ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت - دانلود رایگاندانلود رایگان نگرش- نگرش افراد از خود- شناخت نگرش- وضعیت ظاهری- حجاب- پوشش- گفتار- رفتار- تعارض فرهنگی-

دانلود رایگان
ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهریعنوان پایان نامه: ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری)
همراه با پرسشنامه و کار آماری
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 130
شرح مختصر:
در اين پژوهش به بررسي ارتباط بین احساس و نگرش افراد از خود با وضعیت ظاهری (ویراستگی ظاهری) مي پردازيم. یکی از مفاهیمی که در روانشناسی اجتماعی و مدیریت همواره مورد بحث صاحب نظران بوده، مفهوم نگرش است که درک صحیح از آن می تواند در زمینه های مختلفی از جمله مدیریت و ارتباطات، مفید واقع گردد.نگرش در مورد مسائل مختلف در اثر ارتباط فرد با آن مسائل شکل می گیرد.بنابراین نگرش فرد نسبت به خود ریشه در ارتباط فرد با خود دارد.آمدن فرد دیگری به محدوده ارتباطی هر انسان، فرآیند ارتباطی را پیچیده تر می کند.نگرش منفی نسبت به خود و دیگران باعث ایجاد مشکلاتی در سازمانهای مختلف می شود.از سوی دیگر نگرش مثبت نسبت به خود و دیگران می تواند به بهبود روابط سازمانی کمک کند ( سیدجوادیين، 1383، ص90)
در راستای بررسی عوامل تأثیر گذار بر نگرش افراد نسبت به خودشان ، تحقیقی پیمایشی با عنوان "بررسی احساس و نگرش افراد از خود" در بین مشتریان کار خدماتی خشکشویی و اتوشویی در اردیبهشت ماه 1392 انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای استاندارد با 36 گویه است که از پایایی بالایی برخورداراست. همچنین حجم نمونه ، 207 نفر برآورد گردیده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در ادامه با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش پرداختیم.
با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل داده ها می­توان اینگونه بیان کرد که بین تحصیلات و نگرش افراد از خودشان رابطه­ ی معناداری وجود دارد. در ضمن نگرش افراد از خودشان دربین زنان و مردان و رده های سنی مختلف، متفاوت است.
فهرست مطالب
چکیده. أ
فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- مبانی نظری پژوهش.... 6
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
1-5- اهداف تحقیق.. 9
1-5-1- سوالات تحقیق9
1-5-2- فرضیات پژوهش9
1-6- تعاریف واژه ها9
1-7- تاریخچه موضوع.. 10
فصل دوم ادبیات پژوهش
2-1- پیشینه تحقیق.. 17
2-2- نگرش افراد از خود. 18
2-3- اهمیت شناخت نگرش... 19
2-4- شناخت نگرش و كاربرد آن در مدیریت... 21
2-5- انواع نگرش... 22
2-6- ویژگى هاى نگرش... 23
2-7- عوامل شکل دهنده نگرش... 24
2-8- عناصر نگرش... 26
2-9- ارتباط بین وضعیت ظاهری و نگرش افراد از خود. 27
2-10- وضعیت ظاهری.. 29
2-11- حجاب ، فراتر از پوشش ظاهری.. 33
2-11-1- پوشش33
2-11-2- گفتار35
2-11-3- رفتار37
2-12- تأثیر خانواده. 38
2-13- جوانی و ویژگی‏های آن.. 39
2-14- تأثیر رسانه‏ های جمعی.. 40
2-15- تعارض فرهنگی.. 42
فصل سوم روش تحقیق
3-1- طرح تحقیق.. 48
3-2- جامعه آماري.. 51
3-3- روش اجراي تحقیق.. 51
3-3-1- انتخاب آزمودني51
3-3-2- انواع روش هاي نمونه گيري51
3-4-روش جمع آوری اطلاعات... 52
3-5-روش جمع آوري اطلاعات اين تحقيق.. 54
3-6- روش آماري تجزيه وتحليل داده ها54
3-7-ابزارتحقیق.. 54
3-8- اعتباروروایی ابزار اندازه گیری.. 54
3-9- تجزيه وتحليل داده ها54
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 57
4-2- توصیف داده ها57
4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها62
4-4- نتایج توصیفی.. 62
4-5- نتایج استنباطی.. 81
4-6- نتایج آزمون فرضیه ها84
فصل پنجم نتایج پژوهش
5-1- نتايج به دست آمده86
5- 2- پیشنهادات و راه حل ها87
5- 3- محدودیت ها88
5-4- پیشنهاد به محققان آتی89
فهرست منابع. 90
پیوست ها93
پیوست الف-1: پرسشنامه93
پیوست الف-2: خروجی نرم افزار spss95
Abstract116
فهرست جداول
جدول4-1: توزيع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 58
جدول4-2: توزيع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب سن.. 59
جدول4-3: توزيع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات... 60
جدول4-4: توزيع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی.. 61
جدول 4-5: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 1. 62
جدول 4-6: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 2. 63
جدول 4-7: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 3. 63
جدول 4-8: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 4. 64
جدول 4-9: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 5. 64
جدول 4-10: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 6. 65
جدول 4-11: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 7. 65
جدول 4-12: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 8. 66
جدول 4-13: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 9. 66
جدول 4-14: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 10. 67
جدول 4-15: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 11. 67
جدول 4-16: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 12. 68
جدول 4-17: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 13. 68
جدول 4-18: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 14. 69
جدول 4-19: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 15. 69
جدول 4-20: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 16. 70
جدول 4-21: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 17. 70
جدول 4-22: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 18. 71
جدول 4-23: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 19. 71
جدول 4-24: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 20. 72
جدول 4-25: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 21. 72
جدول 4-26: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 22. 73
جدول 4-27: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 23. 73
جدول 4-28: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 24. 74
جدول 4-29: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 25. 74
جدول 4-30: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 26. 75
جدول 4-31: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 27. 75
جدول 4-32: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 28. 76
جدول 4-33: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 29. 76
جدول 4-34: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 30. 77
جدول 4-35: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 31. 77
جدول 4-36: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 32. 78
جدول 4-37: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 33. 78
جدول 4-38: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 34. 79
جدول 4-39: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 35. 79
جدول 4-40: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 36. 80
جدول4-41:بررسی احساس و نگرش مشتریان از خود. 80
جدول4-42: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه اول پژوهش.... 81
جدول4-43: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن براي فرضیه دوم پژوهش.... 82
جدول 4-44: بررسي اثر متغیرهای توصیفی بر روي متغير اصلی پژوهش.... 83
فهرست نمودارها
نمودار4-1: توزيع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 58
نمودار4-2: توزيع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب سن.. 59
نمودار4-3: توزيع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات... 60
نمودار4-4: توزيع فراوانی و درصد مشتریان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی.. 61
نمودار 4-5: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 1. 62
نمودار 4-6: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 2. 63
نمودار 4-7: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 3. 63
نمودار 4-8: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 4. 64
نمودار 4-9: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 5. 64
نمودار 4-10: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 6. 65
نمودار 4-11: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 7. 65
نمودار 4-12: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 8. 66
نمودار 4-13: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 9. 66
نمودار 4-14: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 10. 67
نمودار 4-15: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 11. 67
نمودار 4-16: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 12. 68
نمودار 4-17: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 13. 68
نمودار4-18: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 14. 69
نمودار 4-19: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 15. 69
نمودار 4-20: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 16. 70
نمودار 4-21: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 17. 70
نمودار 4-22: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 18. 71
نمودار 4-23: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 19. 71
نمودار 4-24: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 20. 72
نمودار 4-25: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 21. 72
نمودار4-26: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 22. 73
نمودار 4-27: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 23. 73
نمودار 4-28: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 24. 74
نمودار 4-29: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 25. 74
نمودار 4-30: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 26. 75
نمودار 4-31: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 27. 75
نمودار 4-32: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 28. 76
نمودار 4-33: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 29. 76
نمودار 4-34: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 30. 77
نمودار 4-35: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 31. 77
نمودار 4-36: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 32. 78
نمودار 4-37: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 33. 78
نمودار 4-38: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 34. 79
نمودار 4-39: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 35. 79
نمودار 4-40: ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گویه 36. 80
نمودار 4-41:بررسی احساس و نگرش مشتریان از خود. 80


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نگرش


نگرش افراد از خود


شناخت نگرش


وضعیت ظاهری


حجاب


پوشش


گفتار


رفتار


تعارض فرهنگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معلم و ارتباط موثر با دانش آموزان - تکاپو

شیوه‎های مدیریت کلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز . چکیده . معلم محور اصلی تعلیم ...

انگیزش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انگیزش به فرایندهایی ارتباط دارد که به رفتار نیرو و جهت میدهد. این فرایندها عبارتند ...

شیوه‎های مدیریت کلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز ...

معلم محور اصلی تعلیم و تربیت است که دلسوزانه فعالیت می‏کند تا مطلبی را به نحو احسن و ...

بادیگاردهای مشهور ایرانی و محافظت از افراد مشهور + …

گفتگو با بادیگارد های مشهور ایرانی . دیدن افرادی با قد بلند و اندامی ورزشی معمولا باعث ...

ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی

عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس : - خانواده - وضعیت اقتصادی و اجتماعی

نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با

رهبری آموزشی ، مدیریت آموزشی،برقراری ارتباط موثر،چگونه دیگران را مدیریت کنیم ...

میگنا - روش های برقراری ارتباط خانه و مدرسه و نقش انجمن و ...

چکیده مقاله حاضر مقاله ای کتابخانه ای است در ابتدا با ارائه تعریفی از خانواده و اهمیت ...

دلیل ارتباط زنان متاهل با پسران مجرد - مجله …

۱- عدم یک رابطه گرم و صمیمانه با همسر. یکی از عوامل اصلی خیانت زنانه روابط زن و شوهر است ...

: ارزیابی عملکرد کارکنان

این روش از روشهای متداول و رایج در ارزیابی عملکرد کارکنان بشمار می‌رود و دلیل رواج ...

ازدواج و آموزش مسائل جنسی و روابط زناشوئی

ازدواج و آموزشهای جنسی و زناشوئی ... ازدواج یکی از مهم‌ترین مراحل در زندگی هر فردی است ...

ازدواج و آموزش مسائل جنسی و روابط زناشوئی

ازدواج و آموزشهای جنسی و زناشوئی ... ازدواج یکی از مهم‌ترین مراحل در زندگی هر فردی است ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

سال 1395 مصادف با سه دهه فعاليت مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد. فعاليتي كه از ...

چگونه با دانش آموز ، والدین و معلمان رابطه حسنه …

روش برقراری رابطه حسنه با کارکنان،راههای برقراری رابطه با دانش آموز،روابط انسانی در ...

روش های تحریک جنسی و عشق بازی با همسر

چرا مردان از رابطه جنسی با همسرشان لذت نمی برند؟ رابطه جنسی لذت بخش یکی از پایه های ...

مقالات - مشهد (amniat omoomi)

بررسی عوامل وقوع جرم و راهکارهای عملی پيشگيری از وقوع آن. چکیده: پیش بینی، بررسی و ...

بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت …

چکیده. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی انجام ...

چه عواملی بر سلامت روح و روان موثر است ؟ – سایت …

عوامل متعددی بر روی سلامت و بهداشت روح و روان انسانها تاثیر گذار می باشند با وجود جدا ...

مقایسه سبک زندگی ایرانی- اسلامی و سبک زندگی …

حوزه ریاست: معاونت توسعه منابع و پشتیبانی. اداره کل امور اداری و پشتیبانی; مدیریت طرح ...

http://BUSINESS1391.blogf.COM - بررسی تأثیرات …

مقدمه. بیشترگفته می شودکه وسایل ارتباط جمعی فاصله بین انسان هاراکاهش می دهند. به این ...

روان شناسی عمومی ، مشاوره و سلامت روان - سوالاتي كه قبل از ...

بسمه تعالی. با سلام و آرزوی سلامتی و تعالی روز افزون. سوالات را به صورت بازجویانه ...

فشار روانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فشار روانی تـَنیدگی یا اِستـِرس در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که ...

نگرش راهبردی به پدیده جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای …

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ... نگرش راهبردی به پدیده جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن ...

انواع اظطراب و علایم ان چیست - روان شناسی.دلهره.خشم ...

اضطراب" از جمله اختلالات روحی روانی است که به دلیل شیوع و گسترش آن در اشکال مختلف میان ...

دانستنیهای قبل از ازدواج،آموزش روابط زناشویی،روابط دختر و ...

انتخاب همسر از میان همکلاسی های دانشگاه و همکاران میتواند انتخاب سالمی باشد‎ پرسش ...

پارسینه|Parsine

به تازگی توافقی بین ایران و عراق بر سر میادین مشترک نفتی حاصل شده که این توافق بی...

غذا درمانی از دیدگاه قرآن و علم

غذا درمانی از دیدگاه قرآن و علم. دکتر حسینعلی علايی / دكتراي علوم پزشكي و فارغ ...

دانا - مقاله (تلويزيون ، رسانه موثّر دوران ما)

آسان ترین روش رشد وتعالی در آن است که اطراف خود را با انسانهای باهوش تر از خود پر کنیم