بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در - دانلود رایگاندانلود رایگان دین - دینداری- اضطراب- افسردگی- سلامت روانی- بهداشت روانی- نگرش-

دانلود رایگان
بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویانعنوان پایان نامه: بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی-گرایش عمومی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 114
شرح مختصر:
هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد.
در تحقيق حاضر، از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد که مشغول به تحصیل در سال 1393 هستند را شامل می شود. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 100 نفر، محاسبه شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با مراجعه مستقیم به پاسخگویان ،پرسشنامه ها توزیع و تکمیل گردید.
در تحقیق حاضر از سه پرسشنامه استفاده می شود. پرسشنامه افسردگی بک که شامل 21 سوال می باشد. پرسشنامه اضطراب کتل که شامل 40 سوال می باشد و پرسشنامه دینداری گلاك و استارك می باشد.
روش ارسال و جمع آوري داده ها بوسيله مراجعه حضوري انجام شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیرهای نمره کل دینداری، اضطراب و افسردگی به ترتیب 737/0، 742/0 و 691/0 بوده است. می­توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر می­باشد. در این پژوهش از هر دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده کرده ایم.
فهرست مطالب
چکیده د
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه. 2
بیان مسئله. 2
اهمیت و ضرورت پژوهش.... 4
اهداف پژوهش.... 6
هدف اصلی.. 6
اهداف فرعی.. 6
سوال هاي اصلی تحقیق.. 6
فرضیه هاي پژوهش.... 6
مفاهیم و اصطلاحات کلیدی.. 7
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه. 10
بخش اول: تحقیقات داخلی و خارجی.. 12
تاریخچه مطالعاتی.. 12
بررسي مطالعات تجربي قبلي.. 15
پیشینه در جهان.. 15
پیشینه داخلی.. 16
بخش دوم: مطالعات نظری.. 20
ضرورت بررسی پدیده دینداری در بین دانشجویان.. 20
نقش دین در بهداشت روانی.. 22
دين شناسي و دين داري در دانشجویی.. 25
سکولاریزم:25
ارزش:25
هنجارها:25
نگرش:26
مناسک:26
جهاني شدن:26
جامعه پذيری:26
بررسي نظريه های جامعه شناختی در حوزه دینداری:26
نظريه دینی دورکيم.. 26
نظريه تفهمی وبر. 27
نظريه مارکس درباره دین.. 28
دینداری از نظر واخ.. 29
رویکرد کارکردگرایی اسميت... 30
رویکرد کارکردگرایی براون.. 30
رویکرد نئوکارکردگرایی یينيگر. 31
رویکرد کارکردگرایی اودي.. 31
رویکرد کارکردگرایی ديويس.... 32
نظریه جامعه شناسی شناخت برگر و لاکمن.. 32
الگوی دینداری لنسکی.. 34
الگوی دینداری گلاک و استارک... 35
نظريه دگرگونی ارزشی اينگلهارت... 37
کارکردهای دينداري در زندگي اجتماعي.. 44
دين داري در آينة تاريخ.. 51
دین داری و معنویت... 52
تغييرات و تأثيرات در دوره هاي مختلف دانشجویی.. 52
رابطه دين داري و معنويت ... 53
مطالعة طولي مؤسسة توسعة انساني.. 54
تغييرات دين داري و معنويت در دانشجویان.. 55
آسیب شناسی دینی دانشجویان از نظر استاد مطهری.. 60
دینداری و نسل دانشجوی امروز60
گروه اندیشه. 60
فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق.. 65
جامعه آماری.. 65
حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 66
ابزار پژوهش.... 66
روش گردآوري داده ها68
روایی وپایائی پرسشنامه. 68
روایی(اعتبار):68
پایائی(اعتماد):69
روش تجزیه وتحلیل داده ها69
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه. 71
توصیف داده ها71
تحلیل داده ها71
آزمون نرمال بودن متغیرها71
فرضیات اصلی پژوهش.... 72
فرضیات فرعی پژوهش.... 75
فصل پنجم
ارائه نتایج و محدودیت های پژوهش
نتيجه گيري.. 84
آزمون فرضیات... 85
فرضيه هاي اصلي.. 85
فرضیات فرعی.. 85
محدوديتهاي تحقيق.. 89
پيشنهادات کلی / عمومی.. 90
پيشنهاد برای مدیریت دانشگاه90
پيشنهاد براي تحقيقات بعدي.. 90
پیشنهاد به محققان آتی.. 90
منابع.. 91
پرسشنامه. 94
فهرست جداول
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 71
جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 72
جدول 4-3: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دینداری و اضطراب دانشجویان.. 72
جدول 4-4: شاخص کفایت مدل رابطه دینداری و اضطراب.. 73
جدول 4-5: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی.. 73
جدول 4-6: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی اضطراب از طریق دینداری.. 73
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دینداری و افسردگی دانشجویان.. 74
جدول 4-8: شاخص کفایت مدل رابطه دینداری و افسردگی.. 74
جدول 4-9: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی.. 74
جدول 4-10: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی افسردگی از طریق دینداری.. 75
جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 75
جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 75
جدول 4-13: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 76
جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 76
جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد اعتقادی و تنش ارگی دانشجویان.. 77
جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 77
جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 77
جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 78
جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 78
جدول 4-20: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد عاطفی و تنش ارگی دانشجویان.. 78
جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 79
جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 79
جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 79
جدول 4-24: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 80
جدول 4-25: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد پیامدی و تنش ارگی دانشجویان.. 80
جدول 4-26: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و فقدان توحیدیافتگی دانشجویان.. 81
جدول 4-27: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و فقدان نیروی من در دانشجویان.. 81
جدول 4-28: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و ناایمنی پرانویائی دانشجویان.. 81
جدول 4-29: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و گرایش به احساس گناهکاری دانشجویان.. 82
جدول 4-30: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بُعد مناسکی و تنش ارگی دانشجویان.. 82دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دین


دینداری


اضطراب


افسردگی


سلامت روانی


بهداشت روانی


نگرش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در ... - به روز فایل

5 روز پیش ... هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در
دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. در تحقیق حاضر، از روش توصیفی- ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در ... - فایل ناب

قیمت فایل فقط 14,500 تومان. خرید. هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی رابطه
دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. در تحقیق
حاضر، از ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه ...

4 فوریه 2017 ... قیمت فایل فقط 14,500 تومان. خرید. هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی رابطه
دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد.

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در ... - میهن پروژه

پروپوزال بررسی رابطه بین دینداری و سلامت روان زنان شاغل,پروپوزال بررسي رابطه
بين دينداري و سلامت روان زنان شاغل,خرید و دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان – پاییز ...

8 ا کتبر 2016 ... بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان. عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان(همراه با ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان - پروژه ها

هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در
دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. در تحقیق حاضر، از روش توصیفی- همبستگی
استفاده ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه

هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در
دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. در تحقیق حاضر، از روش توصیفی- همبستگی
استفاده ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در - علوم انسانی

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان(همراه
با ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان - داک لینک

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان. عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان(همراه با پرسشنامه و
کار ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در ... - ایران دانشجو

22 فوریه 2017 ... جهت دانلود و مشاهده توضيحات فايل * بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی
در دانشجویان دانشگاه * روی دکمه زير کليک کنيد .

بررسي رابطة دين‌داري و ميزان شادماني در بين دانشجويان. . . | روان‌شناسي ...

7 فوریه 2011 ... نتيجه نشان داد كه بين دين‌داري و ميزان شادماني رابطة مثبت و معنادار وجود دارد ... مانند:
اضطراب، افسردگي، روان‌رنجوري‌ها، وسواس‌ها، پارانوئيا و هذيان‌ها.

تحقیقات انجام شده در زمینه بهداشت روان و دین

کرمی و همکاران (1385)، پژوهشی با هدف بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و سلامت ... خود و
دیگران بر میزان اضطراب، عزت نفس و افسردگی از طریق شاخصهای عینی و ذهنی ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در ... - osmano man

14 فوریه 2017 ... آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه
بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و خرمترین روز / به ...

شبکه تحقیقات سلامت روان - بانک معنویت

9, 19, بررسی رابطه ميزان افسردگی سالمندان مقيم خانه سالمندان با نگرش و ... 12, 22,
بررسی رابطه اعتقادات مذهبی با افسردگی، اضطراب و فشار روانی در نوجوانان, Get ...
45, 55, بررسی مقايسه ميزان دين‌داری در بين دانشجويان ترم اول و ترم آخر دانشگاه, Get
...

ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕ

ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ..... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺪﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺷـﻬﺎﻱ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ
ﻣﻨﻔـﻲ ﻭ. ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ .... ﺁﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ؟ - ٤.

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در ... - وب‌سایت ایرانی

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه دسته: روان
شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 356 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:
...

بسمه تعالی عنوان مقاله بررسی رابطه ي بین دینداری ... - دانشگاه پیام نور

بررسی رابطه ي بین دینداری و کنترل خشم در دانش آموزان .... بهبود پیدا می کنند ،
میزان پایین تری از هیجانات منفی و افسردگی را تجربه می کنند ، اضطراب کمتری
دارند ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

SA3- پایان نامه روانشناسی بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل
رشته روانشناسی .... OL59-بررسی رابطه میزان اضطراب در میان دانش آموزان و پیشرفت
تحصیلی .... OL217 -بررسی عوامل مؤثر در پایبندی دانشجویان دانشگاه به دین.

عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، خودکارآمدی ...

بررسی رابطه میزان عمل به احکام دین با بهداشت روانی معلمان. ابتدایی ... انسان، به
ویژه در عصر هنونی، اضطراب و افسردگی و به عبارت عام تر، عدم وجود آرامش. روانی و ...

بررسي رابطه دينداري و وضعيت اقتصادي-اجتماعي دانشجويان با ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه دينداري و وضعيت ... همچنين
اثر مستقيم اضطراب، کارکرد اجتماعي و افسردگي بر رضايت از زندگي معنادار است ...
ميزان واريانس تبيين شده رضايت از زندگي به واسطه متغيرهاي پيش بين 23 درصد ...

ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و دﯾﻨﺪاري ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣ - توسعه اجتماعی

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن. دﯾﻨﺪاري. و. ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ..... ﺷﻮد
ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ ... دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب و ﻗﺪرت ﺑﺎور ﻣﺬﻫﺒﯽ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮ.

اصل مقاله (55 K)

رابطه دین داری با سلامت روان دانش آموزان دخترمتوسطه دوم شهرستان سقز ... دانشجوياني
كه ميزان توكل آنها در سطح بالا بود، از گروه ديگر به مراتب اضطراب كمتري را تجربه
مي كردند. ... كه روزه داري باعث كاهش علايم اضطراب، افسردگي و بهبود عملكرد اجتماعي
افراد شده بود. .... هدف کلی مقاله، بررسی رابطه بین گرایشات دینی و سلامت روان است.

خرید فایل( بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه ...

6 ژانويه 2017 ... شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال
... خرید و دانلود بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران ... شویدعنوان
محصول دانلودی:بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت ...

Tabtiz university of medical sciences - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بررسی رابطه اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه با اضطراب و افسردگی در بین
کودکان ... بررسی رابطه دینداری با کنترل خشم دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی ناحیه 1
زاهدان ... بررسی رابطه بين هوش هيجاني و سبك زندگي و میزان عزت نفس در بين
دانشجويان ...

اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ي ﺑﺮرﺳ

214-209. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ. اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. *. دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ
ﺑﻴﺎﻧﻲ. 1 .... 13(. ﻛﻮﻳﻴﻨﮓ و ﻫﻤﻜﺎران درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻴﺰان. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺬﻫﺒﻲ
ﺷـﺮﻛﺖ ... ﻛﻪ دﻳﻨـﺪاري ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮ. ه ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ در. روان ﭘﺮﻳﺸﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ).17(. ﭘﺘﺮﺳﻦ و رو. راﺑﻄﻪ.
ي.

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس ...

8 ژانويه 2017 ... دانلود فایل ( پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین ...
دریافت فایل بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران ... محصول دانلودی
: بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در ...

بررسی رابطه بین دینداری و سلامت روان زنان شاغل بخش دولتی شهر ...

اين پژوهش به منظور بررسی رابطه بين دينداری 3و سلامت روان4زنان شاغل بخش ...
رابطه معنی داری وجود دارد، (22/0- =r،0001/0p<) به اين معنی كه هر چه ميزان دينداری زنان
..... سلامت جسمانی. اضطراب. افسردگی. عملكرد اجتماعی. دينداری. 229/0- =r. 001/0P<.

دانلود (بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران) – پویان ...

10 فوریه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر ... بررسی
رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان کلاس چهارم شهر تهران ... خرید و دانلود
بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در ...

Religious Attitude and General Health and Patience in Students of ...

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ی. ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ... دﯾﻦ. را. ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ. ﺗـﺮﯾﻦ و ﻋﻤـﻮﻣﯽ. ﺗـﺮﯾﻦ ﺗﻈـﺎﻫﺮات
روح. اﻧﺴﺎﻧﯽ. داﻧﺴﺖ. و از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽ .... ﺑـﺎ. ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ. ی. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد . ﻣﻮﺍﺩ ﻭ. ﺭﻭﺵ. ﻛﺎﺭ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎی ...... ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ
از.

بررسي رابطه بين دينداري و سلامت رواني - راسخون

بررسی حاضر با هدف تعیین میزان ارتباط بین دینداری و سلامت روانی دانش آموزان .... (
1380) بررسی رابطه اعتقادات مذهبی با افسردگی،اضطراب و فشار روانی نوجوانان.

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت عمومی با رشد اعتقادی در ...

در یک پژوهش توسط مک کولاف[14] و دیگری(2005) که به بررسی رابطه دینداری و عوامل
... افزایش اعمال دینی، از میزان اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی افراد ...

مقاله : بررسي رابطه بين دينداري و سلامت رواني : تبیان زنجان

بررسی حاضر با هدف تعیین میزان ارتباط بین دینداری و سلامت روانی دانش آموزان .... (
1380) بررسی رابطه اعتقادات مذهبی با افسردگی،اضطراب و فشار روانی نوجوانان.

مقالات دریافت شده (بروز شده در ششم مرداد 94) - دانشکده علوم تربیتی و ...

13, JCP9101011013, رابطه استرس ورضایت شغلی با سلامت روانی معلمان مقطع
ابتدائی ... بررسی اثر بخشی باغبانی درمانی بر کاهش میزان استرس و اضطراب در
سالمندان مقیم ... 26, JCP9210071026, رابطه دینداری، ویژگیهای شخصیتی و رضایت
زناشویی ... 40, JCP9208131040, بررسی رابطه میزان برخورداری از مهارت های زندگی و
عزت ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... بررسی رابطه بین اضطراب مادر با ویژگی های خانواده. 140برگ ... بررسی و مقایسه
میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و جوانان قشر فقیر و دختران نوجوان و جوان قشر
غنی. 67برگ .... بررسي رابطه دينداري با ميزان طلاق بين زنان.

رابطه ميان آرامش روانی و مذهب - گفتمان دینداران و منتقدین - هم میهن

29 دسامبر 2012 ... 2- هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه دينداري با سلامت روان بود. ... معني كه در پس آزمون
از ميزان جسماني سازي علايم، اضطراب و افسردگي كاسته شده است.

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان - دانلود ...

24 سپتامبر 2016 ... بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه filenab.com/
product-50672-aa.aspx Cachedهدف اصلی در تحقیق حاضر ...

تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی بر سلامت عمومی و اضطراب ...

متخصصان روان شناسی برای کاهش اختلال های روانی از جمله اضطراب و افسردگی از روش
های ... چراغی و مولوی (1385) به بررسی رابطه ی بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت
عمومی در .... همچنین در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری میزان اضطراب افراد و به منظور
...

بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در ...

بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت. به نماز و
ارتباط آن با ..... ترانکل نیز در بررسی خود دریافت سطوح باالتر از دینداری. با
سالمت روانی ... مذهبی با میزان اضطراب، افسردگی و سالمت روان در. گروهی از بیمارانِ سه
...

لطفا جهت مشاهده برنامه ارائه پوستر کلیک نمایید. - ویژه دانشجویان ...

بررسی فنی میزان رضایت متقاضیان استفاده از سامانه. آنالین نوبت ..... بررسی
ارتباط افسردگی، اضطراب و استرس با شغل افراد در. بیماران در .... سفیدی. بررسی
رابطه بین دینداری و رضایت از زندگی زناشویی در ..... Role of Religiosity in
Reduction of.

پرسشنامه رایگان -

پرسشنامه رایگان بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان ... پرسشنامه رایگان
رابطه بین شخصیت و گرایش به دین ... پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی
با اضطراب و افسردگی در دختران ...

جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید. - دانشگاه معارف اسلامی

بررسی رابطه اعتقاد به اموزه های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان 1 .... و از آنجا که
دین اسلام به عنوان یك ایدئولوژی، ارایه دهنده كاملترین و سلامت سازترین سبك زندگی
...... 1375، «بررسی نگرش مذهبی با میزان اضطراب، افسردگی و سلامت روانی گروهی از
...

بررسی ارتباط باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر درگز در

27 مه 2013 ... مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بين سالمت روان و باورهای مذهبی دانش ... دینداری و
سالمت عمومی ، عالئم جسمانی، کارکردهای اجتماعی و اضطراب )به نتایج: عنوان متغيرهای
کيفی( ارتباط معنی داری وجود داشت. ولی بين افسردگی و دینداری ارتباط معنی دار
وجود نداشت )P=0/27(. ... انسان هاست و می توان میزان دینداری فرد و تعهد.

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان - بانک ...

13 ژانويه 2017 ... هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در
دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. در تحقيق حاضر، از روش توصیفی- ...

مقالات و پایان نامه ها – پژوهش ها

پايان نامه بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و افسردگي كودكان مقطع ابتدايي 93
برگ ... پايان نامه بررسي و مقايسه ميزان اضطراب و افسردگي هنرمندان با افراد عادي
100 برگ ..... OL217 -بررسی عوامل مؤثر در پایبندی دانشجویان دانشگاه به دین.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳ

ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ( p<0,05. ). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﺗﻔﺎﻭﺕ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ..... ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. (ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ،. 1386. ،ﺹ
. 52. ) ... ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ. 269. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ
ﻭ ...

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

7) پایان نامه بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر ...
69) پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (افسردگیاضطراب و کمرویی ) و
ترتیب تولد دانش آموزان ..... 337) بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان.

رزومه - مسعود غلامعلی لواسانی - دانشگاه تهران

"بررسی رابطه تاب آوری و حمایت اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در مادران با دانش
آموزان آهسته گام و عادی." Quality ... فصلنامه روان شناسی و دین -، 66 (1382): 1-28. .... "
بررسی رابطه میزان افسردگی اضطراب استرس و عوامل شخصیت در فرزندان ایثارگر.

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان و - آموزش و پرورش ...

ﻄﺮاب ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ ، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب. و. اﺧﺘﻼل ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
رواﻧﻲ .... ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ، از ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ
ﺳﻄﺢ ... داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
... در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻳﻨﺪاري و روان درﺳﺘﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد. دارد.

برترین فایل بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه ...

24 ژانويه 2017 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه
بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی)) را در ادامه ...

تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر باورهای مذهبی بر سلامت عمومی... | پژوهش های ...

26 دسامبر 2015 ... این مقاله پژوهشی، به بررسی میزان باورهای مذهبی دانشجویان و تأثیر آن بر سلامت ...
اختلال کارکردی و افسردگی) استفاده شده و تأثیر ابعاد مختلف دینداری .... کوئینگ
ده سازوکار را برای تبیین رابطه بین مذهب و سلامت روان مطرح می‌کند: ... دروني‌شان بالا
بوده، داراي اضطراب، افسردگي كمتر و سلامت رواني بهتري هستند تا ...

ایمان به خدا و نقش آن در کاهش اضطراب

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حدّی اعتدال آمیز وجود دارد و در
..... آن ها بیش تر است، میزان اختلال های روانی و بخصوص اضطراب و افسردگی به طور ...
و نصیر در مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه بین عملکرد دین اسلام و افسردگی نشان ...

پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه

پايان نامه بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله منطقه
يازده تهران .... پایان نامه بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان
اضطراب .... پایان نامه رابطه سطح دینداری و ویژگی های شخصیتی با سبکهای هویتی
پرسنل ...

باشگاه اندیشه › بررسی ارتباط بین گرایش دینی و سلامت عمومی ...

کم اعتقادی به دین و دینداری مهم ترین پیش بینی کننده افسردگی می باشند. ... به این
نتیجه دست یافتند که با افزایش نگرش مذهبی، میزان افسردگی و اضطراب کاهش می ...

بررسی رابطه ی دین داری و میزان شادمانی در بین دانشجویان به تفکیک ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی دین داری با میزان شادمانی در بین دانشجویان است. ...
کار داشته است؛ عواملی مانند: اضطراب، افسردگی، روان رنجوری ها، وسواس ها، پارانوئیا و
...

بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در کارکنان ...

20 ژوئن 2013 ... پژوهش حاضر باهدف بررســي نقــش عمل به باورهای دينی در. كاهش اضطراب و .... ميزان
اضطراب و افسردگی رابطه منفی وجود دارد و در. افراد مذهبی ميزان اين دو ...

پایان نامه بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس ...

10 فوریه 2017 ... پایان نامه بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان ...
کاملترین فایل بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران با آرزوی ... خرید و
دانلود پایان نامه میزان اضطراب و افسردگی با زایمان زودرس در مادران ...

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و سلامت رواني در بين جوانان 25-15 ساله ...

در اين مقاله رابطه دينداري و سلامت رواني مورد بررسي قرار گرفته است. .... در مطالعات
ديگر كشورهاي جهان،‌ميزان شيوع اختلالات رواني بين 41-10درصد در نوسان بوده ... هاي
بدني و اضطراب و نارساكنش وري سالم و افسردگي وخيم مي باشد (دادستان ، 179:1377).

اخبار - وب سایت

5 فوریه 2017 ... بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی با فرسودگی تحصیلی در ... سازگاری زناشویی
عاملی مهم در تأثیرگذاری بر میزان افسردگی ... اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن
آگاهی بر اضطراب امتحان دانش ... بررسی رابطه ٍدینداری و سلامت روان.

پروپوزال روانشناسی بایگانی | پایان نامه سرا

بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان ... و عوامل موثر بر ان; رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت، سبک هاي هويت و دينداري
... افسرده; بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و ...

بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان

16 ژوئن 2012 ... در دهه‌های اخیر، مطالعه علمی دین و بررسی رابطه آن با متغیرهای ... توسط خود و دیگران بر
میزان اضطراب، عزت نفس و افسردگی از طریق شاخص‌های عینی و ...

بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان - پرشین مقاله

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف ....
اضطراب و افسردگی و به عبارت عام‌تر، عدم وجود آرامش روانی و اطمینان قلبی است.

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ - شبکه بین المللی مطالعات ادیان

... ﺳﻼﻣﺖ روان ﺳﻨﺠﺶ. اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب و اﺿﻄﺮاب، اﺧﺘﻼل ﮐﺎرﮐﺮدی و اﻓﺴﺮدﮔﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
دﯾﻨﺪاری (ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، .... ﺑﺮﮔﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (۸۸۹۱) ﺑﺎ ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ ۴۲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺬﻫﺐ و
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ... در ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ (رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ)، ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول.

1 بسمه تعالی عنوان بررسی ميزان اثربخشي گروه درماني معنوي–مذهبي در ...

هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان اثر بخشي مشاوره وروان درماني گروهی معنوی - مذهبی در
..... گزارش او از بررسي رابطة دينداري با سازگاري در زندان که بر روي محبوسين زندان
... حمید(1379) بررسی تاثیر گروه شناختی – مذهبی در کاهش افسردگی و اضطراب ...

بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي اضطراب در بين دانش آموزان سال ...

مقاله بررسی تأثیر استرس و اضطراب در یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان دوره
ابتدایی ... بررسی رابطه ی بین دینداری و کنترل خشم در دانش آموزان .... برای مشاهده
توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان
دختر ...

لینک دانلود 5 - مقالات رایگان دانشجویی و دانش آموزی

8 ژوئن 2014 ... دانلود روش تحقیق میزان افسردگی در مردان ورزشکار و مردان غیر ورزشکار ... ابتدایی ·
دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب ... دانلود پایان
نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران · دانلود ...

پژوهش علوم اجتماعی - بررسی ارتباط بین گرایش دینی و سلامت عمومی ...

کم اعتقادی به دین و دینداری مهم ترین پیش بینی کننده افسردگی می باشند. ... به این
نتیجه دست یافتند که با افزایش نگرش مذهبی، میزان افسردگی و اضطراب کاهش می ...

اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮآن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ - فصلنامه علمی - پژوهشی فن ...

ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻮد . روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و از .... ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧـﻮاع دﯾﮕـﺮ. اﻋﺘﯿﺎد، اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﻋﻼﯾﻤـﯽ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ ﻫﻤﭽـﻮن،
اﺿـﻄﺮاب، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﮐـﺞ ...... ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ دﯾﻨـﺪاري ﺑـﺎ روان درﺳـﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﻣﻘـﯿﻢ ﮐﺎﻧـﺎدا . رﺳـﺎﻟﻪ.
دﮐﺘﺮي.

مشاوره - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

11, 10, نسترن حقانی قاسمیان, بررسی رابطه بین افسردگی شغلیبا طرحواره های
شناختی ... 24, 23, فرزانه عطاران, ميزان اثر بخشي آموزش گروهي مهارتهاي ارتباطي با
رويكرد .... 69, 68, علی کریمی, تاثیر گروه درمانی گشتالتی بر کاهش خشم و اضطراب
دانش ..... 205, 204, عباسعلي سليماني, رابطه دينداري و ويژگيهاي شخصيتي با
رضايت ...

گذاری دینداری تأثیر گرایانه سازه عزت نفس در مطالعه نقش مداخله بر هراس

مطالعه نقش مداخله گرایانه سازه عزت نفس در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی ...
با این حال، بیشترین میزان شیوع آن در میان جوانان سنین ... یک مقوله اجتماعی از آن
روست که نتایج بررسی عوامل .... رابطه اضطراب با سالمت روانی در حالت کلی پرداخته
.... نامطلوب ارزیابی و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه
.

بررسی رابطه بین انس با قرآن و سلامت روان در دانشجویان پرستاری

7. ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. اﻧﺲ. ﺑﺎ. ﻗﺮآن. و. ﺳﻼﻣﺖ. روان. در. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﭘﺮﺳﺘﺎري. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 19. 2/. /.
94 ... دﯾﻦ. و. ﻣﺬﻫﺐ. اﺳﺖ. و. ﯾﮑﯽ. از. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ. اﺑﺰار. ﺟﻬﺖ. ﺣﻔﻆ. و. ﺗﻘﻮﯾﺖ. ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ. ،. اﻧﺲ. ﺑﺎ.
ﻗﺮآن. و ... ﻣﯿﺰان. اﻧﺲ. ﺑﺎ. ﻗﺮآن. ﺑﺎ. اﻓﺴﺮدﮔﯽ. و. اﺿﻄﺮاب. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. :ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ.
ﻣﯿﺰان.

کتابخانه مدرسه فقاهت - نشریه روانشناسی و دین - موسسه آموزشی پژوهشی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة جهت‌گيري مذهبي، سبك‌هاي مقابله و شادكامي در
دانشجويان انجام شده است. .... ميزان پايين‌تري از هيجانات منفي و افسردگي را تجربه
مي‌كنند، از عملكرد تحصيلي و ... استرس، اضطراب و مقابله يكي از اجزاء مهم زندگي
هستند.

رابطه دینداری و سرمایه خانوادگی (سرمایه اجتماعی- فرهنگی) با سازگاری ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دینداری و سرمایه خانوادگی (سرمایه اجتماعی- ... بررسی
مقایسه‌ای میزان شیوع افسردگی و اضطراب در دانشجویان شاهد و غیرشاهد در سطح ...

بررسي رابطه بين تصور از خدا و ميزان سلامت روان در ميان دانشجويان ...

پژوهش پيش رو با هدف بررسي رابطه بين تصور از خدا و ميزان سلامت عمومي در ميان ....
نمرات بسيار كمتري در مقياس هاي افسردگي، اضطراب و احساس تنهايي كسب كرده اند.
..... فرض تطابق تجديدنظر شده، دينداري مراقب و جامعه پذيري را در پيش بيني تصور
...

لیست قیمت کافه دانشجو | پایان نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده

بررسی رابطه بين باورهای غیر منطقی و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر,
11,000تومان ... بررسی میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی و
تأثیر آن بر پیشرفت ... بررسی رابطۀ معنویت و دینداری و اضطراب دانشجویان,
20,000تومان.

پروفایل دربندسری - روانشناسی

8-بررسی رابطه بین دینداری و افسردگی در دانشجویان،همکار(رقیه کابلی) 9-بررسی
مقایسه ای میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر بومی و غیر بومی ،همکار(صغری ...

Open J-Gate - پژوهشنامه روانشناسی اسلامی - پژوهشگاه قرآن و حدیث

پژوهش حاضر به بررسی چگونگی رابطه دین با بهزیستی ذهنی می‌پردازد. ... اعتکاف
بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران
... فرض این پژوهش آن است که افزایش میزان قدردانی، باعث افزایش رضایت از زندگی و
...

ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺳﺒﮏ راﺑﻄﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ ﺑ - فرهنگ در دانشگاه اسلامی

راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ. داري وﺟﻮد دارد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ،. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و
اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا از .... اﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ.
ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠ - دانش مالی تحلیل اوراق ...

ﺧﻮد دﯾﺪه، ﻣﻔﻬﻮم دﯾﻨﺪاري و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ. در واﻗﻊ دﯾﻨﺪاري ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﯽ اﺳﺖ ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. 47. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ... اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ را
در او از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. (ﺑﯿﺎﻧﯽ. و. دﯾﮕﺮان ... ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت ...

روتنشناسی بالینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی ...

18 دسامبر 2014 ... 4, بررسی رابطه ویژگی¬های شخصیتی و سلامت روانی مادران با میزان اختلالات ... 7,
بررسی نقش فضای معماری واحدهای درمانی در کاهش اضطراب و افسردگی .... جسمی-
حرکتی با والدین کودکان معلول ذهنی, خدیجه دین محمدی, دکتر طاهره الهی ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها | بانك موضوعات ...

رابطه عوامل عاطفي و شناختي در عملكردكاركنان بررسي رابطه باورهاي هوشي و سبك هاي
هويت ... رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت، سبک هاي هويت و دينداري ; مقايسه هوش و رشد
... تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان.

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf