بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در - دانلود رایگاندانلود رایگان واردات- وادرات کالا- بازرگانان- تجارت خارجی- سرمایه گذاری خارجی- سرمایه گذاری-

دانلود رایگان
بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانیعنوان پایان نامه: بررسی عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 143
شرح مختصر:
هدف این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر واردات کالا می باشد. در فصل اول کلیات تحقیق را مورد بررسی قرار دادیم. در این فصل به بیان مسئله ، اهداف تحقیق ، فرضیات و تعارف اصلاحات و واژه ها پرداختیم. در فصل دوم در مورد واردات و عوامل اثرگذار آن مطالبی را ارائه می دهیم.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري کلیه بازرگانان عضو اتاق بازرگانی شهرستان... می باشند. نمونه آماري در اين تحقيق با توجه به جدول مورگان که منطبق با فرمول کوکران است حجم نمونه برابر 217 منظور گردیده است.
در آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده شده در اين تحقيق ، ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ، درﺻﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖو در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار 16‪ SPSSﺟﻬﺖ آزﻣﻮنﻫﺎي‫آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای، آزمون كروسكال واليس و آزمون کولموگروف- اسمیرنف دو نمونه ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
با توجه به نتايج اين تحقيق ، ویژگی های کالا بیشترین تأثیر را بر میزان واردات کالا دارد. و به ترتیب کیفیت کالا، قابلیت اعتماد ، تحویل به موقع و قیمت کالا بیشترین تأثیر را در میزان واردات کالا دارند.
همچنين جنسیت پاسخ دهندگان بر روي متغیرهای نوع بسته بندی و ویژگی های کالا تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر بازرگانان با جنسیت های مختلف در پاسخگویی به این دو متغیر اختلاف نظر دارند.
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- ضرورت واهمیت انجام تحقیق. 4
1-4- اهداف تحقیق. 5
1-4-1- هدف کلی تحقیق. 5
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق. 5
1-5- فرضیات پژوهش... 5
1-6- سوالات پژوهش... 5
1-7- قلمروتحقیق. 6
1-7-1- قلمرو مکانی تحقیق. 6
1-7-2- قلمرو زمانی تحقیق. 6
1-8- تعریف واژه های کلیدی.. 6
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: تجارت خارجی و داخلی وتاثیر ان بر واردات... 8
2-1- مقدمه. 8
2-2- مفهوم سرمايه گذاري خارجی.. 12
2-3- ديدگاه هاي موجود در رابطه با سرمايه گذاري خارجي.. 12
2-4- مشکلات سرمایه گذاری در ایران. 15
2-5- حمايت از سرمايه گذار توسط دولت و يا كشور متبوع او. 17
2-6- شيوه هاي جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجي توسط كشور سرمايه پذير. 17
2-6-1-جنبه هاي اقتصادي موثر در سرمايه گذاري و ضرورت ايجاد و احياي بستر مناسب اقتصادي.. 18
2-6-2- شرايط اجتماعي مؤثر در زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي.. 20
2-6-3- ممنوعيت سلب مالكيت و يا پرداخت غرامات عادلانه. 21
2-7- بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران. 22
2-8- تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سیاست گذاری اقتصادی.. 23
2-9- ساختار اقتصادی.. 24
2-10- عوامل تشویقی و حمایتی.. 25
2-11- عوامل سیاسی.. 25
2-11-1- نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال ایران. 26
2-11-2-علل وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران. 27
2-11-3- تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بازار کار ایران. 28
بخش دوم: واردات... 30
2-12- تعریف واردات.. 30
2-13- مفهوم واردات.. 30
2-13-1- تعريف واردات.. 30
2-13-2- انواع واردات.. 31
2-13-3- وارد كننده كالا در بازارچه مرزی.. 32
2-13-4- واردات قطعی.. 32
2-13-5- واردات از طریق بازارچه های مرزی.. 34
2-14- انواع كالا از لحاظ شرایط ورود. 35
2-14-1- كالاهای مجاز. 35
2-14-2- كالاهای مشروط.. 35
2-14-3- كالاهای ممنوع الورود. 35
2-15- واردات در بازارچه های مرزی.. 35
2-16- تشریفات ترخیص.... 37
2-17- تعريف اصطلاحات.. 38
2-18- استخراج تابع تقاضاي واردات بلحاظ تئوريك.... 40
2-19- مقررات صدور و ورود كالا. 42
2-19-1- صدور كالا از طريق پست... 42
2-19-2- ورود كالا از طريق پست... 42
2-20- اولویت های جدید واردات کالا. 44
2-20-1- کاهش 50 درصدی تعرفه واردات کالا. 45
2-21- تاريخچه شهر... 47
2-22- تاريخچه و معرفي اتاق بازرگاني شهرستان ... 47
2-23- خدمات اتاق بازرگاني ... 50
2-23-1- گواهی مبدا - فرم A.. 50
2-23-2- امور بین الملل اتاق ایران. 50
2-23-3- خدمات مشاوره مالیاتی و تامین اجتماعی.. 51
بخش سوم: سابقه مطالعات انجام شده. 53
20-24- مطالعات انجام شده در خارج.. 53
2-25- مطالعات انجام شده در داخل.. 54
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
ﻣﻘﺪﻣﻪ. 57
‫3-1- روش پژوهش... 57
3-2- روشهاي گردآوري اطلاعات.. 58
3-3- جامعه آماري و نمونه آماري.. 59
‫3-4 - اﺑﺰار ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ59
‫‫3-4-1- رواﯾﯽ ( اﻋﺘﺒﺎر ) :59
‫3-4-2- ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ(اعتماد):60
‫3-5- روشﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه. 63
4-1- آمار توصیفی.. 63
4-1-1- جنسیت:63
4-1-2- سن:64
4-1-3- سطح تحصیلات:65
4-1-4- نوع فعالیت:66
4-1-5- زمینه فعالیت:67
4-2 -آمار استنباطی.. 68
4-2--1 نتایج توصیفی.. 69
4-2-1-2- اهمیت نوع بسته بندی کالا در واردات کالا:93
4-2-1-3 - اهمیت ویژگیهای کالا( برند، کیفیت ...) در واردات کالا:94
4-2-1-4- اهمیت قوانین موجود در کشور در واردات کالا:95
4-2-1-5- اهمیت تبلیغات در واردات کالا:96
4-2-2 - نتایج استنباطی.. 99
4-3 نتایج آزمون فرضیه ها114
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات پژوهش
5-1- مقدمه. 116
5-2-خلاصه و نتیجه گیری.. 116
5-3- نتايج آزمون فرضيات.. 118
5-4- يافته هاي تحقيق. 118
5-5- پیشنهادات کاربردی.. 119
5-6- محدوديت هاي تحقيق. 120
5-7- پیشنهاد به محققان آتی.. 121
فهرست منابع. 123
فهرست جداول
جدول4-1: توزيع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت... 63
جدول4-2: توزيع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 64
جدول4-3: توزيع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 65
جدول4-4: توزيع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک نوع فعالیت... 66
جدول4-5: توزيع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک زمینه فعالیت... 67
جدول4-6: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 69
جدول4-7: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 70
جدول4-8: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 71
جدول4-9: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 72
جدول4-10: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 73
جدول4-11: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 74
جدول4-12: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 74
جدول4-13: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 76
جدول4-14: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 77
جدول4-15: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 78
جدول4-16: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 79
جدول4-17: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 80
جدول4-18: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 81
جدول4-19: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 82
جدول4-20: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 82
جدول4-21: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 84
جدول4-22: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 85
جدول4-23: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 86
جدول4-24: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 87
جدول4-25: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 88
جدول4-26: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 89
جدول4-27: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 90
جدول4-28: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 91
جدول4-29: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 92
جدول4-30: میزان اهمیت نوع بسته بندی کالا در واردات کالا. 93
جدول4-31: میزان اهمیت ویژگیهای کالا( برند، کیفیت و ...) در واردات کالا. 94
جدول4-32: میزان اهمیت قوانین موجود در کشور در واردات کالا. 95
جدول4-33: میزان اهمیت تبلیغات در واردات کالا. 96
جدول4-34: میزان اهمیت رقابت بازار در واردات کالا. 97
جدول4-35: میزان اهمیت ویژگی های کشور( فرهنگ و...) در واردات کالا. 98
جدول4-36: آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش... 99
جدول4-37: تأثیر نوع بسته بندی و حمل و نقل کالا بر واردات کالا. 100
جدول4-38: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه اول پژوهش... 100
جدول4-39: تأثیر ویژگیهای کالای وارداتی(برند، کیفیت و...) بر واردات کالا. 101
جدول4-40: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه دوم پژوهش... 101
جدول4-41: تأثیر قوانین موجود در کشور بر واردات کالا. 102
جدول4-42: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه سوم پژوهش... 102
جدول4-43: تأثیر تبلیغات بر واردات کالا. 103
جدول4-44: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه چهارم پژوهش... 103
جدول4-45: تأثیر رقابت در بازار بر واردات کالا. 104
جدول4-46: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه پنجم پژوهش... 104
جدول4-47: تأثیر ویژگی های کشور( فرهنگ و...) بر واردات کالا. 105
جدول4-48: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه ششم پژوهش... 105
جدول4-49: رتبه بندی عوامل کلی تأثیرگذار بر واردات کالا. 106
جدول4-50: رتبه بندی ریز عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا. 106
جدول 4-51: بررسي اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق. 107
جدول 4-52 : درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق. 108
جدول 4-53: بررسي اثر سن پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق. 108
جدول 4-54 : درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق. 109
جدول 4-55: بررسي اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق. 109
جدول 4-56 : درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق. 110
جدول 4-57: بررسي اثر نوع فعالیت پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق. 111
جدول 4-58 : درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق. 112
جدول 4-59: بررسي اثر زمینه فعالیت پاسخ دهندگان بر روي متغيرهاي تحقيق. 112
جدول 4-60 : درجه اهميت پاسخ به متغيرهاي تحقيق. 113
فهرست نمودارها
نمودار4-1: توزيع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت... 63
نمودار4-2: توزيع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 64
نمودار4-3: توزيع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 65
نمودار4-4: توزيع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک نوع فعالیت... 66
نمودار4-5: توزيع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک زمینه فعالیت... 67
نمودار4-6: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 69
نمودار4-7: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 70
نمودار4-8: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 71
نمودار4-9: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 72
نمودار4-10: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 73
نمودار4-11: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 74
نمودار4-12: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 75
نمودار4-13: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 76
نمودار4-14: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 77
نمودار4-15: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 78
نمودار4-16: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 79
نمودار4-17: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 80
نمودار4-18: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 81
نمودار4-19: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 82
نمودار4-20: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 83
نمودار4-21: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 84
نمودار4-22: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 85
نمودار4-23: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 86
نمودار4-24: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 87
نمودار4-25: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 88
نمودار4-26: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 89
نمودار4-27: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 90
نمودار4-28: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 91
نمودار4-29: ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 92
نمودار4-30: میزان اهمیت نوع بسته بندی کالا در واردات کالا. 93
نمودار4-31: میزان اهمیت ویژگیهای کالا( برند، کیفیت و ...) در واردات کالا. 94
نمودار4-32: میزان اهمیت قوانین موجود در کشور در واردات کالا. 95
نمودار4-33: میزان اهمیت تبلیغات در واردات کالا. 96
نمودار4-34: میزان اهمیت رقابت بازار در واردات کالا. 97
نمودار4-35: میزان اهمیت ویژگی های کشور( فرهنگ و...) در واردات کالا. 98


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
واردات


وادرات کالا


بازرگانان


تجارت خارجی


سرمایه گذاری خارجی


سرمایه گذاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. اطلاعیه پذیرش و پیش ثبت نام ...

بررسی مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس با تاکید بر

بررسی مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس با تاکید بر مرزهای ایران و کویت نویسنده: ایران بازگو ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

معماری پایدار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست در ...

چگونه خشم خود را کنترل کنیم - tici.info

نرخ ارز و سکه در بازار آزاد تهران; رکورد تولید پتروشیمی در ایران شکسته شد; آغاز مذاکرات ...

دو برادری که با (دیجی کالا) میلیاردر شدند / digikala | …

ایده شکل گیری دیجی کالا. حمید و سعید محمدی در سال ۱۳۸۴ هر دو عکاسی دیجیتال را پیگیری می‌کردند.

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - خلاصه کتاب مدیریت …

خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور زهرا برومند. استاد ارجمند : جناب آقای مهدی ...

مدیریت درآمد در حمل و نقل ریلی مسافری

مطالعات انجام گرفته به نظر استفاده از مدیریت درآمد در سالهای آتی به عنوان یک ضرورت مطرح گردد.

علائم پیشروی بیماری هلندی

دنیای اقتصاد: آمارهای جدید نشان می‌دهد شکاف قیمتی «اقلام قابل تجارت» و «اقلام غیرقابل ...

علائم پیشروی بیماری هلندی

دنیای اقتصاد: آمارهای جدید نشان می‌دهد شکاف قیمتی «اقلام قابل تجارت» و «اقلام غیرقابل ...

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - حمیدرضا چزانی

اصولا شیوه‌های ارزیابی قابلیت اطمینان بر ارزیابی «احتمال خطر» استوار است، البته در گذشته ...

عصر ايران - Asriran

کرابی، شهری به زیبایی بهشت در تایلند (+عکس) دانلود تقویم 96 فروش نوروزی تندر90 و ساندرو ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه پروپوزال - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

گالری ویدئو خودرو ها | نقد و بررسی

در این بخش تمامی ویدئوها و کلیپ های مرتبط با تمامی خودروها داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.

دیگران - آرشیو یادداشت ها - KHAMENEI.IR

تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که در متدولوژی سازش، فلسطین هیچگاه مسئله‌ی اول جهان اسلام در ...

باتری خودرو را بیشتر بشناسید :: وان کار

باتری خودرو را بیشتر بشناسید. باتری اتومبیل از جمله اجزا مقاوم و بی سر و صدای خودرو به حساب ...

الف - اقدامات اقتصادی ترامپ و تاثیر آن بر اقتصاد …

انتخابات کشور آمریکا برگزار شد و آقای ترامپ رقابت را از کلینتون برد و توانست کلید کاخ سفید ...

نیوزهاب - نشریه روزانه گروه مپنا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر حدود 160 توربین گازی v94.2 در نیروگاههای ...

روش تحقیق

پیشینه تجربی: روزانه در سطح شهر تهران سه ملیون اتومبیل و وسیله ی نقلیه در حال تردد هستند و ...

ادبستان فارسی - مقاله الگوی مصرف در آیات وروایات

به نام خداوند جان آفرین موضوع: جلوه هایی از الگوی مصرف در آیات واحادیث نگارش:

بورس اوراق بهادار تهران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا ...

اقتصاد مقاومتی - تعریف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که نخستین بار از سوی مقام معظم رهبری در سال 1389 در دیدار با جمعی ...

قیمت لیر ترکیه - جدول قیمت - ارز - ارانیکو - Eranico

مرحبا آقای دربندی شما که عمیق بررسی میکنید اما با اطلاعات سطحی نسبت به اطلاعات مطلع ترها ...

ادبستان فارسی - مقاله الگوی مصرف در آیات وروایات

به نام خداوند جان آفرین موضوع: جلوه هایی از الگوی مصرف در آیات واحادیث نگارش:

بورس اوراق بهادار تهران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا ...

اقتصاد مقاومتی - تعریف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که نخستین بار از سوی مقام معظم رهبری در سال 1389 در دیدار با جمعی ...

قیمت لیر ترکیه - جدول قیمت - ارز - ارانیکو - Eranico

مرحبا آقای دربندی شما که عمیق بررسی میکنید اما با اطلاعات سطحی نسبت به اطلاعات مطلع ترها ...

استان جیرفت - jiroftii.blogfa.com

احمد امینی‌روش دقایقی قبل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار داشت: با پایان شمارش ...

اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

اخبار بانک، نرخ ارز، قیمت طلا، اخبار بیمه و نرخ سود بانک ها

کابینت,کابینت آشپزخانه,کابینت …

کابینت,کابینت آشپزخانه,کابینت ام دی اف,کابینت های گلاس,کابینت کورین,کابینت کوارتز