پایان نامه مطبوعات و مسئوليت کيفري در مطبوعات - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه مطبوعات و مسئوليت کيفري در مطبوعات پایان نامه مطبوعات مسئوليت کيفري در مطبوعات لايحه قانون مطبوعاتي تعريف جرائم مطبوعاتي مسووليت کيفر

دانلود رایگان
پایان نامه مطبوعات و مسئوليت کيفري در مطبوعاتچکيده:
در اين پژوهش بررسي اجمالي از تاريخچه مطبوعات، تدوين قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاريخ، تعريف مطبوعات و جرايم مطبوعاتي اعم از جرايم عليه اشخاص (تهمت و افتراء، توهين و اقسام آن) ، جرايم عليه مصالح عمومي کشور و ساير جرايم و خصوصيات جرايم مطبوعاتي، مسئوليت کيفري هر يک از اشخاصي که به نحوي در تهيه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتي داشته اند از جمله صاحب امتياز، مدير مسوول، نويسنده، ساير پديد آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسي در دادگاههاي مطبوعاتي، صلاحيت دادگاه هاي مطبوعاتي، هيئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظايف آنها در طول دادرسي و تاثير نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذيرفته است. روش پژوهش در اين پايان نامه کتابخانه اي مي باشد و در يک ارزيابي کلي رويکرد غالب در يک ارزيابي کلي رويکرد غالب در جهت محدوديت مطبوعات و عدم اجراي قوانين مطبوعاتي بوده است، تعاريف دقيقي از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرايم مطبوعاتي به عمل نيامده و نقش و تاثير هيئت منصفه در راي صادر شده از طرف دادگاه دقيقاً تبيين نگرديده است. لذا بازنگري در قانون و تدوين قانون مطبوعاتي و تعريف دقيق واژه ها لازم به نظر مي آيد. ولي با اين همه رويکرد قانونگذاري همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.
واژه هاي کليدي: مطبوعات، جرايم مطبوعاتي، صاحب امتياز، مدير مسوول، هيئت منصفه، علني.
تعداد صفحات 211 word
فهرست مطالب
موضوع صفحه
بخش اول: پيشينه تاريخي مطبوعات و قوانين مطبوعاتي در ايران................
فصل اول: تاريخچه مطبوعات در ايران.....................
1-1-1ملاحظات تاريخي...................
1-1-1-1 مطبوعات در ايران باستان تا قاجار..........
1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه..............
1-1-1-3 مطبوعات ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي................
1-1-2 سير تحول قانون مطبوعاتي ايران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامي.............
1-1-2-1 قوانين مطبوعاتي از ابتدا تا انقلاب اسلامي...........
الف) قانون مطبوعاتي 1286 ه . ش...............................
ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش..............
ج) قانون محاکمه وزرا و هيئت منصفه 1307 ه . ش................
د) قانون هيئت منصفه 1310 ه . ش......................
ذ) قانون اصلاح قسمتي از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش............
ن) لايحه راجع به توقيف جرائد و تسريع در محاکمه آنها 1327 ه . ش............
و) طرح مربوط به الغاء قوانين مطبوعاتي به استثناء قانون 1326 ه . ش..........
ه) لايحه قانون مطبوعاتي 1331 ه . ش.........................
ي) لايحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش.........................
1-1-2-2 قوانين مطبوعاتي بعد از انقلاب اسلامي.................
الف) لايحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش.....................
ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحيه 1379 ه . ش............
فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتي.............
1-2-1 تعريف مطبوعات و جرائم مطبوعاتي.....................
1-2-1-1 تعريف مطبوعات.......................
1-2-1-2 تعريف جرائم مطبوعاتي........................................
1-2-2 جرائم مطبوعاتي ( جرائم عليه اشخاص).................
1-2-2-1 تهمت و افترا از طريق مطبوعات.........................................................................................................
الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................
ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................
ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................
د) مجازات .....................................................................................................................................................
1-2-2-2 توهين مطبوعاتي و اقسام آن.............................................................................................................
الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................
ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................
ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................
د) مجازات......................................................................................................................................................
1-2-2-3 توهين به اشخاص عادي از طريق مطبوعات......................................................................................
1-2-2-4 توهين به مقامات دولتي از طريق مطبوعات.........................................................................................
الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................
ب)عنصر مادي...............................................................................................................................................
ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................
د) مجازات......................................................................................................................................................
1-2-2-5 توهين به اموات از طريق مطبوعات....................................................................................................
الف) عنصر قانوني .........................................................................................................................................
ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................
ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................
د) مجازات .....................................................................................................................................................
1-2-2-6 توهين به رهبر و مراجع مسلّم تقليد از طريق مطبوعات........................................................................
1-2-2-7 توهين به اديان از طريق مطبوعات.....................................................................................................
الف) توهين به اسلام ......................................................................................................................................
ب) توهين به ساير اديان رسمي کشور..............................................................................................................
1-2-3 حمايت هاي حقوقي از زيان ديده به علت توهين و افتراء مطبوعاتي...........................................................
1-2-3-1حق پاسخگويي.................................................................................................................................
1-2-3-2مطالبه خسارات ...............................................................................................................................
الف) خسارت مادي.........................................................................................................................................
ب) خسارت معنوي.........................................................................................................................................
1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوي.............................................................................................................
1-2-3-4 تهديد از طريق مطبوعات...................................................................................................................
الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................
ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................
ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................
د) مجازات......................................................................................................................................................
1-2-4 جرايم عليه مصالح عمومي کشور از طريق مطبوعات...............................................................................
1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامي................................................................................................................
الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................
ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................
ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................
د) مجازات......................................................................................................................................................
1-2-4-2 انتشار مذاکرات غير علني مجلس، محاکم و تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي.......................................
الف) افشاء مذاکرات غير علني مجلس.................................................................................................................
ب) افشاء مذاکرات غير علني محاکم...................................................................................................................
ج) افشاء تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي......................................................................................................
1-2-4-3 تحريک به ارتکاب جرم عليه امنيت کشور از طريق مطبوعات................................................................
الف) عنصر قانوني..........................................................................................................................................
ب) عنصر مادي..............................................................................................................................................
ج) عنصر معنوي.............................................................................................................................................
د) مجازات......................................................................................................................................................
1-2-4-4 انتشار مطالب و صور منافي عفت از طريق مطبوعات......................
الف) عنصر قانوني..............
ب) عنصر مادي............................
ج) عنصر معنوي..................................
د) مجازات................
1-2-4-5 انتشار نشريه بدون پروانه.....................
1-2-4-6 تقليد نام يا علامت نشريه ديگر................
1-2-4-7 سرقت ادبي ..................
1-2-4-8 اجاره دادن امتياز پروانه نشريه به غير و هرگونه واگذاري به افراد فاقد صلاحيت....................................
بخش دوم: مسوول و مسووليت کيفري در قانون مطبوعات و نحوه دادرسي در جرايم مطبوعاتي...........................
فصل اول: مسوول و مسووليت کيفري در قانون مطبوعات ............
2-1-1 مسووليت کيفري در قوانين مطبوعاتي سابق......
2-1-2 مسووليت کيفري در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحيه 1379 ه . ش...............
2-1-2-1 مسووليت کيفري صاحب امتياز ................
2-1-2-2 مسووليت کيفري مدير مسوول .........................................
2-1-2-3 مسووليت نويسنده و ساير پديد آورندگان .................................................
2-1-2-4 مسووليت ساير دست اندر کاران.................................................
فصل دوم: نحوه و جريان دادرسي در جرائم مطبوعاتي...........
2-2-1صلاحيت دادگاه مطبوعات...
2-2-2 تشريفات و شيوه دادرسي...
2-2-2-1 علني بودن دادرسي...
2-2-2-2 لزوم حضور هيئت منصفه در دادرسي...
الف) سابقه تاريخي هيئت منصفه...
ب) قضاوت نقادانه پيرامون هيئت منصفه..
1- دلايل مخالفان....
2- دلايل موافقان...............
2-2-3 نحوه انتخاب اعضاي هيئت منصفه و وظايف آنها قبل از اصلاح قانون اخير التصويب 1379..
2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضاي هيئت منصفه....
2-2-3-2نحوه شرکت هيئت منصفه....
2-2-3-3 راي هيئت منصفه.....
2-2-4 نحوه انتخاب اعضاي هيئت منصفه با توجه به قانون اخير التصويب 1379....
2-2-4-1 شرايط اعضاي هيئت منصفه...
2-2-4-2 وظايف هيئت منصفه و راي آنها....
2-2-4-3 پژوهش خواهي......
بخش سوم: نتيجه گيري و پيشنهادات....


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه مطبوعات و مسئوليت کيفري در مطبوعات


پایان نامه مطبوعات


مسئوليت کيفري در مطبوعات


لايحه قانون مطبوعاتي


تعريف جرائم مطبوعاتي


مسووليت کيفر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه