بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت - دانلود رایگاندانلود رایگان گردشگری- گردشگر - پایگاه - پایگاه اجتماعی - پایگاه اقتصادی - اقتصاد - فرهنگ - صنعت گردشگری

دانلود رایگان
بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسمعنوان پایان نامه: بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پایان نامه کارشناسی-رشته ی مدیریت-گرایش جهانگردی فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 121
شرح مختصر:
گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اقتصاد تجاری جهان می باشد.افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از این صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند.تأثیر گردشگری بیشتر به طور زیادی از تأثیر مطالعه شده بر روی جامعه میزبان متمرکز است که اکثر نویسندگان تأثیر گردشگری را بین تأثیرات اجتماعی- اقتصادی یا اجتماعی- فرهنگی تشخیص داده اند.
هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم یا گردشگری می باشد.برای رسیدن به این هدف از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است.لازم به ذکر است که در این پژوهش پس از تهیه کلیات تحقیق و همچنین ادبیات گردشگری ، جهت بررسی موضوع تحقیق پرسشنامه طراحی شده و پس از تکمیل پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel و Spssاستفاده شد. آزمون فرضیات از طریق تحلیل توصیفی وآزمون پیرسون[1] انجام شد و مشخص گردید که بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد و نگرش آنها در مورد تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ورود گردشگران رابطه معناداری وجود دارد .
فهرست مطالب
تقدیر و تشکر الف
تقدیم ب
چکیده ج
فهرست مطالب د
فهرست جداول ح
فهرست شکل ها ح
فهرست نمودارها ط
فصل اوّل:کلیات تحقیق... 2
1-1 مقدمه. 2
1-2 طرح مسئله. 2
1-3 تاریخچه مطالعاتی.. 2
1-3-1 تحقیقات داخلی.. 2
1-3-2 تحقیقات خارجی.. 2
1-4 فرضیات تحقیق.. 2
1-5 مدل مفهومی.. 2
1-6 بیان اهميت و ضرورت تحقيق.. 2
1-7 اهداف تحقیق.. 2
1-7-1 هدف کلی.. 2
1-7-2 هدف جزئی.. 2
1-8 چارچوب نظریه تحقیق.. 2
1-9 حدود مطالعاتی.. 2
1-9-1 قلمرو مکانی.. 2
1-9-2 قلمرو زمانی.. 2
1-10 واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 2
1-10-1 گردشگری.. 2
1-10-2 پايگاه. 2
1-10-3 پایگاه اجتماعی.. 2
1-10-4 پایگاه اقتصادی.. 2
1-10-5 فرهنگ..... 2
1-10-6 اقتصاد. 2
1-10-7 گردشگر. 2
فصل دوّم:مروری بر ادبیات تحقیق... 2
2-1 مقدمه. 2
2-2 تعاریف گردشگری.. 2
2-3 اصول گردشگری.. 2
2-4 اصطلاحات فنی گردشگری.. 2
2-5 سیستم گردشگری.. 2
2-6 انواع گردشگری.. 2
2-6-1 گردشگری روستایی.. 2
2-6-1-1 انواع گردشگری روستایی.. 2
2-6-1-1-1 گردشگری کشاورزی.. 2
2-6-1-1-2 گردشگری سبز. 2
2-6-1-1-3 گردشگری غذایی.. 2
2-6-1-1-4 طبیعت گردی.. 2
2-6-1-1-5 گردشگری ماجراجویانه. 2
2-6-1-1-6 گردشگری به منظور دیدار از دوستان و آشنایان.. 2
2-6-1-1-7 گردشگری با انگیزه های خاص.... 2
2-6-1-1-8 سایر فعالیت ها و فرهنگ سنتی روستایی.. 2
2-6-2 اکوتوریسم (بوم گردی). 2
2-6-3 گردشگری فرهنگی.. 2
2-6-4 گردشگری میراث فرهنگی.. 2
2-6-5 گردشگری درمانی (سلامت). 2
2-6-6 گردشگری فرهنگی و آموزشی.. 2
2-6-7 گردشگری عصر نو. 2
2-6-8 گردشگری تجاری.. 2
2-6-9 گردشگری معیشتی.. 2
2-6-10 گردشگری نوستالژیک..... 2
2-6-11 گردشگری معنویت گرا2
2-7 اشکال مختلفتوریست... 2
2-8 گردشگری پایدار. 2
2-9 سازمان های گردشگری.. 2
2-10 وظایف سازمان های گردشگری.. 2
2-11 نظریه های جامعه شناختی توریسم.. 2
2-12 گردشگری از ديدگاه اجتماعي.. 2
2-12-1 تا ثیرات اجتماعی-فرهنگی.. 2
2-12-1-1 تأثیرات مثبت اجتماعی - فرهنگی.. 2
2-12-1-2 تأثیرات منفی اجتماعی- فرهنگی.. 2
2-12-1-2-1 اثرنمايشي.. 2
2-12-1-2-2 فرهنگ پذيري.. 2
2-12-1-2-3 كالايي شدن فرهنگ..... 2
2-13 گردشگری از ديدگاه اقتصادي.. 2
2-14 عوامل مؤثر در درجه اثرگذاری بر رشد اقتصادی کشور میزبان.. 2
2-15 اثرات اقتصادی گردشگری.. 2
2-15-1 آثار در آمدی.. 2
2-15-2 آثار اشتغال زایی.. 2
2-16 گردشگری از دیدگاه اسلام. 2
2-17 گردشگری از دیدگاه فرهنگی.. 2
2-17-1 ارزیابی اثرات فرهنگی گردشگری.. 2
2-17-2 فرهنگ ایرانی و عناصر سازنده آن.. 2
2-18 بازاريابي و تبليغات... 2
2-18-1 بازاریابی مستقیم.. 2
2-18-2 شیوه های بازاریابی مستقیم.. 2
2-19 آمیخته بازاریابی.. 2
2-19-1 آمیخته بازاریابی خدمات... 2
2-20 رفتار خرید مصرف كننده. 2
2-20-1 گرایش خریدار. 2
2-20-2 خدمات... 2
2-20-3 ویژگی های خدمات... 2
2-21 عرضه و تقاضا2
2-22 موانع اصلی توسعه جهانگردی در ایران.. 2
2-23 چالش های رو به روی گردشگری.. 2
2-23-1 جهانی شدن.. 2
2-23-2 پیرتر شدن بعضی از جوامع و جوان تر شدن جوامع دیگر. 2
2-23-3 تغییر نگرش ها2
2-23-4 افزایش وسایل نقلیه شخصی.. 2
2-23-5 گرم تر شدن هوا و محیط زیست... 2
فصل سوّم:روش اجرای تحقیق... 2
3-1 مقدمه. 2
3-2 ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات (داده). 2
3-3 جامعه آماری.. 2
3-4 طرح کلی پژوهش.... 2
3-5 روش نمونه گیری.. 2
3-6 اعتبار. 2
3-7 پایایی.. 2
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها2
4-1 مقدمه. 2
4-2 توصیف داده ها2
4-3آزمون فرضیات... 2
4-3-1 آزمون فرضیه اول.. 2
4-3-2 آزمون فرضیه دوم. 2
4-3-3 آزمون فرضیه سوم. 2
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.... 2
5-1 مقدمه. 2
5-2 نتایج پژوهش.... 2
5-2-1 نتیجه فرضیه اول.. 2
5-2-2 نتیجه فرضیه دوم. 2
5-2-3 نتیجه فرضیه سوم. 2
5-3 پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش.... 2
5-3-1 اقتصادی.. 2
5-3-2 اجتماعی.. 2
5-3-3 فرهنگی.. 2
5-4 پیشنهاد به محققان آتی.. 2
5-5 نتایج مقایسه با سایر تحقیقات... 2
5-6 محدودیت های پژوهش.... 2
پیوست ها2
منابع فارسی.. 2
منابع لاتین.. 2
فهرست جداول....................................... ح
جدول شماره 1-1، پيش بيني wto درباره تعداد جهانگردان و وجوه دريافتي.. 2
جدول شماره 2-1 تعاریف فنی گردشگری.. 2
جدول شماره 4-1 توزيع فراواني نمونه آماري تحقيق بر حسب جنسيت... 2
جدول شماره 4-2 توزيع فراواني سن پاسخگويان.. 2
جدول شماره 4-3 توزيع فراواني ميزان تحصيلات پاسخگويان.. 2
جدول شماره 4-4 توزيع فراواني شغل پاسخگويان.. 2
جدول شماره 4-5 توزيع فراواني درآمد.. 2
جدول شماره 4-6 ورود گردشگران با مرور زمان باعث تغییر در گویش و زبان محلی مردم می شود.2
جدول شماره 4-7 در مواقعی ممکن است گردشگر و شیوه زندگی او توسط افراد محلی پذیرفته شود که در این صورت منجر به تعارض الگوهای آداب و رسوم وباورهای رایج پیشین منطقه میشود.2
جدول شماره 4-8 ورودگردشگران به جامعه میزبان باعث تغییر در پوشش و ارزش های بومی منطقه می گردد.2
جدول شماره 4-9 گردشگری باعث احیا هنرها و پیشینه سنتی (صنایع دستی) میگردد.2
جدول شماره 4-10 رونق گردشگری منجر به اشتغال زایی و کاهش بیکاری می گردد.2
جدول شماره 4-11 رفت وآمد مسافران و اقامت آن ها در منطقه موجب تخریب محيط زيست می شود.2
جدول شماره 4-12 با مشاهده رفتارگردشگران ، مردم محلی به تقلید از رفتار آنها تشویق شده و در نتیجه باعث تضعیف قواعد اخلاقي منطقه می شود.2
جدول شماره 4-13 رونق و گسترش گردشگري سبب ازیاد اتومبیل ها و سهولت در حمل و نقل می گردد.2
جدول شماره 4-14 رونق گردشگری منجر به افزایش قیمت ها(زمین،مسکن،خوراک و...)و گرانی می شود.2
جدول شماره 4-15 گردشگری فرصت های خاصی را برای اشتغال زنان و جوانان فراهم کرده و در نتیجه موجب افزایش درآمد خانوارمی گردد.2
جدول شماره4 -16 ورود گردشگران و تأثیرات اقتصادی.. 2
جدول شماره 4-17 ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و تأثیرات اقتصادی.. 2
جدول شماره 4- 18 ورود گردشگران و تأثیرات اجتماعی.. 2
جدول شماره4- 19 ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و تأثیرات اجتماعی.. 2
جدول شماره 4- 20 ورود گردشگر و تأثیرات فرهنگی.. 2
جدول شماره 4- 21 ضریب همبستگی بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و تأثیرات فرهنگی.. 2
فهرست اشکال....................................... ح
شکل شماره 1-2 مدل مفهومی.. 2
شکل شماره 1-3 چارچوب نظری تحقیق. 2
شکل شماره 1-4 منطقه مورد مطالعه. 2
شکل شماره 2- 2 سیستم گردشگری.. 2
فهرست نمودارها........................ ط
نمودار شماره 4-1. 2
نمودار شماره4-2. 2
نمودار شماره 4-3. 2
نمودار شماره 4-4. 2
نمودار شماره 4-5. 2
نمودار شماره 4-6. 2
نمودار شماره 4-7. 2
نمودار شماره 4-8. 2
نمودار شماره 4-9. 2
نمودار شماره 4-10. 2
نمودار شماره 4-11. 2
نمودار شماره 4-12. 2
نمودار شماره 4-13. 2
نمودار شماره 4-14. 2
نمودار شماره 4-15. 2دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گردشگری


گردشگر


پایگاه


پایگاه اجتماعی


پایگاه اقتصادی


اقتصاد


فرهنگ


صنعت گردشگری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادیاجتماعیو فرهنگی ...

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌، اجتماعیو فرهنگی‌ جمهوری ‎اسلامی‌ ایران‌

در نشست «رسانه‌های اجتماعی و سبک زندگی» تاثیر …

19-8-1995 · در نشست «رسانه‌های اجتماعی و سبک زندگی» تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی ایرانی ...

میگنا - بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی

بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی فردی و اجتماعی نسل جوان

بررسی موانع و چالشهای توسعه روستایی ایران از منظر …

فصلنامه شماره ۵۴ نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شد. فهرست فصلنامه شماره ۵۴ جلد ...

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس های اجتماعی و اقتصادی سال 1395 - کنفرانس های اجتماعی و اقتصادی سال های گذشته - اطلاع ...

تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

صنعت فولاد یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین صنایع در رشد و توسعه صنعتی هر کشوری محسوب می‌شود.

درگاه برنامه ریزی اجتماعی، منطقه ای، شهری و علوم اجتماعی

مرتبط با : بیشتر بدانیم. راهنمای نگارش و ارسال مقاله علمی ـ پژوهشی . برنامه ریزی شهری و توسعه ...

روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد، پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور

آفتاب - Aftabir

آفتاب،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها

وبلاگ شخصی مهندس سید محمد افتخار - بررسی نقش و

وبلاگ شخصی مهندس سید محمد افتخار - بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری - نوشته های من

وبلاگ شخصی مهندس سید محمد افتخار - بررسی نقش و

وبلاگ شخصی مهندس سید محمد افتخار - بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری - نوشته های من

پایان نامه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.

بررسی علل پرخاشگری در جوانان و نوجوانان-پرشین …

بررسی علل پرخاشگری در جوانان و نوجوانان, ... اصولا در هر خانه ای که یک جوان و نوجوان در آن ...

شبکه اجتماعی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آنالیز شبکه‌های اجتماعی. آنالیز شبکه‌های اجتماعی (مرتبط با نظریه شبکه‌ها) به عنوان یک ...

جامعه شبکه‌ای: ابعاد اجتماعی رسانه جدید: (نقد و بررسی

جامعه شبکه‌ای: ابعاد اجتماعی رسانه جدید: (نقد و بررسی کتاب جامعه شبکه ای) نقد از :

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

144. روش تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان بهره مندی آنان از اخبار سیاسی ...

خبرهای اقتصادی | خبر فارسی

در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، منطقه ای شدن دستمزد را موجب تبعیض و هرج و ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پژوهه دين - سايت معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان …

آسیب‌های نوپدید،شبکه‌های اجتماعی مجازی وخانواده‌ی ایرانی: علی دژبانی کارشناس ارشد علوم ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به ...

پژوهه دين - سايت معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان …

آسیب‌های نوپدید،شبکه‌های اجتماعی مجازی وخانواده‌ی ایرانی: علی دژبانی کارشناس ارشد علوم ...

بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل - سایت …

بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل. بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل) مقدمه