ربات ها و کاربرد آن در صنایع مختلف - دانلود رایگاندانلود رایگان ربات - جراح - مکانیکی - صنعت - کامپیوتر

دانلود رایگان
ربات ها و کاربرد آن در صنایع مختلفعنوان پایان نامه: ربات ها و کاربرد آن در صنایع مختلف
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 112
شرح مختصر: جهان صنعت درچند دهه اخير، توجه خود را به بكارگيري ربات­ها در صنايع معطوف داشته است و تحقيقات گسترده درزمينه هاي مختلف كاربردهاي ربات، دستاوردهاي ارزنده اي رابه دنبال داشته است. ازيك سو نقش موثر رباتهاي درصنايع پيشرفته و ازسوي ديگر نقش ويژه آن درمحيط هاي خطرناك نظير محيط هاي رادياكتيو، شيميايي، فضا، اعمال دريا و زمين از دلايل سرمايه گذاري روز افزون دراين زمينه محسوب مي شود. بنابراين با هدف توسعه ايران عزيز، هرگز نمي توانيم از توسعه دانش و فناوري رباتيك صرف نظر نماييم ولازم است كه گام هاي محكمي برداشته شود.زيربناي اين حركت با گسترش تحقيقات شكل مي گيرد و همگام باآن، ضرورت دارد كه آموزش دانش رباتيك در دانشگاهها توسعه يابد.
فهرست مطالب
چكيده: أ
فصل اول... 2
کلیات تحقیق2
1-1- مقدمه3
1-2-بیان مسئله4
1-3-تاریخچه مطالعاتی4
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق7
1-5- دسته بندی ربات ها9
فصل دوم.. 10
مقدمه بر علم ربات و رباتیک. 10
2-1- مقدمه11
2-2- تعریف ربات و رباتیک11
2-3- تعريف ربات14
2-4- رباتیک و جایگاه آن در ایران14
2-5- تاریخچه ی رباتیک14
2-6- تعریف ربات و رباتیک و مزایای آن15
2-7- دسته بندي رباتها15
2-8- دسته بندي اتحاديه رباتهاي ژاپني16
2-9- دسته بندي مؤسسه رباتيك آمريكا16
2-10- دسته بندي اتحاديه فرانسوي رباتهاي صنعتي16
2-11-اجزاء اصلي يك ربات17
2-12- بازوي مكانيكي ماهر17
2-13- سنسورها19
2-14-كنترلر19
2-15- واحد تبديل توان20
2-16- محرك مفاصل20
2-17- طبقه بندي رباتها21
2-18- طبقه بندي رباتها از نقطه نظر كاربرد21
2-18-1- رباتهاي صنعتي21
2-18-2- رباتهاي شخصي و علمي22
2-18-3- رباتهاي نظامي22
2-19- طبقه بند از نقطه نظر استراتژي كنترل در نسلهاي ربات22
2-19-1- نسل اول22
2-19-2- نسل دوم22
2-19-3- نسل سوم23
2-19-4- نسل چهارم24
2-20- طبقه بندي از نقطه نظر محرك مفصلها25
2-20-1- سيستمهاي الكتريكي25
2-20-1-1- موتورهايDC26
2-20-1-2- مقايسه موتورهاي DC26
2-20-1-3- موتورهاي AC27
2-20-1-4- مزايا و معايب سيستمهاي الكتريكي27
2-21-2- سيستمهاي هيدروليكي27
2-21-2-1- مزايا و معايب سيستم هاي هيدروليكي27
2-21- 3-سيستمهاي پنوماتيكي28
2-21-3-1- مزايا و معايب سيستمهاي پنوماتيك28
2-21-5- مختصات كارتزين29
2-21-6- مختصات استوانه اي29
32-21-7- مختصات كروي30
2-21-8- مختصات لولايي (دوراني)30
2-22- طبقه بندي از نقطه نظر كنترل حركت31
2-22-1- كنترل غير سرو مكانيزم31
2-22-2- كنترل سرو مكانيزم32
2-22-2-1روش كنترلي نقطه به نقطه33
2-22-2-2- روش كنترلي مسير پيوسته34
2-23- مشخصات ربات35
2-24- تعداد محورها35
2-25- ظرفيت حمل بار و حداكثر سرعت 35
2-26- دسترسي و تحريك 36
2-27- جهت گيري دست36
2-28- قابليت تكرار و دقت 37
2-29- مشخصات رباتهاي صنعتي37
2-30- سيستم هاي انتقال قدرت37
2-31-انواع چرخ دنده ها37
2-31-1- چرخ دنده هاي ساده يا صاف 37
2-31-2-چرخ دنده هاي حلزوني38
2-31-3- چرخ دنده هاي مارپيچ 38
2-32- پيچهاي هدايت (جلوبر) 39
2-33-پيچهاي ساچمه اي يا بلبرينگي 40
2-34- محركهاي منظم 40
2-35- اجزاي مكانيكي انعطاف پذير، تسمه ها42
2-35-1- تسمه تخت 43
2-35-2- تسمه هاي ذوزنقه اي43
2-35-3- تسمه هاي دندانه دار 43
2-36- زنجيرها و چرخ زنجيرها44
2-37- كابل يا طناب سيمي44
2-38- كوپلرها 45
2-39- بادامك ها 45
2-40- مچ ها46
2-40-1- پيكربنديهاي مچ47
2-41- عوامل نهايي48
2-42- گيره ها 49
2-43- تقسيم بندي و مقايسه گيره ها51
2-43-1-مكانيزمهاي گيره52
2-44- تقسيم بندي گيره ها براساس نحوه قرار دادن جسم53
2-44-1 تقسيم بندي گيره ها براساس نحوه كنترل54
2-44-1-1- عوامل نهايي غيرقابل كنترل54
2-44-1-2- عوامل نهايي تحت كنترل54
2-44-1-3-عوامل نهايي رديفي ثابت54
2-44-1-4- عوامل نهايي قابل تنظيم54
2-45-1 تقسيم بندي گيره ها براساس تعداد حمل كار55
2-45-1-1- يك موقعيته55
2-45-1-2- چند موقعيته55
2-45-1-3- عملكرد متوالي 55
2-45-1-4- عملكرد موازي 56
2-45-1-5- عملكرد تركيبي 56
2-46- تقسيم بندي گيره ها براساس نحوه اتصال به مچ56
2-46-1- غير قابل جدا شدن56
2-46-2- قابل جايگزيني56
2-46-3- قابل جدا شدن سريع56
2-46-4- قابل جدا شدن اتوماتيك56
2-47- خلاصه57
فصل سوم.. 58
کاربرد ربات در صنعت58
3-2- صنعت و رباتیک59
3-3- مثال هایی از ربات60
3-4-معايب روباتها:67
3-5- صندلي هوشمند براي هواپيماها67
3-6- کوچکترين ربات دنيا68
3-7- ربات امداد69
3-8- نانو ربات هاي زيستي70
3-9- رباتیک و کشور های صنعتی75
3-10- وضعیت رباتیک در ایران75
3-11- ربات هاي متفكر، نسل آينده ربات ها77
3-12- استفاده از رباتهای هوشمند در مانیتورینگ، کنترل و تعمیرات خطوط لوله گاز78
3-13- آینده ی علم رباتیک78
3-14- تعریف اتوماسیون صنعتی79
3-15- کاربرد اتوماسیون صنعتی79
3-16- مزایای اتوماسیون صنعتی80
3-17-اتوماسیون در ایران81
3-18- اتوماسیون در جهان84
3-19-رباتهاي ايراني در خدمت صنايع85
3-20- تحول در صنعت خودروسازي86
3-21- صرفه جويي ارزي87
3-22- رباتي از نوع وطني87
3-23- رباتیک چیست؟88
3-24- سیستم های ربات صنعتی91
2-25-پیکره ی ربات:92
3-26- راههای مختلف برنامه ریزی ربات93
3-27- برنامه نویسی و شبیه سازی گرافیکی ربات94
3-28- سنسورهای ربات95
3-29-سنسورهای لامسه:95
3-30-سنسورهای نزدیک شونده یا بدون برخورد:95
3-31-سنسورهای بردسنج:95
3-32- مراکز استفاده کننده از سیستم بازبینی رباتیکی96
3-33- امتیاز سیستم بازبینی رباتیک97
3-34-قابلیت استفاده ازسیستم رباتیک97
3-35-وضعیت ایمنی ربات97
3-36- اسیر شدن یا به دام افتادن به وسیله ربات:98
3-37- چرا ربات !؟99
3-38- مزايای استفاده از ربات99
3-39-مثال هایی از ربات100
3-40- رباتیک و کشور های صنعتی100
3-41- وضعیت رباتیک در ایران101
نتیجه گیری103
منابع:105
فهرست اشکال
شكل 1 : نمونه اي از استفاده از ربات در صنعت13
شكل 2 : مؤلفه هاي يك ربات18
شكل 3 : سلسله مراتب زير سيستم هاي يك ربات متحرك نمونه21
شكل 4 : كنترلر نسل اول و دوم رباتها23
شكل 5 : كنترلر نسل سوم رباتها24
شكل 6 : كنترلر نسل چهارم رباتها25
شكل 7 : ربات كارتزين29
شكل 8 : ربات استوانه اي30
شكل 9 : ربات كروي30
شكل 10 : ربات دوراني31
شكل 11 : جهت هاي Yaw، Pitch وRoll36
شكل 12 : پيچ هدايت39
شكل 13: چرخ دنده ساچمه اي40
شكل 14 : محرك منظم41
شكل 15 : عملكردهاي مختلف محرك منظم42
شكل 16: جزئيات ساختار تسمه همزمان44
شكل 17: انتقال دهنده كابلي45
شكل 18: محورهاي غير هم مركز46
شكل 19 : بادامك47
شكل 20 : شماي پيكربنديهاي مچ49
شكل 21 : گيره قابل كنترل55
شکل22 : روبات در صنعت64
شکل 23:روبات جوشکار65
شکل 24: روبات کنترلر65
شکل 25: رباتهاي پرنده66
شکل 26: رباتهاي چند گانه66
فهرست جداول
جدول 1 : انواع مفصل ربات18
جدول 2 : هندسه حركت براساس محورهاي اصلي31
جدول 3 : مشخصات ربات35
جدول 4: پيكربنديهاي مچ47


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ربات


جراح


مکانیکی


صنعت


کامپیوتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

فیلم ها و تصاویر آموزش پروژه درس شیرین کاروفناوری. بر روی نام آنها کلیک کنید. پروژه ...

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های مکانیک و صنایع سال 1395 - کنفرانس های مکانیک و صنایع سال های گذشته - اطلاع ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

یک ابزار - مرجع ابزار وبلاگ و سایت

ارائه دهنده ابزار رایگان وبلاگ و وب سایت ... شما در این سایت می توانید فایل های خود را ...

مقاله عیب یابی شمع و انواع آن در بالا بردن قدرت موتور

عیب یابی شمع و انواع آن در بالا بردن قدرت موتور

ربات چيست؟ | کانون دانش (بانک مقالات)

با سلام من من بچه زاهدان هستم و در شهر ما علم رباتیک فقط و فقط برای اونایی هست که پول ...

همایش های فیزیک : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری 23 آذر ماه 1395 محورهای همایش :

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ...

بحث در مورد انواع سنسور - P30World Forums

شما در حال مشاهده انجمن بصورت میهمان هستید برای شرکت در بحث ها ، ارتباط با سایر ...

کاروفناوری کَلاله - پودمان صنایع دستی برجسته …

نمونه طرح های برجسته کاری روی ورق مس پودمان برجسته کاری روی فلز مس. طرح ها ی هندسی سری ...

کاروفناوری کَلاله - پودمان صنایع دستی برجسته …

نمونه طرح های برجسته کاری روی ورق مس پودمان برجسته کاری روی فلز مس. طرح ها ی هندسی سری ...

فراخوان کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی ...

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم تاریخ شروع: 14 ...

پروژه و مقاله های رشته های مکانیک-ساخت و تولید و

جامعه مجازی مهندسین صنایع و مکانیک ایران خاطرات یک مدیر مهندسی ساخت و تولید مقالات ...

با جوش شیرین و سرکه سیب به جنگ آفت کش ها

میوه ها و سبزیجات جزو مواد غذایی ضروری روزانه هستند که برای سالم ماندن به خواص آن ها ...

ربات مسيرياب (هفت سنسور) - btmco.ir

اتوماسيون در بخشهاي مختلف صنعت و كارهاي توليدي در چند دهه اخير ظهور پيدا كرده است و ...

عصر ايران - Asriran

سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران

موتور جستجوی قطره - ghatreh

نوع خودرو: قیمت کارخانه: قیمت بازار: 206 تیپ 2: 32.673: 32.8: 206 sd v8: 37.388: 38.2: 405 glx: 29.038: 29.5: 405 glx ...

رزومه دانشجویان دکتری - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

نظرسنجی: ارزیابی شما از سایت دانشکده مهندسی برق چیست؟ اطلاعات ارائه شده در حد کفایت است.

نظرات هربارت در مورد تعلیـــم و تربیــت کودک،تعلیم و

بلوغ زودرس دختران و تغییر خلق و خویشان نظارت بر فعالیت مجازی فرزندان در سنین مختلف ...

festo.ir - تاریخچه فستو ایران

تاریخچه فستو ایران معرفی شرکت فستو ایران شرکت فستـو ایران در سال 1353 به عنوان شعبه ...

بانک اطلاعات مهندسی مواد و متالورژی

تلاش های فناوری نانو در جهت دستکاری اتم ها، مولکول ها واندازه ذرات با روش هایی دقیق و ...

Contact Interaction | برخورد و تماس | Let's CAE

Contact Interaction | برخورد و تماس. آبان ۱۹, ۱۳۹۰; Babak; 255 دیدگاه; بحث مربوط به برخورد قطعات مختلف ...

توربین گازی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مبنای کار توربین‌های گاز از نظر ترمودینامیکی، بر اساس چرخه برایتون است که در آن، هوا ...

دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دانشکده مهندسی برق و رباتیک از بزرگترین دانشکده های دانشگاه شاهرود محسوب می گردد.

*نور و امواج الکترومغناطیس* : فيزيک

این امواج از قوانین یکسان تبعیت می کنند و تفاوتشان در طول موج و انرژی به آنها اجازه می ...