پایان نامه شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران توتون كاران پایان نامه توتون كاران ضريب همبستگي سابقه كشت توتون آزمون هاي كروسكال

دانلود رایگان
پایان نامه شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان چكيــده
بررسي نيازهاي آموزشي يك فرآيند نظام دار براي تعيين هدفها وتشخيص تفاوتها و تعيين اولويت ها به منظور انجام برنامه ريزي است به عبارت ديگر بررسي نيازهاي آموزشي يعني مطالعه يك جامعه به منظور تعين نيازها و خواسته هاي آموزشي قبل از اخذ هرگونه تصميمي پيرامون راهبردهاي توسعه است. شاغلين بخش كشاورزي از جمله توتون كاران براي موفقيت شغلي خود با نيازهاي گوناگوني مواجه اند كه مي توان دانش فني مهارتهاي شغلي و درك عمومي از كشاورزي را از آن جمله دانست. ولي علاوه بر اين نيازها، هرروزه نيازهاي آموزشي جديدي هم پديدار مي گردند كه بايد ارضاء شوند. از طرف ديگر نياز شالوده و اساس برنامه ريزي آموزشي است و براي تدوين هدفهاي مطلوب در يك برنامه ريزي آموزشي ابتدا بايد نيازها را بررسي نمائيم و به همين دليل تحقيق حاضر به بررسي نيازهاي آموزشي توتون كاران در راستاي ارائه آموزش هاي صحيح و اصولي براي توليد توتون با كميت و كيفيت بالا در استان كردستان پرداخته است.
تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعة آماري شامل 1016 نفر از كشاورزان توتون كار مي باشد. حجم نمونه نيز بر اساس فرمول كوكران برابر 175 نفر محاسبه گرديده است كه اين تعداد، از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديد ند و پرسشنامه هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده است و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS Win استفاده شده است.
نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين متغيرها تحقيق نشان مي دهد كه بين متغير سطح زير كشت توتون با متغير ميزان نيازهاي آموزشي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد ولي بين متغيرهاي سن، سابقه كشت توتون دفعات تماس با مروج دخانيات، دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي، استفاده از مجلات ترويجي و استفاده از فيلم هاي آموزشي با متغير نيازهاي آموزشي رابطه معكوس و معني داري وجود دارد. ضمن اينكه بين متغيرهاي تعداد فرزندان، سطح تحصيلات، ميزان درآمد ساليانه ازكشت توتون و دفعات بازديد از مزارع نمونه با متغير ميزان نيازهاي آموزشي رابطه معني داري مشاهده نمي گردد.
نتايج حاصل از تاثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از طريق آزمون هاي كروسكال واليس ومن وايتني حاكي از آن است كه متغيرهاي استفاده از تسهيلات حمايتي و نوع مالكيت بر ميزان نيازهاي آموزشي تاثير گذار بوده اند ولي متغيرهاي: تاهل، جنسيت، عضويت در تعاوني توتون كاران و شغل اصلي تاثيري در ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران نداشته اند.
نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مسقل بر متغير وابسته از طريق رگرسيون چند متغيره حاكي از آن است كه سطح زير كشت توتون تاثير مثبتي بر نيازهاي آموزشي توتون كاران داشته است ولي متغيرهاي: سن شركت در كلاس هاي ترويجي و استفاده از مجلات آموزشي تاثير معكوسي بر ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران داشته اند.
1 1 مقدمه
در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، اهداف ومرور پيش نگاشته ها به انتخاب روش تحقيق تعيين متغيرها و فرضيات تحقيق پرداخته مي شود. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه مشخص شود چه شيوه اي اتخاذ گردد تا هرچه سريع، دقيق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ پرسش هاي تحقيق دست يافت. علاوه بر اين در اين فصل به تشريح جامعه آماري، تعيين حجم نمونه، اعتبار روايي و روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته مي شود.
2-1 نوع و روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد، همچنين اختلاف ميانگين ها نيز مقايسه مي گردد. اين تحقيق علاوه بر شناسائي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان ، همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته و معني دار بودن اختلافات بين ميانگين متغيرهاي مستقل ونيز پيش گوئي تغييرات متغير وابسته بر اثر تغييرات متغيرهاي مستقل را مورد مطالعه قرار مي دهد.
31 شيوه اجراي تحقيق
تحقيق حاضر به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه براي شناسايي نيازهاي آموزشي وترويجي توتون كاران استان كردستان صورت صورت گرفته است. در اين تحقيق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديد ند و پرسشنامه هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده كه بعد از جمع آوري اطلاعات، كار استخراج و تجزيه و تحليل داده ها صورت پذيرفت.
4 1 جامعه آماري
جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق شامل كليه كشاورزاني است كه در سال زراعي 83-1382 اقدام به كشت توتون در استان كردستان نموده اند وهمچنين طرف قرار داد با مجتمع دخانيات كردستان مي باشند كه برهمين 1038 نفر از توتون كاران جامعه آماري مارا تشكيل مي دهند كه از اين تعداد 657 نفر توتون بارلي و تعداد 381 نفر توتون باسما توليد نموده اند.
5 1جمعيت مورد مطالعه
جمعيت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعيت مورد نظر است كه با توجه به محدوديت هاي تحقيق و گستردگي جغرافيايي و پراكندگي جمعيت مزبور در سطح استان كردستان و نيز به علت عدم دسترسي به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقيق، تعداد 175 نفر ازتوتون كاران در سطح استان برگزيده شدند تا پرسشنامه هاي تنظيمي توسط آنان تكميل گردد.
تعداد صفحات 61 wordدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران


توتون كاران


پایان نامه توتون كاران


ضريب همبستگي


سابقه كشت توتون


آزمون هاي كروسكال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون

دانلود پایان نامه بررسی نيازهاي آموزشي و ترويجي ... روی و آهن بر ... و ترويجی توتون ...

پروژه شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون

... کاران پایان نامه توتون ... شناسايي نيازهاي آموزشي و ... مجلات ترويجي و ...

شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران …

شناسايي نيازهاي آموزشي و ... شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون ... سفارش پایان نامه;

مقاله بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون

پایان نامه شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي ... روش تحقيق نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون ...

روش تحقیق - شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون

... شناسايي نيازهاي آموزشي و ... آموزشي و ترويجي توتون ... پایان نامه. زبان و ...

روش تحقیق نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران - …

... آموزشي و ترويجي توتون كاران اقدام نمایید. روش تحقیق نيازهاي آموزشي و ترويجي ... پایان نامه;

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) …

لیست عناوین پایان نامه ها و ... شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي ... آموزشي و ترويجي توتون ...

پایان نامه بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي و ترويجي

دانلود پایان نامه بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي و ترويجي ... نگهداری و تعميرات بهره ور فراگير ...

مرجع تخصصی پروژه و پایان نامه دانشجویی - پایان نامه

مرجع تخصصی پروژه و پایان نامه ... شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي ... آموزشي و ترويجي توتون ...

تحقیق در مورد جامعه اماری - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ...

... پایان نامه, ... نيازهاي آموزشي و ترويجي ... براي شناسايي نيازهاي آموزشي ...

ماهيت حقوقی مزايدهword