بررسي رابطه پرخاشگري و انگيزه پيشرفت تحصيلي - دانلود رایگاندانلود رایگان پرخاشگري- انگيزه پيشرفت تحصيلي- انگيزه دروني- انگيزه بيروني- خشم - كينه - تهاجم - پیشرفت تحصیلی

دانلود رایگان
بررسي رابطه پرخاشگري و انگيزه پيشرفت تحصيليعنوان پایان نامه: بررسي رابطه پرخاشگري و انگيزه پيشرفت تحصيلي(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي-رشته روانشناسي عمومي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 109
شرح مختصر:
هدف از تحقيق حاضر ، تعيين ارتباط پرخاشگري و انگيزه پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان دختر مقطع دوره راهنمايي شهر... است. اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش تحقيق از نوع توصيفي -پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش آموزان دختر دوره راهنمايي است. نمونه این پژوهش شامل 150 نفر از دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره راهنمایی می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. در اين تحقيق از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مقياس انگيزش تحصيلي هارتر و پرسشنامه پرخاشگري AGQ.
اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادي از مديران مدارس مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار ميباشد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیرهای نمره کل پرخاشگری و انگیزش تحصیلی به ترتیب 931/0 و 842/0 بوده است.
در پژوهش حاضر جهت بررسي داده هاي آماري از نرم افزار 20SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل داده ها استفاده شده است. در تحقيق حاضر با توجه به يافته هاي تحقيق نتايج زير حاصل شد:پرخاشگری می تواند انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش ­بینی کند. به عبارتی پرخاشگری بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. كه اين منطبق بر فرضيه اصلي تحقيق مي باشد.پرخاشگري همه ي ابعاد رشد و سلامت نوجوانان را تحت تأثير قرار مي دهد. رشد جسمي آنان را به علت ايجاد استرس و تنش فراوان مختل مي سازد. همچنين رشد ذهني يا شناختي و يادگيري و پيشرفت تحصيلي آنان را كاهش مي دهد . در نتيجه بین پرخاشگری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
فهرست مطالب
فصل اول كليات تحقيق
1-1- مقدمه. 2
1-2- بيان مسئله. 3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق... 5
1-4- اهداف تحقيق... 6
1-4-1- هدف اصلي... 6
1-4-2- اهداف فرعي... 6
1-5- فرضيات تحقيق... 7
1-5-1- فرضيه اصلي... 7
1-5-2- فرضيه هاي فرعي... 7
1-6- تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم.. 7
فصل دوم ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه. 9
2-2- بخش اول: پرخاشگري و خشم.. 9
2-2-1- تعريف خشم :9
2-2-2- پرخاشگري... 10
2-2-3- نظریه های پرخاشگری... 11
2-2-4- عوامل ایجاد کننده خشم.. 12
2-2-5- سه رویکرد متداول افراد در برخورد با پدیده خشم :13
2-2-6- راهکارهای مقابله با خشم.. 14
2-2-7- تغییرات رشدی... 15
2-2-7-1- مــــراحل رشـــد.. 15
2-2-8- ثبات پرخاشگری... 16
2-2-9- ادراک مقاصد دیگران و رفتار پرخاشگرانه. 16
2-2-10- تفاوت های جنسیتی... 16
2-2-10-1- جنسیــــت... 17
2-2-11- الگوی خانواده و پرخاشگری... 17
2-2-11-1- زندگــــــی خانوادگــــــی... 19
2-2-12- نحوه کنترل عصبانیت در کودکان.. 19
2-2-12-1- با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم.. 19
2-2-13- خصیصـه های ذاتــی... 19
2-2-14- انواع پرخاشگری ... 19
2-2-15- علل خشونت و پرخاشگری در کودکان .. 20
2-2-16- درمان پرخاشگری در کودکان ( با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم ). 22
2-2-17- چرا فرزندم با خشونت رفتار می کند ؟. 24
2-2-18- کودکان و خشونت در تلویزیون.. 25
2-2-19- بازی های خشن موجب پرخاشگری کودکان می شود. 26
2-2-20- کودکان ناسزاگو. 27
2-2-21- راه حل ها28
2-2-22- بد دهنی کودکان.. 29
2-2-23- بددهنی به صورت علامتی از یک اختلال سلوک:29
2-2-24- در چه صورت باید به پزشک مراجعه نمود؟. 30
2-2-25- علل پرخاشگری و مقابله با آن.. 30
2-2-26- طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری... 32
2-2-27- فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه. 33
2-2-28- عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی). 33
2-2-29- زیان های پرخاشگری... 34
2-2-30- تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده. 35
2-3- بخش دوم: انگيزه پيشرفت تحصيلي... 36
2-3-1- انگيزه پيشرفت... 36
2-3-2- انگيزه پيشرفت تحصيلي... 36
2-3-3- راه كارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی... 38
2-3-4- نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان.. 40
2-3-5- علل افت تحصيلي دانش آموزان.. 42
2-3-6- شرايط خانوادگي... 43
2-3-7- عامل اقتصادي... 43
2-3-8- شيوه كنترل دانش آموزان در مدرسه. 44
2-3-9- تغذيه مناسب... 44
2-3-10- تاثیر عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. 46
2-3-11-نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. 49
2-3-12- نقش و تأثير والدين - خصوصاً سواد آنها - بر پيشرفت تحصيلي فرزندان.. 52
2-3-13-نقش والدين در موفقيت هاي تحصيلي ورفتاري فرزندان.. 54
2-3-14- شيوه حضور و مداخله ي والدين... 54
2-3-15- برنامه ريزي، راهي براي رسيدن به هدف... 54
2-4- بخش سوم: پيشينه تحقيق... 56
2-4-1- تحقيقات انجام گرفته در ايران.. 56
2-4-2- تحقيقات انجام گرفته در خارج.. 57
فصل سوم روش شناسي تحقيق
3-1- مقدمه. 60
3-2- روش پژوهش.... 60
3-3 جامعه آماري... 60
3-4- نمونه آماري... 61
3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات... 61
3-6- رواييوپاياييپرسشنامه. 62
3-6-1- تعيين اعتبار( روايي)پرسشنامه. 62
3-6-2- تعيين پايايي( قابليت اعتماد)پرسشنامه. 63
3-7- تجزيه و تحليل آماري... 64
فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق... 65
4-1 مقدمه. 66
4-2 توصیف داده ها66
4-3 تحلیل داده ها66
4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرها66
4-3-2 فرضیه اصلی پژوهش.... 67
4-3-3 فرضیات فرعی پژوهش.... 69
فصل پنجم نتايج ، محدوديت ها و پيشنهاد هاي تحقيق
5-1- مقدمه. 81
5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات). 81
5-2-1- فرضیه اصلی پژوهش.... 81
5-2-2- فرضیات فرعی پژوهش.... 82
5-3- پیشنهادات... 86
5-3-1- پیشنهادات كاربردي:86
منابع
پيوست: پرسشنامه
فهرست جداول عنوان صفحه
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 66
جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 67
جدول 4-3: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین پرخاشگری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 67
جدول 4-4: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و پرخاشگری.. 68
جدول 4-5: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 68
جدول 4-6: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق پرخاشگری.. 68
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خشم و انگیزش درونی دانش آموزان. 69
جدول 4-8: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش درونی و خشم. 69
جدول 4-9: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 69
جدول 4-10: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش درونی از طریق خشم. 70
جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تهاجم و انگیزش درونی دانش آموزان. 70
جدول 4-12: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش درونی و تهاجم. 70
جدول 4-13: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 71
جدول 4-14: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش درونی از طریق تهاجم. 71
جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کینه توزی و انگیزش درونی دانش آموزان. 71
جدول 4-16: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش درونی و کینه توزی.. 71
جدول 4-17: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 72
جدول 4-18: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش درونی از طریق کینه توزی.. 72
جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خشم و انگیزش درونی دانش آموزان. 72
جدول 4-20: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش بیرونی و خشم. 73
جدول 4-21: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 73
جدول 4-22: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش بیرونی از طریق خشم. 73
جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تهاجم و انگیزش بیرونی دانش آموزان. 73
جدول 4-24: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش بیرونی و تهاجم. 74
جدول 4-25: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 74
جدول 4-26: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش بیرونی از طریق تهاجم. 74
جدول 4-27: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کینه توزی و انگیزش بیرونی دانش آموزان. 75
جدول 4-28: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش بیرونی و کینه توزی.. 75
جدول 4-29: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 75
جدول 4-30: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش بیرونی از طریق کینه توزی.. 76
جدول 4-31: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خشم و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 76
جدول 4-32: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و خشم. 76
جدول 4-33: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 77
جدول 4-34: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق خشم. 77
جدول 4-35: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تهاجم و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 77
جدول 4-36: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و تهاجم. 77
جدول 4-37: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 78
جدول 4-38: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق تهاجم. 78
جدول 4-39: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کینه توزی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 78
جدول 4-40: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و کینه توزی.. 79
جدول 4-41: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 79
جدول 4-42: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق کینه توزی.. 79دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پرخاشگري


انگيزه پيشرفت تحصيلي


انگيزه دروني


انگيزه بيروني


خشم


كينه


تهاجم


پیشرفت تحصیلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تـأثيـر عوامل خانوادگي بر ميزان پيشرفت تحصيلي

تحقيقات و مقاله هاي ويژه معلمان و دانشجويان. تـأثيـر عوامل خانوادگي بر ميزان پيشرفت تحصيلي ...

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

"تحقیقات آموزشی""آموزش و پرورش" kharazmi"یادگیری ""دانش آموز" معلم "روش تدریس"مدیریت آموزشی "نظارت ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه …

بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بررسي رابطه ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم تربيتي | بانك …

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان; بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به ...

معرفی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد رشته …

معرفی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی معمولا يكي از مشكلات پژوهشگران ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

موسسه آزمون يار پويا - azmonyar.com

ايراني: 4 زيرمقياس: علايم جسماني، اضطراب و اختلال خواب،كاركرد اجتماعي و افسردگي

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

آســـــــــــــمان همــــــیشه آبــــــی

نقش نظارت و راهنمايي‌ آموزشي در بهبود فعاليتهاي آموزش و پرورش‌ مقدمه از آغاز پيدايش آموزش ...

آســـــــــــــمان همــــــیشه آبــــــی

نقش نظارت و راهنمايي‌ آموزشي در بهبود فعاليتهاي آموزش و پرورش‌ مقدمه از آغاز پيدايش آموزش ...

مهدی سلمانی - اختلالات یادگیری ( 2 )

پژوهشي در زمينه ي اختلالات یادگیری و روش های درمان - شماره ی ( ۲ ) پژوهشگر : " مهدي سلماني ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

مقاله لاتین + ترجمه فارسی آن با عنوان ” فن آوري اطلاعات و ساختن يك زير ساختار شبکه بی سيم ...

وبلاگ تخصصی دینی قرآن و عربی خدابنده - روش های …

باسلام بازدیدکنندگان عزیز از اینکه به وبلاگ من سرزدید بسیار خوشحالم من دبیر دینی و عربی و ...

تفاوت های عزت نفس، اعتماد به نفس، توکل و غرور | …

*** «رمز موفقيت در تحصيل، تركيب چهار عامل است : استعداد و توانايي؛ علاقه و انگيزه؛ تلاش و ...

میگنا - تبيين دلبستگي نظريه بالبي

متوقف كند و سپس دوباره شروع به دويدن دور اتاق كند و دنبال مادرش بگردد و زماني‌كه مادرش برمي ...

آسيب هاي اجتماعي؛ علل و عوامل و راه هاي پيشگيري از آن …

علل گرايش به اعتياد؛ راه هاي پيشگيري و درمان آن; بررسي علل و عوامل ظهور اجتماعي نخستين طريقه ...

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

در بررسي چگونگي نهادينه سازي کتابخانه ها در ايران به نظر مي رسد که بايد به چند لايه قبل تر ...

خود ارضایی پیشگیری و درمان | حوزه مشاوره فرهنگی

الامام الصادق علیه السلام: ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم الادب لا المال ؛ فإن المال یذهب و ...

124. 78 . بهمن ۱۳۹۰ - Computer and Communication - BLOGFA

تعريف قانون: قانون در لغت به معني امتياز و توانايي بوده به مجموعه قوانين و مقررات است.

آیات 256 تا 286 بقره-تفسیر نمونه

او كالذى مر على قرية و هى خاوية على عروشها قال انى يحى هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة ...

@#$دنیای مجازی من@#$ - خصوصيات افراد از روي ماه تولد

خصوصيات كلي متولدين آبان ماه: قوي و قدرتمند ، مصمّم و با اراده پولادين ، ورزشكار ، هوشيار ...

استرس و راههای رسیدن به آرامش روح و روان [آرشیو] - …

Aug 15, 2010 · تضادها رو درك كنيم سياه و سفيد، سرد و گرم، زشت و زيبا... به تضادها فكر كن. وقتي كه در طبيعت ...

آیات 256 تا 286 بقره-تفسیر نمونه

او كالذى مر على قرية و هى خاوية على عروشها قال انى يحى هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة ...

@#$دنیای مجازی من@#$ - خصوصيات افراد از روي ماه تولد

خصوصيات كلي متولدين آبان ماه: قوي و قدرتمند ، مصمّم و با اراده پولادين ، ورزشكار ، هوشيار ...

استرس و راههای رسیدن به آرامش روح و روان [آرشیو] - …

Aug 15, 2010 · تضادها رو درك كنيم سياه و سفيد، سرد و گرم، زشت و زيبا... به تضادها فكر كن. وقتي كه در طبيعت ...