنتی نمی تواند به شما در ارزیابی شیوه برخورد پرسنل کمک کند،
... این اطلاعات در قالب یک گزارش ماهیانه به مدیران جهت بهبود عملکرد پرسنل فروش ...
با توجه به افزایش روز افزون رقابت در بازار ایران نقش ارتباط با مشتری هر روز داره ...

مدیریت ارتباط با مشتری مفاهیم و کاربردهای CRM

که کلیات سیستم مديريت ارتباط با مشتری و نیز کاربردهای آن در حوزه های مختلف ....
مختلف مشتريان برای هر يک از کارکنان براحتی قابل تعريف می باشد. با. CRM .....
ارزيابی عملکرد پرسنل در ارتباط با رسیدگی به درخواستها و شکايات مشتريان .3.

خرید فایل( ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان) | مقالات ناب ...

10 ژانويه 2016 ... برترین پکیج ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری(CRM) برابعاد
عملکرد سازکانی – دانلود فایل ما اولین نیستیم ولی بی شک ...

خدمات-مدیریتی-و-صنعتی - خدمات موسسه

... مدیریت و ارزیابی عملکرد; مدیریت ارتباط با مشتریان CRM; مدیریت مشارکتی و
... اگر سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به کارکنان سازمان سهم قابل ملاحظه‌ای در دستیابی به
...

مديريت عمومي - Yekom Consulting Engineers

مديريت زنجيره تامين (SCM) - سنجش رضايت وعملکرد کارکنان (PSM) - مديريت
ارتباط با مشتريان (CRM) - سنجش رضايت مشتريان (CSM) - سيستم ارزيابي
عملکرد ...

crm.docx - FUMblog

کلمات کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتریان، کارت امتیازی متوازن، مدل ارزیابی
مشتری محور. ... باید مراحل CRM و تکنولوژی ها و رفتار کارکنان را به طور هماهنگ با
تعاملات موثر ... BSC بر موانع موجود در ارزیابی عملکرد از طریق شاخص های مالی و
هماهنگ کردن ...

مدیریت ارتباط با مشتری (crm) چیست؟ - انجمن تخصصی پی سی وب

مدیریت ارتباط با مشتری (به انگلیسی: CRM - Customer ... سازماندهی تیم خدمات
مشتریان; ارزیابی عملکرد کارکنان بازاریابی، فروش و خدمات; بهبود ...

برای مشاهده فایل pdf کلیک کنید. - DOURAN Portal

حقوق و دستمزد، ارزشیابی کارکنان، آموزش، خدمات رفاهی، خدمات درمانی ، نظام پیشنهادات
، HSE ... داشبورد مدیریت ، گزارشات تحلیلی ، گزارش ساز پیشرفته ، شاخصهای
عملکرد ... مشـتریان )CRM( ، مدیریـت روابـط تامیـن کننـدگان )SRM( ، مدیریـت
تولیـد ) ..... امکان ارتباط مستقیم با انبار و حسابداری و مشخص کردن تنخواه و مسئول
تنخواه ...

نرم افزار CRM چیست؟ - نرم افزار CRM ثانیه

نرم افزار CRM یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری متفاوت در ایران ، با نرم افزار
سی آر ... از مزایای CRM دیدن عملکرد کارکنان، پیش بینی فروش، تحلیل مارکتینگ،
پیدا ... سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان خود یکی از پارامترهای مهم در CRM می باشد.

سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت

مدیریت ارتباط با مشتری و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری در سازمان تامین ...
فکری با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران
CRM ... شعب بیمه کار آفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن TOPSIS با
استفاده از ...

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان ارزیابی تاثیر مدیریت ...

24 فوریه 2016 ... مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری (
CRM) برابعاد عملکرد سازکانی :مطالعه موردی در صنعت هتل مالزی.

مدیریت عملکرد کارکنان - پرتال جامع علوم انسانی

کارکنان تحت سرپرستی خود در ابتدای دوره ارزیابی، به ارزیابی میزان و کیفیت ...
هنجارها و استانداردهای سازمان چیست و مدیران سازمان از کارکنان چه انتظاراتی دارند )2(.
شکل زیر ارتباط بین فرآیند )چرخه( مدیریت عملکرد را با دیگر ابعاد مدیریت منابع ...

مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی

2 ژوئن 2012 ... مدیریت ارتباط با مشتریان CRM ... مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی
مدیریتی بوده که سازمان را قادر می سازد .... کارکنان نیاز دارند که مهارت های خدمت به
مشتری و اهداف و عملکرد مدیریت ... این نکته اهمیت دارد که اطلاعات ورودی کارکنان را
برای تعیین اینکه آنها پروسه کاری را چگونه ارزیابی می کنند جمع آوری کنید.

1- بانک اطلاعات پایان نامه های دانشکده مدیریت

4, ارزیابی کیفیت خدمات نوین بانکی بر بهبود خدمت رسانی به مشتریان مطالعه
موردی ... 25, بررسی اثر هوش سازمانی بر عملکرد کارکنان ستاد مرکزی سازمان
هواشناسی کشور .... 62, "بررسی ارتباط فناوري ارتباطات و اطلاعات با مديريت دانش و
موانع اجرايي در .... 122, شناسایی محرکهای سازمانی موثر در عملکرد CRM (مطالعه موردی:
شعب شمال ...

رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی - همیار دانشجو | سیستم ...

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان با استفاده از .... PDF ﻋﻨﻮان
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺮی((CRM ﺑﺮاﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻫﺪف: ﻫﺪف اﯾﻦ
...

عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی CRM توسط کارکنان - ناین پروجکت!

ﻓﻦ آوری CRM ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوری ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ... ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺪﻣﻪ: اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ارزﯾﺎﺑﯽ ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست ...

بررسی رابطه تیپ شخصیتی و نمره ارزیابی عملکرد مدیران. 22. بررسی انواع خدمات
..... رابطه مدیریت دانش با عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه گیلان. 78. بررسی عوامل
موثر در مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (e-CRM ) –اردبیل. 79. شناسایی و ...

رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات

کیفیت خدمات، مدیریت ارتباط با دانشجو، شش سیگما، تحلیل عاملي، مدل. یابي م.
عادالت .... ضایت مشتری را به عنوان شاخص ارزیابي عملکرد خود انتخاب مي. کنند، ....
اجرای موفقیت آمیز. CRM. نیازمند. توجه. به. ابعاد. مختلف. مدیریت. و. کارکنان. سازمان
.

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪارى اﻃﻼ - وب سایت دکتر مسعود ...

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻦ آورى اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه. : ﺳﯿﺴﺘم. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى. CRM. ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه: .....
بر اساس عملکرد کارمندان،آموزش. کارکنان. و. مدیریت کارکرد کارمندان سروکار دارد ....
گیری می کند که یک شاخص مهم برای ارزیابی کاهش و افزایش تعداد مشتریان یک ...

مدیریت ارتباط با مشتریان Archives - زیگموند

همچنین می دانیم که عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری CRM از طریق محتوا و پیام های ...
و وفاداری مشتریان به سازمان و همچنین سرعت بخشیدن به ارزیابی بازاریابی برند ....
برای مدیریت تغییر، نمایندگانی از کارکنان را در تمام مراحل پروژه درگیر کنید و ...

لیست پروپوزال های آماده رشته مدیریت (کلیه گرایش ها)

PRM33- الگوي ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژي رقابتی تمایز از مجراي
زنجیره ... PRM105- پروپوزال ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان ... بندی
عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در حوزه مدیریت شهری.

بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی - آفتاب

27 ژوئن 2015 ... مدیریت ارتباط با مشتری CRM به همه فرآیندها و فناوری هایی گفته می شود که در ... از
مدیران عالی تا کارکنان عادی، همگی در برآورده ساختن نیازهای مشتریان موجود و ....
درباره معیارهای ارزیابی مدیریت ارتباط مشتری تصمیم گیری کنید ؛ تنها .... CRM
برتر برای بهبود عملکرد در بانکداری که نتایج این مقاله نشان می دهد به ...

عنوان مقاله: رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها

این اصل حاصل نمی شود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد
امکان پذیر ... در این مقاله به تعریف ارزیابی عملکرد از سه بعد کارکنان، استفاده از
منابع و ... فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری
ارتباط با ...... ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می کند که : «خواسته های سهامداران
ما چیست؟

وایا فرا اندیش | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ... با ارتباط مستقیم به مشتریان و
نمایش لیست کلیه جلسات برگزار شده با مشتری .... نرم افزار ارزیابی عملکرد
کارکنان.

ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری(CRM) برابعاد عملکرد سازمانی

دانلود مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی تاثیر ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری بر
ابعاد شرکت.