بررسي مقايسه اي استرس شغلي در بين مديران و دبيران - دانلود رایگاندانلود رایگان فشار رواني - استرس- منابع استرس- حساسيت‌زدايي- راهكارهاي رفتاري و شناختي- استرس شغلی- مدیران- دبیران- امنیت شغلی- حمایت اجتماعی

دانلود رایگان
بررسي مقايسه اي استرس شغلي در بين مديران و دبيرانعنوان پایان نامه: بررسي مقايسه اي استرس شغلي در بين مديران و دبيران(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پروزه تحقيقاتي جهت اخذ درجه کارشناسي رشته علوم تربيتي-گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 245
شهر مختصر:
هدف از اين مطالعه تعيين ميزان استرس شغلي فرهنگيان شهرستان...مي باشد که در دو بخش آموزش و اداري مشغول به کار مي باشند . اين پژوهش يک مطالعه توصيفي و از نوع پيمايشي است که در سال 1389 با همکاري سازمان آموزش و پرورش انجام گرفته است.
جامعه آماري فرهنگيان مقطع متوسطه 714 نفر مي باشد و از بين آنها با استفاده از جدول کرجس و مورگان افراد نمونه در دو قسمت فوق انتخاب شدند يعني 100 نفر در قسمت اداري که 48 نفر مرد و 52 نفر زن بودند و 230 نفر در قسمت آموزشي که 100 نفر مرد و 130 نفر زن انتخاب شدند و مورد بررسي قرار گرفتند .
ابزار گردآوري داده ها دو پرسشنامه مي باشد که هر پرسشنامه از دو بخش تشکيل شده است. بخش اول مشخصات فردي مانند جنسيت ، سابقه ي کار، نوع شغل، وضعيت تأهل ، تحصيلات، محل کار، حجم دانش آموزان و کار اضافي را مورد پرسش قرار مي دهد و بخش دوم استرس شغلي را که فرد تجربه مي کند مورد ارزيابي قرار مي دهد که در اين قسمت دو پرسشنامه جداگانه در نظر گرفته شده است.
پرسشنامه اول پرسشنامه اي است که خانم وفايي و با عنوان پرسشنامه شغلي معملان ايران و بر اساس پرسشنامه کوپر ساخته است و داراي 65 گويه است و افرادي که به تدريس اشتغال دارند به آن پاسخ داده ­اند و پرسشنامه اي که توسط آقاي قاسمي به راهنمايي دکتر علاقه بند و دکتر دلاور با عنوان پرسشنامه استرس شغلي مديران و معاونان ساخته است و داراي 32 سوال مي باشد و مديران و معاونان به آن پاسخ داده اند . هر سوال به صورت يک پيوستار 5 درجه اي (هيچ، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد) در نظر گرفته شده است و به ترتيب نمره هاي 1-2-3-4-5 به آن اختصاص يافته است.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد بين ميزان استرس افرادي که به تدريس اشتغال دارند و همچنين ميزان تحصيلات ، سابقه تدريس، وضعيت تأهل و اضافه کار اين افراد رابطه معناداري وجود ندارد.
بين ميزان استرس افرادي که شغل اداري دارند و همچنين با توجه به سابقه کار ، وضعيت تاهل ، حجم دانش آموزان و وضعيت مسکن آنها رابطه معناداري وجود ندارد.
بين ميزان استرس افرادي که شغل اداري دارند با توجه به سطح تحصيلات آنها رابطه معناداري وجود دارد و هر چه سطح تحصيلات اين افراد بالاتر رفته است استرس شغلي آنها نيز افزايش يافته است.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش... 1
1-1- مقدمه1
1-2- بيان مسئله3
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش5
1-4- اهداف پژوهش7
1-4-1- هدف کلی:7
1-4-2- هدف های جزئی:7
1-5- فرضيه هاي پژوهش7
1-6- سوالات پژوهش9
1-7- تعاريف واژه های نظری و عملیاتی9
فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 12
2-1- بخش اول: مباحث نظری12
2-1-1- تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی12
2-1-2- استرس و گرایش های آن:17
2-1-3- عوامل ایجاد کننده فشار های عصبی و روانی:20
2-1-4- تغییرات عمده در زندگی به عنوان عوامل موثر بر بروز فشارهای عصبی و روانی:21
2-1-5- درگیری های زندگی روزانه، منبعی جهت ایجاد فشارهای عصبی و روانی:27
2-1-6- تفاوت های فردی و فشارهای عصبی و روانی28
2-1-7- شخصیت و فشار های عصبی و روانی:30
2-1-8- عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی ( فشارزاهای شغلی):34
2-1-9- عدم امنیت شغلی:37
2-1-10- تقاضای مربوط به روابط متقابل (مناسبات انسانی در محیط کار):45
2-1-11- حمایت اجتماعی:46
2-2- بخش دوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی48
2-2-1- پیامدهای روانی استرس:53
2-2-2- پیامد های رفتاری فشارهای عصبی و روانی:55
2-2-3- پیامد های سازمانی فشارهای عصبی و روانی:56
2-2-4- تسلط بر موقعیت ها و شرایط محیطی فشارزا:58
2-2-5- خود خواهی دیگر خواهانه و احساس مفید بودن:59
2-2-6- توصیه در مورد مشکلات کمی کار و فقر شغلی و رفع استرس ناشی از فشار زمانی63
2-2-7- استرس شغلی معلم64
2-2-8- مشکلات ناشی از شرایط نا مطلوب کاری معلم70
2-2-9- مشکلات رفتاری دانش آموزان72
2-2-10- استرس شغلي، از افسانه تا واقعيت77
2-2-11- منابع اصلي استرس79
2-2-12- اثرات استرس در محيط كار97
2-2-13- علل فشار روانی معلمان115
2-3- بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون استرس شغلی131
2-3-1- پژوهش های انجام شده در ایران:139
فصل سوم: روش تحقيق.. 155
3-1- مقدمه155
3-2- پيمايش155
3-3- جامعه آماري تحقيق155
3-4- روش نمونه گيري155
3-5- ابزار گردآوري اطلاعات156
3-6- اعتبار علمي ابزار گردآوري اطلاعات156
3-7- روش تجزيه و تحليل داده ها158
3-8- روش و نحوه اجراي پژوهش158
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 160
4-1- مقدمه160
4-2- توصيف نمونه دبيران160
4-3- توصيف نمونه مديران165
4-4- بررسی فرضیات پژوهش169
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 188
5-1- مقدمه188
5-2- اشاره به نتايج پژوهش188
5-3- محدوديت هاي پژوهش189
5-4- پيشنهادات اجرايي190
5-5- پژوهش هاي آتي191
5-6- بررسی نتايج خود با نتايج داخلي و خارجي191
پیوست194
فهرست منابع203
چکیده لاتین218
فهرست جداول
جدول 2-1: رویدادهای زندگی فشارزا از هولمز و راهه (1367)، (ول-وارد، 1373، صص 76-75)22
جدول شماره 2-2: مقایسه رویدادهای عمده فشارزا در تحقیقات مختلف26
جدول 2-3: عامل های فیزیکی استرس در محیط کار:42
جدول 2-4: خلاصه ای از پیامدهای فردی استرس56
جدول 2-5: درجه بندی استرس حوادث زندگی هولمزوراهه(منبع سارافینو 2006، ص 164)96
جدول 3-1: توزيع نمونه آماري فرهنگيان به تفکيک اداري و آموزشي156
جدول 3-2 : تناظر سوال هاي پرسشنامه مديران و معاونان با هر يک از مولفه ها157
جدول 4-1: فراواني هاي مربوط به جنسيت دبيران160
جدول 4-2: فراواني هاي مربوط به سطح تحصيلات دبيران161
جدول 4-3: فراواني هاي مربوط به سابقه تدريس يا کار دبيران162
جدول 4-4: فراواني هاي مربوط به وضعيت تأهل دبيران163
جدول 4-5: فراواني هاي مربوط به کار اضافي دبيران163
جدول 4-6: فراواني هاي مربوط به محل تدريس يا کار دبيران164
جدول 4-7: جمع استرس شغلي دبيران164
جدول 4-8: فراواني هاي مربوط به جنسيت مديران165
جدول 4-9: فراواني هاي مربوط به سطح تحصيلات مديران165
جدول 4-10: فراواني هاي مربوط به سابقه تدريس يا کار مديران166
جدول 4-11: فراواني هاي مربوط به وضعيت تأهل مديران167
جدول 4-12: فراواني هاي مربوط به محل تدريس يا کار مديران167
جدول 4-13: نمره استرس شغلي مديران168
جدول 4-14: ميانگين و انرحاف استاندارد نمرات استرس شغلي دبيران بر حسب جنس169
جدول 4-15: نتايج آزمون T در مورد مقايسه نمرات استرس شغلي دبيران بر حسب جنس170
جدول 4-16: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات استرس شغلي دبيران با توجه به سطح تحصيلات171
جدول 4-17: نتايج آزمون F در مورد تفاوت بين ميانگين نمرات استرس شغلي دبيران با توجه به سطح تحصيلات آنها172
جدول 4-18: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات استرس شغلي دبيران با توجه به سابقه تدريس آنها173
جدول 4-19: نتايج آزمون F در مورد مقايسه نمرات استرس شغلي دبيران با توجه به سابقه تدريس آنها174
جدول 4-20: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات استرس شغلي دبيران با توجه به وضعيت تأهل175
جدل 4-21: نتايج آزمون T در مورد مقايسه ميانگين نمرات استرس شغلي دبيران با توجه به وضعيت تاهل176
جدول 4-22: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات استرس شغلي دبيران بر حسب اضافه تدريس177
جدول 4-23: نتايج آزمون T در مورد مقايسه ميانگين نمرات استرس شغلي دبيران با توجه به اضافه تدريس178
جدول 4-24: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات استرس شغلي مديران بر حسب جنسيت179
جدول 4-25: نتايج آزمون T در مورد مقايسه نمرات استرس شغلي مديران با توجه به جنسيت آنها180
جدول 4-26: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات استرس شغلي مديران با توجه به سطح تحصيلات آنها181
جدول 4-27: نتايج آزمون F در مورد مقايسه نمرات استرس شغلي مديران با توجه به سطح تحصيلات آنها182
جدول 4-28: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات استرس شغلي مديران با توجه به سابقه کار آنها183
جدول 4-29: نتايج آزمون F در مورد مقايسه نمرات استرس شغلي مديران با توجه به سابقه کار آنها184
جدول 4-30: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات استرس شغلي مديران بر حسب وضعيت تاهل185
جدول 4-31: نتايج آزمون T در مورد مقايسه نمرات استرس شغلي مديران با توجه به وضعيت تأهل آنها186


فهرست نمودارها
نمودار2-1: گرایش پاسخ نسبت به استرس (ول-وارد، 1373، ص 14)18
نمودار 2-2: گرایش تاثیر متقابل نسبت به استرس،(ول-وارد، 1373، ص 16)19
نمودار 2-3: سطح بهینه فشارهای عصبی و روانی (طوسی، 1368، ص 76).20
نمودار 2-4: جنبه های شیمیایی (جسمانی ) استرس (ول-وارد، 1373،ص 19)52
نمودار 4-1: ميانگين نمرات استرس شغلي دبيران بر حسب جنس170
نمودار 4-2: ميانگين نمرات استرس شغلي بين دبيران بر حسب تحصيلات172
نمودار 4-3: ميانگين نمرات استرس شغلي دبيران با توجه به سابقه تدريس174
نمودار 4-4: ميانگين نمرات استرس شغلي دبيران با توجه به وضعيت تأهل176
نمودار 4-5: ميانگين نمرات استرس شغلي دبيران بر حسب اضافه تدريس178
نمودار 4-6: ميانگين نمرات استرس شغلي مديران بر حسب جنسيت180
نمودار 4-7: ميانگين نمرات استرس شغلي مديران با توجه به سطح تحصيلات آنها182
نمودار 4-8: ميانگين نمرات استرس شغلي مديران با توجه به سابقه کار آنها184
نمودار 4-9: ميانگين نمرات استرس شغلي مديران بر حسب وضعيت تأهل186


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فشار رواني


استرس


منابع استرس


حساسيت‌زدايي


راهكارهاي رفتاري و شناختي


استرس شغلی


مدیران


دبیران


امنیت شغلی


حمایت اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه روانشناسی - موضوعات روش تحقیق

شماره تماس جهت هماهنگی و سفارش ۰۹۱۸۵۶۲۰۱۳۱ این موضوعات روش تحقیق می باشد که قادر به انجام ...

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

"تحقیقات آموزشی""آموزش و پرورش" kharazmi"یادگیری ""دانش آموز" معلم "روش تدریس"مدیریت آموزشی "نظارت ...

موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی | انتخاب موضوع …

بررسي تاثير شاغل بودن بانوان بر ويژگيهاي رواني آنان در پرسشنامه scl 90; هنجاريابي و بررسي ...

سلامت سازمانی - fekreno.org

سلامت سازماني را مايلز در سال 1969 تعريف كرد و ضمن پيشنهاد طرحي براي سنجش سلامت سازمانها ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

توجه تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار ...

شرکت ملی گاز ایران-شرکت ملی گاز ایران

گاز ساختگي (substitute natural) گاز ساختگي را مي توان مانند گاز سنتز از گازسازي زغال سنگ و يا ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - سنجش و اندازه گیــــــــری

انتخاب پاسخ در مقايســـه با انجام يك كار : در ارزشيابي سنتي دانش آموزان بايد از بين پاسخهاي ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - سنجش و اندازه گیــــــــری

انتخاب پاسخ در مقايســـه با انجام يك كار : در ارزشيابي سنتي دانش آموزان بايد از بين پاسخهاي ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مقالات منتخب

در بسياري از شرايط داده ها در منابع مختلفي قرار دارند و يکپارچه نمودن آنها براي بدست آوردن ...

چكیده 70 مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز

درباره زهرای اطهر سلام‌اللَّه‌علیها، هرچه انسان بیشتر فكر كند و در حالات آن بزرگوار تدبّر ...

نرگس آباده

طی دو سال گذشته سه میلیون و هشتصد هزار لاجر باکس در ایران فروش رفته است ( لاجر باکس وسیله ای ...

پایان نامه روانشناسی - موضوعات روش تحقیق

شماره تماس جهت هماهنگی و سفارش ۰۹۱۸۵۶۲۰۱۳۱ این موضوعات روش تحقیق می باشد که قادر به انجام ...

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

"تحقیقات آموزشی""آموزش و پرورش" kharazmi"یادگیری ""دانش آموز" معلم "روش تدریس"مدیریت آموزشی "نظارت ...

موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی | انتخاب موضوع …

بررسي تاثير شاغل بودن بانوان بر ويژگيهاي رواني آنان در پرسشنامه scl 90; هنجاريابي و بررسي ...

سلامت سازمانی - fekreno.org

سلامت سازماني را مايلز در سال 1969 تعريف كرد و ضمن پيشنهاد طرحي براي سنجش سلامت سازمانها ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

توجه تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار ...

شرکت ملی گاز ایران-شرکت ملی گاز ایران

گاز ساختگي (substitute natural) گاز ساختگي را مي توان مانند گاز سنتز از گازسازي زغال سنگ و يا ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - سنجش و اندازه گیــــــــری

انتخاب پاسخ در مقايســـه با انجام يك كار : در ارزشيابي سنتي دانش آموزان بايد از بين پاسخهاي ...