بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت - دانلود رایگاندانلود رایگان روشهای صحیح مطالعه - پیشرفت تحصیلی- دانش آموزان- یادگیری- آموزش

دانلود رایگان
بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزانعنوان پایان نامه: بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان(همراه با پرسشنامه)
پروژه تحقيقاتي کارشناسي رشته علوم تربيتي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 156
شرح مختصر:
بيان مسئله:آيا بين تأثير روشهاي صحيح مطالعه (روش اجمالي، عبارت خواني ، تندخواني ، دقيق خواني) در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تفادت معني دار وجود دارد ؟
هدف : در اين پژوهش سعي شده است به سؤال جواب قانع کننده اي با توجه به مسائل آماري داده شود.
فرضيه : بين تأثير روش هاي صحيح مطالعه(روش اجمالي، عبارت خواني ، تندخواني ، دقيق خواني ) در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تفاوت وجود دارد.
روش پژوهش : در اين پژوهش از تحليل واريانس استفاده شده است .
جامعه ي آماري : مدارس راهنمايي دخترانه آموزش پرورش شهرستان .
نمونه و روش نمونه گيري : 100 نفر دانش آموزان دختر و از روش تصادفي خوشه اي استفاده شده است .
ابزار اندازه گيري : پرسشنامه
روش جمع آوري اطلاعات : چون متغيرهاي ما به صورت کيفي مي باشد از روش تحليل واريانس استفاده شده است .
نتيجه:اينکه بين تأثير روش هاي صحيح مطالعه (روش اجمالي، عبارت خواني ، تندخواني ، دقيق خواني ) در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تفاوت معني دار وجود دارد.
فهرست مطالب
فصل اول: كليات
1-1- مقدمه. 11
1-2- بيان مسئله. 12
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش..... 14
1-4- اهداف پژوهش..... 15
1-4-1- هدف اصلي.. 15
1-4-2- اهداف فرعي.. 16
1-5-سوالات تحقيق.. 16
1-6- فرضيه. 16
1-7- تعاريف عملياتي... 17
1-8- تعاريف اصطلاحات و واژه ها17
1-9- جامعه ي آماري... 18
1-10- گروه نمونه آماري :18
1-11- روش نمونه گيري :18
1-12- روش جمع آوري اطلاعات.... 18
1-13- روش تحقيق.. 19
1-14- روش آماري... 19
فصل دوم: ادبيات تحقيق.... 21
2-1- مقدمه. 21
2-2- تاريخچه مطالعاتي... 22
2-3- راهبردهاي به ياد سپاري... 26
2-3-1- حفظ طوطي وار مطالب غير معني دار. 26
2-3-2- معني دار کردن مطالب... 27
2-3-3- استفاده از واسطه ها28
2-3-4- پيش سازمان دهنده. 28
2-3-5- ساخت سلسله مراتب مطالب يادگيري.. 29
2-4- سازمان دادن به مطالب.... 29
2-4-1- روش مردر. 29
2-4-2- روش آموزش دو جانبه. 30
2-4-3- روش مطالعه ي مشارکتي.. 31
2-4-4- روش پرسيدن دوجانبه. 32
2-5- روش هاي مطالعه. 33
2-5-1- خواندن اجمالي.. 33
2-5-2- روش تندخواني.. 35
2-5-2-1- فوايد تند خواني.. 36
2-5-2-2- روش محاسبه سرعت خواندن در تند خواني.. 38
2-5-3- خواندن با دست :40
2-5-4- گذرخواني :40
2-5-5- شيوه سطحي خواني.. 42
2-5-6- دقيق خواني.. 43
2-5-6-1- مراحل دقيق خواني.. 44
2-5-6-2- متن خواني.. 44
2-5-6-3- خواندن چند کلمه با هم يا عبارت خواني.. 45
2-5-6-4- فنون مربوط به روش دقيق خواني :47
2-6- مراحل خواندن :53
2-6-1- شناسايي :53
2-6-2- به کارگيري فن صحيح خواندن :55
2-7- فرمول محاسبه ي سرعت مطالعه :58
2-8- چگونه بايد مطالعه کنيم؟. 59
2-9- عوامل موثر در يادگيري... 60
2-10- ارتباط مطالعه با يادگيري... 61
2-10-1- اهميت مطالعه در يادگيري.. 61
2-10-2- روشهايي براي مطالعه صحيح جهت يادگيري بهتر. 63
2-11- انواع روشهاي مطالعه. 64
2-11-1- روش پس ختام. 64
2-11-2- مراحل پيش خواني.. 65
2-11-3- مرحله سؤال کردن. 65
2-11-4- مرحله خواندن. 65
2-11-5- مرحله تفکر. 65
2-11-6- مرحله از حفظ گفتني.. 66
2-11-7- مرحله مرور کردن. 66
2-11-8- روش دقيق خواني.. 66
2-11-9- تکنيک خلاصه برداري.. 67
2-11-10- تکنيک سازماندهي مطالب... 67
2-11-11- تکنيک علامت گذاري در متن.. 67
2-11-12- حذف عوامل مزاحم فکري.. 68
2-11-13- فراهم کردن محيط مناسب... 68
2-12- نظام مطالعه برتر. 69
2-12-1- بخش پيش مطالعه. 70
2-12-2- بخش حين مطالعه. 71
2-12-3- بخش پس از مطالعه. 72
2-13- فيزيولوژي يادگيري و حافظه. 73
2-14- نظريه سيناپسي در فيزيولوژي يادگيري و حافظه. 74
2-15- نظريه مبتني بر الکتروفيزيولوژي و تشکيل مدارهاي حافظه در فيزيولوژي يادگيري و حافظه. 75
2-16- تفاوت حافظه کوتاه مدت و دراز مدت از لحاظ فيزيولوژي... 75
2-17- تاثير عوامل مختلف بر جريان فيزيولوژيکي يادگيري و حافظه. 76
2-18- روانشناسي يادگيري... 77
2-19- ويژگي هاي يادگيري... 78
2-19-1- تغيير در رفتار. 78
2-19-2- پايداري نسبي.. 78
2-19-3- توانايي هاي بالقوه. 79
2-19-4- تجربه. 79
2-19-5- يادگيري يا وراثت... 80
2-20- نظريه هاي يادگيري... 81
2-21- حافظه و يادگيري... 82
2-22- فيزيولوژي يادگيري و حافظه. 82
2-23- گستره روانشناسي يادگيري... 83
2-24- نحوه مطالعه يک کتاب مشکل.. 84
2-25- قواعد صحيح خواندن.. 84
2-26- شرايط مطالعه. 86
2-27- شيوه هاي مطالعه. 88
2-28- مقدمات مطالعه. 89
2-29- بهداشت مطالعه. 89
2-30- روش هاي مطالعه صحيح و درس خواندن براي رسيدن به موفقيت.... 95
2-31- شش روش مطالعه:96
2-32- روش هاي صحيح مطالعه از زبان روان شناسان.. 98
2-33- نقش والدين در ايجاد روش هاي صحيح مطالعه و هدايت تحصيلي دانش آموزان.. 102
2-33-1- پيشينه ي تحقيق :110
فصل سوم : روش آماري... 113
3-1- جامعه ي آماري... 113
3-2- گروه نمونه آماري :113
3-3- روش نمونه گيري :113
3-4- روش جمع آوري اطلاعات.... 114
3-5- روش تحقيق.. 115
3-6- روش آماري... 115
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها116
مقدمه. 117
4-1- مقدمه :117
4-2- استخراج داده ها117
4-3- تشکيل جداول اجراي آزمون آماري... 119
4-4- تفسير نتيجه آزمون :125
فصل پنجم: نتيجه گيري... 145
5-1- مقدمه :145
5-2- خلاصه ي نتايج :145
5-3- محدوديتها :146
5-4- پيشنهادها :147
فهرست منابع و مآخذ.. 148
پيوست ها152
پرسشنامه :152
فهرست جداول
جدول شماره 1- اجراي آزمون آماري.. 122
جدول شماره 2- جدول آزمون آماري.. 125


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
روشهای صحیح مطالعه


پیشرفت تحصیلی


دانش آموزان


یادگیری


آموزش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت

روشهای صحیح مطالعه - پیشرفت تحصیلی- دانش آموزان- یادگیری- آموزش.

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت ...

قیمت فایل فقط 14,500 تومان. خرید. این پژوهش برای آگاهی از تأثیر روشهای مختلف
مطالعه درسها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و همچنین ارائه ی روشهای صحیح مطالعه
...

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت ... - فایل ناب

بیان مسئله:آیا بین تأثیر روشهای صحیح مطالعه (روش اجمالی، عبارت خوانی ،
تندخوانی ، دقیق خوانی) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفادت معنی دار وجود دارد ؟

بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت تحصيلي ...

16 ژانويه 2017 ... عنوان پایان نامه: بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت تحصيلي
دانش آموزان(همراه با پرسشنامه) پروژه تحقيقاتي کارشناسي رشته ...

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی ...

7 فوریه 2017 ... قیمت فایل فقط 14,500 تومان. خرید. بیان مسئله:آیا بین تأثیر روشهای صحیح
مطالعه (روش اجمالی، عبارت خوانی ، تندخوانی ، دقیق خوانی) در پیشرفت ...

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر ... - دانلود مقاله و پروژه

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
دوره راهنمایی آموزش و پرورش دسته: علوم تربیتی بازدید: 3 بارفرمت فایل:…, ...

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت ... - به روز فایل

5 روز پیش ... بیان مسئله:آیا بین تأثیر روشهای صحیح مطالعه (روش اجمالی، عبارت خوانی ،
تندخوانی ، دقیق خوانی) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفادت معنی دار ...

بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت تحصيلي ...

روشهای صحیح مطالعه - پیشرفت تحصیلی- دانش آموزان- یادگیری- آموزش.

بررسی تأثیر روش‌های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره ...

بررسی تأثیر روش‌های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه ... داد که
بین میزان یادگیری دانش‌آموزان آموزش دیده به شیوه مهارت‌های مطالعه، با گروه کنترل ....
دانش‌آموزانی که از راهبردهای صحیح مطالعه استفاده می‌نمایند موفقیت بیشتری دارند ...

بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه بر پيشرفت تحصيلي

15 فوریه 2017 ... آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه
بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و خرمترین روز / به ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش 1 - آموزش و پرورش ...

ﺑﺮرﺳﻲ. " ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ. آﻣﻮزش. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و. روش ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درس رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮ ﭘ. ﻴ. ﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ... ﻛﻠﻴﺪ. واژه. ﻫﺎ. : اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ، راﻫﺒﺮد. ﻫﺎي. ﻳﺎدﮔﻴﺮي. (. راﻫﺒﺮدﻫﺎ. ) ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ.
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش روش های مطالعه بر میزان پیشرفت ...

14 آگوست 2014 ... دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش روش های مطالعه بر میزان پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان سال اول ... ب) معرفی شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری 22.

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه، بر پیشرفت تحصیلی ...

10 ژوئن 2016 ... بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
دوره راهنمایی آموزش و پرورش. دسته: علوم تربیتی. فرمت فایل: ...

OL71-بررسی میزان آشنایی دانش آموزان با روشهای صحیح مطالعه و تأثیر ...

OL71-بررسی میزان آشنایی دانش آموزان با روشهای صحیح مطالعه و تأثیر آن بر
پیشرفت تحصیلی. دسته: روانشناسی و علوم اجتماعی: بازدید: 2127. کد محصول:
OL71.

دانلود پايان نامه بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه دروس، بر ...

دانلود پايان نامه بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه دروس، بر پيشرفت
تحصيلي د. نويسنده :ketabpich. تاريخ: ۱۵ دى ۱۳۹۵ ساعت: ۰۹:۲۲:۵۲. تعداد صفحات:92

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس، بر پیشرفت ... - آرتهاو

6 جولای 2016 ... بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش. دسته: علوم تربیتی.

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس، بر پیشرفت ...

9 آوريل 2016 ... بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش. دسته: علوم تربیتی.

نقش آموزش مهارت های « یادگیری و مطالعه » در پیشرفت تحصیلی یاد ...

نقش آموزش مهارت های « یادگیری و مطالعه » در پیشرفت تحصیلی یاد گیرندگان ...
برای مطالعه باید در برنامه های درسی گنجانده شود و چگونگی استفاده صحیح از
فرایندهای ... تحصیلی خود را به عدم استفاده از روشهای درست مطالعه و یادگیری و نه عامل
دیگری چون ... همچنین این دانش به ما کمک می کند تا نتایج تلاشهایمان را بررسی
نماییم و میزان ...

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...
بیان مسئله:آیا بین تأثیر روشهای صحیح مطالعه (روش اجمالی، عبارت خوانی ،
تندخوانی ...

راهنمای روشهای صحیح مطالعه و به یادسپاری مطالب و جلوگیری از ...

راهنمای روش مطالعه صحیح و اصولی و روشهای مرور مطالب خوانده شده. مقدمه آیا تاکنون ....
در کنار روش مطالعه عوامل محیطی نیز در میزان یادگیری تأثیر دارد. یک محیط مناسب ...

بررسی و مطالعه بین نوع مدیریت آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش ...

1\- بررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی2\- بررسی نگرش به تعارض و ....
بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه ، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس، بر ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس، بر پیشرفت
تحصیلی د ... امروزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی بیش از هر زمان دیگر مورد بررسی
...

بررسي تاثير روش هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ...

عنوان مقاله: بررسي تاثير روش هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ...
نشان داد که بين ميزان يادگيري دانش آموزان آموزش ديده به شيوه مهارت هاي مطالعه، با گروه
...

نکاتی در مورد روش های صحیح مطالعه - بیتوته

روانشناسیفرزندان و امتحاناتنکاتی در مورد روش های صحیح مطالعه ... براي اينكه ميزان
يادگيري افزايش يابد بايد قبل از هرچيز مطالعه اي فعال و پويا داشت . شيوه صحيح ...

دانلود پايان نامه بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه دروس، بر ...

6 مارس 2016 ... دانلود پايان نامه بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه دروس، بر پيشرفت
تحصيلي د. تعداد صفحات:92 نوع فايل:word فهرست مطالب: مقدمه

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت ...

13 ژانويه 2017 ... بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش. عنوان پایان نامه:بررسی میزان ...

بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت ... - داک لینک

بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ...
بين تأثير روشهاي صحيح مطالعه (روش اجمالي، عبارت خواني ، تندخواني ، دقيق …

pooyesh.babol - روش های طلایی درس خواندن

بنا بر نظريه‌هاي قديمي خواندن كه در روش‌هاي مطالعه زيربناي روش‌هاي تند خواني قرار
گرفته، چنين ... در اين روش، خواننده قبل از خواندن دقيق، كل مطلب را مرور و بررسي
مي‌كند. ... پژوهش هاي مختلفي كه در رابطه با تاثير روش پس ختام در افزايش پيشرفت
... مفید و خوب است و در میزان یادگیری، کارآمدی، مدت و طولانی شدن مطالعه تاثیر
بسزایی دارد.

موضوعات پژوهشی درس روش تحقیق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد

بررسی میزا. ن آشنایی دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی با روش های صحیح مطالعه و
تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. 15. بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر مقطع ...

مغز ما با کدام روش مطالعه سازگارتر است؟ - پارسیش

30 مه 2015 ... 10 خلاصه تکنیک آموزشی روش مطالعه بر پایه نتیجه گیری های حاصله از پروژه های ...
در این بررسی روش هایی همچون خلاصه برداری، چند بار خوانی مطالب، ... روش سوم: خلاصه
برداری (تاثیر ضعیف در افزایش میزان یادگیری) .... نتیجه بسیار بهتر و پیشرفت
قابل توجهی را بادگیری و بخاطرسپاری مطالب در خود احساس کنید.

دانلود فایل » آرشیو بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر ...

بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ...
بيان مسئله:آيا بين تأثير روشهاي صحيح مطالعه (روش اجمالي، عبارت خواني ،
تندخواني ...

پايان نامه بررسي و معرفي روش هاي صحيح مطالعه براي دانش آموزان - فندق

تربیتی با موضوع بررسی و معرفی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان، در ... 3 .
پايان نامه ... دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش روش های مطالعه بر میزان پیشرفت .

پژوهش ( ناحیه شش مشهد ) - درس پژوهی ( اثر بخشی شیوه های صحیح مطالعه ...

درس پژوهی ( اثر بخشی شیوه های صحیح مطالعه به منظور جلوگیری از افت تحصیلی ...
بررسی های بعمل آمده گویای آن است که افرادی که در زمینه تحصیل موفق بوده‌اند، روش ...
گوناگون می باشد که درحالت عمومی تدریس به پیشرفت دانش آموزکمک می کند. .... 4-
گویا نبودن مطالب کتاب به میزان کافی و عدم درک دانش آموزان در خصوص مطالب کتاب؛

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت ... - طرح درس روزانه

تحقيق انجام شده پيرامون ميزان تاثير سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانش
..... مطالعات كيفي كه بر پايه روش هاي مشاهده اي و تكنيك هاي مصاحبه انجام مي گيرد، .....
لذا خواهشمندم با پاسخ هاي دقيق ما را در رسيدن به اهداف و نتايج صحيح ياري فرمائيد.

بررسی مقايسه ميزان تأثير دو روش آموزش به شيوه بازی و سنتی بر ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزشی به شیوه بازی و ...
روش تدریس مبتنی بر بازی ،روش تدریس سنتی ،انگیزه ریاضی ،پیشرفت
تحصیلی ... سوم(یا21درصد تفاوت درمتوسط پاسخ های صحیح)و 100 نمره درپایه چهارم(
21درصد ... یکی از متغیرهای اثرگذاری برعملکرد تحصیلی که درسومین مطالعه بین
المللی ...

بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت تحصيلي ...

7 نوامبر 2016 ... عنوان پایان نامه: بررسي ميزان تاثير روش هاي صحيح مطالعه ، بر پيشرفت تحصيلي
دانش آموزان(همراه با پرسشنامه) پروژه تحقيقاتي کارشناسي رشته ...

چڪیده - فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

از نوع توصیفی به شیوه علی یا پس از وقوع است،روش/رویكرد پژوهش: منونه گیری بر
... فقر، وجود رسانه هاي متعدد و جديد، عدم آموزش صحيح، گرايش هاي شديد به فعاليت هاي.
اقتصادي، ... يوسفي )1379(، پژوهشي با عنوان »بررسي وضعيت مطالعه غيردرسي
دانش آموزان ... ميزان مطالعه آزاد دانش آموزان دوره دبيرستانی شهرستان شهركرد چقدر است؟

سيستان بلوچستان - پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

13 بررسی میزان تاثیر آموزش و استاندارد سازی تجهیزات رشته های برق و ساخت و
تولید ... 15 بررسی میزان تاثیر مطالعه مجلات رشد دانش آموزی بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان ... بررسي روش‌هاي نگهداري صحيح از تجهيزات و فضاهاي آموزشي مدارس استان
.

بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان و ...

بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان و کیفیت آن در ..... و
افراد جامعه در اثر مطالعه در یافته های دیگران و استفاده از تجارب آنها در پیشرفت و ...
به دانش آموزان و دانشجویان نیز آموزش داده نمی شود که چگونه به طور صحیح مطالعه کنند و
...

ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ...

بنابراین از آنجایی که شیوه تربیتی والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اهمیت
... شیوه های تربیتی والدین و روشهای انضباطی آنان بی تردید تحت تاثیر .... به
منظورانجام مطالعه وتحقق هدف پژوهش، از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند
استفاده شد. ... نتایج بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با سبکهای فرزند پروری
به کمک ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - موضوعات روش تحقیق (Research)

14- بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان پايه سوم دوره راهنمايي با روش هاي صحيح مطالعه و
تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي 15- بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر مقطع ...

ﭼﻜﻴﺪه - مجله مطالعات آموزش و یادگیری

اﻧﺪازه اﺛﺮ از. 77. ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، .... در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﻣﺮوري ﻛﻪ روي ﺗﺄﺛﻴﺮ روش. ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در. ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻣﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ...

مقایسه اثربخشی روش تدریس - مرکز آموزش عالی شهید دکتر آیت نجف آباد

24 مه 2014 ... هدف این مطا لعه بررسی اثر بخشی روش تدر یس فعال در مقایسه با روش تدریس ... را به
چه روشی صحیح وسودمند تدریس نماید ونه دانش آموز چگونه یاد گرفتن را می دانند . ...
پیدا می کند که فرا گیر با مطالعه آن در حل مسائل شخصی واجتماعی تواناترشود. ....
دراین ضمن مشخص کردن میزان تاثیر روش های فعال تدریس بر پیشرفت ...

میگنا - درس زیست شناسی را چگونه مطالعه کنم؟

13 جولای 2014 ... لذا واضح است که مطالعه ی صحیح و دقیق آن (مطالعه ای که عمیق و مفهومی باشد و ... به
خاطر تأثیر مهمی که این درس در کنکور دارد، معمولاً دانش آموزان این درس را خیلی .... نکته
: تعیین زمان 4 بخش یک ساعت مطالعه بستگی به خودتان و میزان پیشرفت شما در
مطالعه دارد. ... روش‌هاي مطالعه درس زيست شناسي از نظر رتبه هاي برتر

چگونه به بهترین شکل مطالعه کنیم؟ - LOG...NAME WEB

روش های صحیح مطالعه ... قبيل پيشرفت تحصيلي و انگيزش انجام شده كه همگي حاكي
از آنند كه آموختن روشهاي مطالعه ويادگيري ودر ... كلمات كليدي: راهبردهاي يادگيري ، روش
هاي مطالعه، مطالعه ي موثر ... سيف وشقاقي تاثير آموزش راهبرد هاي يادگيري ومطالعه بر
ميزان يادگيري دانشجويان دانشگاه پيام نور را مورد بررسي قرار دادند كه نشان داد: آموزش
...

مقایسه میزان بکارگیری مهارتهای مطالعه و یادگیری » وب سایت دکتر ...

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی میزان بکارگیری مهارتهای مطالعه و یادگیری توسط
... (طهوریان و همکاران، ترجمه،1373) و راهبردهای شناحتی، بیشترین اثر در یادگیری ...
است درست مطابق اصول و روشهای صحیح شناخته شده باشد که پیشرفت تحصیلی را در
...

ﮐﻠﻤﻪ - ﻫﺠﺎ - ﺣﺮف« آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺗﺄ - فصلنامه علمی - پژوهشی فن ...

آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. «ي. ﺣﺮف. -. ﻫﺠﺎ. -. ﮐﻠﻤﻪ. » ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ. اي. ﻫﺎي … 145/. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻓﻦ. آوري.
اﻃﻼﻋﺎت. و. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ... در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺎﻫﯿﺪﺷـﺖ اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ.
آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه .... ﻫﺎي دﯾﺠ. ﯿﺘﺎل ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ وﺟـﻮ. دي ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ..... ﺑﺮرﺳﯽ داده. ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﭘﯿﺶ. آزﻣـﻮن ﺻـﺤﯿﺢ.
ﺧـﻮاﻧﯽ، ﺳـﺮﯾﻊ.

تاثیر آموزش مهارت‌های تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

متاآنالیز دیگری با بررسی 109 مطالعه نشان داد که عوامل روان‌شناختی و مهارت‌های مطالعه
... با تقویت انگیزش پیشرفت در دانشجویان می‌توان میزان موفقیت تحصیلی را
افزایش داد ... روش‌های تقویت حافظه، تکنیک‌های مطالعه صحیح، یادداشت‌برداری،
خلاصه‌نویسی، ... موثر بر پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان، روش‌های مطالعه بوده
است [12].

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻔﻮ 13

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ... ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎﻱ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮﺍﻧﻨﺎﭘﺬﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ... ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﺎﻱ .... ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ...

بررسی میزان آگاهی دانشجویان سال آخر هوشبری و اتاق عمل در باره نحوه انج

برایـن اسـاس، مطالعـه پیـش رو بـه بررسـی میـزان آگاهـی دانشـجویان رشـته های هوشـبری
و اتـاق عمـل در مـورد نحـوه صحیـح ... تأثیر وجـود افراد تعلیم دیـده و ماهر)9(عملیـات احیـا
می گیرنـد ... تنفسـی، روش صحیـح احیای قلبی ریوی پایه و پیشـرفته، روش.

بررسي عوامل موثر بر انگيزه هاي مطالعه در دانش آموزان ابتدايي و ... - رشد

بررسي عوامل موثر بر انگيزه هاي مطالعه در دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي- ... بين
انگيزه‌هاي اثر بخشي، چالش بر انگيزي، كنجكاوي و تكليف و معدل درسي ... بين هيچ
كدام از انگيزه‌هاي مختلف مطالعه و ميزان آشنايي دانش‌آموزان مورد بررسي با ... ما در مقايسه
با كشورهاي پيشرفته، به طور حتم، زمان كمتري براي خواندن و مطالعه صرف مي .... روش
پژوهش

بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه ...

جهت تعمیم نتایج، تعیین رابطه بین نظرات طبقه مورد مطالعه از آزمونT یک گروهی
استفاده شده ... بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
متوسطه شهرستان ساری ... لذا توجه به تأثیر روش‌های شادی بخش در برنامه‌ریزی آموزشی
دوره‌های مختلف ... «پیشرفت تحصیلی» یعنی افزایش میزان یادگیری، افزایش سطح
نمرات و ...

تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم ...

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨ ... ﻫﺎي
. ﮐﻠﯿﺪي. : ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ، روش ﯾﺎ. دﮔﯿﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻠﯿﺪي و ﻣﻬﻢ ...
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاري ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ روش ..... ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي روش ﺻﺤﯿﺢ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن
..... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻗﺮار دادﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان. داراي. ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ...

تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان

سالهاست که ارایه دروس به شیوه متداول ادامه دارد و هر دو گروه معلم و دانش‌آموزان از کم
بازدهی و ... بر این اساس این مطالعه با هدف تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری
دانش‌آموزان ... مقایسه میزان یادگیری خواندن صحیح الکتروکاردیوگرام با استفاده از
روش ... مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر
پیشرفت ...

بررسي مهارت هاي مطالعه ی دانشجویان دندانپزشکي مشهد در سال تحصیلي ...

روانشناسان مشاهده کرده اند که حداقل در دوران دانشجویي، آن چه بیش ترین تأثیر را بر
... این تحقیق با هدف بررسي مهارت هاي مطالعه ی دانشجویان دانشکده ی دندانپزشکي ...
آموزش مهارت ها و عادات صحیح مطالعه به صورت واحد درسي یا برگزاري کارگاه مي ...
یادگیري بهتر و پیشرفت تحصیلي آ ن ها مي شود ]8[ و با ..... در مطالعه ی حسیني ]8[
میزان.

بررسی راههای علاقه مند کردن افراد به مطالعه و کتاب خوانی

بین مدت زمان مطالعه افراد خانواده و میزان علاقه مندی کودک پیش دبستانی به مطالعه ...
خلاصه تحقیق: آگاهی نداشتن از روش های صحیح مطالعه علت اصلی در عدم پیشرفت ....
12-بررسی تاثیر حجم مطلب مورد مطالعه در افزایش علاقه مردم شهرستان مهریز به مطالعه.

دریس فعال در عملکرد تحصیلی ت ی ها روش ی اثربخش تحلیل فرا ...

روش. ها. ی. ت. دریس فعال در عملکرد تحصیلی. دانش. آموزان ایرانی. : یک مطالعه مرور. ی
... پژوهش. های. انجام. شده. در کشور ایران. ،. پیرامون میزان. اثربخش. ی. روش. ها. ی. ت ...
پژوهش که قابلیت بررسی. به روش. تابان. را. داشت، برای فرا. تحلیل انتخاب شد.
پژوهش ... روش. ها. ی. تدریس فعال را در عم. ل. کرد دانش آموزان ایرانی تحت تأثیر قرار.
یم. دهد.

فهرست طرح ها و پايان نامه هاي موجود در مركز(2) - چکیده پایان نامه های مرکز ...

بررسي ميزان اثر بخشي تغيير محتواي كتاب علوم دوم ابتدايي بر يادگيري دانش
آموزان ... بررسي رابطه فهم مطالب خواندني با پيشرفت تحصيلي در دروس رياضي، علوم
.... مطالعه و بررسي روش هاي تدريس معلمان درس زبان انگليسي مقطع متوسطه استان قم و
...

DOC - دانشگاه علوم پزشکی زابل

12- مطالعه و راه اندازي روش اندازه گيري انترتوكسين هاي ناشي از باسيلوس سرئوس ،
كلستريديوم ها و استافيلوكوكوس ... 21- بررسي تاثير آموزش عمومي در زمينه ايمني و
سلامت مواد غذايي بر آگاهي مردم ... 46- بررسي ميزان آگاهي مردم از مصرف صحيح دارو در
سطح شهرستان ... 51- تشخيص و درمان بيماري هاي ژنتيكي با روش هاي ملكولي
پيشرفته.

عطف » نقش والدین در مطالعه و کتابخوانی کودکان

16 مارس 2011 ... این مقاله به بررسی تاًثیروالدین در ایجاد علاقه کودکان به کتاب و کتابخوانی می
پردازد. 1- مقدمه. ذهن کودک .... شیوه صحیح مطالعه،چهار مزیت عمده زیر را به دنبال دارد: 1-7
)زمان ... افزایش میزان درک و فهم از طریق کشف معانی عمیق یک نوشته. – بالا بردن ... 1-
10 ) مطالعه راهی برای پیشرفت تحصیلی کودکان است. 2-10 ) مطالعه ...

مطالعه میزان استفاده از اینترنت و وابستگی به آن در میان دانشجویان ...

19 نوامبر 2013 ... نزدیک به ۴۰ درصد از دانشجویان اینترنت را در پیشرفت تحصیلی موثر می دانند. .... و
آینده سازان جامعه می باشد، اقداماتی از قبیل نحوه صحیح استفاده از اینترنت و افزایش
... در این مطالعه برای سنجش ویژگی های روانشناختی میزان اعتیاد از روش یانگ، ... مقاله
ای توسط ابوالفضل محمدبیگی و همکاران با عنوان بررسی تاثیر ...

پژوهش مقایسه اثر بخشی روش تدریس فعال و سنتی بر پیشرفت ...

بررسی میزان اثر بخشی روشهای تدریس فعال و سنتیبر پیشرفت تحصیلی ...
ابتدائی و راهنمائی در درس علوم و ریاضی در مقایسه با 40 کشور در جهان در مطالعات
Timss در ... روشهای فعال تدریس با همه شرایط صحیح آن انجام شود منجر به پیشرفت
تحصیلی ...

9 روش برای افزایش توانایی مغز و بالا بردن سطح هوش | سازمان پژوهش و ...

10 آگوست 2015 ... به طور مثال در یکی از مطالعات اخیر دانشمندان از تست های Stroop ( تست ذهنی و روانی
ساده‌ای ... باید بدانید اثر بالا رفتن عملکرد مغز پس از پوشیدن لباس روشن، دائمی ...
البته یک نتیجه بسیار جالب از این تحقیقات آن بوده که میزان حافظه در کار ارتباط ...
با زومیت همراه شوید تا به بررسی مرحله به مرحله‌ی روش آن بپردازیم.

بررسی تاثیر روش تدریس همیاری بر خلاقیت دانش آموزان ... - دانشگاه شاهد

ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـ. ﺎ. ﺛﻴﺮ روش ﺗـﺪرﻳﺲ ﻫﻤﻴـﺎري ﺑـﺮ. ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ. ﭘﺎﻳـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ. اﺑﺘﺪاﻳﻲ. در درس ﻋﻠﻮم
ﺗﺠﺮﺑﻲ ... ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ رﺷـﺪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ ..... روش اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي را. در ﭘﺴـﺮان ﻧﺸـﺎن ... ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺻـﺤﻴﺢ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي. ﻫﻤﻴﺎري ﻣﻮﺟﺐ ... ﻣﻴﺰان
ﺧﻼﻗﻴﺖ. (. ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي. ) داﻧﺶ. آﻣﻮزاﻧﻲ. ﻛﻪ ﺑـﺎ روش ﻫﻤﻴـﺎري آﻣـﻮزش دﻳـﺪه. اﻧـﺪ ﺑـﻴﺶ از. 4 -
Gillies, ...

پایان نامه بررسی وضعیت تاثیر مطالعه کتابهای کمک درسی در بین ...

پایان نامه بررسی وضعیت تاثیر مطالعه کتابهای کمک درسی در بین دانش آموزان ... این
دوره مخصوصاََ میزان مطالعه و عوامل موثر بر آن برای گام نهادن به سوی توسعه و پیشرفت
... با شیوه های تخصصی و ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی امری
... لذا تحقیق حاضر سعی در شناسایی میزان و نوع گرایش های مطالعه دانش آموزان دوره ...

بررسی میزان به‌کارگیری و اثربخشی روش‌های کاهنده خستگی در بیماران ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺑﯿﻤﺎران. ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ... اﺣﺴﺎس
ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ وزن (ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾـﺶ وزن) ﺗـﺄﺛﯿﺮ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻣﯿـﺎن ﺷـﺪت ﺧﺴـﺘﮕﯽ و. ). ... اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺧﺴﺘﮕﯽ: ﺧﻮاﺑﯿﺪن، ﭼﺮت روزاﻧﻪ، دوش آب ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: و ﻟﺮم، دوری
از ﮔﺮﻣﺎ ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪت ﺧﺴــﺘﮕﯽ. و اﻓـﺘﺮاق آن از ... ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ. در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ...

معلم راهنما49 - بررسی تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت ...

بررسی تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت، نگرش آموزشی و پیشرفت ... از
تفکر و اندیشه فارغ نبوده و با نیروی تفکّر صحیح، تصمیم گرفته و توانسته .... در
مطالعه ای از بیش از هزار معلم خواست تا ویژگی های دانش آموزان بهتر و جالب تر را ...
مومنی(1386) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی میزان تاثیر شیوه پرورش خلاقیت با ...

چرادانش آموزان علاقه زیادی به درس ندارند - هم کلاسی

3 مه 2012 ... در بررسی ایجاد انگیزه به تحصیل باید به عوامل مؤثر درونی و بیرونی فرد توجه کرد.
... افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان ... عدم برنامه ریزی دقیق از
لحاظ زمان و میزان مطالعه روزانه ... مهارت های صحیح مطالعه ..... دردانش آموزان به تدریج اثر
انگیزه های بیرونی راکم کرده ومشوق انگیزش درونی باشند تابدین ...

فهرست منابع و مآخذ - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان از ﺷـﯿﻮه ﻫـﺎي ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و. راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ داﻧـﺶ
آﻣـﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ دﺧﺘﺮاﻧـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن آران و ﺑﯿـﺪﮔﻞ . ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ... ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﮕﺎﻫﯽ . ﺗﻬـﺮان ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﯿـﺰان اﺛـﺮ ﭘـﺬﯾﺮي آن ﺑـﺮ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دوره. راﻫﻨﻤ
.

دانلود بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت ...

5 ژانويه 2016 ... این پژوهش برای آگاهی از تأثیر روشهای مختلف مطالعه درسها بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان و همچنین ارائه ی روشهای صحیح مطالعه برای آنان انجام ...

آموزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش تدریس بایبی در میزان ...

هدف پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس بایبی در میزان یادگیری و انگیزش ... های این
پژوهش نشان داد که میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش ... رآمد و صحیح
آموزش و .... خود برداشته و زمان بیشتری برای مطالعه و انجام تکالیف مدرسه صرف می.

پایان نامه مطالعه و بررسي تاثير استفاده از تكنولوژي و رسانه هاي ...

22 نوامبر 2016 ... پایان نامه مطالعه و بررسي تاثير استفاده از تكنولوژي و رسانه هاي ... بر اجرای صحیح
برنامه ی آموزش هنر، تأثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد. ... هدف این تحقیق بررسی
شرایط و واقعیت های موجود در زمینه ی نقش مدیران در بهبود روشهای ... بر اساس آمار
مدیریت آموزش و پرورش ماکو در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ این آمار ۱۸۹ نفر است.

آﻣﻮزان ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

18 فوریه 2014 ... ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در. آﻣﺪ و داده. ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ روش ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ .... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻴﺰان
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. آن .... آﻣﻮزش. ﺧﻮد. ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. و. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. اﺛﺮ.
ﻣﺜﺒﺖ. داﺷﺘﻪ. و. ﻟﺬا ... ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮ. اﻓﺰاﻳﺶ. اﻧﮕﻴﺰش داﻧﺶ. آﻣﻮزان
..... رﻳﺰي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن،. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، روش. ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻳﺎدداﺷﺖ.

روش مطالعه زیست شناسی از زبان رتبه های برتر کنکور - محصل ایرانی

3 نوامبر 2016 ... روش خواندن و مطالعه درس زیست شناسی توسط نفرات برتر کنکور. ... زیست شناسی
به عنوان یکی از دروس تاثیر گذار در قبولی داوطلبان ... در این مطلب چندین روش مطالعه
زیست رتبه های برتر را در یک جا جمع ... تجربي دادم درصدهاي زيستم حدود ۳۰-۴۰ درصد
بود اما بعد پيشرفت كردم و با .... روش صحیح خواندن زیست شناسی.

روش یادگیری | راهنمای موفقیت تحصیلی

آموزش مهارتهای نوین یادگیری و مطالعه برای رسیدن به موفقیت تحصیلی. ... و متوسطه
دوم آغاز شد و با توجه به اينکه نمرات اين ترم در مجموع نمرات ترم هاي بعد تاثير زيادي ...

آمار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته
می‌شود در ... قابل نتیجه‌گیری صحیح باشند. ... دو شیوه اصلی از مطالعات آماری
تصادفی وجود دارد: مطالعات تجربی و مطالعات مشاهداتی. در هر دو نوع از این مطالعات، اثر
تغییرات در یک متغیر (یا متغیرهای) غیر وابسته روی رفتار متغیرهای وابسته
مشاهده می‌شود.

بررسی عوامل موثر بر تامین مالی جمعی به کمک رسانه های اجتماعی در ...

بدین منظور مطالعه تجریبات موسسات خیریه درکاربرد این روش و دستیابی به این
نکات کلیدی با توجه به سیر سرعت پیشرفت فناوری احساس می شود. هدف این مقاله
یافتن نکات تاثیر گذار برموفقیت و یا شکست استفاده ازاین روش به کمک رسانه
های اجتماعی ... مورد مطالعه خود، داده های صحیح و مبانی نظری را از ویژگی های کلی
استخراج نماید.

یاددهی و یادگیری علوم تجربی - فراتحليلي بـر مطالعات انجـام شـده در ...

در برنامه‌های درسی جديد علوم تجربي و روشهای آموزش آن، تأکید اساسی بر روشهایی است
که در ... دانش‌آموزان را متناسب با هدفهای درس در مسیر صحیح پیش ببرد (Harlen, 1999
). ... ارزشیابی، میزان پیشرفت خود را در جریان یادگیری مورد بررسی و ارزیابی قرار
... با توجه به اهميت روزافزون آموزش علوم تجربي و تاثير انكار ناپذير آن در رشد علم و
...

دکتر محمد درخشانی - روش های صحیح مطالعه

واقعيت آن است كه اين گروه از فراگيران، روش صحيح مطالعه را نمي دانند و متاسفانه ...
براي اين كه ميزان يادگيري افزايش يابد بايد قبل از هرچيز مطالعه اي فعال و پويا
داشت . .... اگر به دقت بررسي كنيم مي‌بينيم كه يكي از دلايل افت تحصيلي برخي از
... در جهان امروز مطالعه ضرورت پيشرفت است. .... دماي محيط مطالعه نيز در مطالعه تاثير
دارد.

مقایسه تأثیر روش تدریس مشارکتی مبتنی بر بحث گروهی و روش ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،. در
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻬﺸﻬﺮ و ﻧﻜﺎ در ﺳﺎل. 89-90. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .
روش ﺑﺮرﺳﻲ ..... داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي. اﻳﺮان ﻫﻨﻮز از روش. ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد و. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي. در
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻞ. اﻳﻦ .... ﮔﻔﺖ ﻣﻴﺰان ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ روش ﺗﺪرﻳﺲ. ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ. در. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
از.